Ostrý Kameň hrad

Logo pamiatky

Hradná zrúcanina rozložená na rozoklanom skalnom hrebeni sa skladá z malého jadra, pred ktorým sú v smere prístupu rozložené štyri predhradia. Horný hrad na vrcholovom výbežku skalného hrebeňa vymedzujú obvodové múry zachované na severnej, južnej a západnej strane. Na vonkajšej strane sú výrazne narušené plošným rozpadom líca muriva, východný úsek múrov paláca je úplne deštruovaný až na skalné podložie. Vnútorný priestor paláca je takmer po korunu múrov vyplnený suťou. Zo vstupnej veže na južnej strane sa najlepšie zachovala čelná stena s rozpadnutým otvorom vstupu do horného hradu. Bočné steny na južnej a západnej strane sú v hornej časti narušené výpadkami muriva v mieste okenných otvorov, resp. arkiera. Priestor prvého predhradia západne od hradného jadra vymedzuje po obvode torzálne zachovaná hradba. Najlepšie zachovaný je severný úsek s kľúčovou strieľňou vrátane torza vstupnej brány na západnej strane. Brána má v čelnej stene otvor po vstupnom portáli a priľahlej štrbinovej strieľne. Z pôvodných drevených prekladov nad oboma otvormi ostali len odtlačky a postupne dochádza k rozpadu muriva nad nimi. Z hradby v severnom čele predhradia dnes stoja len nesúvislé fragmenty a z celého východného úseku sa zachovalo len torzo s úplne rozpadnutým vonkajším lícom. Z hospodárskych budov sa najlepšie zachovali stavby v čele predhradia, z ktorých stoja torzá obvodových múrov do výšky dvoch podlaží. Naopak, zo stavby pri východnej hradbe je v teréne čitateľný len základný obrys. Na južnej strane sa k opevneniu prvého prehradia pripája hradba vymedzujúca malý priestor druhého predhradia. Pomerne dobre zachované murivo opevnenia je porušené zvislými trhlinami. V čele tretieho predhradia stojí na skalnom výbežku torzo masívnej bašty, ku ktorej sa pripájajú hradby vymedzujúce priestor predhradia. Z bašty stojí len spodná časť muriva, ktorá má až na malé výnimky úplne deštruované vonkajšie líce. Vnútorný priestor je vyplnený suťou. Z obvodových hradieb, ktoré sa na baštu napájali nad terénom, sa zachoval len krátky úsek na južnej strane, ostatné časti úplne zanikli. Na severnej strane priestoru predhradia stojí torzo paláca s priľahlou nárožnou valcovou baštou. Hmota bašty je silne narušená rozpadom okenným otvorov. V dôsledku toho sa jej múry rozdelili na niekoľko izolovaných úsekov, z ktorých jeden sa v roku 2007 úplne zrútil. Priľahlý palác obdĺžnikového pôdorysu vymedzujú dobre zachované vonkajšie obvodové steny poznamenané rozkladom okenných záklenkov. Na severovýchodnej strane je situované vonkajšie, štvrté predhradie. Opevnenie je zachované tiež len torzálne. Najlepšie je čitateľný severný úsek hradby s torzom polovalcovej bašty. Na západnej a južnej strane z opevnenia stoja len útržky muriva. Polygonálna bašta v severozápadnom nároží má konsolidovane zachovanú spodnú časť do výšky dvoch podlaží, vyššie úrovne sú silne poškodené rozkladom strieľní. Z hospodárskych budov je kompaktne, čiastočne v pôvodnej výške zachovaná stavba pri severnej hradbe. Ostatné budovy na západnej strane predhradia sú úplne deštruované a nad terénom ich naznačujú len zvyšky priečok. Celý hradný areál je zarastený hustým listnatým lesom s porastom v podobe kríkov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.