História murárskeho remesla na Slovensku – Profesia

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Zamestnávatelia a zamestnanci

Za obdobia feudalizmu a na jeho konci sa murárski majstri delili na dve základné  skupiny:

na tých, ktorí podnikali (zamestnávali), to znamená, že zamestnávali ostatných murárov a riadili ich prácu, podmienkou zaradenia do kategórie zamestnávateľov bolo za feudalizmu majstrovské oprávnenie (prijatie do cechu) a za kapitalizmu živnostenské oprávnenie,

  1. na jednoduchú pracovnú skupinu murárov, ktorí pracovali jednotlivo, alebo sa nechali zamestnávať zamestnávateľmi (1. skupinou)

Klasifikácia stavebných profesií

            Koncom 18. storočia s pádom feudalizmu začali stavebnú profesiu upravovať rôzne právne predpisy, ktorých základné princípy ako je dĺžka praxe a požadované vzdelanie sa uplatňujú dodnes.

            „Podrobne sa touto problematikou (okrem iného, klasifikáciou stavebných profesií) zaoberá zákonný článok XVII z roku 1884, ktorý na území Slovenska platil až do roku 1924. Nariadenie bývalého uhorského ministra priemyslu a obchodu č. 46188/1884, 42493/1891 K. M. a 32396/VI./1913.“[1]

Tento právny predpis delil staviteľských robotníkov, už za obdobia kapitalizmu, na tri skupiny:

  1. – staviteľ
  2. – murársky majster (tesársky a kamenársky majster)
  3. – murársky remeselník (tesársky a kamenársky remeselník)

            Staviteľ svoju spôsobilosť preukazoval príslušným stupňom vzdelania, keď dostal živnostenské oprávnenie, mohol vypracovávať plány a viesť stavby.

            Majster musel mať absolvovanú priemyselnú stavebnú školu, alebo zložiť skúšku pred komisiou a tri roky praxe. Po tomto bol oprávnený stavať prízemne stavby a hospodárske budovy, pri zložitejších stavbách musel spolupracovať pod dohľadom staviteľa.

            Murársky remeselníkzískal živnostenský list ak sa preukázal výučným listom a praktické schopnosti dokladom o trojročnej praxi. Bola to živnosť na menšie murárske práce.

            Murárski remeselníci sa neskôr (okolo roku 1945) začali deliť na viacero skupín, spôsobil to rozmach stavebníctva. Špecializácie murárov:

  1. – murár, klasická profesia, tento človek často zvládal všetky nasledujúce špecializácie,
  2. – murár – kamenár, murár, ktorý vedel okrem tehál murovať aj z kameňa,
  3. – murár – obkladač, murár, ktorý vedel obkladať keramickými obkladačkami a často aj kameňom,
  4. – murár – omietkár, špecializoval sa na fasády,
  5. – murár – lešenár, špecializácia na stavbu, zmenu a demontáž lešenia bol dôležitý, hlavne pri zložitých a veľkých stavbách.


[1]Kufčák, E., 1979. Sezónne vysťahovalectvo v Liptove do prvej svetovej vojny, In: Liptov 5, Vlastivedný zborník Liptovského múzea v Rúžomberku, Osveta 1979, s.: 123

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články