aktivita " diskusia " Pamiatky " LEVICE – predané námestie.

Označené: 

 • LEVICE – predané námestie.

   asomtam aktualizované pred 7 rokov 7 Členovia · 26 Príspevkov
 • asomtam

  člen
  31. mája 2009 o 22:03

 • vkotruszova

  člen
  30. mája 2009 o 11:46

  zaujimava foto

 • asomtam

  člen
  29. mája 2009 o 11:33

  Námestie hrdinov podľa Rady architektov

  okr. noviny Prima č.26 ročník 16.

  I keď sa p. Csaba Tolnai (a signatári jeho Otvoreného listu vedeniu mesta Levice), zverejnenému v 21. čísle Prima novín ešte odpovede nedočkal, neznamená to, že by Mesto Levice náročný súbor otázok v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou Námestie hrdinov zamietlo pod koberec. Opak je pravdou. Treba vyzdvihnúť fakt, že sa zaujímalo aj o názor skupiny občanov v tomto smere nanajvýš kompetentných – Radu architektov mesta Levice. Tí spracovali
  “Regulatívy rekonštrukcie Námestia hrdinov a zástavby na pozemku DK Družba, stanovené
  architektami mesta Levice”.
  Sme presvedčení, že širokú levickú verejnosť bude zaujímať názor odborníkov – napospol lokálpatriotov. Z ich materiálu preto vyberáme:
  V zmysle platnej ÚPD je za DK Družba navrhnutá komunikácia prepájajúca Ulicu 29. augusta
  s Námestím hrdinov v križovaní s Ulicou F. Engelsa, ktorá v budúcnosti zabezpečí odklonenie
  dopravy z juhozápadnej časti Námestia hrdinov. Plocha v dotyku s DK Družba je určená pre plochy s prevažujúcou zmiešanou alebo polyfunkčnou zástavbou s dodržaním trojpodlažnej hladiny nadzemných podlaží tak, aby zástavba opticky nenarúšala pohľady na siluetu dominanty historického objektu PaSA. V druhej časti územia je k tejto funkcii je navrhnuté viacúrovňové parkovisko CMZ využívajúc terénne danosti.
  V rámci riešenia širších vzťahov navrhujú architekti zabezpečiť kompletnú analýzu dopravy
  v rozšírenej centrálnej mestskej zóne na základe
  dopravných prieskumov pomocou dopravných prieskumov pomocou dopravných simulačných
  programov (statickej, dynamickej dopravy, peších ťahov, MHD, prevádzkových vzťahov…).

  Základné princípy návrhu
  Zachovať – obnoviť historickú kontinuitu námestia, ktorá nevhodnými zásahmi (“Kanárik”, DK Družba, pošta…) bola v minulosti drasticky narušená. Silueta mesta chápať ako kultúrnu a este-tickú hodnotu, v plnej miere zachovať priehľady, pohľady na dominanty mesta. Navrhovanú novostavbu hmotným členením, proporciami, použitými materiálmi prispôsobiť historickým budovám, má ich harmonicky doplniť a nie dominovať. Návrh podriadiť historickému prostrediu
  s cieľom posilniť “genius loci” mesta a potlačiť anonymnú architektúru. V maximálne možnej miere vymiestniť z priestoru námestia statickú aj dyna-mickú dopravu. Bezkolízne prepojiť námestie
  s pešou zónou.

  Urbanistické a architektonické
  riešenie DK Družba
  a) Funkčné využitie plochy – podľa ÚPN (kultúra, vyššia občianska vybavenosť)
  b) Prevádzkové vzťahy – zásobovanie cez Ulicu SNP z obslužnej komunikácie za DK Družba, vjazdy do podzemného parkoviska riešiť z obslužnej komunikácie za DK Družba, resp. od pošty, parkovisko riešiť v podzemí.
  c) Včlenenie stavby do prostredia
  Úroveň parteru riešiť na úrovni námestia.
  Od pošty sa zachováva súčasná stavebná čiara, od námestia ju je možné posunúť maximálne do úrovne terasy DK Družba s dodržaním pohľadu na PaSA
  z juhozápadnej časti námestia (spred MsÚ), od Ul. SNP 9 metrov od súčasného obrubníka cesty.
  Výška budovy – výškový horizont rímsy a hrebeňov prestrešenia novej zástavby musí byť v súlade
  s okolitou existujúcou zástavbou, so zachovaním priehľadu na dominantu objektu PaSA z chodníka pred MsÚ.
  Strecha – šikmá po obvode budovy, sklonom a výškou prispôsobená okolitej historickej zástavbe bez vikierov.
  d) Architektonické riešenie
  navrhovanú budovu prispôsobiť okolitej zástavbe:
  – zachovať a posilniť mestotvorné proporcie námestia hmotovou skladbou a proporciami, detailami novej budovy,
  – vylúčiť monumentálny vzhľad, t.j. vyvarovanie sa použitiu veľkých súvislých plôch homogénneho charakteru,
  – použiť tvaroslovné prvky odvodené z okolitej zástavby (horizontálne, vertikálne členenie stavby, osadenie a proporcie výplní otvorov…)

  Urbanistické a architektonické riešenie Námestia hrdinov
  a) námestie riešiť samostatne, nie ako súčasť projektu obchodného centra ako nástupná, resp. rozptylová plocha pred navrhovaným obchodným zariadením,
  b) funkčné využitie námestia
  – polyfunkčný, zhromažďovací, oddychový a komunikačný priestor pre cca 4000 až 5000 osôb s ponechaním pamätníka hrdinov,
  – riešiť verejné a parkové osvetlenie, miniamfiteáter, priestor vianočných trhov, s pevným umiestnením vianočnej jedličky, drobnú architektúru – pitné fontány, lavičky, smetné koše, informačný systém a pod.,
  c) zachovať atmosféru historického námestia – zeleň riešiť ako estetický ovplyňujúci prvok (nenavrhovať park), použiť pôvodnú dlažbu v maximálnej miere, ktorá je jedinečná v Európe,
  d) parkovisko pre CMZ riešiť ako podzemné parkovisko pod budovou a námestím – počet státí súčasný stav200 miest plus potreby budúcej stavby podľa STN,
  e) dynamická doprava – vychádzať z ÚGD, ukľudnenie (vylúčenie) dopravy pred “Kanárikom” a pred MsÚ, dynamickú dopravu orientovať na severnú stranu námestia (od pošty),
  f) bezkolízne prepojiť pešiu zónu s námestím,
  g) riešiť rekonštrukciu TI na námestí v spolupráci s vlastníkmi a správcami sietí a s vlastníkmi okolitých budov,
  h) cesty, chodníky v časti ukľudnenej dopravy riešiť v jednej rovine s námestím – len materiálom, resp. farebne odlíšiť.
  Súťažný návrh bude obsahovať aj vizualizáciu na celé námestie z pohľadu chodca zo všetkých strán priľahlých ulíc.
  Referencie projektanta rekonštrukcie námestia:
  a) projekty rekonštrukcií námestí adekvátneho mesta – 2-krát,
  b) realizácia rekonštrukcie námestia podľa uvedeného projektu – 1-krát.
  Úspešný uchádzač predloží súťažný návrh Mestu levice a do rady architektov mesta, zapracuje pripomienky mesta a zabezpečí ich prezentáciu pre obyvateľov mesta. Predloží model – maketu navrhovanej budovy osadenej do prostredia.
  Všetky stupne projektovej dokumentácie – projekt pre ÚR, projekt pre SP a realizačný projekt musí byť odsúhlasený v rade architektov mesta Levice.

 • asomtam

  člen
  29. mája 2009 o 11:28

  Europa od VAV mieri aj do Levíc
  Nákupné centrum s 10-tisíc m2 prenajímateľnej plochy má stáť na Námestí hrdinov

  Banskobystrická developerská spoločnosť VAV Invest pripravuje výstavbu nákupného centra Europa aj v Leviciach. Vo verejnej súťaži preto odkúpila Dom kultúry Družba na Námestí hrdinov. Predaj objektu na 5 000 m2 zastavanej plochy schválilo vlani mestské zastupiteľstvo.

  Kultúrne a obchodné centrum Europa, ktoré VAV na mieste súčasného kultúrneho domu a časti námestia plánuje postaviť, by malo mať jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. Na prízemnom sa majú nachádzať obchody. Na prvom poschodí budú okrem fitnescentra, kín a reštaurácií aj multifunkčné sály, ktoré by mohlo mesto neskôr odkúpiť. Podzemné podlažie bude vyhradené pre parkovanie.

  Nákupné centrum by malo vytvoriť celkovo 10-tisíc m2 prenajímateľnej plochy. Výstavba by sa mala rozbehnúť v marci budúceho roka. Firma plánuje zrealizovať aj prestavbu námestia, kde sa v súčasnosti nachádza centrálne parkovisko. Práce na námestí by sa mali financovať z eurofondov.

  VAV Invest okrem toho plánuje aj výstavbu 40 bytov v terasových domoch za domom kultúry, ako aj niekoľkých bytov v mestských vilách. Na prízemí terasových domov by mali vzniknúť priestory pre obchody a služby. Výstavba by sa tiež mala začať budúci rok.

  VAV Invest postavil nákupno-zábavné centrum Europa (ESC), ako aj Europa Business Center v Banskej Bystrici a plánuje ich rozšírenie. Tento rok začal stavať Europu aj v centre Zvolena. Podobné obchodné domy plánuje aj v ďalších okresných mestách. Chystá sa do Liptovského Mikuláša, v hre bola aj Prievidza. Majiteľom banskobystrického ESC je od jari 2007 realitný fond holandskej banky ING.

