hlina

Fotografie hesla v slovniku od Sasha
hlina

z geologického hľadiska súdržná zemina, ktorá sa skladá z častíc rôznej veľkosti, ktorá nesmie presiahnuť 2 milimetre. Hlina obsahuje tri sedimentárne zložky – piesok, prach a íl. Podľa prevahy niektorej zo zložiek rozlišujeme hliny piesčité, prachovité alebo ílovité.
Podľa vzniku ich delíme na:
eluviálne – ležiace na mieste svojho vzniku,
deluviálne alebo svahové – vznikajúce na svahoch gravitačnými pohybmi premiestnenia elúvia,
aluviálne alebo povodňové – sú v blízkosti riek,
jaskynné – väčšinou povodňové hliny,
morénové – vznikli činnosťou kontinentálnych alebo horských ľadovcov,
nivné – uloženiny údolných riečnych nív,
sprašové – vznikli činnosťou vetra. Majú žltavú až nahnedlú farbu. Sú nevápenné a tvorí ich prevažne jemný kremitý prach.
Sprašové hliny s nízkym obsahom uhličitanu vápenatého, podobne ako svahové hliny, sa používajú ako tehlárske suroviny. Niektoré typy hlín sa používajú na hlinené stavby, hlinené omietky a výrobu keramiky. Sú často sfarbené hydroxidmi železa do hneda, žlta alebo hrdzavohneda.

 

Literatúra:

JEDICKEOVÁ, L.: Nerasty a horniny. Ottovo nakladatelství – Cesty, Praha, 2003, 192 s. ISBN: 8071814997
KRIST, E., KRIVÝ, M.: Petrológia. Alfa, Bratislava, 1985, 464 s.
PUTIŠ, M.: Petrografia metamorfovaných hornín. Univerzita Komenského, Bratislava, 2004, 130 s.
ŠAJGALÍK, J., BOČKOROVÁ, B.: Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti. In: Mineralia Slovaca, 1992, Roč. 24, č. 1-2, s. 121-126.
VOZÁROVÁ, A: Petrografia sedimentárnych hornín. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009, 173 s. ISBN 8022314277

Kategória: Materiály, Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: hlina, mm6, mtm, terakota, íl

Vytvorené: 05. júla 2012 19:07

Upravené: 05. júla 2012 19:07

Autor: harp

Návrh na zmenu
[mailpoet_form id="1"]

Odpovede