Mesto Myjava vytvorilo funkciu hlavného architekta

Na mestskom úrade v Myjave vytvorili miesto hlavného architekta. Ako agentúru SITA informoval hovorca samosprávy Marek Hrin, vedenie mesta pristúpilo k tomuto kroku z viacerých dôvodov.

Medzi hlavné patrí potreba komplexného plánovania rozvoja Myjavy, zmena územného plánu a v neposlednej rade dlhodobo plánovaná prestavba centrálnej mestskej zóny. Tá sa pod?a Hrina prakticky za?ala vlani vybudovaním novej okružnej križovatky a zatia? nedokon?eným pres?ahovaním autobusového nástupiš?a ku kultúrnemu domu, ?ím sa uvo?ní priestor pri evanjelickom kostole. Na mieste by mali súkromní investori postavi? nové polyfunk?né domy. “Nako?ko ide o náro?ný projekt, ktorého zámerom je vytvori? atraktívne mestské centrum s primeranými funkciami obchodu, služieb, bývania a oddychu, bolo potrebné h?ada? kvalifikovaného pracovníka, ktorý by túto úlohu zvládol,” uviedol Hrin. Na miesto hlavného architekta bola prijatá Mária Serdahelyová. Jej prácu doposia? vykonával Odbor regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia so svojimi oddeleniami.


Hrin ?alej informoval, že myjavskí mestskí poslanci schválili aj návrh zásad rozvoja cestovného ruchu, z ktorého by mali vychádza? všetky marketingové koncepcie a rozvojové štúdie. Návrh pod?a Hrina definuje silné stránky kopani?iarskeho regiónu, ako napríklad príroda, ?udové tradície, folklór, živý skanzen Gazdovský dvor v miestnej ?asti Turá Lúka, množstvo významných osobností z histórie, kvalitne ozna?ené turistické trasy v celkovej d?žke asi 184 km ?i potenciál cykloturistiky. V návrhu sú definované aj myjavské slabé stránky, a to chýbajúca infraštruktúra, absencia spomínanej marketingovej koncepcie, v meste doteraz nemajú turisticko informa?nú kanceláriu, neexistuje ani ponuka produktov a služieb pre návštevníkov mesta. O konkrétnych návrhoch na rozvoj cestovného ruchu by pod?a Hrina mohlo mestské zastupite?stvo rokova? v júni. “Mesto rovnako po?íta aj s predkladaním projektov na štrukturálne fondy EÚ, s ktorými má doteraz bohaté a dobré skúsenosti a patrí medzi najúspešnejších žiadate?ov v regióne,” dodal Hrin.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Regenerácia historických mestských centier v Severnom Porýní – Westfálsku

Viac ako hrozná a ničivá sila druhej svetovej vojny a bytová výstavba po jej skončení poškodilo obraz starých miest v Nemecku plánovanie v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Hlavným zámerom bolo všestranne vychádzať v ústrety automobilizmu a expandujúcej ponuke tovaru a služieb. Tento cieľ sa nedal realizovať v rámci úzkych historických parciel s drobnou delenou zástavbou. Začalo sa preto s prestavbou.