Pamiatkový výskum včelína

Titulny obrazok blogu uzivatela: Kajco

Detaily a prvky včelína označené ako hodnotné majú architektonicko – remeselné hodnoty typické najmä pre historické poľnohospodárske stavby 1. polovice 20. storočia, kde sa ešte objavujú reminiscencie na výtvarné tendencie historických slohov. Najmä použitie paspárt – lizén na fasáde a rezbárska práca na kazetovej stene sú toho dôkazom. Podľa autorkiných skúseností z výskumov v Kremnici, ako aj komparáciou napr. s výskumom Ing. arch. J. Žuffovej, CSc. na kostole tzv. Katrínky pri Dechticiach, ale aj v knihe Ľudová architektúra vidieckych sídiel na Slovensku (cit. lit.) podobný typ úpravy fasád sa uplatňuje na našom území, ale napr. aj dnes v susednom Rakúsku – Wolfstal, Hainburg a pod. ako koncom 19. storočia až po 2. svetovej vojne. Každý detail má spracovaný aj konkrétny návrh obnovy prezentácie, je súčasťou návrhu obnovy a neoddeliteľnou súčasťou výskumu, je označený VČ pre včelín. Vzhľadom na stav včelína boli vyhodnotené nasledovné nálezové situácie, ktoré potvrdili vznik stavby v jednej etape, ktorú datuje doska v okne štítu –rok  1940.

Analýza vývoja pamiatkového objektu
Na základe poznatkov z výskumu, preštudovanej literatúry i podkladov a najmä s dokumentovaním súčasného stavu včelína z dôrazom na jeho stavebnú podstatu etapizácia vývoja sa opiera o:
– katastrálnu mapu a jej operáty z roku 1858, kde včelín nie je zakreslený,
– informácie a dokumenty rod. Mudroch
– preštudovanú literatúru
– poznatky z terénu s vyhodnotením nálezových situácii a detailov ( priložené samostatné tabuľky)
 

Výskum určil vznik a vývoj stavby, ktorá má len 1. stavebnú etapu. Včelín vznikol v roku 1940 ako to určuje doska so slovenským znakom a dátumom, ktorá uzatvárala primárne otvor v štíte južnej fasády. Aj osadenie drevenej steny k úľom je primárne osadené k obvodovým murivám. Účelová stavba pre včelárstvo majiteľa mlyna a nahradila predpokladaný starší včelín, ktorí bol podľa údajov rodiny – teda po roku 1904 v podobnej situácii, ale asi 10 m smerom na severozápad. Autorom včelína bol Ján Mudroch st., ktorý okrem svoje mlynárskej, stavebnej a inej remeselnej zručnosti bol aj výtvarne nadaný, čo dokumentujú aj jeho kresby, ktoré dnes môžeme zaradiť do kategórie insitné umenie.

Charakteristika pamiatkových hodnôt
Pamiatkové hodnoty PO – včelína sú dané jej ojedinelým historicko – urbanistickým, historicko – architektonickým a umelecko – remeselným riešením v hmotovo – priestorovom a konštrukčno – materiálovom zložení, ktoré vzniklo v roku 1940 ako objekt doplnkovej poľnohospodárskej činnosti (mlynára – roľníka) – včelárenia.

Urbanistické a architektonické hodnoty
Existencia takto riešeného včelína s presným určením jeho doby vzniku v roku 1940 opakuje zrejme ( podľa pamätníčky – babičky majiteľa) aj staršie situovanie podobnej staršej stavby. K včelínu vedie pomerne upravené cestička z mlyna i terénne schodisko smerom na juh do záhrady a k potoku. Jednoduché architektonické riešenie 1-priestorovej stavby s nepálenej omietanej tehly zvýrazňovali pásové lizény okolo nároží, strechy a otvorov najmä je južnej vstupnej strane. Západnú stranu obvodu okrem soklovej časti zvýrazňuje kazetový raster rezbársky stvárnených obrázkov v rade do vstupmi do jednotlivých úľov v interiéri,
 

Hodnoty umelecko – remeselnej práce
Sú dané zachovaným stvárnením najmä južnej fasády včelína, ale najmä drevenou rezbársky stvárnenou južnou stenou včelína s priamou väzbou na radené úle v interiéri, spolu s rezbársky stvárnenou doskou so slovenským znakom a datovaním 1940 ako uzavretie okna štítu na južnej strane. Z hore uvedených dôvodov predmetom ochrany a prezentácie včelína sú všetky pamiatkové hodnoty, ktoré určuje súčasný objem a hmotovo – priestorové usporiadanie ako jednotlivých pamiatkových objektov, tak aj ich situovanie na parcele. Súčasťou pamiatkových hodnôt je aj konštrukčno – materiálové riešenie budov spolu s hodnotnými detailmi s výsledkami súčasných i budúcich nálezových situácii i sond. Súčasťou ochrany sú najmä nálezy doposiaľ neodkryté a nezistené najmä pod úrovňou suterénov a v ostatných častiach v rozsahu príslušnej parcely ako aj archeologické nálezy – hnuteľné i nehnuteľné, resp. kultúrne vrstvy pod terénom, v ktorých sa tieto nachádzajú. Na doskách sú umiestené v 2-och radoch pravouhlé rámy na vrchu so strieškou. Po bokoch striešky sú ozdobné guličky na spôsob čučky, celé ukončenie pripomína štylizovaný tympanom s vázami.
 

