Obnova včelína 2014

Včelín v Dechticiach po obnove 2014

Murované včelíny sa na Slovensku veľmi nezachovali. Ide skôr o výnimku, ak sa dnes takýto nájde. Aj tie posledné sú často majiteľmi buď premenené na iné úžitkové budovy, v horšom prípade zbúrané. Včelín v Dechticiach v areáli Mudrochovho mlyna je v súčasnosti jedinou zrekonštruovanou národnou kultúrnou pamiatkou tohto charakteru. Obnova včelína bola zrealizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Súhrnné riešenie stavby
Objekt včelína sa nachádza v západnej časti areálu Mudrochovho mlyna v Dechticiach. Tvorí solitér západne od obytnej, hospodárskej a technickej  budovy mlyna.  Objekt vznikol prestavbou v roku 1940 z pôvodného včelína a v dôsledku dlhodobého zanedbania údržby bol v havarijnom stave. V kontexte celkovej obnovy areálu mlyna sa plánovala aj jeho komplexná obnova. Objekt po obnove bude slúžiť ako exponát.

 

Stavebná časť architektonické riešenieFoto včelína z roku 1940
Objekt bol rekonštruovaný do pôvodnej podoby, ktorú mal v roku 1940 podľa zachovanej fotodokumentácie. Architektúra objektu je členená na sokel, tri murované steny a JV drevenú stenu so včelínmi. Na murovaných stenách objektu sú lizény a pravouhlé rámovanie okenného a dverného otvoru s hladkou omietkou. Ostatné plochy dopĺňa štruktúrovaný povrch vytvorený metličkovaním.  Existujúce výplne tvorí drevená stena so včelínmi, ktorú dopĺňa na pohľadovej strane drevená výzdoba s motívom iluzívnej architektúry. V škárach sa zachovali aj zvyšky primárnej polychrómie, ktorá bola obnovená. Okno a dvere sa zachovali a boli taktiež repasované a polychrómia na nich bola rekonštruovaná  podľa nálezov. Do okna bolo v miestach úbytkov doplnené zasklenie. Strecha objektu je sedlová s krokvovým krovom a je pokrytá drážkovanou pálenou krytinou, ktorá bola v rámci obnovy nahradená použitou krytinou identického členenia. Včelín už v súčasnosti slúži ako exponát. V budúcnosti sa predpokladá aj jeho využitie pre pôvodnú funkciu, teda chovu včiel.


Základné stavebnotechnické a konštrukčné riešenie stavby
Zachovaný objekt včelína pozostáva z murovanej časti z nepálenej tehly, ktorú tvoria tri múry objektu, drevenej JV doskovej steny s úľmi a jednoduchého krokvového krovu so sedlovou strechou, ktorá je pokrytá pálenou krytinou. V dôsledku dlhodobého zanedbania objektu bol stav jeho konštrukcií havarijný a hrozil jeho zánik.  Drevná hmota bola poškodená drevokazným hmyzom a hnilobou. Murovaná časť stavby bola poškodená prerastením koreňového systému popínavých rastlín a zasolením v dôsledku vzlínajúcej vlhkosti.  Keďže objekt patrí k mimoriadne vzácnym stavbám svojho druhu bol pri obnove kladený maximálny dôraz na zachovanie maxima autentickej hmoty.
Pri obnove sa počítalo s komplexným odstránením popínavých rastlín a celkovým vyčistením objektu. Murivá objektu boli v miestach menších úbytkov doplnené vápennou maltou. Na miestach väčších úbytkov bola hmota doplnená polámanou staršou pálenou krytinou a kúskami pálených tehál získaných pri čistiacich prácach na ostatných objektoch mlyna. Omietky boli taktiež doplnené vápennými omietkami. Na objekte boli použité dva druhy povrchov omietky.  Hladká omietka bola použitá na lizénach a rámovaní otvorov. Štruktúrovaná omietka na ostatných plochách a sokli (s použitím hrubšej frakcie) bola vytvorená zo zmesi vápenej omietky a drveného kameniva s frakciou príbuznou použitému kamenivu. Štruktúra bola na podklad z hladkej vápenej omietky nanášaná metličkovaním. Obnovená murovaná časť objektu bola opatrená vápennými nátermi.
Pri obnove včelína bol kladený dôraz aj na zachovanie pôvodnej drevenej steny so včelínmi. Po odstránení drevených častí iba s najvyšším stupňom degradácie bola celá zachovaná drevená hmota konzervovaná prostriedkom Bochemit  s koncentráciou podľa stupňa poškodenia. Chýbajúce časti boli doplnené doplnkami z mäkkého dreva. Vyvesenie steny bolo uchytené na novú drevenú konštrukciu umiestenú z inetriérovej strany včelína. Nové drevené doplnky boli upravené morením.  Po kompletizácii drevenej steny so včelínmi bola na pohľadovej strane rekonštruovaná polychrómia podľa nálezov na pôvodnej hmote. Ostatná časť drevenej steny bola napustená bezfarebným moridlom, proti poškodeniu vlhkosťou a drevokaznými procesmi. Okno a dvere sa zachovali a boli repasované.  Polychrómia na nich bola rekonštruovaná podľa nálezov a realizovaná dvoma vrstvami olejového náteru.
Krov a strecha objektu boli taktiež obnovené s dôrazom na zachovanie maxima pôvodnej hmoty. Krov bol po demontovaní strešnej krytiny a vyčistení od popínavých rastlín, vymenený za nový a opatrený prostriedkom Krovsan. Na krov bolo fixované laťovanie z latiek z nového dreva, preventívne morených prostriedkom Krovsan.  Na laťovanie bola kladená na jednu stranu ešte zachovaná pôvodná krytina z včelína a na druhú stranu použitá pálená drážkovaná krytina  získaná z okolia lokality.
Objekt už v súčasnosti slúži ako exponát. Predpokladá sa jeho  pravidelná údržba. V budúcom roku sa bude vykonávať hydrofobizácia. Vápenné nátery budú pravidelne obnovované s dvojročným odstupom. Opätovná konzervácia pohľadovej časti drevenej steny so včelínmi sa predpokladá po piatich rokoch. Kontroly a prípadné opravy strechy budú realizové v závislosti od poškodzovania poveternostnými vplyvmi najmenej však v ročných intervaloch.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články