Na Kostolnom námestí v Michalovciach sa začína archeologický výskum

Obrázok k článku

Na Kostolnom námestí v Michalovciach, kde dlho bola stanica autobusovej dopravy, sa začínajú práce na záchrannom archeologickom výskume. Ako v odpovedi na otázky agentúry SITA odpovedala hovorkyňa Michaloviec Iveta Palečková, cena za archeologické práce realizované v rámci záchranného archeologického výskumu predstavuje pevnú čiastku 19 650 eur bez DPH.


Mesto uzatvorilo zmluvu o vykonaní tohto prieskumu na ploche so zhotoviteľom, ktorým je Zemplínske múzeum Michalovce. Múzeum je v zmysle platnej legislatívy oprávnené vykonávať archeologický výskum na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR.

 

Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v troch etapách. V prvej etape sa záchranný archeologický výskum uskutoční sondou, v prípade potreby plošným odkrytím. Budú zisťovať prítomnosť archeologických objektov, resp. archeologických nálezových situácií. Pracovný postup bude fotograficky dokumentovaný.

Druhá etapa výskumu sa uskutoční na miestach, kde budú počas l. etapy zistené archeologické objekty, resp. nálezové situácie, ktoré si budú vyžadovať vlastný výskum v teréne, t.j. ručné odkrytie objektov v celosti, ich grafické, fotografické a geodetické zdokumentovanie. Postup a rozsah prác v teréne bude konkrétne určený za účasti zástupcu Krajského pamiatkového úradu Košice na vstupnej komisii a počas výkonu štátneho dohľadu KPÚ Košice v priebehu výskumu.

 

Tretia etapa výskumu sa uskutoční v Zemplínskom múzeu v Michalovciach a bude pozostávať z nasledovných prác – základné ošetrenie, konzervovanie a rekonštrukcia archeologických nálezov získaných počas archeologického výskumu, spracovanie grafickej a fotografickej dokumentácie z terénneho výskumu, vedecké zhodnotenie výsledkov výskumu a vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie.

 

Povinnosťou zhotoviteľa je vykonať archeologický výskum tak, aby sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území stavby, na ktorej sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou. Zároveň po ukončení terénnej časti výskumu Zemplínske múzeum Michalovce, ako zhotoviteľ, vypracuje kompletnú výskumnú dokumentáciu a odovzdá ju mestu Michalovce v termíne určenom KPÚ Košice.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zmluva o spolupráci medzi Mestom Nitra, biskupstvom, krajom a archeológmi

Zmluvu o partnerstve a spolupráci podpísalo počas Cyrilo-metodských slávností (2. – 6. júla 2008) Mesto Nitra, Biskupstvo Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Archeologický ústav SAV v Nitre. Cieľom je zakotviť spoluprácu pri zvyšovaní atraktivity mesta pre cestovný ruch ako aj pri rekonštrukcii a sprístupňovaní historických a kultúrnych pamiatok. “Pokiaľ nepríde k partnerstvám a spájaniu sa, nemáme šancu na veľké investície do budúcnosti,” povedal primátor Jozef Dvonč.