Zo zálohy na odstránenie škôd zatiaľ vyčerpali na Krásnu Hôrku len 4%

Foto: Peter Tornauer

Z celkovej zálohy poisťovne Generali vo výške 2 milióny eur, určenej na poistné plnenie po požiari hradu Krásna Hôrka, bolo doteraz vyčerpaných len takmer 83-tisíc eur. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa poisťovne Lucia Makayová. Poisťovňa do šiestich dní po požiari poslala na účet ministerstva kultúry zálohu na okamžité začatie odstraňovania škôd a prvé opravy. „Po vyčerpaní dvojmiliónovej zálohy sme od začiatku pripravení operatívne poskytnúť na opravu Krásnej Hôrky ďalšie prostriedky,“ informovala hovorkyňa.
Po troch mesiacoch od požiaru hradu boli zo zálohy na poistné plnenie využité prostriedky na provizórne prekrytie hradu, projekt elektrickej prípojky, statické posúdenie, dodávku pitnej vody, transport umeleckých diel, pracovné pomôcky na čistenie, zabezpečovacie konštrukcie a aktívne bleskozvody. „Bezprostredne po nahlásení škody poisťovňa vykonala obhliadku zničeného hradu a vyzvala Slovenské národné múzeum na dodanie dokumentov potrebných na šetrenie poistnej udalosti,“ vysvetlila Makayová. Podľa jej slov poisťovňa zároveň monitoruje aktuálny stav na hrade, vyhodnocuje hroziace riziká a vydáva odporúčania ako predchádzať vzniku nových škôd.
Na základe požiadavky poisťovne boli na hrade nainštalované aktívne bleskozvody, chrániace pred bleskami pracovníkov ako aj samotný hrad. Spolu s bleskami zvyšovali podľa nej riziko požiaru aj dreviny a porast v blízkosti hradu. „Z prešetrovania poistnej udalosti vyplynulo, že dreviny, ktoré siahali do výšky troch metrov, neboli v dostatočnej vzdialenosti od hradu, ktorá mala byť 10 až 15 metrov, dokonca rástli priamo z hradného múru,“ priblížila pre agentúru SITA s dodatkom, že na ich podnet v pondelok 18. júna začali náletové dreviny v okolí hradu odstraňovať.
Všetky rekonštrukčné práce na hrade Krásna Hôrka musí odsúhlasiť a odkonzultovať poisťovňa Generali Slovensko, nakoľko musí dohliadať na primeranosť nákladov na opravu. Termín ukončenia likvidácie závisí podľa Makayovej od rýchlosti dokončenia rekonštrukcie celého hradu a predloženia potrebných dokumentov. „Po troch mesiacoch dostala poisťovňa zoznam umeleckých zbierok a diel na hrade v čase vzniku požiaru, pričom zoznam s vyčíslením škody sme zatiaľ nedostali,“ informovala a dodala, že rovnako čaká na zoznam všetkých ostatných hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na hrade v čase požiaru s vyčíslením škody na veciach zničených požiarom.
Celkové škody boli podľa nezávislých expertov vyčíslené predbežne na osem miliónov eur, z čoho sedem miliónov eur na nehnuteľnom a jeden milión eur na hnuteľnom majetku. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by výška škody mala byť v inej sume, nakoľko poisťovni neboli do dnešného dňa predložené žiadne dokumenty dokazujúce túto informáciu. „Zároveň je dôležité dôrazne upozorniť, že poisťovňa môže kryť z právneho hľadiska reálne len náklady na obnovenie hradu do pôvodného stavu, ktorý bol zdokumentovaný v čase vzniku poistnej udalosti, nie obnovy nad rámec pôvodného stavu pred požiarom,“ uviedol vrchný riaditeľ úseku poistných udalostí Martin Fučík.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.