aktivita diskusia Reštaurovanie a konzervovanie zaujimavy seminar

 • mikulasm

  Member
  2. apríla 2008 at 0:06

  PROGRAM SEMINÁRU a ZOZNAM PREDNÁŠAJÚCICH
  9. 4. – 11. 4. 2008
  „REŠTAUROVANIE A PRÍRODNÉ VEDY“

  PREDNÁŠAJÚCI:

  RNDr. Ing. Ján Bartl, Ústav merania SAV, Bratislava
  RNDr. Miroslav Hain CSc., Ústav merania SAV, Bratislava
  Ing. Daniela Cebecauerová, Pamiatkový úrad SR, Bratislava
  Mgr. Martina Stillhammerová, Brusel
  Ing. Karol Bayer, Fakulta restaurování Univerzita, Pardubice
  Dr. Ing. Jana Sanyova, Laboratoires – CTP, IRPA , Brusel
  RNDr. Janka Hradilová, Dr. David Hradil, ALMA, Praha
  Ing. Dušan Kordík, CSc. CHEMMEA s.r.o., zástup. BRUKER AXS v SR
  Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc., FCHPT STU v Bratislave
  Ing. Milena Reháková, CSc., FCHPT STU v Bratislave
  Ing. Vladimír Dvonka, FCHPT STU v Bratislave
  Ing. Jana Želinská, CSc., VŠVU, Bratislava
  Ing. Linda Csefalvayova, University of Ljubljana, Slovenia
  Ing. Alena Maková, Slovenská Národná Knižnica, Martin

  STREDA 9.4.2008

  9:00 h – OTVORENIE SEMINÁRU

  9:30 h – FYZIKÁLNE METÓDY PRIESKUMU UMELECKÝCH DIEL

  RNDr. Ing. Ján Bartl,CSc., RNDr. Miroslav Hain
  Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

  Anotácia:
  Aplikácia vedeckých poznatkov chémie, fyziky a technických vied do oblasti skúmania a analýzy umeleckých a muzeálnych objektov pomáha historikom, reštaurátorom umeleckých diel, konzervátorom a archeológom pri získaní kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií, ktoré sú potrebné pri príprave a realizácii záchrany umeleckých a historických artefaktov ako aj pri zisťovaní ich autenticity pre akvizíciu.
  Metódy prieskumu umeleckých diel možno charakterizovať ako vedecký výskum diela, resp. ako vedecká analýza jeho materiálových zložiek. Všetky používané nedeštruktívne fyzikálne metódy môžeme rozdeliť do dvoch kategórií. Prvá kategória sú nedeštruktívne testovacie metódy, ktoré sa týkajú kvalitatívneho prieskumu, t.j. vyšetrenia diela (zviditeľnenie nečitateľných signatúr, nápisov, premalieb, retuší, tmelených miest, podkladových vrstiev, zmien v kompozícii obrazov- pentimentov, určenie použitej techniky maľby či rezby) a jeho vyhodnotenia. Druhá kategória zahrnuje metódy kvantitatívnej analýzy (mikrodeštruktívne a nedeštruktívne), ktorých výsledkom je stanovenie chemického zloženia a fyzikálnej štruktúry použitých surovín a materiálov vyšetrovaného objektu a ich konfrontácia s historickými súvislosťami jeho vzniku.
  V súčasnosti sa okrem konvenčných metód prieskumu (Optická mikroskopia, IR reflektografia, UV fluorescencia, RTG röngenoskopia) používa aj celá rada ďalších špeciálnych nedeštruktívnych metód testovania a analýzy, ktoré v rukách odborníkov fyzikov slúžia pri vyšetrovaní umeleckých diel. Príspevok je prehľadom existujúcich metód, doplnený praktickými ukážkami z prieskumu konvenčnými metódami.

  10:10 h – DREVO V HISTORICKÝCH PAMIATKACH

  Ing. Daniela Cebecauerová,
  Chemicko technologické odelenie Pamiatkového úradu SR, v Bratislave

  Anotácia:
  Drevo ako materiál používaný od nepamäti – ako nosič výtvarného prejavu, ako podložka pre tabuľovú maľbu, rezbu, sochu. Drevo ako historický konštrukčný materiál – kostoly, obydlia, hospodárske objekty, technické pamiatky, konštrukčné prvky. Druhy a rozsah použitia niektorých drevín v našich geografických podmienkach.

