Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva UNESCO

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnom seminári pre manažérov svetového dedičstva v subregióne strednej a juhovýchodnej Európy Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva UNESCO, ktorý sa konal 23. – 26. marca 2010 v Bardejovských Kúpeľoch. Seminár bol zavŕšením svetových podujatí UNESCO, zameraných na problematiku zlepšenia riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva, (Francúzsko – marec 2008, India – apríl 2009, Švajčiarsko, Čína – september 2009). Záverečným podujatím tejto série bol seminár v Bardejovských Kúpeľoch s rovnomenným názvom. Organizoval ho Pamiatkový úrad SR s významnou podporou Ministerstva kultúry SR, mesta Bardejov, Slovenskej komisie pre UNESCO a Centra svetového dedičstva UNESCO.

Seminár bol zameraný nielen na negatívny dopad turizmu na lokality svetového dedičstva (SD), ale hlavne na pozitívne využitie plánovaného a riadeného cestovného ruchu v prospech dobrého stavu ich zachovania.

Príspevky, ktoré sú publikované v zborníku, sa zameriavajú ako na teoretické aspekty dopadu, eliminovania a využitia cestovného ruch v prospech lokalít SD, tak i na praktické ukážky negatívneho dopadu, ale aj pozitívneho využitia. H. Barré, z Centra svetového dedičstva (UNESCO)v Paríži, tu predstavuje Princípy riadenia cestovného ruchu v lokalitách svetového dedičstva, ktoré sú výsledkom mnohoročnej práce širšieho tímu odborníkov a budú predložené Výboru SD na schválenie. Tento významný dokument je v zborníku publikovaný aj v slovenskom jazyku.

Ďalšie teoretické články sa venujú predchádzaniu negatívneho dopadu cestovného ruchu na lokality SD ich adekvátne zabezpečeným riadením (G. Solar, J. Jokilehto, G. Soós, W. Koellisch, J. Vlčková, a i.). Osobitná časť príspevkov bilancuje dopad cestovného ruchu na lokality SD, ako aj príklady jeho pozitívneho, ale aj negatívneho využitia (V. Váňa, J. B. Forster, I. Vološčuk, M. Fočo, A. Gregová, T. Jazvin, L. Grönroos, a i.).
Ako napísala naša generálna riaditeľka K. Kosová v úvode k zborníku, zápis do Zoznamu SD (UNESCO) svojim nadnárodným charakterom znamená v mnohom nielen pozitívne pôsobenie tejto jedinečnosti, ale v mnohých ohľadoch i negatívny dopad. Masové užívanie kultúrnych a prírodných hodnôt svetového formátu prekračuje častokrát rámec, v ktorom záujem umožniť čo najširšej verejnosti byť konzumentmi spoločného dedičstva sa dostáva do príkreho rozporu so základnými princípmi zachovania ich jedinečných svetových hodnôt a ohrozuje v mnohom ich trvalú udržateľnosť. Globálny charakter problematiky si vyžaduje rozsiahlu diskusiu v rámci svetového spoločenstva. Úloha kooperácie, výmeny teoretických i praktických skúseností v porovnateľnom a rovnako i globálnom prostredí pri zabezpečení ochrany autenticity a integrity prostredníctvom dobrého riadenia a zlepšenia stavu lokalít svetového dedičstva sa javí byť nielen ako mimoriadne inšpirujúca, ale často i potvrdzujúca oprávnenosť požiadaviek či správnosť rozhodnutí.
Odborné prednášky na seminári i následné diskusie prispeli k formulovaniu a precizovaniu základných (9) princípov trvalo udržateľného cestovného ruchu v lokalitách svetového dedičstva, ktoré predstavujú veľmi podstatný výstup z tohto, možno povedať globálneho podujatia.
Počas svojho takmer dvadsaťročného pôsobenia v rámci Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenská republika ako členský štát konvencie prispela nielen úspešnými nomináciami do mozaiky svetového dedičstva, ale taktiež sa aktívne podieľa na riešení spoločných problémov a globálnych tém. Prijmite preto túto publikáciu ako ďalší z radu príspevkov našej angažovanosti na poli ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Ľubica Pinčíková, Referát svetového kultúrneho dedičstva, OPÚ, PÚ SR Bratislava

Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 23
Zlepšenie riadenia turizmu v lokalitách svetového dedičstva UNESCO
Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2010, 200 s.
Zostavili: Ľubica Pinčíková, Ana Tuhárska
ISBN  978-80-89175-52-9

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články