Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky zverejňuje podľa § 3 odsek 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správy poriadok) v znení neskorších predpisov informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu správneho konania vo veci Projekt bezpečnostná zóna pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovensko (ďalej len „vec“ ) na úradnej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.Splnomocnenec Sting, Hviezdoslavovo námestie 24, 81102 Bratislava doručil na Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17 v Bratislave dňa 04.06.2003 žiadosť o vydanie rozhodnutia vo veci podľa priložených príloh k žiadosti, Perimetrického bezpečnostného plánu (projekt), listu vlastníctva číslo 1656, kópie katastrálnej mapy, splnomocnenie splnomocniteľa Veľvyslanectva U.S.A., v Bratislave, pre splnomocnenca Sting, Hviezdoslavovo námestie 24, 81102 Bratislava na zastupovanie v správnom konaní v tejto veci a Zmluvu o bezpečnostnej zóne.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava ktorý je miestne príslušným správnym orgánom podľa § 9 odsek 5 zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „zákon“) a vecne príslušným správnym orgánom podľa § 11 odsek 1 zákona na úseku ochrany pamiatkového fondu vydal žiadateľovi vo veci rozhodnutie číslo BA/03/N 2138/702/2/Ha zo dňa 19.06.2003 v ktorom neschválil vypracovanú a predloženú projektovú dokumentáciu Bezpečnostnej zóny Bratislava, Slovensko, ktorá je situovaná na územie vymedzené parcelnými číslami 21375/1,21377,21378/1, 21378/4 v katastrálnom území Staré Mesto, okres Bratislava I., ktoré sú súčasťou pamiatkovej zóny Bratislava – Centrálna mestská oblasť, vyhlásenej Vyhláškou Okresného úradu Bratislava číslo 1/1992 zo dňa 18.08.1992. Priestor Hviezdoslavovho námestia kde mal byť uskutočnený projekt, patrí z hľadiska urbanistického a architektonického k najkrajším a najdominantnejším priestranstvám hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré prešlo komplexnou rekonštrukciou ukončenou v roku 2002. Predložený projekt je v rozpore s pôvodnou ideou rekonštrukčných prác – vytvorením bezbariérovej spojnice medzi Ganymedovou fontánou pred Slovenským národným divadlom a morovým stĺpom na Rybnom námestí a rovnako v rozpore s funkciou námestia ako estetického priestoru určeného na stretávanie sa obyvateľov mesta.

Spracovaniu projektovej dokumentácie nepredchádzalo vydanie rozhodnutia o zámere úpravy na nehnuteľnosti v pamiatkovom území podľa § 32 odsek 2 a 4 zákona.
Proti rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu zo dňa 19.06.2003 podal v odvolacej lehote 15 dní, podaním zo dňa 23.06.2003 odvolanie, splnomocnenec Ing. Alena Firáková STING, Hviezdoslavovo námestie 24, 811 02 Bratislava. V odvolaní splnomocnenec uviedol, že projekt bezpečnostnej zóny bol vypracovaný na základe podkladov Veľvyslanectva U.S.A., v Bratislave a je v súlade so Zmluvou o bezpečnostnej zóne uzatvorenou medzi Veľvyslanectvom U.S.A., v Bratislave a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou zo dňa 30.09.2002.