  Degradácia historického dreva – biologická (drevokazné huby, plesne, lišajníky, … drevokazný hmyz), iné druhy degradácie – fyzikálne, mechanické, chemické formy.
  Metódy prieskumu historického dreva (RTG, CT, dendrochronológia, optická mikroskopia )
  Možnosti a metódy sanácie a spevňovania historického dreva.

  10:50 h – 11:00 h – prestávka

  11:00 h – ZÁKLADNÉ ANALYTICKÉ METÓDY POUŽÍVANÉ PRI
  PRIESKUME KAMEŇA, MÁLT A OMIETOK

  Mgr. Martina Stillhammerová
  Brusel

  Anotácia:
  Cieľom príspevku je podať informáciu o základných metódach používaných v súčasnosti pri prieskume a analýze historických stavebných materiálov – kameňa, mált, omietok a pod., napr. petrografický rozbor, XRD, SEM-EDS, klasický chemický rozbor mált. Stručne vysvetliť princíp každej metódy, jej výhody a obmedzenia a poskytnúť príklady použitia metódy v praxi.

  11:40 h – VYUŽITIE METÓDY ULTRAZVUKOVEJ TRANSMISIE PRI
  PRIESKUME PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV Z KAMEŇA

  Ing. Karol Bayer,
  Fakulta restaurování Univerzita Pardubice

  Anotácia:
  Príspevok je zameraný na stručnú charakteristiku metódy ultrazvukovej transmisie, ktorá patrí medzi nedeštruktívne resp. neinvazívne diagnostické metódy prieskumu pamiatkových objektov z kameňa. Na niekoľkých vybraných príkladoch realizovaných prieskumov na území ČR (Janohrad v Lednicko-valtickom areále, sochárska výzdoba Karlovho mosta v Prahe, sochárska výzdoba na zámku Veltrusy, portál v Porta coeli v Předklášteři pri Tišnove) budú diskutované možnosti využitia i limity uvedenej metódy prieskumu.

  12:30 h – 14:00 h – OBED

  14:00 h – ANALÝZA ORGANICKÝCH PIGMENTOV VYSKYTUJÚCICH
  SA V HISTORICKÝCH VZORKÁCH FAREBNEJ VRSTVY.

  DR. ING. JANA SANYOVA,
  LABORATOIRES – CTP
  IRPA , BRUSEL

  Anotácia:
  Organický pigment je pigment obsahujúci organické farbivo, ktoré je vo väčšine prípadoch naviazané na anorganický substrát (napríklad marenové laky…), ale existujú aj príklady kedy je farbivo, nerozpustné vo svojom spojive, a môže byť použité bez anorganickej zložky, t.j. vo forme, v akej bolo získané (napríklad indigo, kurkuma, azofarbivá…). Použité farbivo môže byť buď získané z prírodného zdroja alebo vyrobené priemyselnou syntézou.
  Analytický protokol organických pigmentov preto musí obsahovať okrem analýzy organickej zložky – farbiva, taktiež analýzu anorganickej zložky – substrátu.
  Prednáška bude pojednávať o tom, aké laboratórne metódy sa bežne používajú na analýzu organických pigmentov, farbív aj substrátov, nachádzajúcich sa vo farebnej vrstve umeleckých diel. Jedná sa o metódy a techniky vo výskumnej aj v rutinnej praxi, deštruktívne aj nedeštruktívne, spektrometrické a chromatografické, ako sú Ramanova, hmotnostná a UV-Vis spektroskopia, optická a elektrónová mikroskopia a kvapalinová vysokoúčinná chromatografia.

  14:40 h – NEINVAZÍVNÁ RTG FLUORESCENCIA (XRF)
  V REŠTAURÁTORSKOM PRIESKUME

  RNDr. Janka Hradilová, Dr. David Hradil
  Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA) – společné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR

