HISTORICKÉ PRAMENE AKO SAMOSTATNÝ REŠTAURÁTORSKÝ PROBLÉM 3z3

IVAN GALAMBOŠ SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV, BRATISLAVA

PEČATE
V zbierkach archívov, ale i múzeí nachádzame vo veľkom počte pergamenové listiny opatrené privesenými pečaťami. Ich textilné závesy bývajú často poškodené tak, že pečate visia doslova na vlásku… V prípade úplného odtrhnutia pečate (podľa pravidiel sfragistiky) nesmie byť pečať už k listine pripevnená. Preto i jedno jediné vlákno, na ktorom pečať ešte drží, je rozhodujúce. Závesy sa upevnia neutrálnymi nitkami tak, aby prepojili a spevnili poškodené miesto. Prepletením a prešívaním sa upevnia aj rozstrapkané časti závesov. Kovové pečate (buly) a voskové pečate tvoria špeciálnu kapitolu v odbore reštaurovania. Olovené a zlaté buly boli obvykle pre svoj význam a vzácnosť dobre uchovávané a preto bývajú menej poškodené. Horšie je to s voskovými pečaťami v kovových, drevených alebo voskových miskách. Ich ošetrenie vyžaduje špeciálnu prípravu a znalosť sfragistiky. Pri rozlomených pečatiach, ktoré sa zachovali vo fragmentoch, je najprv potrebné vylúčiť možnosť nájdenia chýbajúcich fragmentov a až potom možno dopĺňať chýbajúce časti. Voskové misky vytvorené obvykle zo svetlého včelieho vosku sa dopĺňajú voskom rovnakého tónu. V mieste spojenia možno naznačiť zásah jemnou ryhou. Reliéf v časti odtlačku typária nemožno dopĺňať. Voskom, zodpovedajúcim kvalitou i tónom pôvodnému, sa doplní chýbajúca časť hladko na úrovni najnižšieho bodu reliéfu. Sú však i zložitejšie prípady. Napríklad vosková pečať v miske zo svetlého včelieho vosku sa vplyvom blízkosti tepelného zdroja sčasti roztavila a stečený vosk z misky sa prelial cez reliéf pečate vytvorenej z včelieho vosku sfarbeného červeným pigmentom. Z pečate zostal len poškodený fragment, ktorý vonkoncom nezachoval reliéf odtlačku typária. V tomto prípade nebolo možné pečať dopĺňať. Po dôkladnom uvážení bolo rozhodnuté odstrániť z reliéfu zatečené časti vosku a upevniť a zakonzervovať zachovaný fragment potvrdzujúci zachovaným závesom pravosť listiny. Reštaurovaná listina s konzervovanou pečaťou bola umiestnená do kazety, do ktorej bolo vložené i dokonalé faksimile pečate vytvorené podľa inej, zachovalej pečate rovnakého panovníka z toho istého obdobia. Takto bolo možné podľa faksimile a zvyškov reliéfu na fragmente posúdiť pôvodný reliéf a predstaviť si ho. VÝUKA REŠTAUROVANIA Problematika reštaurovania historických prameňov, teda písomných a knižných pamiatok, je príliš široká na to, aby sa dala vyčerpávajúco zhrnúť do krátkej prednášky, ale je možné plne sa jej venovať v rámci štúdia reštaurovania na katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Pôvodne sa vo výuke (v prvých rokoch) preberalo len reštaurovanie papiera, teda predovšetkým grafických listov. Množstvo poškodených písomných a knižných materiálov v archívoch, knižniciach a múzeách ma doviedlo k tomu, že som zaviedol i výuku reštaurovania pergamenu a historických kníh. Táto špecializácia bola zaradená do štvrtého ročníka štúdia. Poslucháči majú možnosť na záver dvoch semestrov absolvovať malú diplomovú prácu a zavŕšiť štvrtý ročník s titulom bakalára. Vzhľadom na veľký rozsah štúdia sa predpokladá zvýšený záujem o štúdium i vo voľnom čase a predpríprava počas prázdninovej praxe. Počas štúdia sa poslucháči oboznámia s teóriou i praxou. Jeho súčasťou sú teoretické prednášky z archívnej praxe na tému Historické pramene ako predmet reštaurovania, kde sa poslucháči oboznamujú s aplikáciou pomocných vied historických na reštaurovanie. Štúdium dopĺňa špecializovaná chémia zameraná na výrobu a vlastnosti papiera a materiálov používaných pri jeho reštaurovaní a poslucháči si tu získanú teóriu precvičujú na konkrétnych cvičeniach. Skúmajú vlastnosti papiera, pripravujú roztoky, vykonávajú rozbory, farbia vlákna a pod. V základnom reštaurátorskom ateliéri sa zoznamujú s technológiami konzervovania a reštaurovania papiera. Spoznávajú rôzne spôsoby jeho dopĺňania, čistenia, spevňovania, štiepenia, tónovania i povrchovej úpravy. Tým sa dostávajú k reštaurovaniu papierových listín, plagátov, grafických listov, máp, plánov. Popritom sa zoznamujú s historickými technikami knižnej väzby. V závere štúdia sú už schopní reštaurovať knižnú väzbu z 15.-16. storočia s drevenými knižnými doskami s kovaním. Poslucháči musia zvládnuť i prácu s kovom pri výrobe spôn a nárožníc, techniku galvanoplastiky, rôzne výzdobné techniky používané pri výzdobe stredovekých kníh, ako slepotlač, rezbu do kože i dreva. S výzdobou pokrývky knižných dosiek sa snúbi i výzdoba oriezky zlátením a puncovaním. Disciplínou, ktorej je venovaná náležitá pozornosť, je príprava pergamenu na písanie i základná kaligrafická príprava pre gotické písmo. To sa najčastejšie vyskytuje na ilumináciách, z ktorých poslucháči zhotovujú umelecké kópie – faksimile, schopné nahradiť originál v expozícii. Pri ich vyhotovovaní si nielen vyskúšajú zlátenie iluminácií na pergamene, ale i jeho puncovanie a techniku maľby miniatúr, ktorými sú zdobené iniciály stredovekých rukopisov. K pergamenovým listinám neodlučiteľne patria pritlačené i zavesené voskové pečate. V rámci reštaurátorského ateliéru musia poslucháči zvládnuť i túto disciplínu. Z predchádzajúceho výpočtu si možno vytvoriť predstavu o tom, ako usilovne a so záujmom sa musia študenti venovať zvolenej špecializácii. Na záver chcem dodať, že uvedené témy sú len úvodom do špecializácie, ktorú si reštaurátor musí dopĺňať ďalším štúdiom počas celej svojej praxe. 3/3


