aktivita diskusia Múzeá a Galérie Hľadám oltár s kazateľňou z kaštieľa v Moravanoch

Tagged: 

 • Hľadám oltár s kazateľňou z kaštieľa v Moravanoch

  Posted by vlcik-tlcik on 26. mája 2010 at 8:56

  Poprosil by som o pomoc Pipa, alebo niekoho, kto má kontakt na všetky múzeá, je jedno aké, veľmi by som chcel nájsť tento oltár a uvítal by som akúkoľvek pomoc, alebo aj radu. Ďakujem Poprosil by som o pomoc Pipa, alebo niekoho, kto má kontakt na všetky múzeá, je jedno aké, veľmi by som chcel nájsť tento oltár a uvítal by som akúkoľvek pomoc, alebo aj radu. Ďakujem

  ada715 odpovedal 9 years, 7 months ago 12 Členovia · 28 odpovede/odpovedí
 • 28 odpovede/odpovedí
 • vlcik-tlcik

  Member
  26. mája 2010 at 9:08

  Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom, pôvodne renesančný, v roku 1801 baroková prestavba, okrem iného ku kaštieľu pristavali kaplnku s barokovým oltárom a kazateľňou. Myslím, že v roku 2003 bola zreštaurovaná a znovuvysvätená miestnym farárom.
  Má byť uložená v niektorom múzeu, hľadám, v ktorom.

 • asomtam

  Member
  26. mája 2010 at 22:24

  Kaplnka, postavená Čákiovcami

  Na mieste východnej bašty kaštieľa zbúranej začiatkom 18. storočia, dala túto kaplnku zrekonštruovať správa moravianskeho kaštieľa. Interiéru kaplnky, ktorej bolo 30. mája 1757 generálnym urbárom Ostrihomského arcibiskupstva udelené privilégium na slúženie svätých omší, dominuje renesančný oltár s erbmi Čákiovcov a Zičiovcov. Stred oltára tvorí obraz Piety. Nadstavec nad oltárom zobrazuje Najsvätejšiu Trojicu. Na dvierkach svätostánku (pod Pietou) je krucifix. Renesančná kazateľnica so zobrazeniami evanjelistov je prekrytá drevenou baldachýnovou strieškou v čierno-zlatej farebnej kombinácii. Kaplnka je zastrešená kupolou s vyčnievajúcou vežičkou, na ktorej je pripevnený kovový kríž.

 • vlcik-tlcik

  Member
  26. mája 2010 at 22:27

  Dík asomtam za korekciu, priznám sa po tomto som nepátral, skôr ma zaujíma jeho osud.

 • vlcik-tlcik

  Member
  26. mája 2010 at 23:05

  Zhruba ten istý pohľad v týchto dňoch


  navlhnutá kupola

  Kukk lyuk
 • vlcik-tlcik

  Member
  26. mája 2010 at 23:09

  Még egy kukk, nincs lyuk.