  Anotácia:
  Přenosný RTG-fluorescenční analyzátor X-MET 3000 TXR byl v naší laboratoři testován pro využití při analýze malířských děl. Testován byl hloubkový dosah a detekční limity přístroje pro oblast lehkých prvků, což obojí jsou omezující faktory při měření vícevrstvých systémů malby na vzduchu. Vzhledem k limitům při interpretaci stratigrafie vrstev jen na základě neinvazívních měření povrchu malby jsme doporučili využívat tuto mobilní metodu již v průběhu restaurátorského průzkumu a měřit v sondách odkrytých restaurátorem – tak lze provést postupnou identifikaci prvkového složení jednotlivých vrstev bez nutnosti dalšího vzorkování a složitého laboratorního rozboru. Rychlý plošný průzkum interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1922) od architekta J. B. Santiniho např. poukázal na změnu barevnosti interiéru kostela, která byla v průběhu století několikrát změněna. Byly zkoumány polychromie andělů a čtyř Evangelistů – od Jana Paula Čechpauera (1725-1727), polychromie zábradlí, nástěnné malby interiéru. Díky předběžnému průzkumu v tomto i v dalších případech byla nutnost odběru mikrovzorků minimalizována a i vypovídací schopnost cíleně odebraných vzorků byla výrazně vyšší.
  Měření RTG-fluorescence povrchových vrstev na uměleckém díle před restaurováním pomáhá k předběžné identifikaci prvkového složení pigmentů, k lokalizaci přemaleb, a zamezuje také nadměrnému odběru mikrovzorků. Jejich odběr zůstává nezbytný k popisu stratigrafie a techniky malby. Při znalosti vhodných materiálových znaků může tato metoda sloužit i k rychlému porovnání různých děl stejného autora nebo dílenského okruhu.

  15:20 h – prestávka

  15:30 h – PRIESKUM PERGAMENOV V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ
  KNIŽNICI.

  Ing. Alena Maková,
  Slovenská Národná Knižnica, Martin

  Príspevok sa zaoberá prieskumom pergamenových dokumentov v správe Slovenskej
  národnej knižnice v Martine, ktorý prebieha pod záštitou projektu Prieskum,
  konzervovanie a historické zhodnotenie pergamenových dokumentov v SNK,
  finančne podporený Agentúrou pre podporu vedy a výskumu APVV-0165-06.
  Prieskum prebieha v niekoľkých etapách. Príprava spracovateľskej databázy na
  hodnotenie a konzervovanie pergamenov, prieskum a výber pergamenov z
  depozitu, fotodokumentácia, voľba diagnostických postupov, vlastný prieskum,
  návrh na konzervovanie a reštaurovanie.

  ŠTVRTOK 10.4.2008

  9:00 h – ANALÝZA NETRADIČNÝCH ANORGANICKÝCH PIGMENTOV MIKRODEŠTRUKTÍVNYMI METÓDAMI. OPTICKÁ MIKROSKOPIA /VIS,UV,BLUE,POL/, SEM EDS,EDS,TEM,SAED.
  Ing. Jana Želinská, CSc.
  Chemicko-technologické laboratórium, Katedra reštaurovania,
  Vysoká škola Výtvarných umení, Bratislava

  Anotácia:
  V posledných rokoch sa výskum v oblasti reštaurovania stále venuje, popri iných oblastiach bádania, aj analýzam doteraz nedokázaných a nepopísaných materiálov používaných v umeleckej tvorbe, ku ktorým jednoznačne patria aj minerálne pigmenty.
  Príspevok nadväzuje na úzku radu štúdií a odborných článkov v zahraničnej literatúre, zaoberajúcich analýzami, výskytom a použitím neštandardných resp. menej známych minerálnych pigmentov. Za využitia kombinácie mikrodeštruktívnych inštrumentálnych metód predkladá analýzu a použitie niekoľkých minerálnych pigmentov, vyskytujúcich sa vo farebných vrstvách umelecko-historických pamiatok na území Slovenska.

  Mgr.art Gabo Štrasner
  Neogénny vápenec

  Vznik usadenín, lokality ťažby. Použitie v sochárstve. Najčastejšie
  poškodenia vápenca a jeho ochrana.

  Mgr.art Jana Balážiková
  Analýza kovových šperkov.

  Využitie SEM-EDS pre prvkové určenie materiálového zloženia kovových častí šperkov umiestnených na šate a korunke P. Márie z kostola sv.Petra a
  Pavla v Starej Lesnej.

  9:40 h – NIR – CHEMOMETRIC TOOLS: A QUANTITATIVE
  APPROACH TO GELATIN SIZING IN HISTORIC PAPERS

  Ing. Linda Csefalvayova1,
  M. Strlič2, M. Pelikan3, I. Kralj-Cigic1 and J. Kolar4

  1University of Ljubljana, faculty of Chemistry and Chemical Technology, Askerceva cesta 5, SLO 1000 Ljubljana, Slovenia

  2University College London, Centre for Sustainable Heritage, The Barlett School of Graduate Studies, Gower street, London WCIE 6BT, UK
  3University of Missouri at St. Louis, Dept. of Mathematics and Computer science, Missouri Estimation of Distribution Algorithms Lab, USA
  4National and University Library, Ljubljana, Slovenia

