Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Dokumentace a průzkum

Podrobné informace a závazná přihláška k účasti Státní hrad Lipnice je významným dokladem byť jen torzálně dochovaného feudálního sídla vyšší šlechty s bohatým stavebním vývojem a poměrně dobře zachovaným fondem kamenických stavebních článků – ostění dveří, oken, armování zdiva a arkád. Podrobnější poznání těchto prvků z pohledu technologie výroby, morfologie, vázanosti na stavební etapy významně posunuje poznání o tomto objektu
a jeho místě v kontextu středověké architektury. Torzálnost a přístupnost konstrukcí předurčuje Lipnici k využití objektu jako rozsáhlého učebního materiálu, kde je možné testovat řadu dokumentačních technik
a rozšiřovat znalectví v oboru historických konstrukcí a technologií.
 
Cíl:
Umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebněhistorickými průzkumy a
obecně výzkumem hmotných nemovitých kulturních památek profesní rozvoj ve
svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní
budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a
rozvoj teoretických znalostí.
Zaměření letošního setkání:
Velký důraz letošní dílny bude opět zaměřen na oblast průzkumu a dokumentace
kamenických článků, rozpoznání a dokumentaci technologie opracování,
metodických aspektů katalogizace prvků. Prohlubována bude znalost tvorby
dokumentačních podkladů pro rozsáhlejší nálezové situace. Na teoretické úrovni
bude rozvíjena oblast znalectví gotické architektury a letos nově také oblast
vojensko-historických aspektů hradních staveb.
Navštívíme také kamenickou dílnu, kde si experimentálně vyzkoušíme práci
s replikami historických nástrojů.
 
Cílové skupiny:
– pracovníci NPÚ činní v oblasti dokumentace nemovitých památek, OPD a
SHP, ve správě objektů
– obecně začínající pracovníci v NPÚ (vzdělávání v oboru) 2
– studenti vysokých škol (ČVUT, uměleckohistorické obory, restaurátorské
školy, archeologie)
 
Termín a místo uskutečnění:
9. – 13. července 2012, státní hrad Lipnice nad Sázavou
 
Cena:
Cena za celotýdenní pobyt: 1800,- Kč, studenti po osobní dohodě 1000,- Kč
Cena za účast na dílčích blocích: 600,- Kč/blok
Cena za ubytování: do 150,- Kč/noc (není součástí účastnického poplatku)
 
Ubytování:
(cena není součástí účastnického poplatku) internát kamenického učiliště,
individuální řešení
Stravování: (cena není součástí účastnického poplatku) zajištěno tekuté
občerstvení, stravování možné v místním hostinci (možnost zvýhodněných
hromadných objednávek)
 
Přihlášení účastníků, další organizační informace: Počet míst na celotýdenní
pobyt je omezený a účast je pro přihlášené závazná (bude se pracovat ve
skupinách). Přednostně budou vybráni naši začínající kolegové a studenti, kteří tak
deklarují svůj budoucí odborný zájem. Jednotlivé programové bloky s diskusemi
s oborovými kapacitami budou veřejně přístupné také samostatně po uhrazení
vstupních poplatků (viz podrobný rozpis programu). Přihlášky na celotýdenní účast i
na jednotlivé bloky zasílejte e-mailem na adresu hlavního pořadatele do 10. 6. 2012.
 
Účastnický poplatek uhraďte prosím po potvrzení přijetí vaší přihlášky pořadatelem
do 25. 6. na účet Sdružení pro SHP 170406329/0800. Jako variabilní symbol uveďte
číslici 9 doplněnou o své mobilní telefonní číslo, uvedené zároveň v přihlášce (např.
9775563789). Je možné předem domluvit platbu na místě.
 
Spolupracující subjekty:
Sdružení pro SHP, NPÚ ÚOP v Telči, Centrum dokumentace a digitalizace kulturního
dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem
 
Kontakt na hlavního pořadatele:
F. R. Václavík
fravaclavik@volny.cz
m: (+420) 775 563 780
 
Podrobný obsah jednotlivých bloků letní dílny Lipnice 2012:
stav k 16. 5. 2012
 
Dokumentace 1
Dokumentační praxe – dokumentace kamenných portálů a okenních ostění in situ,
dokumentace kamenických značek – ruční oměření, popis, jednosnímková
fotogrammetrie, fotoplány, 3D sken, vektorové vyhodnocení, fotodokumentace,
dokumentační standardy, volba podrobnosti a techniky podle účelnosti
Lektoři: Mgr. Jakub Chaloupka,
 
