Nebúrať, ale obnoviť

Obrázok k článku

Nebúrať, ale obnoviť – projekt združenia ArTUR, ktoré sa usiluje o zachovanie a obnovu tradičnej architektúry Slovenska, sa v súčasnosti rozbieha po regiónoch. Po prípravných projektových prácach oslovuje prostredníctvom obcí svojich konečných prijímateľov – majiteľov starých vidieckych domov. Práve aj im je určený odborný seminár a putovná výstava s návodom a praktickými ukážkami možnej obnovy, prestavby či zatepľovania starších domov, ktorá dnes v sieni Dušana Jurkoviča Balassovho paláca v Bratislave štartuje. Mnohé tradičné vidiecke domy 19. a 20. storočia, nie sú zapísané do zoznamu pamiatok, no neraz majú historickú hodnotu, sú dominantou obcí či mestečiek a spoluvytvárajú ich genius loci. Citlivou obnovou 
s dôrazom na energetickú úsporu a ekológiu môžu však dosiahnuť, ba dokonca predstihnúť kvalitatívnu úroveň novej zástavby. Vidiek má tak šance zachovať svoju tvár a zároveň podčiarknuť svoj „zelený a trvalo udržateľný“ pohľad na urbanizáciu krajiny. Občianske združenie ArTUR za finančnej podpory neinvestičného fondu EkoFond a jeho zriadovateľa SPP osvetovým projektom Nebúrať, ale obnoviť, sa usiluje poukázať na postupné vytrácanie sa hodnôt tradičnej architektúry, ktoré ako nezapísané pamiatky tvoria kultúrne dedičstvo Slovenska. V svojej osvetovej činnosti sa zameriava na vzdelávanie a informovanie laickej i odbornej verejnosti o výhodách a možnostiach kvalitnej obnovy spĺňajúcej súčasné nároky na komfort i energetickú úspornosť. V rámci seminárov a osvetových materiálov sa kladie dôraz na prírodné materiály, energetickú úsporu obnovených domov a ďalšie ekologické aspekty. „Zelené domy – to nemusia byť len novostavby, ale šanca ako ich môžeme získať v tom, v čom už bývame dlhé roky“, tvrdí predsedkyňa združenia architektka Zuzana Kierulfová. K prvým praktickým prejavom projektu Nebúrať, ale obnoviť je revitalizácia starej školy v Hrubom Šúri, ktorú združenie ArTUR premieňa na ekocentrum. Popri samotnej obnove objektu, ktorý získal podporu Blokového grantu pre mimovládne organizácie MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce,odborníci združenia tvoria technickú normalizačnú informáciu pre zhotovenie hlinených konštrukcií. Pripravovaný legislatívny dokument by mal tiež napomôcť obnove tradičných domov, ako aj využitiu hliny v novostavbách. Podľa Zuzany Kierulfovej vedúcej projektu, a predsedkyne OZ ArTUR je veľmi dôležité,
aby predstavitelia obcí už pri územnom plánovaní vedeli, že netreba búrať všetko bez toho, aby sa zachovali hodnoty architektúry rokov minulých, urbanisticky ráz obcí v Bratislave 6.11. 2013 a zasadzovali sa o zachovanie stavieb, ktoré napriek tomu, že nie sú zapísanými kultúrnymi pamiatkami, majú svoju hodnotu pre obec a jej ráz. „Možno skonštatovať, že na trhu je dostupných len veľmi málo informácií o udržateľnosti, efektívnosti obnovy

 

takých domov. O tom, že obnova nemusí byť finančne náročnejšia. Aj pri využití pôvodných materiálov sa dajú splniť predstavy súčasníka na komfort a spotrebu energií.“, dodáva architektka. Okrem seminára o obnove, putovnej výstavy s praktickými radami a ukážkami združenia OZ Artur sa o odborné poradenstvo môžu uchádzať majitelia tradičných domov od septembra aj prihláškou do súťaže, ktorej pravidlá uchádzači nájdu na webstránke združenia www.ozartur.sk.

 

—-
Občianske združenie ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj) je celoslovenským
dobrovoľným, záujmovým združením jednotlivcov, odborníkov i firiem, ktorým záleží na
udržateľnom stavaní, obnove a bývaní. Od svojho vzniku v roku 2001 sa aktívne podieľa
na vytváraní učebných materiálov a kurzov v oblasti ekologického stavebníctva, vzdeláva
remeselníkov, stavbárov i svojpomocných staviteľov. OZ ArTUR sa stal zástupcom
Slovenska pre medzinárodné projekty, pravidelne organizuje akreditované kurzy MŠ SR
pre hlinené omietky, vyvíja medzinárodne uznávaný kurz pre slamené stavanie,
organizuje semináre, konferencie, výstavy. Spolupracuje s viacerými odbornými
a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku– FA STU, iEPD, SKGBC, i vo svete. V roku 2011
podpísalo Memoradnum o porozumení ECVET – Earth Building s desiatimi partnermi celej
Európy.

 

—-

CIELE PROJEKTU:
• zastaviť búranie tradičných domov, zánik hodnôt a zachovanie historickej kontinuity;
• zvýšiť povedomie o možnostiach obnovy do súčasného štandardu, zvýšenia
energetickej efektívnosti a komfortu a vhodných postupoch pri rekonštrukciách;
• zvýšiť povedomie o našom kultúrnom dedičstve;
• informovať o obnove ako o ekologickom, udržateľnom prístupe v porovnaní s búraním
a novou výstavbou.


POPIS AKTIVÍT PROJEKTU:
Osvetovo-vzdelávacie aktivity:
– Semináre pre odbornú verejnosť
– vypracovanie školiaceho materiálu,
– uskutočnenie pilotných seminárov pre architektov/projektantov a remeselníkov
– Dokumentárny film – postup pri obnove
– Vzdelávacie videá – hlinené technológie a zateplenie
– Výroba putovnej výstavy
– Seriál „Urob si sám“
– Príprava a zrealizovanie súťaže o najkrajší tradičný dom
– Tvorba www.stránky a facebookovej stránky, spravovanie, posielanie Spravodaja
– Komunikácia s obcami, zapojenie regionálnych združení a stavebných úradov
– Zorganizovanie “DŇA nePAMIATOK” apríl 2014

Viac informácií nájdete v pravidlách súťaže na stránke www.ozartur.sk

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články