Odvolanie bolo doplnené listom Veľvyslanectva U.S.A., v Bratislave zo dňa 26.06. 2003 v ktorom bolo odôvodnenie odvolania podporené cieľom projektu na zníženie možnosti strát na ľudských životoch v prípade teroristického útoku. Veľvyslanectvo U.S.A., v Bratislave informovalo, že začalo s hľadaním vhodného miesta pre novú budovu, ktorá by mala byť situovaná mimo územia Starého Mesta.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava listom číslo BA/03/N2138/702/4/Ha zo dňa 02.07.2003 vyzval Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu ako aj Mestskú časť Bratislava – Staré Mesto na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu. Mestská časť Bratislava Staré Mesto oznámila listom, č. k. 19187/2003 zo dňa 22.07.2003, že dôvody rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava rešpektuje a pokiaľ nepríde k jeho zmene nevydá k projektu bezpečnostnej zóny pre ambasádu U.S.A., stavebné povolenie.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava listom číslo MAG2003/30788 zo dňa 08.07.2003 svoje stanovisko vyjadrilo v svojom záväznom stanovisku číslo MAG 2003/21298 zo dňa 19.05.2003 v ktorom súhlasí s umiestnením a povolením stavby Bezpečnostnej zóny ambasády U.S.A. v katastrálnom území Staré Mesto, Hviezdoslavovo námestie 4, Bratislava.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava listom číslo BA/03/N2620/702/6/Ha zo dňa 15.07.2003 adresovanom veľvyslancovi U.S.A., na Slovensku, pánovi Ronaldovi Weiserovi zvýraznil, že pri posudzovaní predloženého projektu a rozhodovaní mal prednostne na zreteli svoje poslanie pôsobiť v oblasti ochrany dotknutého pamiatkového územia a po dôkladnom zvážení dospel k názoru, že predložený projekt predstavuje z hľadiska pamiatkovej starostlivosti nevhodný zásah do podoby a celistvosti námestia.

V predmetnej správnej veci si vymenili písomne názory minister kultúry Slovenskej republiky Rudolf Chmel a starosta mestskej časti Bratislava Staré Mesto Peter Čiernik.

V záujme realizácie projektu vyjadril svoje kvalifikované a obsiahle stanovisko v liste číslo podania: OUC1541/OM2003 zo dňa 20.08.2003 aj Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR.

Doručené odvolanie splnomocnenca proti rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu bolo postúpené Krajským pamiatkovým úradom Bratislava Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ktorý je podľa § 9 odseku 3 zákona miestne príslušným správnym orgánom s celoslovenskou pôsobnosťou vykonávať štátnu správu vo veciach zverených mu zákonom a podľa § 10 odsek 1 zákona je vecne príslušný vykonávať v druhom stupni štátnu správu ochrany pamiatkového fondu vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú krajské pamiatkové úrady, rozhodoval o podanom odvolaní splnomocnenca proti rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu Bratislava číslo BA/03/N 2138/702/2/Ha zo dňa 19.06.2003, ktorý neschválil vypracovanú a predloženú projektovú dokumentáciu Bezpečnostnej zóny Bratislava, Slovensko s uvedenými dôvodmi v tomto rozhodnutí.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky preskúmal podaným odvolaním napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a rozhodnutím číslo konania OPR03/11113/8738/68/RRSŠ zo dňa 14.08.2003 zistil, že odvolanie je prípustné a bolo podané v stanovenej lehote. Zároveň dospel k názoru, že prvostupňový správny orgán správne aplikoval vzťahujúce sa ustanovenia zákona a zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a správne posúdil stav vo veci. Preto odvolanie Veľvyslanectva U.S.A., v Bratislave v zastúpení Ing. Alena Firáková STING, Hviezdoslavovo námestie 24, 811 02 Bratislava zo dňa 23.06.2003, doplnené listom Veľvyslanectva U.S.A., zo dňa 26.06.2003 zamietol a rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Bratislava číslo BA/03/N 2138/702/2/Ha zo dňa 19. 06.2003 potvrdil.

