Nádraží Slavonice

Archívny ?lánok z 26. 9. 2006. Toto je psaní pro Davida Vávru jako vstupní informace a pro Ivu Jehli?kovou, která m? požádala, abych vše zjednodušil do n?kolika v?t.

Od za?átku d?lám chybu, že to neumím a zahlcuji lidi z mého  pohledu zajímavými  v?cmi, ale  p?íjemce  na jiné vln? má asi právem plno v?cí v meine mail  za balast a t?žko se pak orientuje….Ale starého psa novým kousk?m nenau?íš.

       Na úvod jednu smutnou informaci, která trochu souvisí: zlobil jsem se na Respekt,  že mi nechce pomoci- ale dozv?d?l jsem se dnes, že má úpln? jiné starosti a zrovna bojuje sám o životní.

     Pro ztrátovost prodal Schwanzenberg tento nejlepší ?eský politický týdeník uhlobaronovi Z. Bakalovi.
Ten slíbil, že ponechá obsah a sm?r, ale ud?lá jako nový vlastník takové kroky, aby oslovil více ?tená?? a byl mén? ztrátový. Dosavadní náklad byl 15-18.000 – což je málo a oslovoval vlastn? pouze zp?ízn?nce. Kdyby se poda?il zám?r zvýšení cca na 50.000 odb?ratel?, m?ly by uve?ejn?né informace p?esah do dalších komunit a jako vedlejší- hlavní produkt  by vylezl nad mo?ál ?ervených ?ísel.  Bohužel Bakalou dosazený nový šéfredaktor  Mareš z Reflexu za?al tak, že dal výpov?? zakladateli Ivanu Lamperovi a šéfredaktorovi Markovi Švehlovi. To m?lo takový následek, že dvacet noviná?? Respektu dalo i výpov??. Poslední nad?je je sch?zka

Uhlobarona s V. Havlem dnes ve?er, který chce týdeník p?i zachování základní  orientace zachránit.
         
…Zp?t k nádraží Slavonice-


 fakta:
prodloužení trat? ze Slavonic do Rakouska je dobrá v?c, i když má trochu víc politický než  ekonomicky atd. pot?ebný charakter. Hodn? podpory dal projektu senátor Jehli?ky, vlivný  politik této oblasti. 
    Slavonice jsou  známé historické m?sto, které aspiruje  na zápis do (zkrácen?) ,,památek UNESCA.. Vše co se týká slavonického prostoru je pro m?sto vysoce d?ležité. Nádraží není samo chrán?né a leží na hranici ochranné památkové zóny. Projekt  za památkovou pé?i ošet?oval pracovník PÚ ?.Bud?jovice p. Bouška, který podle mého názoru  pokazil v jižních ?echách už moc v?cí a možná se p?i jeho  práci neblaze projevuje absolv. vzd?lání soc.urbanisty a z toho vycházející náchylnost vycházet více vst?íc projektant?m a architekt?m, naž by se na  státního ochránce  památek slušelo. O to je zase p?ísn?jší k nebohatým  bezmocným vlastník?m dom?  ve Slavonických pam. zónách (tito cht?jí te? dokonce psát svoji protipamátká?skou petici-J.Vondrák – majitel kuželny, kandidát za ODS) Jsem proti památká?i nepamátká?i p. Bouškovi již dlouho zaujatý a to, že díky jeho opomenutí, te?  t?i týdny místo pln?ní svých osobních poviností dávám ?as a energii na záchranu krásného místa na konci Slavonic, mi osobní averzi ješt? zvýší. Prost? se nechci smí?it s tím, že by omylem, opomenutím, ledabylostí  otisknuté kulaté razítko m?lo v?tší moc, než zp?tná rozumná úvaha moudrých lidí.   Mám za to, že každý trochu vzd?laný a vnímavý ?lov?k, který se k ramp? u  technické nádražní budovy postaví a podívá se kolem, jasn? uvidí,  že nápad  zni?it tento bizardní kousek Slavonic a postavit nesmyslnou mega nástupní halu je v nejlepším p?ípad? imbecilita. Už proto, že nádraží bude mít hlavn? turistický význam, tak pro? ni?it n?co, co je turisticky p?itažlivé-?!!!!!
    ZA VŠÍM HLEDEJ PENÍZE!!!!! 
fakta:Jsme masivn? zadlužená zem?, v d?sledku chybí peníze na plno v?cí, možná že v d?sledku umírají lidi, d?ti, protože nejsou prost?edku na tu úpln? nejlepší nejoptimáln?jší nutnou lé?bu. Za této situace je pro  stát d?ležité maximáln? využívat grantové evropské zdroje všude tam, kde to trochu jde. Projekt ,,slavonické nádraží a prodloužení trat? do Rakouska,, je legickým velice pravd?pobným adeptem na ,,grantové,, peníze a  železni?á?i v p?ípravné fázi byli vybídnuti krajem(jmenovit? poradcem J? hejtmana pro otázku železnic Ing. Študlarem, aby tuto cestu zkusili, že ,,kraj,, bude maximáln? nápomocen. Z n?jákého d?vodu zvolili cestu 100% financování ze st. fondu dopravní infrastruktury, -podle mého domn?ní se vše m?že uva?it  pod pokli?kou, kterou nikdo nebude nadzvedávat, jak by to bylo, kdyby projektovali za grantové peníze. Projekt sál(freud?v p?eklep – oprava-stál) již p?l milionu a  již mi bylo vyhrožováno(sm?ji se tomu) že je po m? budou chtít, pokud se projekt neuskute?ní. Mén? k smíchu je to, že jsem nenalezl jediného železni?ního architekta, který by byl ochoten p?ijet do Slavonic oponovat železni?ním projektant?m. Psali m? v mailech, že nám fandí, ale že necht?jí být ozna?ení za viníky krachu plán? prodloužení železnice ze Slavo do Rakous. Bojí se. Kšeft? je málo v ?eském malém železni?ním rybní?ku.Sháním te? p?es rakouského kamaráda architekta Lea, který v Brn? spoluprojektoval ,,Va?kovku,,  n?koho z rakouských  architekt? v železni?ním oboru – ten by nemusel mít strach a železni?ní normy jsou všude v Evrop? stejné….Zatím nikoho nemám – normálních architekt? by p?ijelo hodn?, ale  utloukli by je železni?ními  ,,špecifíky.,,


