Akustické vlastnosti neologickej synagógy v Liptovskom Mikuláši

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina
1 Akustické vlastnosti neologickej synagógy v Liptovskom Mikuláši

 

Neologická synagóga v Liptovskom Mikuláši patrí k najväčším a najmonumentálnejším zachovaným synagógam na Slovensku. Pôvodná stavba z roku 1846 bola po požiari v roku 1878 zrekonštruovaná, no v roku 1904 ju opäť zničil požiar. Opätovnou rekonštrukciou bol v roku 1906 poverený Leopold Baumhorn (architekt synagóg v Nitre a Lučenci). Baumhornov koncept rekonštrukcie vychádza zo zachovania neoklasicistického štýlu a pridania secesných prvkov (Borský, 2005, s. 157). Zároveň sa architekt držal osvedčeného rozmiestnenia stavebných prvkov – centrálnej kupoly a štyroch pilierov podporujúcich ženskú galériu. Bima a Aron ha-kodeš sa nachádzajú vo východnej časti, tak ako je zvykom v neologických synagógach.

V období holokaustu zaznamenala židovská obec v Liptovskom Mikuláši 885 obetí a synagóga prestala slúžiť svojmu účelu. V roku 1979 ju odkúpil mestský národný výbor a po ukončení rekonštrukcie v roku 1990 bola synagóga vrátená Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí v SR. V súčasnosti priestor synagógy slúži na koncertné a vystavovateľské účely (Kollár, et. al., 2013, s. 86).

Synagóga má vnútornú šírku priestoru na úrovni 1.NP cca 19 m a dĺžku 29 m, na 2.NP je dĺžka priestoru 36,5 m. Celkový objem uzavretého priestoru je približne 6.300 m3.

 

2 Metodika merania akustického priestoru

 

Metodika vychádza predovšetkým z požiadaviek noriem STN EN ISO 3382-1 (SUTN, 2004) a STN EN 60268-16 (SUTN, 2011). Metodika rozloženia zdrojov zvuku a mikrofónov vychádza z odporúčaní pre meranie akustických parametrov sakrálnych priestorov (Martellotta, et. al., 2009) a  koncertných priestorov (Hidaka, et. al., 1995). Pri meraní boli využité nasledovné technické zariadenia:

 

 • – všesmerový zdroj zvuku Norsonic Nor276,
 • – smerový aktívny reproduktor Yamaha HS50 (pre potreby vytvorenia akustického modelu priestoru),
 • – zvuková karta Roland Quad Capture,
 • – kalibrovaný merací mikrofón Audix TM1 Plus,
 • – meracie mikrofóny Behringer ECM8000 (pre potreby vytvorenia akustického modelu priestoru),
 • – umelá hlava Soundman John s kalibrovanými mikrofónmi Soundman OKM II,
 • – merací softvér ARTA,
 • – konvolučný dozvukový program AudioEase Altiverb 7.

 

 Výskum sa uskutočnil 24. októbra 2015.

 

2.1 Polohy zdroja zvuku

 

V skúmanom objekte boli zvolené tri pozície zdroja zvuku (Z1, Z2 a Z3) vo výške 1,5 metra nad podlahou. Pozície sa nachádzali na vyvýšenom pódiu v južnej časti synagógy. Z1 a Z2 boli umiestnené na prvom vyvýšenom stupni a pozícia Z3 v priestore niekdajšieho Aron ha-kodeš (obrázok 1). Akustický model priestoru bol vytvorený z pozície Z1 kvôli zachovaniu súmernosti zvukového modelu priestoru. Všetky merania boli vykonané v stave priestoru bez obsadenia divákmi. Počas merania boli v objekte nasledovné podmienky: teplota vzduchu – 12,3 °C; vlhkosť prostredia 53,3 a tlak vzduchu 955,1 hPa.

 

2.2 Polohy mikrofónov

 

V priestore synagógy bolo zvolených jedenásť meracích mikrofónových bodov M. Devät v 1.NP (obrázok 1) a dva v 2.NP. Mikrofón bol umiestňovaný vo výške 1,2 metra nad podlahou, čo predstavuje výšku uší sediaceho poslucháča. V každej pozícií prebehli tri priemerované merania za účelom dosiahnutia vyššej presnosti. Umiestnenie umelej hlavy určenej pre meranie koeficientu vzájomnej počuteľnosti IACC sa vykonalo v identických pozíciách. Nakoľko priestor synagógy je symetrický podľa pozdĺžnej osi, merania sa uskutočnili iba v jednej polovici priestoru. Akustický model priestoru bol snímaný približne z pozície M3 a jej zrkadlovej pozície.