Splnomocnenec Ing. Alena Firáková STING, Hviezdoslavovo námestie 24, 811 02 Bratislava v zastúpení splnomocniteľa podal podnet číslo jednacie 203121 zo dňa 28.11.2003 na preskúmanie rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky číslo konania OPR03/11113/8738/68/RRSŠ zo dňa 14.08.2003 z dôvodov zohľadnenenia architektonických úprav vo všetkých vznesených pripomienkach na stretnutí reprezentantov Veľvyslanectva U.S.A., v Bratislave, Krajského pamiatkového úradu Bratislava, Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave a Architektonickej kancelárie BOGÁR KRÁLIK URBAN v dňoch 26. a 28.11.2003, z ktorého sú výsledky zahrnuté v materiály Memorandum o porozumení – schválenie projektu bezpečnostnej zóny.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sekcia kultúrneho dedičstva ako vecne príslušný správny orgán podľa § 4 odsek 1 písmeno f) zákona na základe doručeného podania splnomocnenca preskúmal podľa § 65 odsek 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov právoplatné rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky OPR03/11113/8738/68/RRSŠ zo dňa 14.08.2003, ktorým bolo zamietnuté odvolanie Veľvyslanectva U.S.A., v Bratislave v zastúpení splnomocnencom Ing. Alena Firáková STING a potvrdené rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Bratislava číslo BA/03/N 2138/702/2/Ha zo dňa 19. 06.2003 vo veci schvaľovania projektovej dokumentácie projekt bezpečnostnej zóny pre Ambasádu U.S.A. Bratislava, Slovensko.
Na základe predloženého spisového materiálu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zistilo, že uvedené rozhodnutia boli vydané v rozpore so zákonom číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a boli opomenuté skutočnosti odvolacím správnym orgánom v tom, že prvostupňový správny orgán vo vydanom rozhodnutí číslo BA/03/N 2138/702/2/Ha zo dňa 19.06. 2003 nedostatočne zohľadnil imunitu a výsady priznávané medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republiky viazaná a teda postupoval v rozpore s § 81 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Keďže od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia ešte neuplynuli tri roky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sekcia kultúrneho dedičstva rozhodnutím číslo MK 7599/2003400 zo dňa 13.01.2004 zrušilo pre porušenie zákonnosti obidve vydané rozhodnutia Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Krajským pamiatkovým úradom Bratislava.
Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo MK 7599/2003400 zo dňa 13.01.2004 nadobudlo dňom 03.02.2004 právoplatnosť.

Na základe žiadosti Ing. Alena Firáková STING, Hviezdoslavovo námestie 24, 811 02 Bratislava zo dňa 27.01.2004 v zastúpení Veľvyslanectva U.S.A., v Bratislave vydal Krajský pamiatkový úrad Bratislava pod číslom konania BA/04/359/164/2/Ha zo dňa 06.02.2004 rozhodnutie na projekt stavby bezpečnostnej zóny pre ambasádu U.S.A. Bratislava, Slovensko, Hviezdoslavovo námestie územie ktorého je súčasťou pamiatkovej zóny Bratislava – centrálna mestská oblasť (ďalej len „CMO“) a aj podľa § 81zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov schválil vypracovanú a predloženú projektovú dokumentáciu s nasledujúcimi pripomienkami :

1. Demontovanú časť jestvujúceho kovového zábradlia na južnej strane Hviezdoslavovho námestia bude po presnom špecifikovaní rozsahu (bežné metre, resp. počet dielcov) deponovaná. Miesto deponovania určené vlastníkom (Hlavné mesto SR Bratislava) bude písomne oznámené Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava.
2. Po zmene funkcie objektu Bratislava, Hviezdoslavovo námestie číslo 4 ako sídla diplomatického zastúpenia U.S.A. na Slovensku budú všetky realizované opatrenia podľa uvedenej dokumentácie odstránené a priestor bude upravený do pôvodného stavu.
3. Stavebník najmenej s dvojtýždňovým predstihom písomne a preukázateľne oznámi začiatok výkopových prác Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava.
4. Ak v priebehu výkopových prác dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu, musí to nálezca ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava. Oznámiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava je povinný nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.
5. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, ktorá určí ďalší postup.
6. Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Bratislava.

