2 Panopliá – triedenie munície

Obrázok k článku

Vychádzajúc zo základného členenia panoplií (1), do druhej skupiny patrí munícia.

Prométheus, syn Titána Íapeta v snahe zachrániť ľudstvo ukradol Athéne zručnosť a Héfaistovi oheň a obdaroval nimi človeka, pretože bez nich sa nemožno naučiť remeslá, ani ich vykonávať. Héfaistos na rozkaz rozhnevaného Dia z hliny uhnietol ženu, na skazu ľudského plemena, ktorá dostala meno Všedar – Pandóra. Žena našla pri dome skrinku, zvedavo ju otvorila a vypustila tisíce pohrôm, súžení a starostí, ktoré sa od tých čias potuľujú medzi ľuďmi. Vtedy  sa z ohňa – dobrého sluhu a pomocníka, stal zlý pán a nespútaná sila ohňa spôsobuje ľudstvu od nepamäti súženie na zemi, vode i vo vzduchu…

Munícia – termín, ktorého obsah je oddávna predme­tom štátneho tajomstva, ktorého amatérska výroba je zakáza­ná, termín, takmer vždy spájaný s utrpením človeka, vyvolá­va zimomriavky na chrbte a vzbudzuje pozornosť médií.
Nenápadná munícia oproti hrozným zbraniam, ktoré sú bez nej iba neškodným, drahým a zbytočným výtvorom techniky.
Nenápadná munícia, ktorá pomáha človeku pri stavbe ciest, ťažbe nerastov, chráni jeho život ako náplň érbegu, v po­dobe ohňostroja privádza ľudí do vytrženia a núti ich zdvíhať pohľad ku hviezdam, ku ktorým im tiež pomohla vzlietnuť.

Munícia sa v jednotlivých spoločensko-ekonomických formáciách nielen vyrábala a používala, ale aj zbierala. Svedčia o tom početné trofeje tvoriace súčasť chrámových pokladov, napr. štokholmského Riddarholmskyrka (13. storočie) (2), rodinného kostola Bebekov a Csetnekyov v Štítniku (1. polovica 14. storočia) (3) alebo chrámu toskánskych štefanítov v Pise (2. polovica 16. storočia) (4). Zaoberá sa ňou Samuel Quiccheberg (1565), ktorého štvrtá trieda “Theatrum sapientiae” obsahuje “lovecké nástroje”, medzi ktoré patrí aj strelivo ručných mechanických zbraní a jeho príslušenstvo (5). S muníciou sa dokonca stretáme aj na titulnej rytine diela kodaňského lekára Olausa Wormiusa “Museum Wormianum” vydanom v Laydene roku 1655 (6).

Museum Wormianum
Už tento stručný výpočet bez ďalšej hlbšej analýzy dokazuje, že munícia sa zbiera a vystavuje už viac ako sedem storočí. Ako výsledok a zároveň prostriedok ľudskej činnosti zaujíma vo sfére spoločenského bytia človeka jedinečné postavenie determinované jej civilizačným významom. Nie je len predmetom zberateľského záujmu, ale aj významnou súčasťou svetového kultúrneho dedičstva.
Z enyologického hľadiska je jej význam ešte väčší, pretože bez nej by nevznikla ani jedna strelná zbraň, ktorá je vždy vytváraná k obrazu munície a nie naopak.

PANOPLIÁ

2 MUNÍCIA
všetky identifikovateľné prostriedky, ich časti a príslušenstvo, ktoré sa do cieľa alebo určeného priestoru dopravujú uvoľnením akejkoľvek energie, pôsobením gravitácie alebo iným spôsobom a cieľ ničia alebo vyradia z činnosti svojou kinetickou energiou alebo uvoľnením energie náplne

2.1 strelivo
všetky druhy munície bez sekundárneho pohonu, ktoré sa do cieľa dopravujú výstrelom, určené pre ručné alebo lafetované strelné zbrane

2.1.1 strelivo mechanických zbraní
 strelivo vystreľované uvoľnením akumulovanej mechanickej energie

Šipky do kuše

2.1.2 strelivo palných zbraní
strelivo, ktoré, ktorého časť alebo časti sú spravidla vystreľované uvoľnením chemickej energie výbušniny

Náboje

2.1.3 strelivo plynových zbraní
strelivo vystreľované uvoľnením akumulovanej mechanickej energie stlačeného vzduchu alebo iného plynu

Strely

2.2 motorická munícia
munícia, ktorá je do cieľa dopravovaná pomocou elektrickej alebo chemickej energie uvoľnenej spaľovaním neseného paliva

2.2.1 munícia s piestovým pohonom
munícia, ktorej pohonnú jednotku tvorí piestový motor, ktorého činnosť je závislá na kyslíku z ovzdušia

2.2.2 munícia s paroplynovým pohonom
munícia, ktorej pohonnú jednotku tvorí piestový motor, ktorého činnosť nie je závislá na okolí

Torpedo

2.2.3 munícia s elektrickým pohonom
munícia, ktorej pohonná jednotka je napájaná skupinou galvanických alebo akumulátorových článkov

