Štúdijný program Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva

Pre absolventov vysokých škôl s ambíciou uplatnit sa na poli ochrany kultúrneho dedicstva, ponúka AINova rocný medzinárodný študijný program Ochrana a rozvoj kultúrneho dedicstva.

Cielom študijného programu je vzdelávat profesionálov v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja historických miest a objektov. Po úspešnom absolvovaní programu poslucháci disponujú systematickým a komplexným chápaním problematiky kultúrneho dedicstva. Prvý trimester štúdia je zameraný na teóriu a filozofiu, organizáciu a právne aspekty ochrany pamiatok, druhý trimester na metódy a techniky ich obnovy, tretí na ekonomické aspekty a manažment kultúrneho dedicstva.

Charakteristika programu:
· rocné štúdium, október až jún, v anglickom jazyku
· možnost udelenia financnej podpory vybraným posluchácom
· renomovaní domáci a zahranicní prednášatelia
· medzinárodná úcast posluchácov
· priestor na diskusiu, výmenu vedomostí a skúseností
· odborné exkurzie, semináre, workshopy
· rozvinutie odbornej anglictiny
· možnost individuálnej výskumnej práce
· praktické skúsenosti pre profesionálnu kariéru

Program spolupracuje s renomovanými inštitúciami:
– Catholic University of Leuven, R. Lemaire Center for Conservation,Belgicko
– US/ICOMOS – International Council on Monuments and Sites, USA
– ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, Taliansko
– Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Bratislava
– Pamiatkový úrad, Bratislava
– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava

Základom jednoročného denného štúdia sú prednášky a semináre obohatené o dalšie aktivity ako praktické workshopy, cvicenia, domáce a zahranicné exkurzie. Prednášatelmi sú renomovaní domáci a zahraniční odborníci,pôsobiaci zväcša na partnerských univerzitách a inštitúciách. Dôležitou súcastou štúdia je individuálna práca posluchácov za podpory odborných konzultácií s prednášatelmi. Pocas každého trimestra poslucháci vypracujú trimestrálnu prácu, ktorú predkladajú skúšobnej komisii a verejne ju prezentujú. Poslucháci sú hodnotení na základe kreditov, ktoré získavajú pocas štúdia podla skúšobného poriadku. Po úspešnom ukoncení štúdia je posluchácovi udelený certifikát o absolvovaní štúdia s podrobným zoznamom absolvovaných predmetov a prednášatelov.

Program pokrýva nasledovné témy:

 • Kultúrna história a civilizácia
 • Teória a filozofia pamiatkovej starostlivosti
 • Právne a organizacné aspekty ochrany kultúrneho dedicstva
 • Environmentálne aspekty ochrany kultúrneho dedicstva
 • Meranie, dokumentácia a prieskum historických objektov
 • Spôsoby, metódy a techniky ochrany a obnovy architektonických pamiatok
 • Metódy a techniky v archeológii
 • Rehabilitácia historických sídelných štruktúr
 • Ekonomické aspekty pamiatkovej starostlivosti
 • Manažment kultúrneho dedicstva

Doplnkové aktivity

 • Prax v reštaurátorských ateliéroch v Levoci
 • Exkurzie na Slovensku
 • Exkurzie v zahranicí

Študijný program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Vzdelávanie prebieha v historickom objekte „Turna“ vo Svätom Jure, kde sa nachádza tiež odborná knižnica a pocítacové laboratóriá AINovy. Viac informácií, ako aj kontakty nájdete na internetovej stránke www.ainova.sk

Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kurz o manažmente lokalít UNESCO

Štatút lokality Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorý na Slovensku prislúcha 5 kultúrnym a 2 prírodným lokalitám, vyžaduje špeciálnu pozornosť a náročnú koordináciu všetkých subjektov, podieľajúcich sa na správe a zhodnocovaní kvalít, pre ktoré boli zapísané do zoznamu svetového dedičstva.