 • asomtam

  Member
  27. mája 2010 at 15:32

  KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA
  Kollárova 8. 917 08 Trnava
  Číslo: TT-08/81/8718/ZEL
  Trnava. 10. 11. 2008
  Krajský pamiatkový úrad Trnava podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konani (spravnyporiadok) v znení neskorších predpisov, doručuje
  V E R E J N O U V Y H L Á Š K OU
  oznámenie o vydaní rozhodnutia:
  ROZHODNUTIE
  Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len KPÚ) v priestupkovom konaní začatom oznámením
  V predmetnej veci pod č. k. TT-08/81/3616/ZEL z 13. 5. 2008 vedenom voči obvineným z priestupku
  podľa § 42 ods. I pism. 0 zákona č. 49/2002 Z. z, o ochrane pamiatkového fondu, a to voči obvinenému
  Andrejovi Plesivčnikov i. bytom Japlieva 4. 1000 Ljubliana. Slovinsko, a voči obvinenému
  Ametejovi Tahirovi bytom Brilejeva 9. 1000 Ľjubliana. Slovinsko, za priestupok poškodzovania,
  znehodnocovania a nechránenia národnej kultúrnej pamialky.,, Kaštieľ a kaplnka v Moravanoch”
  v podielovom spoluvlastníctve obvinených, podľa ust. § 51 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  a v náväznosti § 15 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
  ustanovuje opatrovníka
  v tomto konaní obvinenému. Andrejovi Plešivčnikovi. bytom Japlieva 4. 1000 Ľjubliana. Slovinsko,
  v osobe Ing. Petra Hulmana starostu obce Moravany nad Váhom, ktorý je týmto rozhodnutím ustanoveným
  zástupcom uvedenej osoby v označenom priestupkovom konaní.
  O d ô v o d n e n í e :
  Rozhodnutím č. TT-07/1240/5735/Zel z 19. 9. 2007 Krajský pamiatkový úrad Trnava tam
  uvedeným spoluvlastníkom národnej kultúrnej pamiatky „Kaštieľ a kaplnka v Moravanoch nad
  Váhom”, a to Ametajovi Tahirovi bytom Brilejeva 9. 1000 ľjubliana. Slovinsko, a Plešivničikovi
  Andrejovi, bytom Japlieva 4. 1000 Ľjubliana. Slovinsko, nariadil na predmetnej nehnuteľnosti ako
  národnej kultúrnej pamiatke zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového ťondu pod č. 954 Ia2
  vykonať tieto oparenia:
  1. Musia byť sfunkčnené dažďové zvody a žľaby a taktiež opravené poškodené časti strechy.
  2. Musí byť zabezpečené vykurovanie, resp. temperovanie objektu.
  3. Musí byť zabezpečené pravidelne vetranie objektu.
  4. Objekt musí byť zabezpečený voči vniknutiu cudzích osôb.
  5. Opatrenia v bode 2. 3. 4 musia byť vykonané okamžite po doručení tohto rozhodnutia.
  6. Opatrenia v bode 1 musia byť vykonané do konca novembra 2007.
  Uvedené opatrenia boli nariadene za účelom zabránenia ďalšieho zhoršovania slavcbno-technického
  stavu objektu a jeho zakonzervovaniu na určité obdobie. Zabezpečením objektu voči vniknutiu cudzích
  osôb sa malo zabrániť vandalizmu a krádežiam. Predmetné rozhodnutie bolo vlastníkom doručené dna
  26. 9. 2007 s tým. že toto nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 10. 2007. Dna 22. 2. 2008 Krajský pamiatkový
  úrad Trnava vykonal obhliadku parku a kaštieľa. Obhliadkou bolo zistené, že vlastníci nevykonali
  žiadne z nariadených opatrení, pričom podľa informácie starostu obce Moravany nad Váhom. Ing.
  Hulmana začiatkom februára došlo k vlámaniu do objektu. Páchatelia sa do vnútra dostali rozbitím
  okna na prízemí zo strany od parku. Rovnakým spôsobom došlo k ďalšiemu vlámaniu začiatkom marca
  2008. Podľa § 42 ods. I písm. f) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
  zákona č. 479/2005 Z. z. (ďalej len pamiatkový zákon) priestupku na úseku ochrany pamiatkového
  fondu sa dopustí ten. kto nezabezpečuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky, neudržiava ju v dobrom
  stave a využívá ju spôsobom, ktorý ju ohrozuje, poškodzuje, znehodnocuje alebo ničí. alebo ju nechráni
  pred odcudzením. Vzhľadom k tomu sa voči uvedeným podielovým spoluvlastníkom dotknutej
  nehnuteľnosti začalo podľa § 51 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a v náväznosti $ 18 zákona č.
