Bulharsko v dejinách

Bulharsko patrí medzi najstaršie kultúrne krajiny Európy. Spolu so susedným Rumunskom sa 1. januára 2007 stane ?lenskou krajinou Európskej únie.

Význam územia neskoršieho Bulharska vzrástol najmä v mladšej dobe kamennej, teda v 7./6. až 5. tisícro?í pred n. l., ke? výdobytky po?nohospodárstva z Blízkeho východu a Malej Ázie a územia Grécka tadia?to prenikali do celej Európy.


Medzi kultúrne rozvinuté krajiny patrilo Bulharsko aj v dobe bronzovej (od 3. tisícro?ia pred n. l.). V tom ?ase sa na tomto území sformovalo jedno z najstarších historicky známych etník v Európe – Tráci. (Trácka kultúra dokonca ovplyvnila až územie východného Slovenska.)


V ?ase rozkvetu tráckej kultúry v prvom tisícro?í pred n. l. bolo Bulharsko pod výrazným vplyvom antického Grécka. V 7. storo?í pred n. l. priamo zasiahla ?iernomorské pobrežie Bulharska grécka kolonizácia. Neskôr sem zasahoval aj kultúrny vplyv Dákov, ktorí boli príbuznými Trákov a predchodcami dnešných Rumunov. Trácia sa stala v 1. storo?í pred n. l. provinciou Rímskeho impéria. Po zániku Rímskej ríše zostali územia Bulharska sú?as?ou Východorímskej – Byzantskej ríše.


V 5./6. storo?í sa na území Bulharska za?ali usadzova? Slovania, ktorí utvorili zväz siedmich kme?ov. Až v 7. storo?í (okolo roku 679) sem prenikli turkotatárski Bulhari, ktorí dali krajine jej dnešné meno. Utekali zo stepí nad ?iernym morom pred expanzívnymi Chazarmi a ich vodca Asparuch priviedol svoj ?ud na územie v blízkosti zväzu siedmich slovanských kme?ov. Tu, v pravdepodobnej symbióze so Slovanmi, vytvorili Bulhari svoj štát – chanát. Postupne sa medzi Slovanmi asimilovali a zostalo po nich iba nieko?ko slovných spojení a názvov. S vä?šinovými Slovanmi splynul aj zvyšok romanizovaného tráckeho obyvate?stva.


Bulharská ríša odolávala rozpínavosti Byzancie aj Avarov. V 9. storo?í Bulhari prijali kres?anstvo: pod?a niektorých názorov už v roku 823, pod?a iných názorov až rozhodnutím panovníka Borisa I. v roku 864. Mocenskými centrami Bulharov boli najprv Pliska a potom Preslav (ich zvyšky sa zachovali ako výnimo?né pamiatky zo v?asnostredovekých ?ias a v sú?asnosti sú lákadlom pre mnohých turistov). Kultúrnym centrom bol Ochrid (ktorý sa nachádza na území dnešnej samostatnej republiky Macedónia).


V roku 1018 ovládla Bulharsko Byzantská ríša. V roku 1185 vznikla tzv. druhá Bulharská ríša, ktorá s výnimkou Grécka ovládla takmer celý Balkán. Ríša sa v 14. storo?í rozpadla na tri kniežatstvá, ktoré následne rozvrátila turecká expanzia. Po?as nadvlády Osmanskej ríše prežili Bulhari ve?ký národný a sociálny útlak, ktorého sa zbavili až na prelome 19. a 20. storo?ia.


Moderné Bulharsko vzniklo až na Berlínskom kongrese v roku 1878 po rusko-tureckej vojne ako kniežatstvo formálne závislé na Turecku. Po abdikácii prvého bulharského knieža?a Alexandra si Bulhari za svojho panovníka vybrali Ferdinanda Coburga (1861 – 1948); Turecko aj Rusko súhlasili s jeho korunováciou v roku 1887. Roku 1908 Ferdinand vyhlásil Bulharsko za nezávislý štát. Ako cár vládol do roku 1918, ke? odišiel z Bulharska a žil striedavo na Slovensku a v Nemecku.


Bulharské cárstvo pretrvalo až do záveru druhej svetovej vojny. Po Ferdinandovi prevzal trón jeho syn Boris III. (1894-1943), ktorý po stretnutí s Adolfom Hitlerom zomrel za záhadných okolností. Za jeho syna Simeona II. (*1937) prevzala vládu regentská rada, ktorú potom postrie?ali ruské vojská.


Po vojne sa Bulharsko stalo sú?as?ou socialistického bloku. Po páde komunistického režimu a železnej opony v roku 1989 Bulharsko nastúpilo na cestu demokratického vývoja. Boli uznané práva tureckej menšiny, ktorá po návrate ?asti vys?ahovalcov dosiahla 10-percentný podiel na bulharskej populácii.


V roku 1997 schválili poslanci bulharského parlamentu novú štátnu zástavu. Jej základom je lev s korunou a šes? krížov. Ide o kombináciu zástavy bulharského krá?ovstva z 12.-14. storo?ia a monarchistickej vlajky spred druhej svetovej vojny.


V parlamentných vo?bách roku 2001 zví?azilo Národné hnutie dedi?a bulharského cárskeho trónu Simeona II. (ob?ianskym menom Simeon Saxe-Coburg Gotha, Simeon Sakskoburggotski, Симеон Борисов Сакскобургготски) a on sa stal bulharským premiérom. Jeho vláda (do augusta 2005) priviedla krajinu k vstupu do NATO (2004, spolu so Slovenskom, Slovinskom, Rumunskom, Estónskom, Lotyšskom a Litvou) a Európskej únie. Bulharsko sa spolu so susedným Rumunskom stane ?lenskou krajinou EÚ 1. januára 2007.


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Boli tu Vandali! (Poprad-nálezisko)

Najvzácnejší nález – zlatá minca z roku 375. Je na nej zobrazený vladár východorímskej ríše Valens.
POPRAD ? Na území dnešného Popradu sa už vo štvrtom storo?í pohyboval germánsky kme? Vandalov! Dôkazom toho je kniežacia hrobka, ktorej poklady od júla až do v?era v Poprade-Matejovciach odkrýval tím archeológov z nieko?kých krajín.

Grécke pamiatky na úteku

Slovenskí colníci dostali varovanie o ukradnutých pamiatkach z Grécka. „Desiatky predmetov nevyčísliteľnej kultúrnej hodnoty ukradli pašeráci z kostolov, múzeí či galérií a predali ich za hranicami.

Odpovede

  1. Bulharsko v dejinách

    2159 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-12-21 09:27:42 harp, Zlatu medialu za tento pekny clanok z prelinkovanim.

    2159 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-12-22 12:42:27 palo Ďakujem môžem si ju prevziať dnes večer. Snažím sa učím sa…

Comments are closed.