Výskum a dokumentácia historických krovov

TURIEC 06. október – 08. október 2008
Pracovný krovársky kurz Výskum a dokumentácia historických krovov pripravil Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s martinským pracoviskom KPÚ Žilina. Pre úvodný prvý ročník kurzu bol vzhľadom na druhovú a typologickú skladbu krovových konštrukcií vybratý región severného Slovenska, presnejšie Turiec a Orava. Kurz voľne nadväzuje na český krovársky kurz Letní škola Sudkův Důl, ktorý tradične poriada Sdružení pro stavebně historický průzkum (SHP). Prípravu a organizáciu minuloročného kurzu SHP na základe vzájomnej dohody organizačne a odborne zabezpečil Krajský pamiatkový úrad Prešov. Kurz sa uskutočnil v septembri 2007, prvýkrát na Slovensku – v Levoči.

Cieľom nového slovenského krovárskeho kurzu je zvýšenie záujmu a pozornosti a upozornenie na význam historických krovových konštrukcií aj na Slovensku. Zameraný je hlavne na odborných pracovníkov všetkých krajských pamiatkových úradov, pričom sa do budúcnosti počíta aj so zastúpením účastníkov z oblasti pamiatkového výskumu, projekcie či dodávateľskej sféry. Kurz bude zameraný na identifikáciu, výskum a dokumentáciu historických krovových konštrukcií zväčša sakrálnych stavieb od obdobia stredoveku až po krovy konca 19. a začiatku 20. storočia. Bude sa dotýkať mestského i vidieckeho prostredia a odborné exkurzie počas kurzu plošne pokryjú takmer celú oblasť Turca a dotknú sa aj Oravy. Poslaním prvého ročníka kurzu je prezentácia základov v oblasti spoznávania, typologického zaradenia, výskumu a dokumentácie krovov, poprípade iných príbuzných stavebných drevených konštrukcií, ako sú napr. zvonice, zvonové stolice, či krovy veží.

Na zabezpečení ubytovania a organizácie sa podieľa martinské pracovisko KPÚ Žilina, konkrétne Ing. arch. Karol Ďurian. Ubytovanie je zabezpečené na fare v Necpaloch.

Tu by pre všetkých účastníkov kurzu mala byť k dispozícii aj spoločenská miestnosť vhodná k večerným prezentáciám a na premietanie a kuchynka pre prípravu základného občerstvenia. Ubytovanie si jednotliví účastníci hradia v rámci cestovných nákladov sami. Obdobne je nutné individuálne hradiť si aj stravovanie.

Vzhľadom na charakter a poslanie kurzu, dopravu a kvôli bezkolíznym prehliadkam krovov jednotlivých objektov je počet účastníkov kurzu limitovaný. Predbežne sa ráta s max. 12 účastníkmi. Keďže základným cieľom kurzu je popularizácia oblasti výskumu a dokumentácie krovových konštrukcií na Slovensku, počítame s účasťou 1, výnimočne 2 zástupcov z PÚ SR a z každého krajského pamiatkového úradu na Slovensku – t. j. spolu maximálne s 12 účastníkmi. Pondelkový program sa po oficiálnom úvode a organizačných pokynoch bude týkať prezentáciám teoretických základov v oblasti dokumentácie a výskumu krovov s uvedením konkrétnych príkladov typológie krovových konštrukcií z územia Slovenska. Odpoludnia a v ostatných dňoch sa uskutočnia odborné exkurzie po jednotlivých objektoch, ku ktorým sa budeme presúvať služobnými osobnými autami. Z tohto dôvodu je nutné v prihláške uviesť možnosť, resp. potrebu zabezpečenia presunu autom.
Kurz je prednostne zameraný na praktické stránky štúdia historických krovových konštrukcií, t. j. na operatívnu dokumentáciu a na rozpoznávanie znakov dôležitých pre časové zaradenie a typologickú klasifikáciu konštrukcií skúmaných priamo v teréne. Výklad bude smerovať k hlbšiemu poznaniu a pochopeniu tradične užívaných krovových sústav a funkcií ich jednotlivých prvkov. V záujme lepšieho osvojenia problematiky bude preferovaná aktívna diskusná forma. Ideálne by bolo, keby, pokiaľ je to už čo len trochu možné, každý účastník priniesol na kurz nejaký vlastný, najlepšie regionálny pracovný dokumentačný materiál (fotografie, náčrty, plány..). Pre prezentácie bude k dispozícii dataprojektor s notebookom.

Na praktickú časť kurzu je nevyhnutné pracovné oblečenie, výkonná baterka, príp. fotoaparát a kresliace a dokumentačné potreby.

Začiatok kurzu (spolu s prezentáciou a ubytovaním) sa uskutoční v pondelok 06. októbra 2008 o 1000 na fare v Necpaloch.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kameň pri obnove pamiatok

Konzervácia a obnova kamenných múrov, dlažieb a architektonických prvkov
Banská Štiavnica, 22. – 26. marca 2010
● Kurz pre remeselníkov: 22. 3. 2010 – 26. 3. 2010
● Odborný seminár: 25. 3. 2010 – 26. 3. 2010

Odpovede

 1. Výskum a dokumentácia historických krovov

  Program

  Pondelok 6. október 2008
  Necpaly: 1000 hod. – fara – prezentácia, ubytovanie
  1030 hod – fara – oficiálny začiatok kurzu, úvodné vystúpenia, organizačné pokyny
  1400 hod – exkurzia – spoločná prehliadka krovov rímskokatolíckeho a evanjelického kostola v Necpaloch
  1600 hod – exkurzia: Turiec (okres Martin a Turčianske Teplice):
  3 objekty (Socovce – kostol, Príbovce – kostol, Necpaly – kaštieľ)
  Večer: prednášky, prezentácie účastníkov, teória, diskusia …

  Utorok 7. október 2008
  Celodenná exkurzia: Turiec (okres Martin a Turčianske Teplice):
  7 objektov (Belá – kostol, Sučany – kostol, Abramová – kostol, Sklené – kostol, Turčiansky Peter – kostol, Háj – kostol, Martin – Priekopa – kostol)
  Večer: prezentácie účastníkov, teória, diskusia …

  Streda 8. október 2008
  Dopoludňajšia exkurzia: Orava (okres Dolný Kubín, Tvrdošín)
  3 objekty (Dolný Kubín, Leštiny- kostoly, Tvrdošín – drevený kostol)
  Odpoludnia: ukončenie seminára, odchod účastníkov

  _______________________________________________________________________
  Pozn.: uvedené lokality a objekty v nich (prevažne sakrálne) sú vytipované iba orientačne. Výber konkrétnych objektov pre jednotlivé exkurzie bude urobený na základe možností a požiadaviek v aktuálnom čase pred exkurziami.

 2. Re: Výskum a dokumentácia historických krovov
  Vie niekto niečo o realite tohto kurzu?

 3. Re: Výskum a dokumentácia historických krovov
  Vie niekto niečo o realite tohto kurzu?

  Ja jedine to, ze som tam bol prihlaseny a pomylil som si termin. Resp. zaznacil som si kurz o den neskor. Skoda, vyzeralo to dobre.

Comments are closed.