Dokumentace 2
Dokumentační praxe – rozpoznání a dokumentace stop historických kamenických
nástrojů na architektonických prvcích hradu Lipnice a středověkých stavbách v okolí –
rozpoznání nástrojů a jejich názvosloví, typologické znaky stop, způsoby
dokumentace, problematika interpretace
Lektoři: Michal Cihla, Mgr. Michal Panáček
 
Dokumentace 3
Dokumentační praxe – průzkum a dokumentace reliktů topenišť z různých stavebních
fází hradu, jak fungovaly, jak byly vybaveny
PhDr. Kamil Podroužek, MgA. F. R. Václavík
 
Dokumentace 4
Specializované poradenství pro dokumentaci staveb – fotogrammetrie – optimálními
prostředky k optimálním měřickým podkladům – správná volba odpovídající
dokumentační techniky pro různě složité úkoly, jaké výstupy jednotlivé metody
poskytují, co si můžete zajistit sami a co již ne, praktické ukázky fotogrammetrie.
Lektor: Ing. Jindřich Hodač, PhD.
 
Teorie 1
Rozšiřování teoretických znalostí – Hrad Lipnice v kontextu středověké hradní
architektury, stavební vývoj hradu dle dosavadního bádání, nové poznatky a teze
k vývoji hradu
Lektoři: MgA. F. R. Václavík, Bc. Marek Hanzlík
 
Teorie 2
Rozšiřování teoretických znalostí – profilace ostění, klenebních žeber a forma konzol
a hlavic jako prostředky k datování architektury – úvod do problematiky – míra
chronologické citlivosti jednotlivých znaků, čeho si všímat, co a jak dokumentovat,
úkoly do budoucna
Lektoři: bude upřesněno
 
Teorie 3
K otázkám interpretace nálezových situací při stavebně historickém průzkumu
středověkých fortifikací aneb zamyšlení nad tím, jaké si klást otázky v souvislosti s vojenskohistorickými aspekty staveb a hlavně jaké si neklást, demonstrované na
některých konkrétních příkladech.”
Lektor: JUDr. Jiří Varhaník
 
Experimentální kamenická dílna
Problematika historických technologií – experimenty s kopiemi historických nástrojů,
trasologie historických nástrojů v praktických ukázkách, zkušenosti restaurátorů
kamene z dlouholeté praxe. Opracování žulového materiálu, brázdění, specializace
kamenických nástrojů pro žulu.
Lektoři: Jaroslav Fieger, Michal Cihla, Mgr. Michal Panáček
Exkurze – Loukov, Dolní Město – historické krovy v průzkumové a dokumentační
praxi
Lektoři: Ing. Jiří Bláha, PhD., Bc. Marek Hanzlík.
 
Časový rozpis programu:
prosím vyplňte jednu z následujících možností a zkopírujte do e-mailové
zprávy:
 
A. (pro účastníky celotýdenní)
Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
jméno a příjmení včetně titulů:
mobilní telefon:
e-mail:
zaměstnavatel, škola:
zájem o rezervaci ubytování na celý týden (ANO/NE):
Závazně se přihlašuji na akci Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012
v jejím úplném rozsahu od pondělí 9. 7. 2012 do pátku 13. 7. 2012. Cena dílny činí
1.800 Kč (1.000 Kč pro studenty po osobní domluvě z pořadatelem). Platbu je možné
zasílat na účet Sdružení pro SHP 170406329/0800 do 15. 6. 2012 nebo uhradit na
místě hlavnímu pořadateli. Jako variabilní symbol uvádějte číslici 9 doplněnou o své
mobilní telefonní číslo (9XXXXXXXXX). Přihlášení vám bude potvrzeno e-mailem.
 
B. (pro ty, kdo mohou přijet pouze na omezený čas – )
Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012
PŘIHLÁŠKA NA JENDOTLIVÉ BLOKY
jméno a příjmení včetně titulů:
mobilní telefon:
e-mail:
zaměstnavatel, škola:
Přihlašuji se k účasti na dílčím programu Letní dílny OPD a SHP Lipnice n.
Sázavou 2012. Cena za účast na jednom bloku činí 600,- Kč. Platbu je možné
uhradit pouze na místě hlavnímu pořadateli. Přihlášení vám bude potvrzeno emailem.
Mám zájem se účastnit těchto programových bloků:
Mám zájem o rezervaci ubytování na tyto noci:
 
– vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: fravaclavik@volny.cz do 10. 6. 2012

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články