Zdroj: http://www.snm.sk/muzeum

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Umenie reštaurovania v Galérii Medium

Priblížiť a popularizovať reštaurátorskú tvorbu a zároveň predstaviť niektoré z projektov Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave chce od štvrtka výstava Reštaurovanie/ veda/ umenie made in VŠVU v bratislavskej Galérii Medium. Diela, ktoré kurátorsky zostavil Ivan Pilný, ponúknu v sídle galérie na Hviezdoslavovom námestí 18 možnosť nahliadnuť do zákulisia reštaurovania. Návštevníci spoznajú procesy a postupy, ktoré ostávajú verejnosti zväčša skryté a nepoznané.

HISTORICKÉ PRAMENE AKO SAMOSTATNÝ REŠTAURÁTORSKÝ PROBLÉM 2z3

IVAN GALAMBOŠ SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV, BRATISLAVA

HISTORICKÁ KNIŽNÁ VÄZBA
Rád by som venoval niekoľko riadkov reštaurovaniu historickej knižnej väzby ako samostatnej disciplíne. Pri mnohých predmetoch obdivujeme ich pôvodnosť a pietne sa snažíme ju zachovať. Spomeniem napríklad veteránov historických automobilov. Málokto však v nedávnej minulosti takto rešpektoval historickú knižnú väzbu…

Príbehy – Reštaurátor Jozef Dorica

Reštaurovanie umeleckých diel má popredné miesto v komplexe úloh galérií a múzeí a patrí k základnej starostlivosti o zbierkové predmety. Nie všetky obrazy, sochy, grafiky či iné artefakty, ktoré získavajú kultúrne inštitúcie do svojich fondov, si uchovali svoju pôvodnú a ničím neporušenú „tvár“, takú, akú im dal ich tvorca. Mnohé z nich poznačil čas, nevhodné uloženie, nadmerná vlhkosť, mechanické poškodenie či ľudský faktor.

XI. seminár reštaurátorov a historikov

(13.-16. september 2000, Litoměřice, ČR) Po troch rokoch sme opäť mali možnosť konfrontovať vývoj v oblasti reštaurovania a konzervovania, ktorý sa udial nielen v našom najbližšom okolí (Česká republika, Poľsko), ale dá sa povedať v stredoeurópskom priestore, s vývojom na Slovensku a aj v našej knižnici. Hlavným organizátorom a garantom seminára bol už tradične Štátny ústredný archív v Prahe…