Viedenská architektúra – územné plánovanie a obnova mesta

Výstava Viedenské architektúry prezentuje takmer 140 stavieb od rôznych architektov a umelcov, ktoré boli realizované (resp. rozostavané) v priebehu posledných štyroch rokov. Objekty odzrkadľujú základné tendencie súčasnej viedenskej architektúry, ako aj spôsoby a metódy udržovania a obnovy bohatého architektonického dedičstva rakúskeho hlavného mesta. Pri porovnaní dvoch objektov k danej téme vynikne rozdielnosť prístupu, napätie medzi dvojicami obrazov pomáha pozorovateľovi utvoriť si predstavu o architektonickom dianí vo Viedni na prelome tisícročí, ktoré je niečím viac než iba sumou stavebných objektov.V časti výstavy Architektúra sú prezentované objekty, ktoré sú príkladom konkrétnej oblasti rozvoja mesta. K tomu patria okrem iného školy a materské školy, výrobné a dopravné stavby, sídliská a obytné súbory, ale aj príklady efemérnej architektúry, teda architektúry s krátkou životnosťou. Prezentujú sa tiež dôležité zóny rozvoja mestských okrajových častí a husto zastavaných mestských častí (Donaucity, Wagramerstraße, Obchodné nábrežie / Centrum Brigittenau a Centrum Ottakring). Príklady obnovy a údržby mesta, obsahovo umiestnené na priesečníkoch „priestorovej“ a „časovej“ osi, reprezentujú obnovu, údržbu a tvorbu mesta Viedne rôznymi spôsobmi – sanáciou, revitalizáciou, zmenou funkcie priemyselných zariadení, ale aj formovanie obytných útvarov v centre mesta, zastavanie prieluk, dobudovanie podkroví alebo úpravu podmuroviek historických budov. Zvýšenú pozornosť venovanú sociálnym projektom ilustrujú nielen projekty obytných celkov, napr. v medzivojnovom období tzv. Rotes Wien, ale tiež výstavba nových škôl a materských škôl, teda oblasti, v ktorých má Viedeň prím na medzinárodnej úrovni. Projekty realizované alebo započaté v posledných rokoch 20. storočia odrážajú kľúčové trendy súčasnej viedenskej architektúry.

Túto architektonickú prezentáciu, určenú nielen odborníkom, ale aj širšej verejnosti, si môžete v priestoroch SNG v Bratislave, vo Dvorane MK SR na Námestí SNP 33, pozrieť do 26 mája. Spoluusporiadateľmi výstavy sú Veľvyslanectvo Rakúskej republiky a Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.zdroj: www.sme.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.