V každom ráme je alebo bol vyrezávaný ornament: v hornom rade:
kľúč, včela, kalich, slovenský znak, stavba ( kaštieľ?), delo, lýra, ihličnatý strom (jedľa?)
v dolnom rade:
časť ozubených kolies – označenie mlyna, 8-cípa hviezdička s 3-mi rotujúcimi esíčkami zväzok klasov, pravdepodobne znak železníc s písmenami SAK, modrá srdcová plocha so zvyškom meča a kľúča( srdce Ježišovo?). červený kruh – paragraf, lipová ratolesť a pluh.

V interiéri bola na zvyšku úľa je doska ozdobená podobne – slovenský znak s datovaním 1940, ktorý primárne uzatváral okno v štíte južnej fasády. Tvarovanie, osadenie a farebná povrchová úprava lazúrovaním patrí k výtvarnému prejavu ľudového rezbára a maliara, ktorý si jednoduchým spôsobom upravil funkčnú stenu k úľom. Včelíny ako samostatné stavby sa všeobecne používali v rámci poľnohospodárskej jednotky – roľníckej usadlosti. V tomto prípade roľníka, mlynára i remeselníka – oprava pohonu mlynov ( rýhovací stroj).
Autorom včelína bol Ján Mudroch st., ktorý okrem svojej mlynárskej, stavebnej a inej remeselnej zručnosti bol aj výtvarne nadaný, čo dokumentujú jeho kresby, ktoré dnes môžeme zaradiť do kategórie insitného umenia. Datovanie včelína určuje najmä doska l úľa s datovaním. Je zrejmé aj to, že pri stavbe použili staršie zvyšné časti z mlyna – kazetové dvere a kovové okno. Ján Mudroch st., bol realizátorom prestavby a modernizácie mlyna v roku 1933.  Včelín je od roku 1979 nevyužívaný.

Požiadavky:
a/ na zachovanie, obnovu a prezentáciu hodnôt kultúrnej pamiatky, jej hmotnej podstaty, prvkov a detailov

Na základe súčasných poznatkov o stave včelína zostane jeho dispozičné, hmotovo – materiálové a konštrukčné usporiadanie zachované s uplatnením hodnotných detailov a riešenia výrazu fasád. Pre včelín  platia nasledovné základné a špecifické požiadavky na  zachovanie a obnovu:
Povrchová úprava miestnosti bude väčšinou vápennými omietkami s bielou povrchovou úpravou s použitím kontrastu drsného (plochy) a hladkého( pasparty hrán otvorov, nároží i strechy) povrchu. Uplatnia sa dvere a drevená stena úľov, Výplne okien budú riešené v súlade s riešením okien celého areálu. Podlahy v súlade s prevádzkou priestoru sa položia nové. Predpokladaná úprava podlahy a okolitého terénu musí zabezpečiť izolovanie proti zemnej vlhkosti. Fasády budú mať nové omietky v súlade s riešením fasád celého areálu – s uplatnením bieleho – prípadne mierne lomeného náteru so striedaním hladkých plôch okolo otvorov a hrán a drsnej omietky ako výplne týchto hladkých plôch. Okolie včelína sa upraví podľa samostatného návrhu a rozhodnutia KPÚ Trnava Podľa potreby sa do včelína zavedie elektrická energia prípadne voda.

Špecifické požiadavky vyplývajúce z predmetu ochrany včelína:

Pri riešení krovu je potrebné uvažovať s krytinou v súlade s krytinou celého areálu a únosnosťou krovu. Pri realizácii neodporúčame používanie mokrých procesov pri obnove podlahy najmä vzhľadom na zemnú vlhkosť a osadenie stavby. Drevenú stenu úľov a dvere je potrebné obnoviť rezbársko – remeselným spôsobom pri uplatnení lazúrnych farieb a náterov dreva podľa zvyškov na dreve. Všetky stupne projektovej dokumentácie pre včelín sa po spracovaní komplexného výskumu a návrhu obnovy musia predložiť na rozhodnutie KPÚ Trnava. Všetky zmeny oproti spracovanému návrhu obnovy je nutné predložiť na rozhodnutia KPÚ Trnava. Súčasťou tohto návrhu obnovy je inventarizácia hodnotných detailov a prvkov, pre ktoré sú spracované jednotlivé tabuľky s popisom, vyhodnotením a návrhom obnovy.

b/ na odstránenie predchádzajúcich nevhodných zásahov a úprav.

Vyčistiť dvor a záhradu vrátene úprav terénu s uplatnením existujúcich uprav stupňov,  chodníkov i zelene. Posúdiť a prípadne využiť možnosť využitia náhonu a mostu v areály mlyna.

Titulny obrazok blogu uzivatela: Kajco

Titulny obrazok blogu uzivatela: Kajco

Titulny obrazok blogu uzivatela: Kajco

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. Krasne! Nemohol by si do

  Krasne! Nemohol by si do fotoalbumu k pamiatke pridat fotografie jednotlivych poli s reliefmi?

 2. Aj vcely tam planujes

  Aj vcely tam planujes zalozit? Tie by to podla mna najlepsie konzervovali. Aj proti vandalom.

 3. Včelín v zimnom pohľade je

  Včelín v zimnom pohľade je pre mňa  famózny. Príjazdová cestička s  buxusom, (asi) brečtan, ktorý skoro zvalil stavbu…

  Pochopila som z textu, že majetková kontinuita od kúpy mlyna v začiatku 20. storočia nebola prerušená. Teraz je tu občianske združenie venujúce sa zveľadeniu usadlosti.  Plány na využitie v budúcnosti po rekonštrukcii sú mi neznámou, no veľmi  zaujímavou skutočnosťou.  Doposiaľ nikto zo združenia sa nepribral ponaprávať  zbehnuté škridly z včelína?

Comments are closed.