Dejiny Bratislavského hradu mapuje výstava v GMB

Najzaujímavejšie dobové topografické zobrazenia a plány Bratislavského hradu zo zbierky Galérie mesta Bratislavy vystavia od 25. apríla do 14. júna v Mirbachovom paláci. Výber zostavila kurátorka Jana Luková tak, aby sa návštevník prehliadky oboznámil s päťstoročnými dejinami hradného areálu a urbanistickým vývojom priľahlého mesta. Sprievodné texty sa pre ucelenejší obraz venujú aj jeho starším dejinám.

Výstava Bratislavský hrad. Výber zo zbierok GMB sa uskutoční v rámci 6. ročníka podujatia Bratislava pre všetkých. Zo starších grafík predstaví diela autorov ako Matthäus Merian starší, Lukas Schnitzer, Fridrich Bernhard Werner alebo Wilhelm Dilich. Obraz o období 19. a 20. storočia ponúknu okrem iných aj Jozef Anton Lántz, Ľudovít Rohbock, ale aj výtvarníci Imrich Weiner Kráľ a Janko Alexy. K výstave vyjde rovnomenný album s výberom 12 reprodukcií výtvarných diel s motívom Bratislavského hradu.

Práve Janko Alexy sa do značnej miery zaslúžil o myšlienku rekonštrukcie hradného paláca, ktorý v roku 1811 zničil požiar a odvtedy len chátral. Rozsiahla rekonštrukcia so zámerom vytvoriť nové sídlo Slovenskej národnej rady a Slovenského národného múzea sa začala v roku 1953. Hrad sprístupnili verejnosti 30. októbra 1968. Súčasná zásadná obnova, ktorá sa začala na jar 2008, má odstrániť zlý technický stav budov a zatraktívniť priestor celého areálu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.