Skalica: Multifunk?né centrum kultúry vznikne len ak získajú dotáciu

Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského v Skalici dá mesto prerobi? na multifunk?né centrum kultúry len v prípade, že sa mu podarí získa? dotáciu.

 Dôvodom sú vysoké náklady. Z nórskeho finan?ného mechanizmu sa mesto uchádza o 583-tisíc eur, informoval agentúru SITA Michal ?underlík z Oddelenia strategického rozvoja a marketingu na Mestskom úrade v Skalici. Projekt je pod?a jeho slov v etape schva?ovania. “Nevieme, kedy sa definitívne rozhodnú,” skonštatoval ?underlík. Dodal však, že ur?ite by sa tak malo sta? ešte tento rok.Radnica sa zámerom multifunk?ného centra zaoberá už dlhší ?as, ke?že chrám poskytuje výnimo?né akustické vlastnosti. Cie?om projektu je upravi? interiér kostola na organizovanie kultúrnych podujatí a zreštaurova? historicky hodnotné objekty. V pláne je tiež dobudovanie základných technológií ako je elektroinštalácia. ?underlík poznamenal, že chrám patriaci mestu je momentálne prázdny a len ob?as sa v ?om konajú kultúrne podujatia.Prvý výskum, ktorý potvrdil nadštandardné akustické vlastnosti Jezuitského kostola bol uskuto?nený v 70. rokoch. V tom ?ase sa kostol za?al prvýkrát rekonštruova?. Bol opravený strop a uskuto?nili sa aj reštaurátorské práce fresiek. V roku 2000 mesto za?alo uvažova? o pretvorení kostola na multifunk?né kultúrne centrum. Bola podaná prvá žiados? na získanie finan?nej podpory z fondu Pro Slovakia, ktorá však neuspela.Foto: Obnova.sk, Michal Hr?ka

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články