Historická budova Trnavskej univerzity slúži vojsku viac ako 300 rokov

Obrázok k článku

Zámer presťahovať Vojenský archív v Trnave do nových priestorov považuje minister obrany Ľubomír Galko za prejav zodpovednosti voči budúcim generáciám a jednoznačne ho podporuje. Povedal to po dnešnej prehliadke archívu, ktorý sídli v nevyhovujúcich priestoroch pôvodnej Trnavskej univerzity zo 17. storočia. V archíve je uložených 33 kilometrov registratúrnych záznamov.
Podľa ministra však bude možné s výstavbou novej budovy začať až po skonsolidovaní verejných financií, presnejší termín neuviedol. Rezort obrany má k dispozícii pozemok, projektovú dokumentáciu aj územné rozhodnutie na výstavbu novej budovy Vojenského archívu ešte z čias ministra Františka Kašického. Vtedy mala archív približne za jednu miliardu slovenských korún stavať spoločnosť Ikores. Galko si myslí, že to pôjde aj lacnejšie. “V dnešnej dobe elektronických aukcií, pri čestnom a transparentnom výberovom konaní dokážeme znížiť náklady akéhokoľvek projektu z minulosti,“ vysvetlil. Vojenský archív v každom prípade podľa ministrovho vyjadrenia zostane v Trnave.

Archív bol do Trnavy premiestnený v roku 1967 z Hradca Králové, vtedy pod názvom Archív vojenskej evidencie osôb. V roku 1994 došlo k dohode medzi vládami Českej republiky a Slovenskej republiky o delimitácii archívnych fondov uložených v archíve Československej ľudovej armády v Olomouci. Do Vojenského archívu v Trnave boli premiestnené archívne fondy a spisy, ktorých pôvodcom boli útvary a zariadenia sídliace v Slovenskej republike.

Vojenský archív sídli v budove, ktorá v minulosti patrila pôvodnej Trnavskej univerzite a je pamiatkovo chránená. Po presídlení univerzity do Budína zo stali v Trnave len prázdne budovy, ktoré Jozef II. v roku 1783 daroval Rakúsko-uhorskej armáde a odvtedy slúžia vojsku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

DAR K 125. VÝROČIU VZNIKU KANADSKÉHO NÁRODNÉHO ARCHÍVU

Rok 1997 sa niesol v znamení osláv 125. výročia vzniku Kanadského národného archívu. V tomto príspevku sa nebudem venovať histórii archívu, ale moju pozornosť zaujalo pri čítaní slávnostných čísel časopisu tohto archívu The Archivist/L Archiviste” slávnostné otvorenie Gatineau Preservation Centre” (GPC). Články sú zaujímavé aj z toho dôvodu, že Slovenská národná knižnica v Martine pripravuje výstavbu nového depozitu (1), pričom v zásadných otázkach ochrany nie je rozdiel medzi archívnym a knižným materiálom…

Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…