Návrh stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2010

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) v zmysle schváleného Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2005, uznesenia vlády SR č. 1232 C. 1., pripravilo prostredníctvom expertnej skupiny materiál Návrh stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2010.

Tento materiál nadväzuje na závery Analýzy akvizičnej činnosti v oblasti štátnych múzeí, galérií a knižníc prijatý uznesením vlády SR č. 1168 z 11. decembra 2003 a Analýzy súčasného stavu evidencie, ochrany a sprístupňovania zbierkových fondov a expozícií múzeí a galérií v Slovenskej republike, ktorá bola schválená uznesením vlády č. 1230 z 15. decembra 2004. Prijaté uznesenia zaväzujú MK SR a ďalšie rezorty, v ktorých pôsobnosti sú špecializované múzeá s celoslovenskou pôsobnosťou, ako aj samosprávne kraje a obce, aby venovali zvýšenú pozornosť a zároveň utvárali podmienky na tie odborné činnosti múzeí a galérií, ktoré sú hlavným poslaním týchto inštitúcií. Vypracovanie stratégie rozvoja múzeí a galérií vychádza aj zo zásadného materiálu Stratégia štátnej kultúrnej politiky a Akčného plánu úvodnej fázy implementácie kultúrnej politiky, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 1067 z 10. novembra 2004.


Poslaním stratégie rozvoja múzeí a galérií je reflexia na zložitú situáciu v oblasti ochrany a prezentácie zbierkových fondov týchto fondových inštitúcií, ktoré spravujú, ochraňujú a využívajú významnú časť kultúrneho dedičstva. Múzeá a galérie prešli za posledných šestnásť rokov zložitým procesom vývoja; viaceré organizačné a štrukturálne zmeny v zriaďovateľskej pôsobnosti i zmeny právnej subjektivity podmienil ich nevyvážený vývoj. V roku 1990 prevzalo ministerstvo kultúry od vtedajších krajských a okresných národných výborov zodpovednosť zriaďovateľa týchto regionálnych múzeí a galérií. Následnou zmenou v roku 1996 stratili bývalé regionálne múzeá a galérie dokonca aj právnu subjektivitu a stali sa súčasťou regionálnych kultúrnych centier (ďalej len „RKC“). Zriaďovateľská pôsobnosť voči regionálnym inštitúciám kultúry prešla v r. 1996 z MK SR na krajské úrady, ktoré po zrušení RKC v roku 1999 vrátili múzeám a galériám právnu subjektivitu. Poslednou organizačnou zmenou bol prechod zriaďovateľskej funkcie na vyššie územne celky – samosprávne kraje. Prechod do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov sa realizoval v r. 2002. Práve tento proces častých organizačných zmien spomalil vývojové a kvalitatívne trendy rozvoja aktivít najmä v regionálnych múzeách a galériách a tento stav pretrváva až doteraz. Treba spomenúť aj ďalší faktor, a to finančné nástroje, ktoré uvedenými zmenami obmedzili možnosti najmä v oblasti akvizičnej činnosti a ochrany zbierkových fondov múzeí a galérií. Čiastočným preklenutím tohto stavu je nový grantový systém ministerstva kultúry, ktorý je určený aj na podporu projektov múzeí a galérií, prevažne na aktivizáciu neštátnych subjektov.


            Návrh stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2010 je postavený ako rámcový strednodobý plán vychádzajúci z ich funkčného poslania v informačnej spoločnosti. Jeho cieľom je prioritne nasmerovať ľudské a materiálne zdroje, odborné procesy a technológie na efektívne plnenie úloh, ktoré sú determinované zákonom č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o ucelený proces od spôsobu nadobúdania zbierok, odborného zhodnocovania, správy a ochrany zbierok až po rôzne formy prezentácie zbierkových predmetov múzeí a umeleckých fondov galérií. V súčasnosti majú múzeá a galérie svojím postavením nezastupiteľnú úlohu pri ochrane hnuteľných a duchovných súčastí kultúrneho dedičstva. Popri tom múzeá a galérie spravujú a využívajú mnohé historické objekty, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Stratégia múzeí a galérií rieši aj postavenie a výhľadové úlohy Slovenského národného múzea a Slovenskej národnej galérie ako vrcholných inštitúcií priamo riadených ministerstvom kultúry. V daných súvislostiach sa rieši aj problematika regionálnych a miestnych múzeí, národnostných múzeí, ako aj múzeí v prírode (skanzenov). Podstatnú časť stratégie rozvoja tvorí financovanie múzeí a galérií, stanovenie investičných priorít podpory z finančných zdrojov Európskych spoločenstiev, štrukturálnych fondov, ako aj generovanie príjmov a výnosov. Navrhované systémové opatrenia zahrňujúce aj proces medzinárodnej spolupráce podmieňujú implementačný proces legislatívnych zmien.


Materiál prešiel aj osobitným pripomienkovým konaním v rámci inorezortných  špecializovaných múzeí, odborov kultúry samosprávnych krajov a odborných profesijných zväzov. Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie bola konzultovaná s odborom rozpočtových analýz Ministerstva financií SR. Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2010 sa zaradí do zoznamu prioritných projektov ministerstva kultúry pri príprave štátneho rozpočtu na roky 2007 – 2009 a 2008 – 2010.


Zdroj: www.mksr.sk / materiál je tu na pripomienkovaní


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články