  Vizualizácia – VAV Invest

 • asomtam

  člen
  29. mája 2009 o 11:18

  Vyše tridsaťročná Družba ustúpi centru Europa

  LEVICE. Obchodné centrá sa stále viac tlačia do stredov miest. Konzumná spoločnosť vytláča tradičné hodnoty. Tento trend sa vtlačil aj do Levíc. Minulý týždeň ukončili mestskí poslanci niekoľkoročnú diskusiu o kultúrnom dome Družba. Z dvoch predložených projektov uprednostnili Kultúrne a obchodné centrum Europa. Firma VaV invest podobný projekt už uskutočnila v Banskej Bystrici.
  Družba si pamätá svoje
  Návštevníkovi Levíc sa pri pohľad na Družbu vybavia časy dávno minulé. Vzhľad budovy, ktorá bola skolaudovaná v časoch hlbokého socializmu v auguste 1973, ho k tomu nabáda aj vďaka veľkému červenému názvu nad vchodom. Fakt je, že počas tridsiatich rokov jej fungovania sa vonkajší vzhľad nemenil.
  Podľa riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Leviciach Berty Jasečkovej, ktoré mestskú budovu spravuje, bola najväčším vonkajším zásahom oprava strechy nad divadelnou sálou. V interiéri zrekonštruovali estrádnu sálu, toalety a pred tromi rokmi investovali do divadelnej sály. „Upravilo a rozšírilo sa pódium, pribudla nová opona, závesy a čiastočne bol vylepšený aj svetelný park divadelnej sály, ktorá je s 360 miestami na sedenie jedinou svojho druhu v okrese,“ vyratúva riaditeľka. Opäť však začala zatekať strecha do priestorov knižnice, ktorá tu je v podnájme. Podľa B. Jasečkovej by bolo potrebné spraviť ešte veľa vecí na vylepšenie Družby. Zvýšilo by to jej vyťaženosť z vlaňajších 228 kultúrnych podujatí. Neboli však na to peniaze.
  Viacero možností
  „Problém revitalizácie námestia rezonuje už štvrtý rok,“ povedal primátor Levíc Štefan Mišák. Na mimoriadnom zasadnutí 19. marca poslanci vyše päť hodín hovorili o budúcnosti Družby, ktorú zakomponovali do obnovy Námestia hrdinov. Projekty predstavili spoločnosti VaV invest Banská Bystrica a Hrivis dealing Bratislava. Ďalšou alternatívou bolo ponechať Družbu v majetku mesta a zrekonštruovať ju cez granty a úvery. Podobne aj námestie.
  Obchody aj bývanie
  Banskobystrická spoločnosť založila svoj projekt na spojení obchodu s kultúrou v centre Europa. Ako bonus pridala štyri terasové domy s 36 bytmi a parkoviskom za Družbou. V samotnej Europe navrhla 14-tisíc metrov štvorcových plochy obchodných priestorov na dvoch podlažiach vrátane kaviarní, reštaurácií a supermarketu. Okrem toho tam zakomponovala divadelnú sálu s 360 miestami a zázemím, kinosálu s 242 sedeniami a fitnes centrum. V podzemí je navrhnuté parkovisko pre 328 áut. Zástupca firmy prisľúbil mestu možnosť sály si prenajať alebo odkúpiť. Cena by záležala od sumy, za ktorú by poslanci predaj Družby s pozemkom schválili.
  Námestie pred centrom by sa malo zmeniť na zónu s lavičkami, vodnými plochami a zeleňou. Pamätník ostal zakomponovaný na pôvodnom mieste. V prípade odsúhlasenia projektu by podľa P. Valacha mohla byť Europa otvorená v roku 2011.
  Obchody a náučný chodník
  Bratislavská spoločnosť Hrivis dealing predstavila projekt Obchodno-spoločensko-zábavného centra a revitalizácie podhradia. Aj ona v ňom zahrnula zbúranie Družby a vybudovanie nového objektu. Taktiež navrhla zachovanie pamätníka na terajšom mieste. Obchodné centrum navrhla s viac ako 8500 metrami štvorcových obchodnej plochy na prvom a druhom podlaží a multifunkčnou sálou s 350 miestami, fitnescentrom a detským kútikom na ďalších dvoch. V podzemní naplánovala 560 parkovacích miest. Aj tento uchádzač priniesol bonus v podobe podhradia, kde by v počiatkoch výstavby centra bolo záchytné parkovisko a po ich ukončení vznikol náučný chodník s infostánkom s vykopávkami.
  Polarizované názory
  Prezentácie vyvolali vlnu reakcií poslancov od pripomienok, že kultúra nebude nikdy zisková k otázke, či jej mesto venovalo dostatočnú pozornosť a návrhu hľadať pre ňu iné priestory. Polarizovanými názormi sa pridali sa dvaja obyvatelia mesta. Zástupca staršej generácie sa pýtal, prečo má byť v strede mesta fitnes centrum a nie sála pre tisíc ľudí, ktorú mesto už dlho potrebuje. Opačný názor vyjadrila reprezentantka generácie školákov, ktorá nové obchody víta.
  Odsúhlasili predaj
  Napokon poslanci zamietli návrh predsedu finančnej komisie Jána Krtíka, ktorý navrhol námestie aj Družbu ponechať v majetku mesta a rekonštruovať ich z grantov a vlastných zdrojov. Odsúhlasili návrh predať pozemky za sumu sto eur za meter štvorcový a dom kultúry za vyše 2,145 milióna eur spoločnosti VaV invest Banská Bystrica. JANA NÉMETHOVÁ

 • asomtam

  člen
  29. mája 2009 o 11:10

  Páni radní , to sme radi,že vás mame.Vďaka pán primát-or.

 • asomtam

  člen
  29. mája 2009 o 10:58

  Zasadnutie zo dňa 19.3.2009
  uznesenia
  Mestské zastupiteľstvo v Leviciach

  Uznesenie č. 18
  zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 19. marca 2009

  Mestské zastupiteľstvo v Leviciach prerokovalo nasledovné body programu:
  1. Návrh na schválenie pracovného predsedníctva a návrhovej komisie
  2. Návrh na revitalizáciu Námestia hrdinov a DK Družba
  a/ od spoločnosti VaV INVEST s.r.o. Malachitova 13, Banská Bystrica
  b/ od spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o., Galvániho 7/D, Bratislava
  c/ Stanovisko MsÚ k predloženým návrhom
  3. Požiadavku na spolufinancovanie projektu Výstavby viacúčelového ihriska v areáli Základnej
  školy v Leviciach, na parcele číslo 3657/17 maximálne do výšky 59 749,05 € /1 800 000,- Sk/.
  Projekt výstavby viacúčelového ihriska bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia
  vlády SR a v zmysle platného Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport /Uznesenie vlády č. 779 a 905/.

  I.
  Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
  schvaľuje
  a/ 3 členné pracovné predsedníctvo v zložení
  p. Mgr. Beáta Vrábelová
  p. MUDr. Alena Frtúsová
  p. MUDr. Eugen Schweier
  b/ 3 člennú návrhovú komisiu v zložení
  p. PhDr. Roman Salinka
  p. Mgr. Mária Kuriačková
  p. Ing. Jozef Kubala

  II.
  Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
  1. berie na vedomie
  Návrh na revitalizáciu Námestia hrdinov a DK Družba
  a/ od spoločnosti VaV INVEST s.r.o. Malachitova 13, Banská Bystrica
  b/ od spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o., Galvániho 7/D, Bratislava
  c/ Stanovisko MsÚ k predloženým návrhom
  2. schvaľuje
  alternatívu č. 1 predloženého návrhu
  a/ odpredaj nehnuteľnosti v k. ú. Levice – DK Družba na parc. č. 5700 súp. č. 7 a parc. č. 5700 o výmere 4869 m2 zast. plocha a nádvorie pre VaV INVEST s.r.o., Malachitova 13, Banská Bystrica za cenu 2 146 125,5 € za objekt a 100 €/m2 pozemku s tým, že na stavbu bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a k prevodu dôjde až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a pozemok bude odpredaný až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a po odstránení prípadných kolaudačných závad. V prípade, že budúci kupujúci nesplní dohodnuté podmienky, záväzky zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zaniknú. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradia kupujúci.
  b/ kúpu realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Námestia hrdinov od spoločnosti VaV INVEST s.r.o. Malachitova 13, Banská Bystrica za cenu 1 €
  c/ kúpu nebytového priestoru – multifunkčnej sály s prislúchajúcim zázemím a prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach za cenu určenú po predložení realizačného projektu s konečným rozpočtom, maximálne však za cenu, za ktorú bude odpredaný objekt DK Družba
  d/ podpísanie kúpnej zmluvy a určenie konkrétnych podmienok predaja a kúpy medzi mestom
  Levice a spoločnosťou VaV INVEST s.r.o. Malachitova 13, Banská Bystrica podlieha
  schváleniu MsZ
  3. ukladá HK
  a/ v nadväznosti na § 18f ods. 1 písm. h v spojení s § 18 d ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení jeho ďalších zmien a doplnkov vykonať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom mesta v súvislosti s predloženým návrhom na odpredaj nehnuteľnosti DK Družba v rámci plánovanej revitalizácie námestia
  b/ výsledok kontroly v písomnej forme predložiť poslancom MsZ na najbližšie zasadnutie MsZ
  T: v texte
  Z: v texte
  4. odporúča primátorovi mesta
  Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve predložiť MsZ
  Z: v texte

  III.
  Mestské zastupiteľstvo v Leviciach
  1. berie na vedomie
  Požiadavku na spolufinancovanie projektu Výstavby viacúčelového ihriska v areáli Základnej
  školy v Leviciach, na parcele číslo 3657/17 maximálne do výšky 59 749,05 € /1 800 000,- Sk/.
  Projekt výstavby viacúčelového ihriska bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia
  vlády SR a v zmysle platného Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport /Uznesenie vlády č. 779 a 905/.
  2. schvaľuje
  spolufinancovanie projektu Výstavby viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy v Leviciach, na parcele číslo 3657/17 maximálne do výšky 59 749,05 € /1 800 000,- Sk/.

  Ing. Marián Sokol Ing. Štefan Mišák
  prednosta MsÚ primátor mesta

 • ksc

  člen
  29. mája 2009 o 6:36

  Apropo, “miestni architekti” sú poslanci; a odkiaľ sa plynie presvedčenie, že títo sú najlepší? Spravidla medzi cudzím a miestnym “architektom” rozdielu niet, navrhujú a páchajú rovnaké nezmysli, stačí sa prejsť aj po Leviciach. Nejde pritom vždy o stavebné megarealizície (v lokálnych podmienkach), ale spravidla aj o “drobné” úpravy “stávajúceho fondu”…

 • ksc

  člen
  29. mája 2009 o 6:29

  Vážená pani Kotruszová,
  konečne dovchádzate na nezmyselnosť celej tzv. “ÚPD” a jej zámerov (vo vhodnosti a verejnej prospešnosti je tiež hodná diskusia); to všetko v prípade hlavných či veľkých námestí miest Zvolen, Lučenec a teraz aj Levice nahrádzajú búranské zámery firmy “VAV invest”.
  Ide pravda o napohľad ľahší kaliber; čo je to proti HB reavis a jej “auparkom” v tých istých priestoroch Košic, Ružomberka, Žiliny a Piešťan? (Milosrdne vynechávam Bratislavu, keďže tam zasiahol netušené pohľady.)
  Mimochodom, vypracované môže byť hocičo, “poslanci” môžu meniť “ÚPD” aj nepriamo – a keby aj nemohli, tak predajmi pozemkov tak fakticky činia.
  Self-governing rules!