  71/1967 Zb. o správnom konaní priestupkové konanie o uložení pokuty, a to oznámením z 13. 5. 2008.
  Podľa $ 42 ods. 1 písm. f) pamiatkového zákona priestupku sa uvedené fyzické osoby ako podieloví
  spoluvlastníci (s podielom každého v 1/2 na uvedenej nehnuteľnosti) mali dopustiť tým. že ako vlastníci
  národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky
  napriek rozhodnutiu KPU k zjednaniu nápravy nezabezpečili základnú ochranu kultúrnej pamiatky,
  čím došlo k jej znehodnoteniu a celkovému zhoršeniu jej stavu. Oznámenie o začatí priestupkového
  konania so stanovením pojednávania na 9. 6. 2008 bolo obvineným na ich známu adresu v Slovinsku
  zasielané doporučene dňa 13. 5 2008. Na toto prvé pojednávanie sa účastnici nedostavili Po konania sa u Andreja Plešivčnika vrátilo späť ako nedoručené a u Ametaja Tahira sa do termínu pojednávania
  doručenie nepodarilo zistiť. KPÚ preto vytyčil nové ústne pojednávanie na ktoré opätovne
  obvinených na deň 10. 11. 2008 predvolal. Nový termin pojednávania bol obvineným opätovne doručovaný
  na ich známu adresu v cudzine s tým že k predvolaniu bolo predložené aj oznámenie o začati
  priestupkového konania z 13. 5. 2008. Na pojednávaní konanom dňa 10. 11. 2008 sa zistilo, že obvinení
  sa ani na toto opätovne nedostavili. Z doručeniek KPÚ zistil, že predvolanie na pojednávanie bolo
  preukázateľne doručené Ametajovi Tahirovi (dňa 29. 9. 2008). pričom Andrej Plešivčnik predvolanie
  neprevzal. Ametaj Tahir sa z neúčasti na pojednávaní neospravedlnil, a preto voči jeho osobe došlo k
  prejednaniu priestupku s výsledkom obsiahnutým v zápisnici z pojednávania. Z dôvodu nedoručenia
  oznámenia a vytýčenia termínu pojednávania osobe Andrejov i Plešivčnikovi ako osobe v zahraničí
  KPÚ konanie odročil na neurčilo za účelom nutnosti rozhodnutím ustanoviť tomuto opatrovníka. Na
  tomto základe KPÚ rozhodol tak ako je uvedené vo výrokov ej časti tohto rozhodnutia. Právoplatnosťou
  tohto rozhodnutia opatrovník nadobudne postavenie ustanoveného zástupcu Andreja Plešivčnika
  v priestupkovom konaní.
  Poučenie
  Účastníci konania môžu v /mysle § 53 a nasl. správneho poriadku uplatniť proti tomuto rozhodnutiu
  opravný prostriedok. Odvolanie možno podať v lehote 15 dni od doručenia rozhodnutia; doručenie
  účastníkom konania sa podľa § 26 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. vykonáva verejnou vyhláškou
  – oznámením o rozhodnutí, ktoré sa vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu, na internetovej
  adrese Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, a na úradnej tabuli Obce Moravany nad Váhom.
  Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
  Odvolanie so podáva Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky prostredníctvom správneho
  orgánu. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
  Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní opravných prostriedkov podľa správneho
  poriadku.
  Rozhodnutie sa doručí:
  1. Verejnou vyhláškou v zmysle ust. §26 zákona č. 71 1967 Zb. o správnom konaní.
  2 . Ing. Peter Hulman starosta obce Moravany nad Váhom
  3. Obec Moravany nad Váhom. Obecný úrad
  Rozhodnutie sa doručí – na vedomie:
  1. Krajský pamiatkový úrad v Trnave, na založenie do spisu
  VEREJNÁ VYHLÁŠKA
  Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka. sa podľa § 26 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
  konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou – oznámením
  o rozhodnutí, ktoré sa vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu, na internetovej adrese Pamiatkového
  úradu Slovenskej republiky, a na úradnej tabuli Obce Moravany nad Váhom. Pätnásty deň
  vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
  Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
  Potvrdené dňa: Pečiatka a podpis:
 • asomtam

