Levoča a dielo Majstra Pavla do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Minister kultúry Marek Ma?ari? dnes na stretnutí s primátorom Levo?e Miroslavom Vilkovským podpísal nomina?ný formulár pre rozšírenie zápisu Spišský hrad a pamiatky okolia do Zoznamu svetového dedi?stva UNESCO o mesto Lavo?a a dielo Majstra Pavla na Spiši.
Na príprave materiálov do nomina?ného formulára pracovalo mesto Levo?a v sú?innosti s Ministerstvom kultúry SR (MK SR) a Pamiatkovým úradom SR. Posudzovanie nominácie by malo prebehnú? v roku 2007, následné rozšírenie zápisu sa o?akáva v roku 2008.

Obnova.sk Fotografia
Na lícnej strane bankovky je zobrazená Madona pod?a plastiky z oltára Narodenia v kostole svätého Jakuba v Levo?i. Autorom gotickej plastiky je významný stredoveký sochár a rezbár Majster Pavol.

V zoznamu svetového dedi?stva UNESCO sú v sú?asnosti zapísané štyri slovenské lokality kultúrneho dedi?stva. Ide o Spišský hrad a pamiatky okolia, Banskú Štiavnicu a technické pamiatky okolia, Rezerváciu ?udovej architektúry Vlkolínec (všetky zapísané v roku 1993) a o Historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium (2000). V zozname figuruje aj jedna slovenská lokalita prírodného dedi?stva, Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu (zapísané spolu s Ma?arskom v roku 1995), s rozšírením o Dobšinskú ?adovú jasky?u a Stratenskú jasky?u (v roku 2000).

Obnova.sk Fotografia
Na rubovej strane bankovky je miesto pôsobenia Majstra Pavla – Levo?a s dvoma dominantami, kostolom svätého Jakuba a historickou radnicou. Týmto motívom sa prelína vyobrazenie svorníka zo sakristie starého minoritského kostola v Levo?i.

Pred pár d?ami predložilo Slovensko spolu s Ma?arskom spolo?nú nomináciu Pevnostného systému na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome, tu by komisia UNESCO mala o zápise takisto rozhodnú? v roku 2008. Rovnako aj v prípade cezhrani?nej nominácie Drevenej sakrálnej architektúry v Karpatskom oblúku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Komárno: Pevnostný systém do UNESCO

16.01.2007 ? Minister kultúry Marek Ma?ari? dnes na pôde MK SR prijal ?lena predstavenstva SPP Phillipa Bouclyho, generálneho riadite?a SPP Miroslava Lapuníka a predstavite?a Nadácie SPP Petra Kamenického15. januára 2007 – Vo Ve?kej sále Dôstojníckeho pavilónu v Komárne sa dnes uskuto?nilo slávnostné podpísanie spolo?ného návrhu Ma?arskej republiky a Slovenskej republiky na zápis ?Pevnostného systému na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne ? Komárome? do Zoznamu svetového dedi?stva UNESCO..

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…