 • vkotruszova

  člen
  29. mája 2009 o 0:21

  zrychlene som si tieto info precitala, ale …. mesto uz niekolkokrat financovalo ci uzemnoplanovaciu dokumentaciu zony, tak zastavovacie studie, dokonca aj sutaz na revitalizaciu namestia… mam tomu rozumiet tak, ze to vsetko bolo len tak do suflika, kedze kazdy potencialny investor tam prezentoval svoje nove riesenie bez miestnych architektov? zvlastne a ci signifikantne? som zrejme velmi konzervativna, ale nahradia jednu opachu nejakou druhou? nepoucili sa levicania uz nestastnou vystavbou kanarika, ktory bol vo svojej dobe tiez vraj modernou a pokrokovou stavbou a nakoniec namestie sprznil? konzum, konzum a konzum.

 • asomtam

  člen
  28. mája 2009 o 17:34

  http://www.pohronie.sk/levicka-druzba-je-predana/272/
  Zápisnica
  zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ, konaného dňa 19. marca 2009

  V zmysle § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov predsedajúci p. Ing. Štefan Mišák, primátor mesta otvoril 4. mimoriadne zasadnutie MsZ, na ktorom privítal poslancov MsZ a ostatných prítomných. Zároveň požiadal o vypnutie mobilných telefónov a o úvodnú prezentáciu poslancov MsZ.
  Konštatoval, že na 4. mimoriadnom zasadnutí MsZ bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov MsZ, preto vyhlásil zasadnutie MsZ za uznášaniaschopné.
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny
  Počet prítomných poslancov MsZ v rokovacej miestnosti bol 24.
  Pre rokovanie 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ predsedajúci predložil návrh programu, ktorý bol uvedený v pozvánke. Požiadal poslancov MsZ o výmenu obdržaného návrhu na uznesenie k bodu 3 za návrh na uznesenie, ktorý dostali pred rokovaním MsZ.
  Program 4. mimoriadneho rokovania MsZ doplnil o bod 3a. Požiadavka na spolufinancovanie projektu Výstavby viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy v Leviciach na parcele číslo 3657/17 maximálne do výšky 59 749,05 € /1 800 000.- Sk/ Projekt výstavby viacúčelového ihriska bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády SR a v zmysle platného Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport /uznesenie vlády SR č. 779 a 905/. Písomný materiál dostali poslanci MsZ pred rokovaním.
  Vzhľadom na to, že k návrhu programu neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedajúci dal hlasovať o programe 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ. Za návrh hlasovalo 24 poslancov MsZ.
  Predsedajúci konštatoval, že návrh programu 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
  Za overovateľov zápisnice zo 4. mimoriadneho zasadnutia MsZ boli určení poslanci MsZ pani Mgr. Beáta Vrábelová a pán RNDr. Ján Krtík.

  K bodu 2 Návrh na schválenie pracovného predsedníctva a návrhovej komisie

  Predsedajúci predložil návrh na schválenie trojčlenného pracovného predsedníctva v zložení pani Mgr. Beáta Vrábelová, pani MUDr. Alena Frtúsová a pán MUDr. Eugen Schweier.
  Predsedajúci dal o návrhu hlasovať.
  Za návrh hlasovalo 23 poslancov MsZ, 1 poslanec MsZ nehlasoval.
  Predsedajúci konštatoval, že členovia pracovného predsedníctva boli nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválení.
  Predsedajúci predložil návrh na schválenie trojčlennej návrhovej komisie v zložení pán PhDr. Roman Salinka, pán Ing. Jozef Kubala, pani Mgr. Mária Kuriačková.
  Predsedajúci dal o návrhu hlasovať.
  Za návrh hlasovalo 24 poslancov MsZ.
  Predsedajúci konštatoval, že členovia návrhovej komisie boli nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválení.
  Predsedajúci vyzval členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom.
  Predsedajúci vyzval predsedu návrhovej komisie o predloženie návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie prítomným poslancom MsZ predložil pán PhDr. Roman Salinka, poslanec MsZ, predseda návrhovej komisie.
  Predsedajúci dal o návrhu na uznesenie hlasovať.
  Za návrh na uznesenie hlasovalo 24 poslancov MsZ.
  Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený.
  K predmetnému bodu programu bolo prijaté uznesenie MsZ č. 18/I.

  K bodu 3 Návrh na revitalizáciu Námestia hrdinov a DK Družba
  a/ od spoločnosti VaV INVEST s. r. o., Malachitova 13, Banská Bystrica
  b/ od spoločnosti HRIVIS dealing s. r. o., Galvániho 7/D, Bratislava
  c/ Stanovisko MsÚ k predloženým návrhom

  Písomný materiál bol poslancom MsZ zaslaný.
  Dňa 16. 3. 2009 sa konalo spoločné zasadnutie komisií MsZ
  – fin., reg. politiky a správy mestského majetku
  – dopravy a správy mestských komunikácií
  – ŽP, výstavby a ÚP
  – obchodu, služieb a CR. Stanoviská predmetných komisií MsZ poslanci MsZ dostali spolu s materiálom.
  Predsedajúci požiadal poslancov MsZ o výmenu obdržaného návrhu na uznesenie za návrh na uznesenie, ktorý dostali pred rokovaním MsZ.
  Predsedajúci na rokovaní privítal zástupcov spoločností predkladajúcich návrh na revitalizáciu Námestia hrdinov a DK Družba. Vyzval spracovateľku materiálu pani JUDr. Süssovú, vedúcu OSEM MsÚ na doplnenie predkladaného materiálu.
  Pani JUDr. Süssová, vedúca OSEM MsÚ uviedla, že boli vypracované dva znalecké posudky, ktoré boli doručené na MsÚ v deň konania 4. mimoriadneho rokovania MsZ. Podľa jedného súdneho znalca je hodnota nehnuteľnosti 2 580 000 € a podľa druhého znaleckého posudku je hodnota nehnuteľnosti 2 640 000 € vrátane pozemku.
  Predsedajúci úvodom uviedol, že problém revitalizácie Námestia hrdinov rezonuje už štvrtý rok, pričom v posledných mesiacoch sa mu venuje dosť intenzívne, nakoľko parkovacie plochy, ako je všeobecne známe, nie sú dôstojné tohoto námestia a v skutočnosti by tu malo vzniknúť niečo nové a niečo iné, ktoré by tak z hľadiska životného prostredia, ako aj statickej a dynamickej dopravy bolo nutné. KD Družba nepochybne aj v minulosti, tak ako aj teraz slúži na kultúrne vyžitie občanov mesta Levice. O kvalite bolo už niekoľko krát hovorené a nie je potrebné tieto slová už opakovať. V súčasnosti bude potrebné v prípade nerevitalizácie tohoto územia vrátane DK Družba investovať určitú finančnú čiastku, aby DK Družba mohla slúžiť tomu účelu, ktorému slúžila. Snahou bolo, aby obaja predkladatelia predložili návrh, ktorý by revitalizoval námestie s tým, aby bola zachovaná kvalita tej časti, ktorá slúži ako kultúrne zázemie pre činnosť MsKS. Podmienkou pri tejto výzve je i samotná architektúra námestia, to znamená, ako to bude vyzerať ďalších 10, 30, 40 rokov na námestí, kde rada architektov v spolupráci s oddelením ÚPSP MsÚ, ktoré sa venuje architektúre stanoví podmienky a ktoré boli stanovené a ktoré sa postupne premietajú do predložených návrhov revitalizácie. Je mu známe, že k predloženým návrhom boli aj zo strany jednotlivých členov komisií MsZ predložené aj výhrady. Snahou bolo prostredníctvom medií informovať čo najširší okruh verejnosti. Je toho názoru, že pripomienky, že sa s niečím ponáhľa nie sú celkom oprávnené, nakoľko už aj predchádzajúce MsZ sa venovalo tomuto problému a revitalizácia tohto námestia môže mestu priniesť iba výhody spojené či už so statickou alebo dynamickou dopravou, s architektúrou a v neposlednom rade s novovybudovanými priestormi pre činnosť MsKS. Tým, že predložený materiál je pomerne stručný predpokladá, že postupne budú k nemu prednášané pripomienky a zo strany tak pracovného predsedníctva, ako aj zamestnancom MsÚ budú k nim zaujímané stanoviská. Záverom odovzdal slovo zástupcom spoločnosti VaV INVEST s.r.o., Banská Bystrica.
  Zástupca spoločnosti VaV INVEST s.r.o., p. Ing. Valach predstavil zástupcov architektonickej kancelárie a4 architecture, spolutvorcov návrhu p. Skypalu a p. Pavelku a požiadal ich o obrazovú prezentáciu. Uviedol, že celý areál – v podstate terajšie námestie, DK Družba a zadné pozemky, ktoré vlastní ich dcérska spoločnosť M real Invest sú vlastne v celej tejto štúdii urbanisticky vyriešené. Začal zadnou časťou, ktorú už momentálne ich spoločnosť vlastní, prezentoval objekty A, B, C, a D a veľké dvojúrovňové parkovisko. Je to už reálny projekt, ktorý sa už bude stavať na týchto pozemkoch s tým, že sú to štyri terasové domy poprepájané v jednotlivých spojniciach. Je to 36 bytov v terasových bytových domoch s plným komfortom od 70m2 až po 120 až 140 m2. Je to trojúrovňová bytovka s ustupujúcimi podlažiami. Z ich pohľadu je dôležité vedieť, čo vlastne bude pred bytovými domami. Je to to dôležité pre klientov. Preto po konzultácii s MsÚ sa začalo so zastavovacou štúdiou celého areálu. Snahou je urbanizovať celé tieto pozemky naraz a celé námestie je z tohto dôvodu riešené veľkými plochami zelene, veľkým množstvom lavičiek, vodnými plochami s tým, že sa ponecháva pamätník ako taký, nepremiestňuje sa, nakoľko by to z ich pohľadu nebolo vhodné. Okrem pamätníka sa teda urbanizuje celý priestor, či už zeleňou, alebo mobiliárnou zeleňou a celý tento priestor je aj nástupným priestorom do ďalšej plochy, ktorú navrhujú, aby vznikla namiesto terajšieho DK Družba, ktorý už aj z morálneho opotrebenia je nutné buď zrekonštuovať, čo by stálo nemalé investície, alebo jeho funkcie využiť ako jednu z funkcií nákupno kultúrno centra, nakoľko takto je celý tento projekt nazvaný. Požiadal o vizualizáciu pôdorysu prvého podzemného podlažia, pretože statickú dopravu – parkoviská navrhujú riešiť tým, že podpivničené parkoviská sú vlastne pod celým objektom budúcej stavby nákupno kultúrneho centra, kde momentálna plocha čistých parkovacích miest je 328, ktorá sa však dá zväčšiť. Ale je otázne, či zväčšovať parkoviská, lebo keď bude počet parkovísk nad 300,celý projekt bude podliehať enviromentálnemu skúmaniu, ktoré môže celú stavbu oddialiť minimálne o rok. Ideálne je mať 300 parkovísk a v rámci tohto limitu aj odkladacie priestory pre vozíky, pretože z tohto podzemného parkoviska vedú v rámci tohto jadra výťahy a ďalšie schodiská do prvého nadzemného podlažia, ktoré má vlastne veľkolepý vstup. Celá stena je sklenená fasáda, hrajúca veľmi zaujímavú roľu pri vizualizáciách celého priestoru. Nástup do móla je riešený malými obchodíkmi, resp. s vecami dennej potreby – kaviarničkami. Na zastavanej ploche zhruba na veľkosti vo 7 800 m2 zastavanej plochy sú navrhnuté riešenia jednotlivých obchodných zariadení, kde v zadnom trakte plánujú supermarket, veľký elektronický obchod spoli s jedným z ich veľkým obchodným partnerom, s ktorým spolupracujú – so spoločnosťou Datard. Celé toto mólo, ktoré je prístupné aj z bočných vchodov a slúži zároveň ako únikové schodiská aj pre druhé nadzemnné podlažie sú prepojené so zadnou únikovou rampou, ktorá zabezpečuje zásobovanie uvedených veľkých obchodných stredísk ale samozrejme aj pre všetky obchodné jednotky tu umiestnené. Na ďalšie podlažie je možné sa dostať budˇ schodiskami alebo eskalátormi a sklenenými výťahmi. Je to koncept, ktorý úspešne riešili aj v Banskej Bystrici a funguje s veľmi malou fluktuáciou nájomcov. Banská Bystrica má 32 000 m2 prenajatých plôch. V tomto priestore celom na dvoch nadzemných podlažiach plánujú s prenajateľnou čistou plochou 14 000 m2. Sú tohto názoru, že z hľadiska prieskumu trhu, je to postačujúca kapacita pre služby a obchodné zariadenia, ktoré chcú a myslia si, že by tu mohli fungovať. Keďže celá táto časť je sklenená fasáda, plánujú sa tu jednotky rýchleho občerstvenia. Plánuje sa tu jedno veľké sedenie, ktorú by malo kapacitu 100 až 150 sedení vrátane stolov a toto funguje ako rýchle občerstvenie, ale pritom plnohodnotné stravovacie zariadenie. Táto časť cca 1 000 m2 bude však predovšetkým slúžiť na kultúru a na zábavu. Na základe požiadaviek mesta Levíc, pokiaľ teda reálne sa môžu baviť o úspešnosti celého tohto projektu a odkúpili by KD Družba je reálne, že by tento musel ustúpiť novej výstavbe. Ich cieľom, ako aj cieľom mesta je zabezpečiť, aby kultúrne podujatia, či už divadlá, kino a podobne mali svoje dôstojné miesto. V rámci toho vytvorili na ploche cca 1 000 m2 divadelnú sálu, ktorá je momentálne navrhnutá zhruba na úrovni 360 miest. Samozrejme to záleží od mesta, či zadefinuje, že bude postačovať 360 miest alebo 400 miest, čo nie je problém tento priestor zväčšovať plus má zázemie pre kulisy, šatne, ktoré sú z hľadiska výťahov prepojené. Zároveň plánujú postaviť menšiu kinosálu, ktorá by mala mať zhruba 242 miest, na tomto podlaží je športový bar plus fitnes centrum. Plánujú sa tu technické miestnosti celej budovy a sociálne zariadenia. Celý tento areál spoločnosť vystavá na vlastné náklady v prípade úspešnosti a celý objekt multifunkčnej sály prenajme mestu s tým, že buď ho odpredajú mestu a mesto ho bude mať vo svojom majetku alebo ho prenájmu mestu za vopred dohodnutú cenu, ktorá by bola vopred odsúhlasená MsZ a podľa toho sa bude postupovať. Návrh spoločnosti je odkúpiť DK Družbu a po vydaní právoplatného stavebného povolenia tento sa bude asanovať, to znamená zbúrať a na tomto celom priestore sa navrhuje postaviť nové zariadenie s tým, že kinosálu bude prevádzkovať spoločnosť v rámci ich aktivít. Na treťom nadzemnom podlaží budú umiestnené premietacie kabíny. Nebránia sa ani prevádzkovaniu kina mestom. Druhý variant by bol prenájom za symbolickú cenu 1 €. Závisí to výlučne od mesta. Podľa znaleckých posudkov si myslí, že demolácia bude stáť najmenej 10 miliónov. Cieľom je vybudovať moderný objekt, ktorý bude ekologický ale zároveň objekt musí mať rentabilitu. Parkoviská sú v rámci rekonštrukcie námestia navrhnuté riešiť mestom v rámci eurofondov. Spoločnosť v rámci celého projektu ako bonus pripraví v spolupráci s architektami mesta Levice realizačný projekt rekonštrukcie námestia a zaviažu sa na vybudovanie tohto parkoviska na pozemkoch spoločnosti. Spoločnosť navrhuje vybudovanie jednoúrovňových parkovísk, čo považuje za dostačujúce po tú etapu, pokiaľ sa bude toto rekonštruovať a pokiaľ sa spraví celý objekt, ktorý by mohol byť postavený a funkčný do 14 až 16 mesiacov a potom, keď sa spustí do prevádzky, časť tohto parkoviska sa ukrojí a začne sa výstavba s celým. Je to naviazané na seba takým spôsobom, že keď sa už do bytov nasťahujú obyvatelia aby sa už tu nestavalo. Premiestnením pamätníka v prípade budovania veľkého parkoviska by mohli nastať emócie ľudí pamätajúcich si vojnu. Cieľom je postaviť projekt, ktorý bude ľudí lákať ako vylepšenie svojho životného prostredia a nie aby sa naň od samého začiatku pozerali s nevôľou. S mestom predpokladá, že tiež bude možno sa baviť o ďalších vyvolaných investíciách tak, ako tomu je v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Je to závisle aj od posúdenia navrhovaného dopravného riešenia zo strany dopravného inžiniera, ako najideálnejšie alebo posúdi vhodnejšie vybudovanie kruhového objazdu. Poukázal na možnosť vybudovania víl v rámci prezentovanej štúdie. Bytový blok C a D, ktorý má opätovný vstup do parkovacích boxov, patriacich k jednotlivým bytom. Je tam plánovaných 36 bytov rôznych výmer. Mali by tam byť vodné prvky, ktoré vlastne dotvoria v rámci pamätníka a tým celého územia priestor na oddych. Tým, že navrhovaná fasáda je zo skla, opticky by bola zväčšená. Vzhľadom na to, mesto má v rámci roka veľa slnečných dní sa navrhuje slnkom vyrábanú energiu dodávateľom tak, ako vo Zvolene, tak aj v Leviciach by to bola firma IngSTEEL. Projekt rešpektuje aj požiadavku architektov, aby dominanta stavby za budovou bola viditeľná z celého námestia. Pri stavbe nebudú použité sendvičové panely typu TESCO ale ušľachtilé materiály, celý systém by bol odlievaný skelet, ktorý sa domurováva a na vrchu je zateplovací materiál.
  Predsedajúci poďakoval p. Ing. Valachovi za prezentáciu a vyzval poslancov MsZ na kladenie otázok.
  Pán Ing. Valach na otázku p. Ing. Ladislava Kiselyho, poslanca MsZ ohľadne pomeru nákupnej plochy a plochy určenej na kultúru, nakoľko má dojem že kultúry je zastúpená najviac plochou 1/8 uviedol, že cca 2 000 m2 podlahovej plochy na druhom podlaží je určených na tieto účely a práve z toho dôvodu je výhodné navrhovaný objekt asanovať a postavať niečo nové. Je potrebné zladiť priestory, ktoré slúžia kultúre s obchodnými priestormi a zladiť s ekonomikou, aby kultúra bola svojim spôsobom nedotovaná z rozpočtu mesta ale dotovaná z toho, že funguje v spolupráci s nákupno zábavným centrom. Na základe ekonomickej analýzy by sa dalo zistiť za posledné 3 roky, aké boli dotácie na prevádzku tohto DK a na druhej strane si prepočítať, akým spôsobom sa to bude dotovať keď budú nové sály zariadené moderne s úplne inou spotrebou energií a inou návštevnosťou.
  Ďalšia otázka p. Ing. Ladislava Kiselyho, poslanca MsZ sa týkala narastajúcej hospodárskej a finančnej krízy, ktorá sa dotkne tak stavebných firiem ale aj developerských firiem, z akých zdrojov bude spoločnosť riešiť uvedený investičný zámer.
  Pán Ing. Valach na otázku p. Ing. Ladislava Kiselyho, poslanca MsZ uviedol, že rozpočet, ktorý je podľa kubatúr momentálne naplánovaný, vychádza z cien roku 2009. Je zhruba na 25 miliónov €, čo sa týka ceny výstavby a investícií pre nákupné centrum. Uviedol, že súčasná doba je výhodnejšia na takúto investíciu. Spoločnosť bude stavbu financovať z časti z vlastných zdrojov a z časti z úverových zdrojov a pred podpisom zmluvy spoločnosť vydokladuje zdroje.
  Pán MUDr. Peter Špánitz mal otázku k postoju spoločnosti k ploche, ktorá má byť ako oddychová plocha a objavia sa na nej archeologické artefakty.
  Pán Ing. Valach uviedol, že samotným výkopovým prácam predchádza archeologický prieskum, ktorý riadi samotný Krajský pamiatkový úrad Nitra a v prípade, že ide o nález, je povinnosťou v spolupráci a archeologickým ústavom tieto veci zadokumentovať. Je určite zaujímavé nájsť priestor v budúcom centre, kde tieto nálezy veľmi zaujímavým spôsobom zvýrazniť. Projektované mólo má šírku až 12 m a to znamená, že by to tam mohlo byť.
  Predsedajúci poďakoval pánovi Ing. Valachovi, zástupcovi spoločnosti VaV INVEST s.r.o. a vyhlásil 5 minútovú prestávku. Po prestávke sa prezentovalo 23 poslancov MsZ. Slovo odovzdal zástupcovi spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o.,
  Pani Adriána Szedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o., úvodom predstavila spoločnosť, za ktorou stojí niekoľko desiatok úspešných realizácií supermarketov Kaufland, Tesco Lidl, v súčasnej dobe realizujú 56 ha nákupný park v tesnom susedstve bratislavského letiska, ďalej sú to luxusné apartmány a v najbližších 5 rokov plánujú preinvestovať vyše 1 miliardu €. Pri východiskách optimálneho konceptu pre mesto Levice vychádzali z niekoľkých predpokladov. Z pohľadu spoločnosti je potrebné riešiť dva problémy v meste Levice a to nie len rekonštrukciu resp. vybudovanie obchodno, spoločensko, zábavného centra v meste na miesto DK ale aj riešenie parkovania v centre mesta a revitalizáciu podhradia, kde spoločnosť vlastní pozemky. Cieľom spoločnosti je vytvorenie hodnoteného centrálneho mestského priestoru. Nosným prvkom konceptu má byť pešia zóna, ktorá má byť vytvorená na námestí. Kľúčovým cieľom je riešenie parkovania v centre mesta. Na námestí plánujú vytvoriť pešiu komunikáciu so zeleňou, s lavičkami s tým, že pamätník by mal zostať na mieste. Parkovanie by malo byť smerované do podzemia. Samotný koncept centra by bol tvorený vstupnou galériou cez tri podlažia dostatočne veľkou, ktorá by bola veľká na konanie rôznych spoločensko kultúrnych akcií. Dve podlažia by boli vyhradené pre obchody, na treťom a štvrtom nadzemnom podlaží sa plánuje vybudovanie multifunkčnej kultúrno spoločenskej sály, ktorú by odovzdali na 200 dní do roka mestu. Pre potreby nákupného centra, ktoré by malo 8 500 m2 je potrebných 340 parkovacích miest pre návštevníkov obchodného centra. Celkove však v meste je potrebných vytvoriť 560 parkovacích miest. Počas revitalizácie by ako parkovacia plocha bola pod hradom na pozemku, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti. Na zamyslenie by stála výstavba nového kultúrneho stánku mimo centra mesta. Je dôležité spomenúť aj architektúru, vychádzali z historických prameňov. Pre šport by slúžilo fitnescentrum. V tomto centre by malo byť vyše 8500 m2 prenajateľnej obchodnej plochy, z toho 300 m2 je určených pre kaviarne a reštaurácie, zásobovanie by bolo riešené pod zemou a bolo by riešených 100 nových pracovných miest. Na pozemku, ktorého sú vlastníkmi pod hradom by bolo vytvorené záchytné parkovisko bez nutnosti stavebných zásahov. Informačné centrum by okrem iného slúžilo aj na vystavenie archeologických nálezov z lokality, náučný chodník a pozemok by bol po revitalizácii odovzdaný mestu. Finančné prostriedky by boli čerpané zo štrukturálnych fondov, ako aj z finančných prostriedkov samotnej spoločnosti. V informačnom stánku by sa mohli vystaviť už spomínané archeologických nálezov z lokality Námestia hrdinov. Finančné prostriedky z fondov EÚ je možné získať pre Levice na Levický hrad, pričom sú tri možnosti získavania dotácií. Prvá možnosť je pre aktivitu zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, pričom minimálna čiastka poskytnutia príspevku je 250 000 €. Získanie týchto prostriedkov považovala za reálne. Regionálny operačný program posilnuje potenciálu regiónov, pričom minimálne čiastka poskytnutia príspevku je 166 000 €, maximálna výška je 2, 5 mil. €, čo je zhruba 75 mil. €. Tretia možnosť je operačný program konkurencie schopnosť a hospodársky rast v cestovnom ruchu, kde maximálna výška príspevku je 6 mil. €. Možnosti získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov sú široké a v tomto smere spoločnosť ponúka pomocnú ruku mestu tak, ako to uviedli aj v predloženom doplňujúcom materiáli. Sú schopní a ochotní poskytovať ďalšiu spoluprácu pre výstavbu garážových domov v Leviciach. Spoločnosť ponúka komplexné riešenie šité na mieru Leviciam, čiže dostatok parkovacích miest, široké obchodno-spoločensko-zábavné možnosti a revitalizáciu Námestia hrdinov, pričom DK Družbu vnímajú ako centrum nákupov a spoločenského diania. Plánujú dlhodobé, nielen dočasné parkovanie. Ďalej ponúkajú dôstojné podhradie, ktoré v súčasnej dobe nie je celkom prijateľnou vstupnou bránou do mesta, nové pracovné miesta. Očakávajú otázky, pripomienky a ponúkajú spoluprácu. Z referencií, ak už spomínala, stojí za nimi niekoľko desiatok úspešných obchodných reťazcov, okrem iného aj v Leviciach, lobistické parky v Nemšovej a v Záborskej.
  Predsedajúci poďakoval p. Adriane Sedlár za prezentáciu a vyzval poslancov MsZ na kladenie otázok.
  Poslankyňa MsZ, p. PaedDr. Lenka Kluchová mala otázku, či k obom predstaveným projektom je známy názor rady architektov mesta, keďže ide o historické centrum mesta a oba predstavené projekty neboli spracované levičanmi a či o tom, čo bude v strede mesta rozhodujú cudzí ľudia, alebo levičania.
  Pani Ing. arch. Mária Navrátilová, vedúca oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ uviedla, že sa oboznamujú s predloženými ponukami, ako sú prezentované zástupcami spoločností. Následne sa uskutočnia rokovania o tom, či sú splnené podmienky zo strany rady architektov, ktoré sú jednoznačné. Momentálne nemá k tomu čo dodať, až po oboznámení sa s konkrétnymi návrhmi.
  Primátor mesta, p. Ing. Štefan Mišák uviedol, že pokiaľ nebudú splnené všetky podmienky pre tento projekt, nebude vydané územné ani stavebné povolenie a nedôjde k odpredaju pozemku a objektu DK Družba.
  Poslankyňa MsZ, p. Mgr. Mária Kuriačková mala otázku, či dôjde k zbúraniu doterajšej budovy a ako budú riešené podzemné parkoviská. Bola za to, aby sa revitalizácia okolia hradu nespájala s DK Družba.
  Pani Adriana Sedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o. uviedla, že pôjde o novostavbu, teda o zbúranie a následný development obchodno, spoločenského centra v rámci existujúcich stavebných čiar. Časť parkovania by sa riešilo pod Námestím hrdinov počas jeho revitaliázácie, následne by boli vybudované parkoviská pod objektom Družba, zostáva technická otázka prepojenia týchto dvoch parkovacích plôch. K revitalizácii podhradia uviedla, že ako investori a developeri pozemok kupovali za štandardných trhových podmienok a sú za spoluprácu s mestom pri jeho revitalizáciu. Zatiaľ toto bolo jediné riešenie, ktoré videli ako reálne a budú naďalej pokračovať v rokovaniach s mestom.
  Poslanec MsZ, p. Ing. Ladislav Kisely mal otázku na zástupkyňu spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o., či pri spracovaní projekčnej časti tohto zámeru mal projekt k dispozícii stanovené regulatívy radov architektov, lebo podľa neho je podlažnosť vyššia ako mala byť. Zaujali ho PP Projekty a mal otázku, či sa už niekde realizovali a s akým nákladom vychádza jedno státie pre vozidlo. Predpokladá, že nepôjde o garážový dom, ale o parkovacie domy.
  Pani Adriana Sedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o. architekonická štúdia, ktorá bola doručená MsÚ dňa 13. 3. 2009 vznikla v marci v roku 2008. Architekti spoločnosti preverovali na MsÚ regulatívy aj možnosti a na základe toho vznikla architektonická štúdia. K druhej časti otázky k projektu parkovacích domov uviedla, že zatiaľ výstavbu nerealizovali v takomto modeli financovania, avšak za nimi stojí niekoľko úspešne dokončených projektov, majú vlastných špecialistov, ktorí sa dlhodobo venujú získavaniu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a PP projektom takže je reálna spolupráca na tomto projekte.
  Poslanec MsZ, p. Ing. Ladislav Kisely mal otázku, ako je zabezpečené financovanie tohto projektu.
  Pani Adriana Sedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o. uviedla, že zámerom je úspešne dokončiť projekt, ktorý následne po niekoľko mesačnom, resp. ročnom prevádzkovaní by odovzdali realitnému fondu. V súčasnej dobe vychádzali z reálnych predpokladov získavania finančných prostriedkov, pričom 30 % celkového objemu financií by bolo z vlastných zdrojov a 70 % z bankových zdrojov. V súčasnosti riešia projekt v Bratislave – výstavba 46 luxusných apartmánov, ktoré financuje Tatra Banka, kde je možné overiť likviditu spoločnosti.
  Poslanec MsZ, p. Ing. Ladislav Kisely poznamenal, že je dosť nezvyklé, aby spol. s r.o. mala tak vysoké základné imanie.
  Pani Adriana Sedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o. uviedla, že spol. HRIVIS dealing s.r.o. je dcérskou spol. HRIVIS Grupu a.s., pod ktorý patrí okrem tejto spol. s r.o. niekoľko akciových spoločností a vie poskytnúť akcionársku štruktúru.
  Poslanec MsZ, p. Ing. Jozef Kubala uviedol, že ho ako predsedu komisie MsZ dopravy a mestských komunikácií zaujíma zaťaženosť dynamickou dopravou tohto územia. Vybudovaním obchodno, zábavného centra bude doprava stiahnutá do centra. Mal otázku, či sa v štádiu prípravy projektu zaoberali s týmto problémom a či uvažujú s riešením tohto problému.
  Pani Adriana Sedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o. uviedla, že s predmetným problémom sa zaoberali pri určovaní veľkosti nákupného centra, keď vychádzali nielen zo spádovej oblasti, ale aj zo samotných kapacít v rámci mesta a na základe toho stanovili 8 500 m2 obchodnej plochy, čo ju radí medzi menšie nákupné centrá a neočakávajú extrémnu zaťaženosť mesta práve vďake tejto výmere.
  Poslanec MsZ, p. Ing. Igor Varga uviedol, že ho zaujal návrh hľadať náhradné miesto pre kultúru, čo považuje za citlivú otázku z pohľadu občana ktorý má zadefinované, aby v strede mesta bola kultúra zachovaná a nie obchodné centrum. Uviedol, že v zámere mu chýba zadefinovaný priestor, ktorý by slúžil kultúre a či je vôľa odčleniť tento priestor s predkupným právom voči mestu na prevádzkovanie priestorov, ktoré budú slúžiť kultúre.
  Pani Adriána Szedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing s.r.o. uviedla, že samozrejme kultúra patrí do centra, patrí ľuďom v meste. Avšak, keď zvažujú dlhodobe trendy stavania, či už divadiel, kongresovo kultúrnych centier, poukázala na nové národné divadlo v Bratislave, ktoré je ešte v meste, ale nie absolútne v centre, je odsunuté na kraj mesta z dôvodu dobrého parkovania a ľahkého prístupu. Uviedla, že spoločnosť vie poskytnúť alternatívu moderného, multifunkčného centra pre kultúru a pre spoločenské dianie. Spojiť všetky atribúty v takýto objekt nie je možné v centre mesta a naviac s náväznosťou na obchodné centrum. K druhej časti otázky uviedla, že tento koncept je návrhom, pričom vyzvala občanov, zástupcov mesta k spoluprácu pri dolaďovaní tohto konceptu. Zatiaľ je navrhnutá sála pre cca 350 ľudí, objekt nie je stavebne odčlenený, lebo ich návrh znel odovzdať do bezplatného užívania na 200 dní v roku mestu a nezvažovali alternatívu spätného odpredaja mestu.
  Poslanec MsZ, p. MUDr. Eugen Schweier uviedol, že na otázku investorstva bolo už zodpovedané. Mal otázku, či v prípade úspešnosti bude investorom HRIVIS dealing, s.r.o.
  Pani Adriána Szedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o. uviedla, že v prípade úspešnosti sa založí dcérska spoločnosť pod Hrivis Grup, a.s. bude to a.s., ako je to štandardné a ako to banky požadujú kvôli financovaniu. Na doplňujúcu otázku p. MUDr. Eugena Schweiera k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve uviedla, že spol. HRIVIS dealing, s.r.o. má mandát zastupovať spoločnosť HRIVIS Grup, a.s. v tejto veci.
  Poslanec MsZ, p. MUDr. Eugen Schweier bol toho názoru, že mesto potrebuje priestory na kultúru, ktoré by boli jeho vlastníctvom.
  Pani Adriána Szedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o. uviedla, že ich prvotným zámerom je zahrnúť multifukčnú sálu pre kultúrno spoločenské podujatia v nákupnom centre.
  Poslankyňa MsZ, p. MUDr. Alena Frtúsová uviedla, že boli prezentované dve plochy, ktoré sú určitým spôsobom spojené a ako predseda komisie MsZ ŽP, výstavby a ÚP si považuje za povinnosť vyjadriť sa a uviedla, že by bola rada, ako aj občania tohto mesta, keby sa firma, správala ako dobrý vlastník, aby táto plocha dnes vyzerala inak, ako doteraz a nebola dlhodobo pre mesto problémovou zónou.
  Pani Adriána Szedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o. uviedla, že si uvedomujú, že pozemok a budovy na tomto pozemku sú v devastovanom stave. Jediným dôvodom prečo je tomu tak, sú financie, ktoré sú potrebné na revitalizáciu plochy.
  Poslanec MsZ, p. PaedDr. Štefan Kalocsay uviedol, že taktiež sa chcel spýtať na revitalizáciu podhradia a v súvislosti s tým sa opýtal, či firma je v kontakte s pamiatkármi, ktorí nesúhlasili so zámerom jeho zastavania.
  Pani Adriána Szedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o. uviedla, že si uvedomujú, že pozemok sa nachádza v historickej zóne, kde je vysoký predpoklad nájdenia archeologických artefaktov a záchytné parkovisko by bolo v tejto zóne len na stavebných čiarach existujúcich objektov. K objektu informačného stánku uviedla, že ide o malú stavbu, kde by boli vystavané archeologické artefakty z tohto územia.
  Predsedajúci požiadal, aby ďalšie pripomienky boli orientované k predmetu rokovania.
  Poslanec MsZ, p. MUDr. Gabriel Földi uviedol, že svojou poznámkou reaguje na slová o nedostatku financií k revitalizácii podhradia s tým, že bol predložený návrh s troma spôsobmi financovania.
  Pani Adriána Szedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o. uviedla, že na uskutočnenie tohto zámeru je potrebná spolupráca mesta a vypracovanie investičného zámeru.
  Poslanec MsZ, p. Mgr. Peter Kriška k predloženým projektom uviedol, že kultúra, zdravotníctvo boli vždy financované z daní a nie zo zárobkovej činnosti. Prezentujúci oboch projektov priznali potrebu samostatného kultúrneho stánku. Súhlasil s názorom, že dlhodobý trend je vytlačiť kultúru von z centra a pritiahnuť obchody. K otázke financovania projektov uviedol, že sú to virtuálne investície, to znamená z fondov a nikto nezaručí, že tieto budú získané. Požiadal o percentuálne upresnenie výmery priestoru na kultúru z celkovej plochy a technické zabezpečenie. Poznamenal, že sa ruší samostatne stojaci stánok a jeho vsunutie do celku považuje za náročné. Ako predseda komisie MsZ kultúry ho táto otázka zaujíma a s predloženým projektom sa oboznamuje po prvýkrát tak, ako aj všetci prítomní členovia komisie MsZ kultúry.
  Pani Adriána Szedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o. reagovala a uviedla, že v tomto projekte rátajú s vytvorením multifunkčnej sály pre 350 ľudí a s vytvorením infostánku, ktorý je umiestnené pod Námestím hrdinov. Na otázku, týkajúcu sa výmery a technického vybavenia nevie odborne zodpovedať, zatiaľ je určená len kapacita sály.
  Poslanec MsZ, MUDr. Peter Špánitz uviedol, že väčšina z poslancov si nepredstavuje výstavu archeologických nálezov takým spôsobom, ako je to v Kauflande. Upozornil na technickú chybu v prezentovanom slajde v názve ulice Turecký rad.
  Pani Adriána Szedlár, zástupkyňa spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o. reagovala a uviedla, že je osobne naviazaná na Levice a k faktom pristupuje s veľkým zreteľom. Navrhovaný infostánok pod hradom nebude “plechová búda”, ako sú supermarkety Kaufland a Tesco.
  Poslanec MsZ, p. RNDr. Ján Krtík poblahoželal k meninám všetkým Jozefom. K problematike námestia a tým aj DK Družba uviedol, že táto rezonuje na verejnosti už dlhší čas a začína traumatizovať. Nezazlieva zástancom jednotlivých spôsobov riešenia problematiky námestia a Družby, že argumentujú a presviedčajú, majú na to legitimné právo. Je najvyšší čas rozhodnúť, ako sa bude pokračovať ďalej. Je si vedomý toho, že aj po oboznámení sa s projektom majú poslanci málo informácií. Doplnil o jednu a uviedol, že nie je nevyhnutné spájať námestie a grand z príslušného štrukturálneho fondu s Družbou. Ak sa rozhodne, že námestie sa bude riešiť teraz cez grand a Družbu neskôr, môže sa tak rozhodnúť. Dodal, že práve 16. 3. 2009 bola vyhlásená očakávaná výzva na grand vo výške 70 mil. Sk, kofinancovanie predstavuje 5 %, o čom je potrebné rozhodnúť. K niekoľko mesačnej diskusii k tejto problematike uviedol, že kultúra sa nakupuje, nevenuje sa vlastným kultúrnym aktivitám, podstatná časť výdavkov ide na energie a prevádzku. Uviedol, že ho teší, že Levice patria medzi región, kde ľudom nerobí problém ísť za kultúrou a špičkové súbory vedia, že sú tu vnímaví ľudia, ktorí majú záujem o kvalitnú kultúru a prichádzajú za svojimi divákmi. K argumentom, že vlastné kultúrne aktivity sa nerobia, resp. sa robia málo uviedol, že sa nestretol s nikým, kto by chcel realizovať kultúrnu aktivitu jednorazovú, resp. dlhodobú a mesto by mu nevyšlo v ústrety a ak sa tak stalo, bolo to z objektívnych príčin. Súhlasil s tým, že sa dá šetriť na energiách obdobne ako na športe. Nedávno malo mesto slabú infraštruktúru v športe, ktorú zmenilo, vybudovalo haly, štadióny, budujú sa multifukčné ihriská z vlastných prostriedkov a z grandov, situácia sa nerieši predajom. Kladie si otázku, či mesto venovalo dostatočnú pozornosť kultúrnej infraštruktúre. Má za to, že mesto má poskytnúť svojim obyvateľom služby tak kultúrne, ako aj športové. Tieto služby niečo stoja a očakáva sa vrátenie vložených prostriedkov. Má sa prijať zásadné rozhodnutie, ktoré má ovplyvniť život v meste na desiatky rokov dopredu. V zásadných veciach sa majú posudzovať varianty riešenia, definovať ich silné a slabé stránky. K variantu, ktorý bol prezentovaný firmou VAV INVEST s.r.o. uviedol, že podľa neho tento rešpektoval dané regulatívy, modernú architektúru, doterajšie skúsenosti s budovaním podobných centier, skúsenosti zo spolupráce so samosprávou v iných mestách, komplexné riešenie námestia a Družby a príjmy mesta. Jeho mínusy vidí v tom, že mesto príde o lukratívne priestory v strede mesta a mesto možno príde o kultúrne spoločenské centrum. Riziko vidí v ohrození využívania sál na kultúru, iné spoločenské podujatia z dôvodu požiadaviek vlastníka budovy, resp. zmeny vlastníka budovy v prípade prenájmu. V prípade, že vlastníkom týchto priestorov bude mesto, budú to plusy. Predpokladal, že mesto získa prostriedky za predaj budovy, resp. pozemku, avšak svoj názor zmenil. Podľa vyjadrenia investora, ak mesto bude trvať na trhovej cene, on bude trvať na trhovej cena za prenájom, resp. predaj sál. Považoval za korektné diskutovať o ďalšom – druhom variante. Mesto nedisponuje takým kapitálom, aby z vlastných zdrojov tak veľkú akciu realizovalo a vyzval diskutovať o možnostiach. Námestie rekonštruovať zo štrukturálnych fondov a Družbu rekonštruovať z úveru resp. čiastočne z vlastných zdrojov. V súčasnosti mesto spláca dva veľké úvery a to za vodohospodársku sústavu vo výške 74 mil. Sk, 30 mil. Sk zostáva splatiť za štadión a športovú halu. Možností je niekoľko, je potrebné rokovať s bankami o podmienkach. K otázke parkovísk uviedol, že táto bola riešená obchodnou verejnou súťažou, keď boli predané pozemky za Družbou s podmienkou vybudovať náhradné parkoviská za centrálnu mestskú zónu. Úspešný uchádzač sa zaviazal rešpektovať štúdiu mesta, ktorá hovorí o záchytnom parkovisku s 200 parkovacími miestami s vybudovaním prepojenia ulice 29. augusta s Námestím hrdinov a Ul. F. Engelsa a túto po vybudovaní bezodplatne odovzdať do majetku mesta v termíne do 4 rokov. Vyzval zainteresovaných na plnenie záväzkov v zmysle prijatých uznesení mestským zastupiteľstvom v roku 2007. Za plusy tohto druhého variantu považoval to, že mesto si zveľadí svoj majetok, nezmenší sa. Mínusy vidí vo väčšej zadĺženosti mesta, nie je vizualizácia a je to odklad riešenia Družby a riešenie len havarijných stavov. Požiadal o formulovanie rizík. Záverom poznamenal, že mesto Levice má potenciál rastu, v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sa schválila podpora bývania. Domnieva sa, že mesto Levice má mať vlastné kultúrno-spoločenské centrum. Považuje za dôležité rozhodnúť, dosiahnuť zmenu. Nedávno sa vyjadrovalo k zámeru vybudovania záložného zdroja energie, ktorý mesto chce realizovať zo zrejmých dôvodov, aby malo rozhodujúci vplyv na záložnú výrobu tepla. Družba rezonuje na verejnosti ako nanajvýš citlivá záležitosť, čo nie je len otázka ohrozených pracovných miest, ale skôr preto, že je tu malá skupinka obyvateľov Levíc, ktorí Družbu považujú ju za svoju napriek stavu v akom je. Majú tak isto právo, aby sa ich názor pri rozhodovaní vypočul. Koľko je v meste objektov, tradícií, aktivít, na ktorých levičanom záleží. Uviedol niekoľko príkladov najvzájom zdanlivo nesúvisiacich, kultúru, šport, energetiku, levickú komunitu. Spája ich cesta, ktorou sa mesto chce uberať a túto cestu si mesto vybralo už dávno. K materiálom, ktoré poslanci dostávajú sú predkladané stanoviská MsÚ, z ktorých vyplýva, čo a ako sa odporúča. Tieto odporúčania mu pomáhajú pri rozhodovaní. V predloženom materiálu mu táto časť chýba, je to skôr rekapitulácia. Uvítal by revitalizáciu pozemku pod hradom, len nechápe, prečo spoločnosť Hrivis dealing, s.r.o. to podmieňuje Družbou. Zámer spol. VAV INVEST, s.r.o. korešponduje s jeho predstavou námestia. Mrzí ho, že VAV INVEST, s. r. o. nie je zriadená mestom. Uistil sa, že pri schvaľovaní alternatívy 1 a 2 je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov MsZ a pri alternatíve 3 je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov MsZ. V návrhu na uznesenie sa odporúča uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, čo bol podľa neho jeden z dôvodov aj predchádzajúceho stiahnutia materiálu. Upozornil, že v navrhovanom postupe uzatvárania zmlúv nie je zmienka o občanoch. Môže rozdeľovať názor o Družbe, je to prirodzené, každý má svoj názor, každý bude hlasovať, ale nemôže rozdeliť názor, ako si to presadiť a tento pocit rozdelenia dnes má. Neodporučil materiál sťahovať alebo odkladať, bol za to, aby sa rozhodlo a toto rozhodnutie rešpektovalo. Navrhol doplniť predložený návrh na uznesenie o alternatívu 4 Rekonštrukciu Námestia hrdinov riešiť podaním projektu na získanie grandu zo štrukturálnych fondov a vlastným kofinancovaním a DK Družba ponechať v majetku mesta a rekonštruovať z dostupných zdrojov.
  Predsedajúci, p. Ing. Štefan Mišák, primátor mesta poďakoval pani Adriáne Szedlár, zástupkyni spoločnosti HRIVIS dealing, s.r.o. za prezentáciu a odpovede na otázky poslancov MsZ. Poďakoval aj p. RNDr. Jánovi Krtíkovi za rozbor tohto problému s tým, že v podstate súhlasil s ním, avšak uviedol, že boli uvedené nepresnosti. Poukázal na rozdielnosť športu a kultúry. Na rok 2008 mesto MsKS vynaložilo 12 mil. Sk, príjmy MsKS boli vo výške 10 mil. Sk. Z toho na platenie súborov bolo spolu s reklamou vynaložených 3,7 mil. Sk, ostatné finančné prostriedky boli vynaložené na prevádzku MsKS. Na údržbu budov MsKS vynakladá ročne 1 mil. Sk, pričom príjem za nebytové priestory je vo výške 6,3 mil. Sk. Celkovo cca 19 mil. Sk sa minulo na iné, ako na kultúru. Ak sa hovorí o vytváraní podmienok pre kultúru v DK Družba, uskutočnilo sa cca 80 kultúrnych podujatí za minulý rok bez plesov a stužkových slávností. V prípade, že rekonštrukcia objektu Družba sa bude robiť z prostriedkov mesta, resp. súkromným kapitálom, časť akcií sa môže presunúť, časť sa realizovať nedá. Poukázal na súčasné podmienky v akom sa nachádza divadelná sála, šatne, využitie estrádnej sály. Samotná kultúra z dotácií tvorí zlomok percenta, ktoré do kultúry mesto dáva. U športu je to iné, pretože objekty sú navštevované denne. Súhlasil s pripomienkou, že budova Slovanu sa stala neupotrebiteľná napriek vynaloženým prostriedkom. Bol za to, aby sa vybudoval kultúrny stánok na dlhé roky dopredu a vytvorili sa tak podmienky pre kultúru. K otázke úverov poznamenal, že tieto sa splatia z príjmov z priemyselného parku a naďalej budú narastať s tým, že nehovorí o podielových daniach, ktoré sú nepriamym príjmom. K parkovaniu mimo centrálnu zónu poznamenal, že v podmienkach súťaže nebolo stanovené, že ide o vybudovanie náhradného parkoviska za parkovacie miesta na Námestí hrdinov. K chýbajúcemu odporúčaniu MsÚ uviedol, že nikto z odborných zamestnancov mesta si nezoberie na zodpovednosť takéto odporučenie. Uviedol, že občanmi mesta bolo zvolených 24 poslancov, ktorí sa rozprávajú s občanmi tohto mesta a postup MsÚ považoval za správny. Problém je tak citlivý, že by o ňom mali rozhodnúť občania prostredníctvom poslancov MsZ. Stále je tu možnosť predložiť model k diskusii občanom. Bol by nerád, keby o tom rozhodlo 20 občanov tohto mesta, ktorí sú kategoricky proti tejto rekonštrukcii. Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej, resp. nájomnej zmluvy považoval za najlepšiu ochranu mesta. Ak nebude splnená čo len jedna podmienka, nebude uskutočnený odpredaj.
  Poslanec MsZ, p. RNDr. Ján Krtík uviedol, že jeho vystúpenie splnilo cieľ a to racionálnu argumetáciu.
  Poslanec MsZ, p. MUDr. Eugen Schweier poznamenal, že ako rodeného levičana ho k Družbe nič neviaže, skôr ho viazalo k tým budovám, ktoré boli zbúrané. Mesto by bolo inak vyzeralo, keby neboli zrútené budovy na Tekovskej ul., alebo Pod kalváriou, nehovoriac o tých, ktoré boli “zemlianky”. Poukázal na prázdne plochy v centre, ktoré nepatria mestu.
  Poslankyňa MsZ, p. Daniela Bognárová podporila vystúpenie p. RNDr. Jána Krtíka. Osobne sa jej prvá prezentácia páčila s podmienkou odkúpenia kultúrnej časti do majetku mesta. Súhlasila s názorom, že po poslednom MsZ mala byť verejná prezentácia pre občanov, ktorí by sa k nej mohli priamo vyjadriť a nielen prezentácia, ktorá bola vysielaná na infokanáli. Poukázala na spôsob akým bol majetok mesta vyňatý ako nepotrebný. Uviedla, že budovu pozná, nakoľko tam 5 rokov pôsobila. Budova je v zlom stave, ale spĺňa základné technické potreby, vyhovuje bezpečnostným predpisom. Bola zato, aby sa námestie a budova zveľadila, avšak iným systémom, ako sa to deje.
  Poslanec MsZ, p. MUDr. Peter Špánitz navrhol vyhlásiť prestávku pred prijatím návrhov na uznesenie.
  Predsedajúci odporučil po ukončení prestávky udeliť slovo prítomným občanom s časovým ohraničením a vyhlásil v rokovaní MsZ prestávku. Po jej ukončení požiadal o prezentáciu. V rokovacej miestnosti bolo prítomných 22 poslancov MsZ. Konštatoval, že na 4. mimoriadnom zasadnutí MsZ bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov MsZ, preto vyhlásil zasadnutie MsZ za uznášaniaschopné.
  Predsedajúci dal hlasovať o návrhu udeliť slovo občanom. Za hlasovalo 21 poslancov MsZ. Konštatoval, že návrh bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov MsZ schválený a vyzval občanov k vystúpeniu k danej problematike.
  Občianka mesta, p. Lucia Hasičová uviedla, že predložený projekt významne prospeje k celkovému dojmu z mesta Levice a taktiež poskytne, či už konzumné alebo kultúrne výhody pre všetkých. Pre ňu je osobne zaujímavejší projekt prezentovaný ako druhý.
  Občan mesta p. Štefan Točka, bývalý pracovník v oblasti kultúry uviedol, že ho zaujali oba projekty a je rád, že sa zúčastnil ich prezentácie. Rozhodnúť, ktorý projekt prijať by bolo preňho veľmi ťažké. Mal otázku, prečo fittnes, na úkor sály. V Leviciach nie sú veľké sály na organizovanie plesov, ponecháva to na zváženie. Osobne sa priklonil k projektu č. 1.
  Pani Dr. Lenka Kluchová, poslankyňa MsZ mala otázku, či spoločnosť VaV INVEST plánuje realizáciu projektu len za podmienky odpredaja Družby. Predsedajúci uviedol, že do 4 rokov spoločnosť začne s realizáciou plánovanej polyfunkcie.
  Pán Ing. Ladislav Kisely, poslanec MsZ poukázal na názov prerokovaného materiálu a mal výhrady k materiálu, nakoľko revitalizáciou sa nerozumie odpredaj. Taktiež nevidí dôvod doručených stanovísk komisií MsZ fin., reg. politiky a správy mestského majetku, dopravy a správy mestských komunikácií, ŽP, výstavby a ÚP a obchodu, služieb a CR z ich spoločného zasadnutia, ktoré sa konalo 16. 3. 2009, nakoľko sú to stanoviská k materiálu, ktorý bol prezentovaný na spoločnom rokovaní. Záverom poukázal na nesprávne prepočítanú výšky ceny v euro. Odporučil spracovania harmonogramu revitalizácie námestia. Uviedol, že je potrebné riešiť priestory Tekovskej knižnice, priestorov mestského rozhlasu a MsKS. Taktiež postráda názor rady architektov.
  Pani Mgr. Beáta Vrábelová, poslankyňa MsZ uviedla, že snahou mesta je dostať z centra mesta statickú dopravu. Vyslovila presvedčenie, že poslanci MsZ majú dostatok informácií k tomu, aby o predmetnej problematike mohli hlasovaním rozhodnúť.
  Pán Ing. Ladislav Kisely, poslanec MsZ uviedol, že v mnohých krokoch rokovania je porušovaný rokovací poriadok.
  Pán MUDr. Ján Antolík, poslanec MsZ so svojom vystúpení zhrnul názory predrečníkov. Je toho názoru, že problém Družba rezonuje už niekoľko rokov. Navrhol o prijatie stanoviska.
  Pán Mgr. Peter Kriška, poslanec MsZ taktiež poukázal na odpredaj a nie na diskusiu o revitalizácii, nesprávne kroky mesta odporedajom pozemkov za Družbou, na podhradí. Ako riešenie vidí v priestoroch kina Slovan. Navrhol predložiť stanovisko rady architektov, zorganizovať prezentáciu 3D modelu pre verejnosť a navrhol, aby vyvolanou investíciou bola investícia do kina Slovan.
  Pani Mgr. Martina Gašparová, poslankyňa MsZ tlmočila názory mnohých obyvateľov podporou revitalizácie námestia.
  Pán MUDr. Gabriel Foldi, poslanec MsZ mal otázku, na základe čoho bola DK Družba inventarizačnou komisiou vyňatá z majetku mesta a navrhol, aby MsZ uložilo hlavnému kontrolórovi v nadväznosti na § 18f ods. 1 písm. h v spojení s § 18 d ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení jeho ďalších zmien a doplnkov vykonať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom mesta v súvislosti s predloženým návrhom na odpredaj nehnuteľnosti DK Družba v rámci plánovanej revitalizácie námestia a výsledok kontroly v písomnej forme predložiť poslancom MsZ na najbližšie zasadnutie MsZ.
  Pán Ing. Igor Varga, poslanec MsZ mal otázku, čo keď mesto nebude úspešné v štrukturálnych fondoch . Vyslovil obavu, že diskusia je prehnane dlhá.
  Pán Ing. Ladislav Kisely, poslanec MsZ predložil pozmeňujúci návrh , aby návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bol pred jej podpísaním predložený na rokovanie MsZ.
  Pán MUDr. Ján Medovarský, poslanec MsZ sa pripojil k názorom, že o probléme sa niekoľkokrát rokovalo a je potrebné v čo najkratšej dobe o probléme rozhodnúť.
  Pán Ing. Richard Strákoš, poslanec MsZ mal otázku, či bola vyhlásená nejaká súťaž. Prekvapili ho dve žiadosti o odkúpenie. Poukázal na nezodpovedanú otázku dopravy v centre mesta. Odpredaj navrhol realizovať formou OVS.
  Pán MUDr. Peter Špánitz, poslanec MsZ predložil poslanecký návrh hlasovať o alternatívne č. 1 predloženého materiálu.
  Pán Ing. Ladislav Kisely, poslanec MsZ opätovne poukázal na porušenie rokovacieho poriadku, nakoľko predložený materiál bol návrh na revitalizáciu Námestia hrdinov a DK Družba a nie na odpredaj.
  Pán Mgr. Ján Koštrna, poslanec MsZ navrhol preklenúť problém kultúry kinom Slovan.
  Predsedajúci pán Ing. Štefan Mišák, primátor mesta zvolal pracovné predsedníctvo a zároveň vyhlásil v rokovaní MsZ 5 minutovú prestávku. Vyzval predsedu návrhovej komisie na prečítanie prvého poslaneckého návrhu pán RNDr. Jána Krtíka, poslanca MsZ v nasledovnom znení:”Rekonštrukciu námestia hrdinov riešiť podaním projektu na získanie grantu zo štrukturálnych fondov a vlastným kofinancovaním, KD Družba ponechať v majetku mesta a rekonštruovať z dostupných zdrojov.
  Za predložený návrh pána RNDr. Jána Krtíka, poslanca MsZ hlasovalo 9 poslancov MsZ, 8 poslancov MsZ bolo proti, 6 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania. 1 poslanec MsZ nehlasoval. Návrh nebol schválený.
  Predseda návrhovej komisie prečítal znanie poslaneckého návrhu pán MUDr. Gabriela Foldiho, aby MsZ uložilo hlavnému kontrolórovi v nadväznosti na § 18f ods. 1 písm. h v spojení s § 18 d ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. v znení jeho ďalších zmien a doplnkov vykonať kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom mesta v súvislosti s predloženým návrhom na odpredaj nehnuteľnosti DK Družba v rámci plánovanej revitalizácie námestia a výsledok kontroly v písomnej forme predložiť poslancom MsZ na najbližšie zasadnutie MsZ. Návrh bol schválený.
  Za návrh pána MUDr. Gabriela Foldiho, poslanca MsZ hlasovalo 14 poslancov MsZ, proti hlasoval 1 poslanec MsZ, 9 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania. Návrh bol schválený.
  Za návrh pána Ing. Ladislava Kiselyho, poslanca MsZ, aby návrh zmluvy o budúcej zmluve bola pred podpisom predložená MsZ hlasovalo 20 poslancov MsZ, 4 poslanci MsZ sa zdržali hlasovania. Návrh bol schválený.
  Predsedajúci uviedol, že i napriek tomu, že neboli písomné návrhy pána Ing. Igora Vargu, poslanca MsZ ktorý navrhoval zapracovanie podmienky štrukturálnych fondov, pána Mgr. Petra Krišku, poslanca MsZ a pán Mgr. Jána Koštrnu, ktorí navrhovali, aby sa zabezpečilo financovanie rekonštrukcie bývalého kina Slovan opravy budú zapracované do prepracovaného materiálu, ktorý bude spracovávať pani JUDr. Sussová, vedúca OSEM MsÚ.
  Pán Ing. Kisely mal otázku, či výraz časť finančných prostriedkov je správny, či by sa nemala stanoviť určená časť. Uviedol, že v znaleckom posudku, ktorého bol spracovateľom cena nehnuteľnosti bola 484 075 € a pozemok m2 99,42 €.
  Pán Mgr. Peter Kriška, poslanec MsZ mal otázku, či sa vie zadefinovať, koľko by stála rekonštrukcia kina Slovan. Nemyslí si, že táto otázka by sa mala riešiť aj pri uzatváraní zmluvy.
  Pán Ing. Varga, poslanec MsZ uviedol, že rekonštrukcia kina Slovan sa dá riešiť aj neskôr, nakoľko v prvom rade finančné prostriedky je potrebné zainvestovať do navrátenia majetku.
  Pani PaedDr. Lenka Kluchová, poslankyňa MsZ bola toho názoru, že časť finančných prostriedkov by sa mala zainvestovať do JUNIOR-u, kde bude premiestnená kultúra .
  Pán Mgr. Peter Kriška, poslanec MsZ uviedol, že v strede mesta je potrebné zriadiť nový kultúrny dom, využívať divadelnú sálu, ktorá bude k dispozícii v novom centre, pokiaľ to bude zriadené.
  Pani Ing. Erika Sulinová, poslankyňa MsZ uviedla, do kina Slovan nie je ani prístup a požiarnici nevydajú súhlas, že schodisko je funkčné. Myslí si, že investície do kina Slovan nie je vhodné.
  Pán Mgr. Peter Kriška, poslanec MsZ uviedol, že rekonštrukcia obnáša aj komunikáciu so susedmými nehnuteľnosťami a je prístup na vybudovanie schodiska.
  Predsedajúci dal hlasovať o výške nehnuteľnosti a pozemku. Pán Ing. Ladislav Kisely, poslanec MsZ uviedol, že všeobecná hodnota nehnuteľnosti 2 610 000 € a pozemok 100 € m2.
  Pani JUDr. Daniela Sussová, vedúca OSEM MsÚ uviedla, že priemerná hodnota za objekt je 2 146 125,5 € a 100 €/m2.
  Pán MUDr. Peter Špánitz, poslanec MsZ uviedol, že do ceny je potrebné započítať predpokladanú výšku nákladov likvidácie uvedeného objektu okolo 700 000 €, ktorý návrh stiahol.
  Pán Ing. Ladislav Kisely, poslanec MsZ uviedol, že je potrebné správať sa trhovo a je potrebné ponechať cenu vygenerovanú znaleckými posudkami.
  Za návrh pána MUDr. Petra Špánitza, poslanca MsZ o alternatívne č. 1 predloženého materiálu doplneného o schválené pripomienky poslancov MsZ spolu s cenou 2 146 125,5 € za objekt a 100 €/m2 hlasovalo 15 poslancov MsZ, zdržalo sa 8 poslancov MsZ a 1 poslanec MsZ nehlasoval. Návrh bol schválený.
  Za návrh na uznesenie predložený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 16 poslancov MsZ, 7 poslancov MsZ sa zdržalo hlasovania.
  Predsedajúci konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov schválený.
  K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/II.

  K bodu 3a Požiadavka na spolufinancovanie projektu Výstavby viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy v Leviciach na parcele číslo 3657/17 maximálne do výšky 59 749,05 € /1 800 000.- Sk/ Projekt výstavby viacúčelového ihriska bol vypracovaný na základe programového vyhlásenia vlády SR a v zmysle platného Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport /uznesenie vlády SR č. 779 a 905/.

  Písomný materiál poslanci MsZ obdržali pred rokovaním.
  Materiál nebol prerokovaný v komisiách MsZ.
  Pán RNDr. Ján Krtík požiadal zodpovedného zamestnanca, aby preveril kofinancovanie vo výške 1,8 mil. Sk, nakoľko má také informácie , že dotácia je vo výške 1,2 mil. a vlastné kofinancovanie je vo výške 500 000.- Sk.
  Predsedajúci pán Ing.Štefan Mišák, primátor mesta uviedol, že sám osobne si preveril údaje.
  Pani MUDr. Alena Frtúsová, poslankyňa MsZ sa stotožnila s návrhom MsÚ.
  Predsedajúci dal hlasovať. Za návrh hlasovalo 24 poslancov MsZ.
  Za návrh na uznesenie prednesený predsedom návrhovej komisie hlasovalo 24 poslancov MsZ.
  K predmetnému bodu programu bolo prijaté uzn. MsZ č. 18/III.

  K bodu 4 Diskusia
  V rámci tohto bodu neboli diskusné príspevky poslancov MsZ.

  K bodu 5 Záver
  Predsedajúci, p. Ing. Štefan Mišák, primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 4. mimoriadne zasadnutie MsZ.

  Ing. Marián Sokol Ing. Štefan Mišák
  prednosta MsÚ primátor mesta

  Overovatelia

  p. Mgr. Beáta Vrábelová

  p. RNDr. Ján Krtík

  Zapísala Anna Mjartanová, zamestnanec OOP MsÚ

Pôvodný príspevok
0 of 0 príspevkov June 2018
Teraz