Obrázok k článku

2.2.4 munícia s reaktívným pohonom
munícia, ktorej pohonnú jednotku tvorí spaľovacia komora alebo komora s hnacou dýzou

2.2.4.1 munícia s prúdovým motorom

V-1

2.2.4.2 munícia s raketovým motorom

Raketa

2.3 hádzacia munícia
munícia obmedzenej hmotnosti obsahujúca náplň výbušniny, ktorá je do cieľa dopravovaná ľudskou silou hodom

2.3.1 štandardná

2.3.2 špeciálna

Obrázok k článku

2.4 zhadzovacia munícia
munícia, ktorá je do cieľa zhadzovaná zo vzdušných alebo vodných transportných prostriedkov ozbrojených zborov

2.4.1 štandardná

2.4.2 špeciálna

2.4.3 pomocná
Bomba

2.5 ženijná munícia
všetky druhy munície slúžiace na spomalenie, resp. zastavenie postupu ozbrojeného zboru alebo znemožňujúce používanie priestorov, zariadení a pod. ako aj všetky druhy munície slúžiace na trhacie práce

2.5.1 nástražná munícia
všetky druhy munície slúžiace na budovanie výbušných zátarás alebo inak slúžiace na sťaženie postupu ozbrojeného zboru, znemožňujúce používanie objektov, predmetov, techniky, výstroje, výzbroje a likvidáciu výbušných zátarás

2.5.1.1 štandardná

2.5.1.2 núdzová
Námorná mína
2.5.2 náloživo
 normalizované množstvá trhavín často upravené do určitého tvaru
Náložka
2.5.3 iniciátory
všetky druhy munície slúžiace na vznietenie, roznet alebo rozbuch sekundárnych výbušnín – strelivín a trhavín

Obrázok k článku

2.6 záškodnícka munícia
všetky druhy munície používané pri kriminálnej, podvratnej alebo teroristickej činnosti

Terorista

2.7 zábavná munícia
všetky druhy munície používané na zábavné účely, napr. ohňostroje

Obrázok k článku

2.8 výbušniny
chemické zlúčeniny alebo zmesi schopné vplyvom vonkajšieho pôsobenia a bez účasti vzdušného kyslíka veľmi rýchlej chemickej premeny, sprevádzanej vývojom tepla a tvorením veľmi veľkého množstva silne zohriatych plynov schopných vykonať určitú prácu

2.8.1 streliviny
výbušniny, ktorých chemická premena prebieha ako explozívne vzplanutie neprechádzajúce v detonáciu

2.8.2 trhaviny
výbušniny s vysokou výbuchovou energiou, ktorých charakteristickou formou výbušnej premeny je detonácia

2.8.3 traskaviny
výbušniny, ktorých spoločnou vlastnosťou je, že už na slabý vonkajší podnet sa ich molekula rozloží okamžitým rozpadom ma atómové častice a výbušná premena je veľmi prudká a rýchla

2.8.4 pyrotechnické zlože
zmesi, ktoré pri horení alebo výbuchu dávajú tepelný, svetelný, dymový, akustický alebo iný efekt

Výbuch

2.9 prostriedky ABC

2.9.1 atómová munícia
správnejšie jadrové výbušniny, t. j. štirpne materiály schopné na princípe využitia vnútrojadrovej energie pri jadrovej reakcii okamžite uvoľniť ohromné množstvo energie

2.9.2 biologické bojové prostriedky
toxíny, mikroorganizmy, infikovaný hmyz atď. používané proti cieľom živočíšneho alebo rastlinného pôvodu

2.9.3 chemická bojové látky
chemické látky používané v rôznej podobe a skupenstve na zamorenie priestorov proti cieľom živočíšneho alebo rastlinného pôvodu
Veľký výbuch
Prítomnosť primárnych identifikačných znakov umožňuje jednoznačnú identifikáciu náčinia, symbolov, makiet a najrozmanitejších artefaktov ako munície, ktoré odlišujeme používaním prívlastkov – ceremoniálna, cvičná, školská atď. munícia.
Vzhľadom na nerozpracovanosť oblasti a nedostupnosť informačných prameňov sme munícii a rozpracovaniu jej triedenia venovali mimoriadnu pozornosť. Napriek tomu sa nazdávam, že problematika nie je bezozvyšku vyriešená.

Koniec.

Informačné pramene:
1) http://www.obnova.sk/clanok/uvod-do-enyologie-2-panoplia.
2) SCHLOSSER, J.: Die Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance. Lipsko, 1908.
3) SZENDREI, J.: Magyar hedtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitáson. Budapešť, 1896.
4) SCHLOSSER, J.: cit. d.
5) QUICCHEBERG, S.: Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi, complectentis rerum universitatis singulas materias et imagines eximias… München, 1565.
6) WORMIUS, O.: Museum Wormianum. Seu Historia rerum rariorum, tam naturalium, tam artificialium, tam domesticarum, quam exoticarum, quae Hafniae Danorum in aedibus authoris servantur.- Leiden (Elzevir), 1655.

© tpd 2011 for obnova.sk only
 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články