Komárno: Pevnostný systém do UNESCO

Obnova.sk Fotografia

16.01.2007 ? Minister kultúry Marek Ma?ari? dnes na pôde MK SR prijal ?lena predstavenstva SPP Phillipa Bouclyho, generálneho riadite?a SPP Miroslava Lapuníka a predstavite?a Nadácie SPP Petra Kamenického15. januára 2007 – Vo Ve?kej sále Dôstojníckeho pavilónu v Komárne sa dnes uskuto?nilo slávnostné podpísanie spolo?ného návrhu Ma?arskej republiky a Slovenskej republiky na zápis ?Pevnostného systému na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne ? Komárome? do Zoznamu svetového dedi?stva UNESCO..Slávnostný akt podpísania otvorili Tibor Bastrnák, prímátor mesta Komárna a Zatykó János, primátor mesta Komárom. Spolo?ný návrh slávnostne podpísali za Ma?arskú republiku Arató Gergely, štátny tajomník Ministerstva školstva a kultúry Ma?arskej republiky a za Slovenskú republiku Augustín Jozef Lang, štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ma?arská republika v zastúpení oboch štátov predloží do 31. januára 2007 túto spolo?nú nomináciu na prerokovanie odbornej komisii UNESCO do Paríža. Komisia UNESCO rozhodne o zápise do Zoznamu kultúrneho svetového dedi?stva v roku 2008.

Obnova.sk Fotografia
Komár?anská pevnos? koncom 16. storo?ia.
Rytina pod?a bratov Hoefnagelovcov.
Hadtörténeti múzeum Budapest.

Proces spracovania spolo?nej nominácie komplexu pevnostného systému v Komárne a Komárome sa uskuto?nil v súlade s dohovorom UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedi?stva a v súlade s opera?nými smernicami UNESCO o implementácii konvencie UNESCO. Zápisom lokality do Zoznamu svetového dedi?stva UNESCO nevznikajú žiadne záväzky, ktoré by ovplyv?ovali suverenitu zú?astnených štátov. Na koordináciu národných postupov pri revitalizácii a ?alšom rozvoji lokality bude pod?a opera?ných smerníc UNESCO vytvorený spolo?ný koordina?ný výbor, zložený zo zástupcov Ma?arskej republiky a Slovenskej republiky.

Kritéria, pod?a ktorých sa podáva návrh na zápis :
(i) Prejavova? dôležitý prienik ?udských hodnôt presahujúci ?as, alebo pokrývajúci kultúrnu oblas? sveta v rámci vývoja architektúry alebo technológie, historického umenia, plánovania miest, alebo vzh?adu krajiny:
Celý novodobý pevnostný systém Komárna predstavuje z h?adiska historických fortifika?ných stavieb významnú pamiatku s dobre zachovanými stavebnými objektmi. Predmetom návrhu je prvá bastiónová pevnos? v európskom vnútrozemí, ktorá zohrala významnú historickú úlohu z h?adiska širšieho regiónu. Zárove? bola dôležitým dielom pevnostného stavite?stva s navrstvením viacerých vývojových etáp od starotalianskeho typu až po tzv. novopruský typ, takže predstavuje jedine?né architektonické dielo tvorivého génia. Svojimi rozmermi patrí medzi najvä?šie pevnostné systémy svojho druhu na svete. V sú?asnosti má cezhrani?ný charakter. Komplex sa nachádza na území dvoch štátov – Slovenska a Ma?arska.

(ii) Prináša? výnimo?nú vlastnos? diela kultúrnej hodnoty, alebo civilizácie, ktorá žije, alebo už zanikla:
V priebehu dlhšieho obdobia v oblasti stredoeurópskeho regiónu predstavoval pevnostný systém Komárna významný vplyv na vývin pevnostnej architektúry.