 

2.3 Metodika snímania akustiky priestoru

 

Na snímanie a reprodukciu akustického priestoru bol použitý konvolučný dozvukový procesor Altiverb 7 a realizácia vychádzala z metodiky poskytnutej spoločnosťou AudioEase. Reprodukcia akustiky priestoru je vhodná pre postprodukčnú úpravu monofonického zvukového signálu (napríklad hovorené slovo, spev, sólový nástroj) a je dostupná u tvorcov tejto správy.

 

3 Vyhodnotenie výskumu a závery

 

Priestor Synagógy v Liptovskom Mikuláši sa v súčasnosti využíva predovšetkým na koncertné a kultúrno-spoločenské podujatia, preto sa vyhodnotenie výskumu opiera hlavne o normu STN EN ISO 3382-1. Prezentované dáta sú priemerom meraní vo všetkých pozíciách mikrofónov a zdrojov zvuku tak, ako sú zakreslené v pôdorysoch (Obrázky 1-3).

 

 • čas dozvuku (T30, T20)

Beranek (Beranek, 2011, s. 3025) odporúča, aby sa priemerná hodnota času dozvuku v koncertnej sále pohybovala v intervale 1,9 až 2,1 sekundy. Priestor Synagógy v Liptovskom Mikuláši vykazuje vyššie hodnoty času dozvuku (Grafy 1-3, Tabuľky 1-3) a krivky grafov T30T20 sú podobné s tými, ktoré boli namerané v nitrianskej synagóge, no mierne vyšším nárastom hodnôt času dozvuku v oblasti nízkych a vysokých frekvencií. Započítanie predikcie obsadenosti sály publikom definovanej Hidakom (Hidaka, et. al., 2001) je zobrazené v Grafe 4 a Tabuľke 4.

 

 • index počiatočnej a neskoršie prichádzajúcej zvukovej energie (C80)

Dôležitým parametrom z pohľadu jasnosti a zrozumiteľnosti hudby v priestore je pomer počiatočnej a neskoršie prichádzajúcej zvukovej energie C80. Hodnoty namerané v Synagóge v Liptovskom Mikuláši (Graf 5, Tabuľka 5) spadajú podľa aktuálnej kategorizácie (Vondrášek a Antek, 2005, s. 10) do pásma priestorov vhodných na interpretáciu hudby v pomalších tempách s preferenciou dychových nástrojov, organu a spevu. V prietore príliš nevyznejú rýchle tempá v interpretácií hudobných nástrojov perkusívneho charakteru (klavír, bicie nástroje).

 

 • index prenosu reči STI

Synagóga v Liptovskom Mikuláši nedisponuje pevne nainštalovaným ozvučovací systémom a synagóga v minulosti slúžila ako sakrálny priestor. Bolo preto potrebné zistiť, aká je miera zrozumiteľnosti hovoreného slova. Index prenosu reči STI (zrozumiteľnosť reči) je definovaný v norme STN EN 60268-16 a Úroveň zrozumiteľnosti je rozdelená do niekoľkých kategórií (tabuľka 6). V priestore Synagógy v Liptovskom Mikuláši bol parameter STI meraný pre zdroj zvuku v pozícii Z1 (Graf 6). Hodnoty parametru STI sú priamo závislé od vzdialenosti mikrofónu od zdroja zvuku, a preto je tento údaj zakreslený aj v pôdorysoch (Obrázky 1-3). Z Grafu 6 je zrejmé, že zrozumiteľnosť reči bez použitia ozvučenia sa v celom priestore (v neobsadenom stave) pohybuje na slabej až priemernej úrovni.

Výsledky výskumu sú vhodným materiálom pre hudobné telesá, ktoré v danom priestore plánujú uskutočniť podujatie. Znalosť základných akustických charakteristík priestoru môže napomôcť výberu vhodného repertoára, nástrojového obsadenia a stavbe vhodnej dramaturgie podujatia.

 

Použitá literatúra

 

Barron, M. 2010. Auditorium Acoustics and Architectural Design. London: SponPress. 504 s.

Borský, M. 2005. Synagogue Architecture in Slovakia Towards Creating a Memorial Landscape of Lost Community. Heidelberg:  Hochschule für Jüdische Studien. 315 s.

