Starej škole vdýchli nový život

Obrázok k článku

Unikátny príklad obnovy starej vidieckej školy na centrum vzdelávania o udržateľnom bývaní a stavaní sa zrodil z nadšenia a odborných vedomostí členov združenia ArTUR.

 

Občianske združenie ArTUR zachránilo a pomocou zbierok a sponzorov kúpilo túto najstaršiu budovu obce – starú „štátnu ľudovú školu“, aby zachovalo jej spoločenskú a historickú hodnotu. „Išlo nám najmä o kontinuitu jej využitia a jej ukážkovú obnovu podľa udržateľných zásad. Školu sme za dva roky zvládli sfunkčniť, zvýšiť jej komfort pri ponechaní jej pôvodného charakteru v partnerstve s odbornou firmou Obnova s.r.o. Práce sme robili aj formou vzdelávacích workshopov a kurzov, pričom mnohými materiálmi nám prispeli naše členské firmy“, hovorí o diele, na ktorom sa podieľalo aj veľa nadšencov a dobrovoľníkov, Zuzana Kierulfová, architektka a predsedkyňa občianskeho združenia ArTUR.


Odborná prestavba starej obecnej školy na vzdelávacie centrum je unikátnym príkladom obnovy. Patrí medzi prvé budovy na Slovensku, ktoré sú príkladom zateplenia historickej uličnej fasády ekologickými materiálmi zo strany interiéru a dôsledného využitia alternatívnych zdrojov. Vo veľkej miere bol zachovaný pôvodný charakter stavby. „Všetko, čo bolo na budove funkčné sme zachovali“, hovorí vedúca projektu Zuzana Kierulfová: „steny, drevené podlahy, pôvodný krov, keramickú krytinu, ktorú sme po zateplení vrátili späť ako aj pôvodné okná, ktoré sme zrepasovali. Starej dispozícii sme sa prispôsobili najviac ako sa dalo, a budovu sme zateplili rôznymi prírodnými materiálmi. Ponechali sme aj pódium, ktoré bude slúžiť okrem iného ako špecializovaná knižnica o udržateľnom stavaní s využitím prírodných materiálov.”


V interiéri pri prestavbe vznikli zaujímavé dekoratívne hlinené aj vápenné povrchy. Fasáda budovy získala pôvodný vzhľad. Šetrenie životného prostredia a prírodných zdrojov je ukázané na vykurovaní kumulačnými pecami, na príprave teplej vody solárnym ohrevom, výmene vzduchu s rekuperáciou tepla, ale aj na separačných, kompostovacích záchodoch a na čistení znečistenej vody v bezodtokovej koreňovej čističke.
Projekt získal podporu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, vďaka ktorému mohli členovia združenia ARTUR rozbehnúť a realizovať svoje predstavy. Dôležitou súčasťou projektu však bola príprava technickej normalizačnej informácie pre zhotovenie hlinených konštrukcií. Tento legislatívny dokument napomôže obnove tradičných domov, ako aj využitiu hliny v novostavbách,
Celý postup obnovy školy môžete nájsť na blogu združenia http://centrumartur.blogspot.sk a viac informácií je na webstránke združenia: www.ozartur.sk A www.obnova.eu

 

Občianske združenie ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj) je celoslovenským dobrovoľným, záujmovým združením jednotlivcov, odborníkov i firiem, ktorým záleží na udržateľnom stavaní, obnove a bývaní. Od svojho vzniku v roku 2001 sa aktívne podieľa na vytváraní učebných materiálov a kurzov v oblasti ekologického stavebníctva, vzdeláva remeselníkov, stavbárov i svojpomocných staviteľov. OZ ArTUR sa stal zástupcom Slovenska pre medzinárodné projekty, pravidelne organizuje akreditované kurzy MŠ SR pre hlinené omietky, vyvíja medzinárodne uznávaný kurz pre slamené stavanie, organizuje semináre, konferencie, výstavy. Spolupracuje s viacerými odbornými a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku– FA STU, iEPD, SKGBC, i vo svete. V roku 2011 podpísalo Memoradnum o porozumení ECVET – Earth Building s desiatimi partnermi celej Európy.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…