(iii) By? výnimo?ným príkladom typu stavby, architektonického ?i technologického súboru, alebo krajiny, ktorá dokumentuje významné etapy ?udskej histórie:
Pevnostný systém je výnimo?ným príkladom obranného architektonického súboru, ktorý ilustruje významné obdobie v histórii regiónu a kontinentu. Jedine?nos? komár?anských pevností spo?íva:

* Vo ve?kosti ? rozsahu objektov, ktoré boli schopné poja? 200 000 ?lennú armádu. Najsilnejšia a najvä?šia habsburská pevnos? Rakúsko-Uhorskej monarchie ? úto?isko cisára.
* Pevnos? nikdy nebola dobytá ? ani v období tureckých obliehaní v 16. storo?í, ani po?as revolu?ných rokov 1848-49.
* V navrstvení viacerých vývojových etáp budovania bastiónových pevností.
* V monumentálnosti a v spôsobe technického ako aj architektonického riešenia.
* V dobrom stavebno-technickom stave zachovaných objektov, ktoré môžu po revitalizácii sp??a? funkcie nadregionálneho charakteru.

Spolo?né úsilie o zápis do Zoznamu svetového dedi?stva UNESCO, nielen napomôže k záchrane nášho ojedinelého kultúrneho dedi?stva, ale aj k prezentácii tejto významnej kultúrnej pamiatky na svetovom fóre.

Tla?ový referát MK SR

Doporu?ujeme: Všetko o pevnosti: NEC ARTE NEC MARTE Komár?anský pevnostný systém (zdroj fotografie)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Riaditeľ UNESCO na návšteve SR

11. 07. 2002 – Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačových správ Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.
Aktuálne otázky z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva boli hlavnou témou včerajšieho stretnutia ministra kultúry Milana Kňažka s generálnym riaditeľom UNESCO Koichirom Matsuurom, ktorý pricestoval na štvordňovú návštevu Slovenskej republiky.

Odpovede

  1. Komárno: Pevnostný systém do UNESCO

    2177 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-02-25 14:47:39 Vladimira Kotrusova z webu MK:Minister kultúry SR M. Maďarič odovzdal Ceny ministra kultúry za rok 2006Bratislava 22.2.2007 – Minister kultúry SR M. Maďarič dnes vo Dvorane Ministerstva kultúry SR odovzdal Ceny ministra kultúry SR za rok 2006. Na slávnostnom akte sa zúčastnil predseda Národnej rady SR Pavol Paška a minister vnútra SR Robert Kaliňák.Minister kultúry SR udelil päť cien v kategóriách dramatické umenie hudba a tanec výtvarné umenie kultúrne dedičstvo a literatúra a knižná kultúra.V kategórii kultúrne dedičstvo si cenu prevzal Ľudovít Gráfel za spracovanie dokumentácie pevnostného systému Komárna a za zásadný prínos pre jeho podanie na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V kategórii literatúra a knižná kultúra Pavel Dvořák za výnimočný autorský a edičný čin Prvá kniha o Bratislave v ktorej pútavým spôsobom približuje bratislavské dejiny ako neoddeliteľnú súčasť slovenskej histórie. V kategórii dramatické umenia Róbert Mankovecký za dramaturgiu a hudbu k divadelného projektu Štúrovci ktorý dnešnej mladej generácii originálnou formou približuje štúrovskú generáciu a jej tvorbu. V kategórii hudba si cenu prevzal Vladimír Godár za súbor skladieb uvedených na CD albume Mater ktorý transformuje kultúrne hodnoty a motívy minulosti do súčasného umelecky pôsobivého hudobného vyjadrenia v kategórii výtvarné umenie bol ocenený Ivan Rusina za autorsky a kurátorsky náročnú prípravu výstavy Bludní Holanďania a s ňou súvisiacu reprezentačnú publikáciu Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku.Tesim sa ze Ludo Grafel bol konecne oceneny je to vyborny clovek ma nadhlad a celou dusou je uz niekolko rokov odovzdany zachrane komarnanskej pevnosti je etalonom pozitivneho lokalpatriota. Gratulujem.

Comments are closed.