Beranek, L. L. 2011. The sound strength parameter G and its importance in evaluating and planning the acoustics of halls for music. The Journal of the Acoustical Society of America, 125(5), s. 3020-3026.

Hidaka, T., Beranek, L. L. a Okano, T., 1995. Interauralcross-correlation, Lateral Fraction, and Low- and High-frequency Levels as Measures of Acoustical Quality in Concert Halls. The Journal of the Acoustical Society of America, 98(2), s. 988-1007.

Hidaka, T., Nishihara, N. a Beranek, L. L., 2001. Relation of acoustical parameters with and without audiences in concert halls and a simple method for simulating the occupied state. The Journal of the Acoustical Society of America, 109(3), s. 1028-1042.

Kollár, D., Lacika, J. a Pohaničova J., 2013. Synagógy. Bratislava: Dajama. 128 s.

Martellotta, F., et. al. 2009. Guidelines for acoustical measurements in churches. Applied Acoustics, 70(2), s. 378–388.

SUTN, 2004. STN EN ISO 3382 Meranie akustických vlastností miestnosti Časť 1: Sálové priestory. Bratislava, Slovenský ústav technickej normalizácie.

SUTN, 2011. STN EN 60268-16 Elektroakustické zariadenia. Časť 16: Objektívne hodnotenie zrozumiteľnosti reči indexom prenosu reči. Bratislava, Slovenský ústav technickej normalizácie.

Vondrášek, M. a Antek, M., 2005. Comparison of objective criteria of concert halls quality. Acoustic Letters, 11(3), s. 9-18.

 

 

Mgr. Pavol Brezina, PhD.

Ing. Peter Zaťko

 


Obrazová príloha

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

Obrázok 1      Pôdorys 1.NP synagógy v Liptovskom Mikuláši so zakreslenými meracími bodmi (M) a ich vzdialenosťami od zdroja zvuku Z1

 

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

Obrázok 2      Pôdorys 1.NP synagógy v Liptovskom Mikuláši so zakreslenými meracími bodmi (M) a ich vzdialenosťami od zdroja zvuku Z2

 

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

Obrázok 3      Pôdorys 1.NP synagógy v Liptovskom Mikuláši so zakreslenými meracími bodmi (M) a ich vzdialenosťami od zdroja zvuku Z3

 


Grafy a tabuľky

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

Graf 1 Čas dozvuku T30 (s) v tretino-oktávovom frekvenčnom pásme

 

Tabuľka 1 Číselné vyjadrenie času dozvuku T30 (s) v tretino-oktávovom frekvenčnom pásme

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

Graf 2 Čas dozvuku T20 (s) v tretino-oktávovom frekvenčnom pásme

 

Tabuľka 2 Číselné vyjadrenie času dozvuku T20 (s) v tretino-oktávovom frekvenčnom pásme

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

Graf 3 Čas dozvuku EDT (s) v tretino-oktávovom frekvenčnom pásme

 

Tabuľka 3 Číselné vyjadrenie času dozvuku EDT (s) v tretino-oktávovom frekvenčnom pásme

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina


Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

Graf 4 Čas dozvuku T30 (s) v oktávových frekvenčných pásmach pre priestor v stave bez obsadenia a s obsadením publikom

 

Tabuľka 4 Číselné vyjadrenie času dozvuku T30 (s) v oktávovom frekvenčnom pásme pre priestor v stave bez obsadenia a s obsadením publikom

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

Graf 5 Miera jasnosti pre hudbu C80 (dB) v oktávovom frekvenčných pásmach

 

Tabuľka 5 Číselné vyjadrenie miery jasnosti pre hudbu C80 (dB)  v oktávových pásmach

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: Pavol Brezina

Graf 6 Index prenosu reči STI vyjadrený pre každú meranú pozíciu a jej vzdialenosť od zdroja zvuku Z1.

 

Tabuľka 6 Delenie subjektívneho hodnotenia zrozumiteľnosti reči podľa normy STN EN 60268-16

úroveň zrozumiteľnosti

štandardné hodnoty STI

nevhodná – slabá

0 – 0,30

slabá – primeraná

0,30 – 0,45

primeraná – uspokojivá

0,45 – 0,60

uspokojivá – výborná

0,60 – 1

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nitrianska katedrála

Za?iatok kres?anstva na Slovensku môžeme vystopova? k mestu Nitra ku kostolíku, ktorý bol postavený knieža?om Pribinom a pomenovaný po sv. Emeramovi biskupovi z Regensburgu, odkia? pochádza aj sú?asný pápež.