Riaditeľka Krajského múzea v Prešove vo funkcii skončila

Krajské múzeum v Prešove (muzeum.sk)

V programe dnešného zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bol aj návrh na odvolanie riaditeľky Krajského múzea v Prešove Boženy Tomášovej. Nakoniec sa tento bod nedostal na rokovanie, predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík informoval, že riaditeľka Božena Tomášová sama odstúpila z funkcie a dohodli sa na skončení pracovného pomeru k 15. augustu.

Dôvodom na jej odvolanie boli zistenia hlavného kontrolóra PSK. V materiáli, ktorý dostali poslanci, sa uvádza, že v rokoch 2009 a 2010 múzeum uzatvorilo dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti s fiktívnymi osobami. Išlo o práce na archeologickom výskume, za ktoré boli vyplatené odmeny. Tieto osoby sa vyjadrili v tom zmysle, že na zmluvách a výplatných listinách nefiguruje ich podpis. Spôsobená škoda na majetku PSK vyplatením neoprávnených odmien bola predbežne vyčíslená na 2 800,68 €.

Chudík pre média uviedol, že s takouto situáciou sa ešte vo svojej funkcii nestretol. „Zdá sa mi to silná káva, hoci konečný verdikt je na vyšetrovacích orgánoch,“ uviedol. Potvrdil, že existujú pracovné zmluvy so štyrmi ľuďmi, ktorí deklarovali, že takúto zmluvu nepodpísali, pre múzeum v tom čase nepracovali a neprevzali ani finančnú odmenu. Kontrola v múzeu zistila aj mnoho ďalších porušení zákona a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK a porušení povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Podľa Chudíka bol dôvod na odvolanie Boženy Tomášovej preto zrejmý. Po zistení výsledkov kontroly jej odobral právomoci o rozhodovaní na jeden mesiac a dal návrh na jej odvolanie. Pod ťarchou dôkazov sa Tomášová funkcie riaditeľky sama vzdala a požiadala o ukončenie pracovného pomeru k 15. augustu. Jej reakciu sa agentúre SITA získať nepodarilo.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.