Kostol v Devičanoch

Logo pamiatky

Kostol (ev. a. v. ) bol postavený roku 1776 v barokovo-klasicistickom slohu (na mieste starého kostola z roku 1486). je pomerne priestranný, pretože v 80. rokoch 18. storočia mala devičianska (prandorfská) cirkev do 3000 členov a zahrňovala tieto obce: Pukanec, Bátovce, Brehy, Novú Baňu, Vozokany, Farnú nad Hronom a Bardoňovo. Kostol je dôležitou kultúrnohistorickou pamiatkou. 18 Evanjelická cirkev v Devičanoch vlastní pečať z roku 1626, na ktorej je v y r y t ý veniec a v jeho prostriedku kalich ako znak kalixtínov (kališníkov — ako prezývali husitov). Niektorí autori, napr. J. J. Schmidt, v tej súvislosti uvádzajú, že v Devičanoch „snad

i Husité se byli usadili”.
 
Kostol je obohnaný múrom, do ktorého je vložený kamenný barokovo-klasicistický epitaf (náhrobný kameň), ozdobený v čele reliéfom anjelikov nesúcich ovenčený monogram s korunkou. Týmto epi-tafom bol pôvodne označený hrob manželky cisársko-kráľovského dôstojníka Wilhelma Adolfa von Luderitz, ktorá umrela pri pôrode na Vianoce roku 1754 v susednej obci Čajkov. Pochovali ju v hrobke (krypte) pod starým devičianskym kostolom (postaveným roku 1486) a spomenutý epitaf umiestnili vo vnútornej stene severného múru kostola. Roku 1857 pri robení klenby terajšieho kostola premiest-nili epitaf do spomenutého múru. Vzhľadom na zvedavosť nielen návštevníkov Devičian, ale aj miest-nych obyvateľov, ako aj vzhľadom na to, že miestami je nemecký text epitafu už ťažko čitateľný, uvádzame ho aspoň v stručnosti v slovenskom preklade. „Pútniku, povšimni si toto miesto, kde odpočíva šľachetná a verná manželka, ktorej srdce bolo obydlím cnosti a ktorej celý život bol príkladom nábožnosti. Táto bola vysokorodená pani Mária Alžbeta, rod. von Wessmann, narodená v Petrohrade 29. novembra 1716. Dňa 29. júna 1742 vstúpila do stavu manželského s p. Wilhelmom Adolfom von Luderitz. Usnula ticho v požehnanom stave po trojdňovom ťažkom pôrode v dedine Čajkov na I. slávnosť vianočnú roku 1754… ” Doslovný text epitafu pozri SCHMIDT, J. J.: História Welko Hontského ew. a. w. Seniorátu. Pesť 1868, s. 203. Epitaf je evidovaný v cit. Súpise pamiatok, s. 292.
Jeho bližší opis pozri v Súpise pamiatok na Slovensku. Zv. 1. Bratislava 1967, s. 292.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.