  Introduction
  Storage and environmental conditions (temperature, relative humidity, pollution, cyclic changes in temperature and humidity, etc.) can have a significant effect on the life expectancy of paper. Papermaking technology changed over centuries, in fact, since the advent of modern papermaking, many paper-based objects are now in advanced state of deterioration. An understanding of the excellent natural ageing characteristics of some of early European papers might contribute to improvement of the survival of modern day papers. Gelatin was a common ingredient in the 15th-18th century papers, its primary role being as a sizing agent, although it can enhance the paper’s mechanical properties significantly. It was shown that there is a significant correlation between the condition of several historic papers and their gelatin sizing content.

  10:20 h – 10:30 h – prestávka

  10:30 h – VYUŽITIE SPEKTROSKOPICKÝCH METÓD UV/VIS/NIR PRI
  IDENTIFIKÁCII PÍSACÍCH LÁTOK (HNEDOŠEDÝCH
  ATRAMENTOV).
  Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie, Ústav polymérnych materiálov FCHPT STU v Bratislave
  Prezentácia 1 (prednáška):
  Identifikácia hnedosivých atramentov v kresbách pomocou reflexnej spektroskopie vo VIS-NIR oblasti

  Doc. Michal Čeppan CSc., Ing. Milena Reháková CSc., Ing. Vladimír Dvonka

  Anotácia:
  Identifikácia hnedošedých atramentov je dôležitá z hľadiska historického a umenovedného, ako aj z hľadiska vyhodnotenia rizík súvisiacich s konzerváciou a stabilizáciou historických kresieb a dokumentov. Príspevok sa zaoberá možnosťami využitia optovláknovej reflexnej spektroskopie vo viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti na identifikáciu hnedosivých atramentov (železogalové a sépiové, atramenty, atramenty bistre a čierne tuše) a využitím chemometrických numerických metód na rozlíšenie spektier jednotlivých atramentov.
  Prezentácia 2 (prednáška s praktickými ukážkami):
  Identifikácia atramentov fotografiou v NIR oblasti
  Ing. Vladimír Dvonka, Ing. Milena Reháková
  Identifikáciu (železogalových) atramentov v historických dokumentoch a rukopisoch možno zrealizovať pomocou upravenej infračervenej fotografie (FCIR — False Color Infrared). Ide o jednoduchú flexibilnú metódu, ktorá využíva komerčný digitálny fotoaparát, s následnou úpravou získanej snímky. Metódu možno použiť na potvrdenie prítomnosti železogalových atramentov v dokumentoch, pretože tieto atramenty odrážajú žiarenie v blízkej infračervenej oblasti (NIR) — reflexné maximum sa nachádza pri vlnovej dĺžke 1050 nm.

  11:50 h – APLIKÁCIA PRENOSNÝCH MIKRO-XRF ZARIADENÍ
  TRACE A ARTAX FIRMY BRUKER AXS PRI
  NEDEŠTRUKTÍVNEJ ELEMENTÁRNEJ
  ANALÝZE UMELECKÝCH DIEL.

  Ing. Dušan Kordík, CSc.
  CHEMMEA s.r.o., zástupca BRUKER AXS v SR

  Anotácia.
  V prednáške budú predstavené najnovšie zariadenia firmy BRUKER AXS pre aplikácie v laboratóriach, reštaurátorských inštitúciách a výsledky ich aplikácií pri skúmaní konkrétnych umeleckých diel. Budú prezentované jednotlivé typy zariadení a ich typické použitie pre jednotlivé typy pamiatok, rchívnych materiálov alebo umeleckých diel.

  12:30 h – 14:00 h – OBED

  14:00 h – BRUKER AXS – THE CHARACTERIZATION OF HISTORIC
  PIGMENTS BY – XRF

  XRF in Conservation Science
  Hands-On Workshop on Non-Destructive Elemental Analysis

  PIATOK 11.4.2008
  10:00 h – BRUKER AXS

  WORKSHOP – XRF in Conservation Science
  Hands-On Workshop on Non-Destructive Elemental Analysis

  Organizuje : CEIAP – Central European Institute of Art Conservation
  Vysoká Škola Výtvarných umení v Bratislave, Katedra Reštaurovania
  Drotárska cesta 44, 81104, Bratislava

  Generálny sponzor : BRUKER AXS

  Kontaktná osoba : Mgr.art Jarmila Dóriová, jdoriova@gmail.com, 0904 557003

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť