Mesto Myjava vytvorilo funkciu hlavného architekta

Na mestskom úrade v Myjave vytvorili miesto hlavného architekta. Ako agentúru SITA informoval hovorca samosprávy Marek Hrin, vedenie mesta pristúpilo k tomuto kroku z viacerých dôvodov.

Medzi hlavné patrí potreba komplexného plánovania rozvoja Myjavy, zmena územného plánu a v neposlednej rade dlhodobo plánovaná prestavba centrálnej mestskej zóny. Tá sa pod?a Hrina prakticky za?ala vlani vybudovaním novej okružnej križovatky a zatia? nedokon?eným pres?ahovaním autobusového nástupiš?a ku kultúrnemu domu, ?ím sa uvo?ní priestor pri evanjelickom kostole. Na mieste by mali súkromní investori postavi? nové polyfunk?né domy. “Nako?ko ide o náro?ný projekt, ktorého zámerom je vytvori? atraktívne mestské centrum s primeranými funkciami obchodu, služieb, bývania a oddychu, bolo potrebné h?ada? kvalifikovaného pracovníka, ktorý by túto úlohu zvládol,” uviedol Hrin. Na miesto hlavného architekta bola prijatá Mária Serdahelyová. Jej prácu doposia? vykonával Odbor regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia so svojimi oddeleniami.


Hrin ?alej informoval, že myjavskí mestskí poslanci schválili aj návrh zásad rozvoja cestovného ruchu, z ktorého by mali vychádza? všetky marketingové koncepcie a rozvojové štúdie. Návrh pod?a Hrina definuje silné stránky kopani?iarskeho regiónu, ako napríklad príroda, ?udové tradície, folklór, živý skanzen Gazdovský dvor v miestnej ?asti Turá Lúka, množstvo významných osobností z histórie, kvalitne ozna?ené turistické trasy v celkovej d?žke asi 184 km ?i potenciál cykloturistiky. V návrhu sú definované aj myjavské slabé stránky, a to chýbajúca infraštruktúra, absencia spomínanej marketingovej koncepcie, v meste doteraz nemajú turisticko informa?nú kanceláriu, neexistuje ani ponuka produktov a služieb pre návštevníkov mesta. O konkrétnych návrhoch na rozvoj cestovného ruchu by pod?a Hrina mohlo mestské zastupite?stvo rokova? v júni. “Mesto rovnako po?íta aj s predkladaním projektov na štrukturálne fondy EÚ, s ktorými má doteraz bohaté a dobré skúsenosti a patrí medzi najúspešnejších žiadate?ov v regióne,” dodal Hrin.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

ŽILINA: Mesto bude ma? Útvar hlavného architekta

Mesto Žilina bude ma? Útvar hlavného architekta (ÚHA). Jeho zriadenie schválili poslanci žilinského mestského zastupite?stva na stredajšom zasadnutí. “Tento úrad bol schválený práve preto, aby sa mesto nerozvíjalo živelne, ale naozaj koncep?ne, v súlade s územným plánom,” uviedol primátor Žiliny Ivan Harman.