  Member
  27. mája 2010 at 16:42


 • vlcik-tlcik

  Member
  28. mája 2010 at 22:57

  Pátranie skončené, oltár a kazateĺnica žijú, pod ochranou tohto štátu, vrahovia kaštieĺa sa slobodne veselo a beztrestne pohybujú po tejto Zemi.
  V skratke, kaštieĺ predal Fond výtvarných umení slovákom, tí v zápätí slovincom, slovinci si zobrali párstomiliónový úver od firmy, ktorú možno vidieť o poschodie vyššie, ako zálohu použili kaštieĺ, jeden zo slovincov to napadol na súde, lebo on tú záložnú zmluvu nepodpísal, takže je to dosť právne zabetónované, ak by to chcel niekto získať, tak by musel platiť, platiť, platiť a späť by sa mu tie peniaze nevrátili nikdy, iba možno ak by bol Koščej nesmrteĺný, ale to sme už v rozprávke, alebo zatraceně dobrej právník, ale iba možno.
  Takže čo, zabudnime?
  PS. Ďakujem Asomtamovi za spoluprácu, on ma naviedol k vyriešeniu tejto hádanky, dúfam, že nie poslednú, tá ďalšia by mohla byť aj veselšia.

  Jáj, aby som nezabudol, tá exekúcia vyššie, sa týka iba nepatrnej sumy, ktorú si nárokuje obec Moravany n. V. za určité výdavky späté s kaštieľom.

 • asomtam

  Member
  29. mája 2010 at 9:36

  Verím ,že sú všetci radi,že to ešte stále existuje a je naše.Veď slovinci sú ako slováci jedna krv,a tie isté metódy(až na to albansky? znejúce meno),takža aj kaštiel je vlastne náš-slovanský.
  Mne osobne sa na týchto transakciách páči,že je to ako model perpetum mobile,každý sa nabalí,nikomu nič nechýba a na konci celého je z NKP zdevastovaná.A potom začne nový kolobeh banku ozdraví štát,banka dá úver slov-ákovi-incovi ,ten predá slovák-ovi -ovincovi a všetci sa nabalia a všetci mínaju astronomické sumy.A ešte som zabudol ,v každom cykle sa nájde nejaká nadácia alebo grant na obnovu zdevastovaného.Je priam neuveriteľné ,ako predaj takého kaštieľa podporí ekonomiku a prispeje k rastu HDP,čím nepriamo podporí aj kulúru.Takže táto nekultúra je vlastne kultúra.
  Všetci sú spokojní a len ja nechápem a stále si myslím ,že vlastne okrádajú aj mňa ,ale to preto že som neprajný paranoik , dyslektik a dysgrafik.

 • eo-ipso

  Member
  30. mája 2010 at 10:01

  Zrejme najväčší “obchod” bol spáchaný hneď v “prvom kole”. Neverím, že výtvarná a architektonická obec by sa vzdala tak objektu, ako aj tradície. Asi niekoľkí “vyvolení” za “tridsať strieborných” predali kaštieľ “sami sebe” (to sú tí “Slováci”), ktorí pochopiteľné sa dôkazov rýchlo zbavili následným výhodným predajom, najlepšie zahraničnému kupcovi (možno iba nastrčenému). Bola by to zaujímavá “story” tieto “transakcie” sprehľadniť a spravodlivo vyšetriť :?: :!:

 • vkotruszova

  Member
  31. mája 2010 at 23:30

  v “zivom” kastieli som bola naposledy v 1994 …konala sa tam interna pamiatkarska konferencia, zasadali odborne sekcie, prispevky boli publikovane v Monumentorum tutela 13 … cim sa vlastne obnovilo vydavanie tohoto zbornika po 12 rokoch…

 • palo

  Member
  11. júna 2010 at 19:36

  Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom je vo vlastníctve zahraničných fyzických osôb, ktoré nekomunikujú s orgánmi ochrany pamiatkového fondu ani s obcou. Nie je zabezpečená základná ochrana NKP, objekt viditeľne chátra. V spolupráci s obcou KPÚ Trnava podnikol všetky právne kroky na určenie opatrovníka v správnom konaní, aby boli uložené opatrenia na nápravu účinné a splnili sa predpoklady na ďalšie kroky vo veci záchrany kaštieľa. Nakladanie s kaštieľom je v súčasnosti zablokované predbežným opatrením súdu.
  Zdroj: Informácia o plnení úloh ústredného štátneho dohľadu pamiatkovej inšpekcie za 2. polrok 2008

 • palo

  Member
  31. októbra 2010 at 1:37

  „Tri roky dozadu nám slovenský konateľ spoločnosti oznámil, že slovinskí vlastníci prestali platiť faktúry za energie a vyplácať mzdy zamestnancom,” pokračuje Zelina.

