Šášov hrad

Logo pamiatky

Ruina zaberajúca vrchol ostrého skalného hrebeňa pozostáva z horného hradu, dvoch opevnených predhradí na južnej a východnej strane a predsunutého opevnenia na vyvýšenom výbežku východne od hradu.  Hradný palác na vrchole hradnej skaly je narušený rozsiahlymi deštrukciami obvodových murív južného traktu, ostatné obvodové múry majú rozsiahle výpadky v mieste pôvodných okien. V spodnej časti sa čiastočne zachovali zvyšky valených klenieb suterénu. Na palác na západnej strane nadväzovali obvodové hradby, vymedzujúce úzky priestor hradného jadra. Východná časť južnej hradby nadväzujúca napalác je dnes úplne deštruovaná až na podložie, kompaktnejšie zachovaný západný úsek napájajúci sa na vežu má silne porušenú korunu. Protiľahlý úsek opevnenia na severnej strane je prerušený rozsiahlym výpadkom medzi severným a východným palácom. Na východný palác na západnej strane smerom do nádvoria nadväzovali obytné krídla, z ktorých sú nad terénom zachované fragmenty obvodových stien a takmer kompletne stojaca vonkajšia stena s pozostatkami pôvodných okenných otvorov. Severný plác priložený k severnej hradbe má najlepšie zachovanú vonkajšiu stenu s kompletne zachovanými dvoma podlažiami okenných otvorov. Nad nimi sú na korune torzá ďalšieho podlažia so zvyškami murív medzi pôvodnými oknami. Vnútorné obvodové múry smerom do nádvoria a interiérové priečky miestami stoja do výšky dvoch podlaží. Druhou dominantou hradného jadra popri paláci je päťpodlažná obranná veža. Obvodové múry veže sú poškodené rozpadom záklenkov jednotlivých okenných otvorov a strieľní, v dôsledku čoho dochádza k vytváraniu zvislých deštrukcií deliacich plášť veže na izolované bloky muriva. Na strane nádvoria sa obvodová stena v roku 2001 úplne zrútila. Silne narušené, resp. takmer úplne rozpadnuté je aj posledné torzo lunetovej klenby spodného podlažia veže. Na vežu nadväzuje opevnené predbránie vstupnej brány. Kompaktne zachované murivo porušuje zvislá trhlina v čelnej stene a odkláňanie bočnej steny smerom von. Priľahlé predhradie lemujúce prístupovú cestu vymedzujú nepatrné zvyšky obvodovej hradby a nárožnej bašty. Z ďalšej delovej bašty priloženej k nárožiu východného paláca stojí len torzo nárožia s rímsou. Z ďalšieho (východného) predhradia sa nad terénom zachovali len drobné zvyšky murív a terénne nerovnosti naznačujúce priebeh čelnej hradby a polohu vstupnej brány. Vo svahu na východnej strane je rozsiahla preliačina v mieste prepadnutej klenby pôvodnej pivnice zahĺbenej do terénu. Predsunutá pevnôstka na návrší východne od hradu bola preskúmaná archeologickým výskumom. V teréne je veľmi dobre čitateľná obvodová priekopa a okružným valom. Na vrchole ústredného pahorku sú dodnes otvorenými sondami odkryté líca obvodovej hradby, na ktorých miestami dochádza k vypadávaniu kameňov.

Vlastníctvo:

Pozemok pod hradom vlastní Slovenský pozemkový fond, samotný hrad nie je zapísaný na liste vlastníctva. Od roku 2004 sa o zrúcaninu stará Združenie na záchranu hradu Šášov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.