Nitrianska galéria pripravila pre školy projekt o výtvarnom umení 20. storo?ia

Vzdelávací projekt Umenie hrou má žiakov druhého stup?a ZŠ nielen nie?o nové nau?i?, ale aj rozvíja? ich vz?ah k umeniu.

Bratislava-Nitra, 5. februára 2007 (SITA) – Umenie hrou je názov vzdelávacieho projektu, ktorý pripravila Nitrianska galéria pre žiakov druhého stup?a základných škôl. Do projektu sa môžu školy zapoji? do 9. marca. Sta?í, aby poslali vyplnenú prihlášku, ktorú získajú cez asistentku programu Luciu Vadelovú z Nitrianskej galérie prostredníctvom telefónneho ?ísla: 037/ 657 96 41 alebo e-mailovej adresy: kulturang@flynet.sk. Galéria následne u?ite?om pošle sadu vo?ných listov s podrobnými informáciami o programe. Cena jednej sady s 10 vo?nými listami je pre školy, ktoré sa do projektu zapoja 150 korún. Set obsahuje desa? plnofarebných reprodukcií diel z rôznych období 20. storo?ia zo zbierok Nitrianskej galérie. Každá reprodukcia vo formáte A4 je doplnená informáciami o diele a jeho autorovi ako aj návrhmi na diskusie a aktivity k vyu?ovacím hodinám. Žiaci by tak mali získa? nové informácie, ale aj rozvíja? svoje výtvarné nápady a vz?ah k umeniu. Program vyvrcholí výstavami v školách, ktoré sa do projektu zapojili a na záver výstavou v Nitrianskej galérii. Prehliadky s názvom Umenie hrou sa uskuto?ní v Salóne Nitrianskej galérie od 4. septembra do 7. októbra.


Nitrianska galéria, ktorá sídli na Župnom námestí v Nitre, buduje svoj zbierkový fond už štyridsa? rokov. Patria do? diela z rôznych období 20. storo?ia. Ke?že však galéria nemá možnosti predstavi? celú šírku svojich zbierok vo forme stálej výstavy, organizuje programy, ktorými sa snaží bližšie zoznámi? verejnos? s dielami a ich autormi.


(SITA, mt; tm)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie