Dolná Strehová kaštieľ

Rokokovo - klasicistická budova kaštieľa má pôdorys písmena U. Z hlavného priečelia vystupuje rizalit a nárožia budovy sú doplnené dvoj…

P1120114

Na mieste niekdajšieho hradu okolo roku 1700 vybudoval rod Vécseyovcov kaštieľ v barokovom slohu, pri čom zachovali 1 hradnú vežu a niektoré …

Koplotovce kaštieľ

Z pôvodnej renesančnej pevnosti sa zachovala dvojica južných bášt. Na nádvorí sa nachádzajú dve klasicistické kúrie. Dnes zrekonštruov…

Senica kaštieľ

Od roku 1984 v kaštieli sídli Záhorská galéria, ktorá svoju expozíciu zameriava na vývoj a súčasnosť výtvarného umenia záhorského re…

Hajná Nová Ves kaštieľ

Kaštieľ má štvorkrídlovú dispozíciu, rozloženú okolo ústredného nádvoria na štvorcovom pôdoryse. Nádvorie je sprístupnené jed…

Sobotište Nyáryovský kaštieľ

V objekte kaštieľa sa nachádza Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča s expozíciou dejín slovenského družstevníctva. Zásluhou…

Sereď hrad a kaštieľ

Zaniknutý Šintavský vodný hrad bol nájdený až pri archeologickom výskume v rokoch 1983 až 1995. Klasicistický kaštieľ obsahuje staršie…

Trstín barokový kaštieľ

Jedná sa o poschodovú blokovú budovu z ktorej vystupujú tri rizality. V interiéri sa nachádzajú pôvodné barokové pruské klenby. Kaštie…

Hrad a kaštiel, Liptovský Hrádok

Pôvodný hrad tvorí palác zasadený medzi dve veže.  Neskôr k nemu pristavali ďaľšie obytné krídlo. Dolný hrad bol prestavaný na r…

Sklabiňa hrad a kaštieľ

Najstaršou časťou je horný hrad nepravidelného pôdorysu s vnútorným nádvorím, ktoré postupne zastavali obytnými a hospodárskymi b…

Záhrada barokov

druh záhrady, priestranná pravidelne riešená záhrada, základným princípom je osovosť, pričom stavba ( kaštieľ) je ústredným motívom hla…

Stavba obytná

druh stavby, slúžiacej prevažne na bývanie. Sú to dom, fara, špitál, internátna škola, kaštieľ, kúria, palác, obytná veža, penzión, po…

Kaštieľ

druh vidieckeho sídla vyššej šľachty (porovnaj kúria, palác), voľne stojaca stavba s prevládajúcou obytnou a reprezentačnou funkciou, nieke…

Kaštieľ s areálom

kaštieľ býva sprav. obkolesený areálom s hospodárskymi stavbami ( kočiareň, jazdiareň, koniareň), niekedy s kúpeľom, salou terrenou, pri h…

Dedina

druh sídla s hmotovo - priestorovou štruktúrou pôvodne výrazne ovplyvnenou poľnohospodárskou malovýrobou. Jej zástavbu tvoria väčšinou ľu…

Dedina zemepanská

druh dediny, charakterizovanej často sídlom drobnej vidieckej šľachty ( kúria, kaštieľ,) situovaným vo vnútri, na okraji al. v blízkosti ost…

Dielo výtvarné nehnuteľné

súčasť areálu ( pútnická cesta, krížová cesta, kostol s areálom, kaštieľ s areálom a pod.), verejného priestranstva al. extravilánu, v…

Dvor hospodársky

1. areál ľudových stavieb s dvorom, príp. príručnou záhradou, s funkciou obytnou, hospodárskou a výrobnou. Niekedy sa môže vyskytovať v ex…

Areál

územie vymedzené osídlením, opevnením, príp. určitou funkciou, resp. činnosťou (kultovou, výrobnou , liečebnou a pod.), zvyč. obkolesené …

Budova pamätná

druh pamiatky histórie, budova, v ktorej sa narodila,žila al. pôsobila významná osobnosť, al. sa v nej odohrala významná historická udalosť.…

Šarišský hrad

Dominantu rozsiahlej ruiny tvorí masívne torzo obytnej veže uprostred vnútorného hradu, v ktorom sa zachovali zvyšky cisterny a náznaky…

Dolná Krupá kaštieľ

Obdĺžnikovú budovu kaštieľa zdobí na oboch stranách priečelia klasicistický portikus. Budovu obklopuje krajinársky pôsobivý anglický p…

Kaštieľ Budmerice

 Hlavná fasáda s ustupujúcim rizalitom je ukončená nad portálom s erbom vysokou vežou.