fakta: majitelem železni?ních  pozemk? a staveb ve Slavonicích  je železni?ní organizace se sídlem v Plzni. Ta zadala vypracování projektu, který byl  nedopat?ením schválen bez vyjmutí  domolice technické drážní budovy. Vše již nabylo právní moci a nedá se odvolat. Dá se požádat o zapsání objektu na seznam chrán?ných památek – to by stavbu okamžit? ochránilo, ale než  by se v?c ú?edn? p?ešet?ila. zastavil by se(možná nadobro)projekt prodloužení trati, který má své odp?rce- jak mi sd?lil  Ing. Pešek – nám?stek ?editele JZ drah pan Š?astného. Proto zatím  tento krok nechci podniknout a po?ád v??ím, že je rozumná domluva. Pan Ing. Pešek navrhl, že pošle do Slavonic své projektanty aby vysv?tlili, že zbourání budovy je jediné, nejlevn?jší ?ešení. Pan Ing.Pešek mi toho ?íkal více – t?eba i to, že budova je v havarijním stavu a ohrožuje lidi a m?la být dávno stržena. P?itom pan Chadïm – stavební hu? Slavonice budovu již 15 let dobrovoln? udržuje v p?ijatelném stavu. Pokud jsou všechny informace  Ing. Peška tak p?esné, nem?l bych z oponentury projektu žádný strach, kdyby se ale n?kdo odvážil….


fakta: Pan Chadim vypracoval kalkulaci odhadu náklad? na konzervaci i druhou variantu rekonstrukci objektu, využití budovy by mohla být kavárna – p?ilákala by t?eba také ty hypotetické turisty, pro které se ta dráha prodlužuje. Zm?nu projektu by  mohl financovat n?jáký grant – p. Jana Vinšová slíbila pomoc…… všechno by se dalo ješt? v dobrém vy?ešit. Jen by mi s tím už mohl do psích kulí n?kdo doopravdy pomoci.
Petici na zachování objektu zatím podepsalo cca 300 lidí, v?tšinou obyvatel Slavonic – mladých lidí, kte?í mají k ramp? z d?ev?ných fošen vztah jako k inicia?nímu místu…sorry zase ned?ležitá odbo?ka, i když jak pro koho….Musím vyzvednout d?ti ze školy. Kon?ím.


B.Horák 
    
Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články