  Pamiatkari hneď nato vlastníkom nariadili opatrenia na základné zabezpečenie objektu: temperovanie, vetranie a technické zabezpečenie proti vniknutiu cudzích osôb. Slovinci však prestali komunikovať.

  „Pamiatkový úrad vlastníkom udelil najvyššiu možnú pokutu a vzniknutou situáciou sa začali zaoberať právnici. Tí v súčasnosti konštatujú, že ide o veľmi zložitý právny problém,” hovorí Zelina.

  Exekúcia je otázna, keďže ide o cudzích štátnych príslušníkov. Prípadné súdy sa môžu ťahať roky a kaštieľ tým veľmi utrpí. Už v súčasnosti sa začal rapídne zhoršovať jeho stav.

  Situáciu komplikujú aj zložité majetkovo – právne vzťahy. Vlastníci sa pri kúpe zadĺžili, objekt bol údajne založený v prospech slovinskej banky.

  „Osud kaštieľa v Moravanoch je veľmi smutný. Ešte pred pár rokmi to bol fungujúci objekt v relatívne dobrom stave. V tejto situácii však pamiatkový úrad nemá v dohľadnej dobe možnosti jeho chátranie zastaviť.”
  Zdroj: článok Ivety Bakovej Kaštiele sa rozpadajú. Vlastníci sa ich chcú zbaviť, alebo taja identitu zo 4. 3. 2010 na sme.sk.

 • antik

  Member
  21. februára 2011 at 11:51

  Interiérové vybavenie kaštieľa bolo od roku 2006 postupne vyrabované. V dobách sfvu kaštieľ pravidelne navštevovali poprední akademickí umelci, medzi nimi napríklad aj Albín Brunovský. Umelci po sebe zanechali množstvo grafických listov, ktoré zdobili interiéry kaštieľa. Dnes je obrázok toho čo zostalo asi takýto:

  Kaštieľ sa po vlne rabovania začína pasovať aj s inými, bytostnejšími problémami.

  Dierou v poškodenej streche zateká voda priamo do kupoly kaplnky.

  Tento stav sa stále zhoršuje, čo je jasne vidieť i z pohľadu interiéru.


  V prípade Moravanského kaštieľa by som si prial, aby význam slova renesancia naplnil svoj ideový obsah znovuzrodenia.

 • antik

  Member
  7. marca 2012 at 18:59

  [quote=vlcik-tlcik]

  Keby tam boli aj fresky od Giotta, na Slovensku je to jedno, odrbali by ich dolu aj s omietkou, lebo treba novú rovnú najlepšie vrecovú, ako som bol párkrát svedkom. Čo sa týka kaštieľa trebárs v Moravanoch, ten je na ceste do…….

  NKP je tam aj park, ktorý je už vyše roka predaný, lebo štát na jeho údržbu nemá peniaze. Tak ho predali súkromníkovi, ktorý naň serie detto, akurát, keď príde ten správny čas, tak na ňom zarobí.

  Ak by aj niekto získal kaštieľ späť, je mu bez parku a ešte nejakých priľahlých parciel na ……..

  Nehovoriac o tom, že novému majiteľovi, keď je taký milovník parkov už KPÚ mala dávno šľapnúť na krk, ale načo, že.

  Zápisnica, vtedy ešte park predaný nebol, o rok sa to už podarilo, za akú cenu neviem

  [/quote]

  Prenesené z témy: Zachránime hlohovský zámok

Page 1 of 2

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť