Levoča a dielo Majstra Pavla do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Minister kultúry Marek Ma?ari? dnes na stretnutí s primátorom Levo?e Miroslavom Vilkovským podpísal nomina?ný formulár pre rozšírenie zápisu Spišský hrad a pamiatky okolia do Zoznamu svetového dedi?stva UNESCO o mesto Lavo?a a dielo Majstra Pavla na Spiši.
Na príprave materiálov do nomina?ného formulára pracovalo mesto Levo?a v sú?innosti s Ministerstvom kultúry SR (MK SR) a Pamiatkovým úradom SR. Posudzovanie nominácie by malo prebehnú? v roku 2007, následné rozšírenie zápisu sa o?akáva v roku 2008.

Obnova.sk Fotografia
Na lícnej strane bankovky je zobrazená Madona pod?a plastiky z oltára Narodenia v kostole svätého Jakuba v Levo?i. Autorom gotickej plastiky je významný stredoveký sochár a rezbár Majster Pavol.

V zoznamu svetového dedi?stva UNESCO sú v sú?asnosti zapísané štyri slovenské lokality kultúrneho dedi?stva. Ide o Spišský hrad a pamiatky okolia, Banskú Štiavnicu a technické pamiatky okolia, Rezerváciu ?udovej architektúry Vlkolínec (všetky zapísané v roku 1993) a o Historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium (2000). V zozname figuruje aj jedna slovenská lokalita prírodného dedi?stva, Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu (zapísané spolu s Ma?arskom v roku 1995), s rozšírením o Dobšinskú ?adovú jasky?u a Stratenskú jasky?u (v roku 2000).

Obnova.sk Fotografia
Na rubovej strane bankovky je miesto pôsobenia Majstra Pavla – Levo?a s dvoma dominantami, kostolom svätého Jakuba a historickou radnicou. Týmto motívom sa prelína vyobrazenie svorníka zo sakristie starého minoritského kostola v Levo?i.

Pred pár d?ami predložilo Slovensko spolu s Ma?arskom spolo?nú nomináciu Pevnostného systému na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome, tu by komisia UNESCO mala o zápise takisto rozhodnú? v roku 2008. Rovnako aj v prípade cezhrani?nej nominácie Drevenej sakrálnej architektúry v Karpatskom oblúku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Lokality UNESCO na Slovensku – Vlkolínec

Osada Vlkolínec predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov, zo severu chránená masívom Sidorovo. Uprostred tradičnej zástavby sa v centre obce zachovala zvonica z roku 1770, studňa, kaplnka Panny Márie z roku 1875 a škola.

Komárno: Pevnostný systém do UNESCO

16.01.2007 ? Minister kultúry Marek Ma?ari? dnes na pôde MK SR prijal ?lena predstavenstva SPP Phillipa Bouclyho, generálneho riadite?a SPP Miroslava Lapuníka a predstavite?a Nadácie SPP Petra Kamenického15. januára 2007 – Vo Ve?kej sále Dôstojníckeho pavilónu v Komárne sa dnes uskuto?nilo slávnostné podpísanie spolo?ného návrhu Ma?arskej republiky a Slovenskej republiky na zápis ?Pevnostného systému na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne ? Komárome? do Zoznamu svetového dedi?stva UNESCO..