Územný plán Zvolena nechráni archeologické dedičstvo

Obnova.sk Foto

Chceli by ste stavať sklad pod Pustým hradom?
Územný plán Zvolena vám to umožní.

Bohaté archeologické dedičstvo juhu Zvolenskej kotliny je v ohrození. Návrh Územného plánu mesta Zvolen ( ÚPN) od banskobystrickej firmy URKEA z apríla 2003 totiž ochranu archeologických lokalít vôbec nerieši. Mimo dvoch výnimiek.
Prvou je Pustý hrad, pamiatka v správe mesta, v súčasnosti rekonštruovaná do novej podoby. Budúca turistická atrakcia – mestom všemožne podporovaná.
Druhou – prírodná a kultúrna pamiatka Borová hora, mestom donedávna zaznávaná, degradovaná na stavebný pozemok pre výstavbu víl a športovísk. K top lokalitám priradená až Krajinno-ekologickým plánom Zvolena. Tvorcami ÚPN akceptovaná až v jeho druhej verzii.
Kapitoly ÚPN riešiace ochranu pamiatok sa venujú len pamiatkovej zóne a kultúrnym pamiatkam evidovaným v ústrednom zozname pamiatok. Tisíceročné hodnoty pod zemou (nie sú na očiach, ergo – nevie sa o nich ) ostali mimo záujmu.

Obnova.sk Foto

Archeologické lokality sú v ÚPN len stručne vymenované. Ich ochrana je „zabezpečená“ vetou – “V jednoznačnejších prípadoch treba zabezpečiť súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivostiAk by ste hľadali napr. archeologickú lokalitu Poddrahy v kapitole Ochrana kultúrneho dedičstva, robíte zle. Táto polykultúrna lokalita osídlená v mezolite, neolite, eneolite, dobe bronzovej, dobe železnej, ale aj Slovanmi sa nachádza v kapitole Výrobná zóna a sklady.
Na str.105 ÚPN sa dozviete, že ide o (cit.) „… pomerne intenzívne zastavané územie umožňuje len v minimálnom rozsahu situovanie ďalších objektov“. Týka sa to územia genius loci pod Pustým hradom – národnou kultúrnou pamiatkou a možno aj pamiatkou, ktorá bude zapísaná do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva.
Úradníci vydávajúci najbližších dvadsať rokov stavebné povolenia k výstavbe výrobných zariadení a skladov nemajú šancu dozvedieť sa o hodnotách hodných ochrany pred nenávratnou skazou..“

Obnova.sk Foto

Ak by si, pravda, neprečítali tých zo tridsať statí z odbornej literatúry, ktoré sa zmieňujú o nálezoch na lokalite za posledných 80 rokov. Samozrejme, že úradník nemôže vysedávať v archívoch (ani len úradník „príslušného pamiatkového úradu“ nie), a nemôže ani obísť európske múzeá aby si poprezeral nálezy zo Zvolena. A teda mohol by povolenie na výstavbu v blahej nevedomosti oštempľovať. Konal by v súlade s mestským zákonom – územným plánom.
Súčasným ÚPN by mohla byť legalizovaná napr. aj výstavba skladovej haly na taliansky textil na jednej z lokalít rímskeho osídlenia. Krajina pôvodu rovnaká, len miesto obsadené s dvetisícročným odstupom. Išlo by o zvolenskú jedinečnosť. Žiaľ, nie je vymyslená.
Ak teda máte záujem stavať na archeologickej lokalite pod Pustým hradom, ÚPN Zvolena vám to dovoľuje. Stačí si „zabezpečiť súhlasné stanovisko príslušného orgánu…“ Ešte sa nájde voľné miesto pre výstavbu výrobných zariadení a skladov na lokalite so siedmimi horizontmi osídlenia, obchodných domov síce len na územiach s tromi, či štyrmi, ale zato hlučné priemyselné prevádzky je možné budovať rovno pod Pustým hradom (veľkokapacitnú betonáreň tam už máme). Len ten štempeľ si zabezpečiť…

Na čo predurčil ÚPN funkciu archeológov? Na odborné konštatovanie, že došlo k deštrukcii ďalšieho archeologického náleziska.

Zaviazali sme sa dodržiavať európske konvencie o ochrane kultúrneho dedičstva, ratifikovali sme Dohovor Rady Európy o ochrane archeologického dedičstva. Otázkou ostáva, či si skutočne môžeme dovoliť narušiť všetky polykultúrne archeologické lokality vo Zvolene a z akých dôvodov sme si právo prerušiť niť kontinuity uzurpovali práve teraz, našou generáciou?
V súvise s touto otázkou vyvstávajú i ďalšie:
Prečo neboli riešené archeologické lokality v ÚPN? Prečo nebol do riešiteľského teamu prizvaný archeológ? Prečo neboli zakomponované jeho pripomienky k prvej verzii ÚPN – ku konceptu, v ktorých o.i. navrhuje na plochách, kde sa predpokladajú mimoriadne cenné archeologické nálezy, stavebnú činnosť vôbec nepripustiť?
Prečo sa p r í s l u š n í štátni úradníci pamiatkovej ochrany neujmú ochrany pamiatok pred ich naplánovanou devastáciou? Či si azda nechcú kohosi rozhnevať? A neskladali náhodou prednedávnom sľuby? A čo mestskí úradníci a ich sľuby, že budú hájiť verejný záujem? Aký záujem to zastávajú?
Prečo vlastne územný plán ochraňuje investorov a nie verejný záujem ochrany hodnôt?

Obnova.sk Foto

V preambule Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva sú udávané rozvojové plány ako činiteľ vážne ohrozujúci spoločné európske archeologické dedičstvo ešte pred prírodnými katastrofami a nedostatočnou informovanosťou verejnosti. Javí sa, že pripravovaný zvolenský územný plán takou pohromou je.

Autor: Myslivcova Zora
Foto: Internet

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Čo je pamiatkový fond Slovenskej republiky ?

Seriál: VADEMECUM VLASTNÍKA – Príručka pre vlastníka kultúrnej pamiatky /výber/ (1 z 3)
(1) Pamiatkový fond je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky (ďalej len “kultúrna pamiatka”), pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny.

Zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Od 1. apríla vstúpi do platnosti zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 19. decembra 2001. Jednou z najdôležitejších zmien vyplývajúcich z toho zákona vo vzťahu k vlastníkom kultúrnych pamiatok, je zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako špecializovaného orgánu štátnej správy. Cieľom tohto kroku je odstránenie súčasného duplicitného rozhodovania vo veciach ochrany a obnovy pamiatok.. Pamiatkový úrad SR bude zriadený transformáciou terajšieho Pamiatkového ústavu a jeho regionálnych stredísk a pracovísk s tým, že zo zákona prejdú naň aj pracovnoprávne vzťahy zamestnancov okresných a krajských úradov, ktorí doteraz vykonávajú činnosti súvisiace so štátnou pamiatkovou starostlivosťou.

Kurz o manažmente lokalít UNESCO

Štatút lokality Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorý na Slovensku prislúcha 5 kultúrnym a 2 prírodným lokalitám, vyžaduje špeciálnu pozornosť a náročnú koordináciu všetkých subjektov, podieľajúcich sa na správe a zhodnocovaní kvalít, pre ktoré boli zapísané do zoznamu svetového dedičstva.