Občan Ing. Peter Ďuračka, Hrebeňova 38, 811 03 Bratislava podaním zo dňa 23. 02.2004 požiadal Krajský pamiatkový úrad Bratislava o priznanie postavenia účastníka konania v predmetnej veci.
Súčasťou podania bolo aj jeho odvolanie ako účastníka konania voči rozhodnutiu, ktoré vydal Krajský pamiatkový úrad Bratislava pod číslom konania BA/04/359/164/ /2/Ha zo dňa 06.02.2004 nakoľko rozhodnutie bolo vydané na základe žiadosti neexistujúcej osoby, neevidovanej v živnostenskom ani v obchodnom registri a rozhodnutie bolo doručené na neexistujúci objekt. Ďalej uviedol, že aj rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je právne neurčité, ničím nepodložené, bez odôvodnenia, bez uvedenie čo len jedného dôkazu, v čom je § 81 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov porušený a uvádza návrhy na ďalší postup Krajského pamiatkového úradu Bratislava na konanie vo veci.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava listom značky BA/04/899/164/7/Ha zo dňa 26.02.2004 opravil zrejmú chybu v svojom rozhodnutí číslo konania BA/04/359/164/ /2/Ha zo dňa 06.02.2004 vo výroku rozhodnutia, v prvom, treťom, siedmom, tridsiatom druhom a štyridsiatom ôsmom riadku odôvodnenia rozhodnutia a v adrese pre doručovanie rozhodnutia nesprávne uvádzané meno (názov) podnikateľského subjektu Sting, respektívne Sting Bratislava nahradil správnym textom: Alena Firáková Ing. Sting, Bratislava I., Hviezdoslavovo námestie 24.
Táto písomná forma opravy tvorí nedeliteľnú súčasť rozhodnutia číslo konania BA/04/359/164/ /2/Ha zo dňa 06.02.2004.

V zmysle § 60 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov predložil Krajský pamiatkový úrad Bratislava ako vecne príslušnému správnemu orgánu Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky odvolanie Ing. Petra Ďuračku, Hrebendova číslo 38, 811 02 Bratislava voči vydanému prvostupňovému rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu Bratislava číslo konania BA/04/ 359/164/ /2/Ha zo dňa 06.02.2004.
Podanie je v riešení Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava dňa 16.03.2004 vydal pod číslom BA/04/16 4/9/1291/Ha rozhodnutie o tom, že Ing. Petra Ďuračku, Hrebendova číslo 38, 811 02 Bratislava v znení § 14 odsek 1 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nie je účastníkom správneho konania vo veci Projekt bezpečnostnej zóny pre ambasádu U.S.A., Bratislava, Slovensko, vedeného na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava pod číslom BA/04395/164/Ha.

Na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bola doručená dňa 12.03.2004 petícia občanov v zastúpení pánom Mariánom Nemcom, bytom Rumančeková 28, 811 06 Bratislava proti výstavbe oplotenia pred Veľvyslanectvom U.S.A., v Bratislave, ktorá je v prešetrovaní.

V Bratislave dňa 29.02.2004.

Zdroj: www.pamiatlky.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zúženie pamiatkovej zóny CMO Bratislava

Minister kultúry SR František Tóth po podrobnej analýza dňa 25. októbra 2005 definitívne potvrdil právoplatnosť rozhodnutia o zúžení pamiatkovej zóny Centrálnej mestskej oblasti Bratislava tak, ako to navrhol Pamiatkový úrad SR a schválil generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR.

Stanovisko MK SR k oploteniu veľvyslanectva USA

V roku 2002 podpísal primátor Bratislavy zmluvu s veľvyslanectvom USA v Bratislave, v ktorej je garantované právo veľvyslanectva realizovať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. V zmluve sa uvádza: „Mesto týmto poskytuje Spojeným štátom výlučné a neobmedzené právo kontrolovať všetok prístup do Bezpečnostnej zóny, vrátane práva vylúčiť všetku premávku vozidiel. (…)

Pamiatkový úrad SR udelil vlani pokuty za 228 tisíc korún

Podľa Výročnej správy Pamiatkového úradu hospodárila inštitúcia vlani so 112 miliónmi korún: BRATISLAVA 15. apríla 2004(SITA) – Pamiatkový úrad SR (PÚ) môže od minulého roka udeľovať poškodzovateľom historických pamiatok pokuty. Ako na dnešnej tlačovej besede v Bratislave informovala generálna riaditeľka PÚ Katarína Kosová, “v roku 2003 putovalo do štátneho rozpočtu 228 tisíc korún z udelených pokút.” Išlo najmä o nerešpektovanie stanoviska pri prestavbách a nových stavbách, ktoré ohrozili historické pamiatky. PÚ má právo rozhodovať o konkrétnych stavebných zmenách na základe zákona, ktorý ho z Pamiatkového ústavu pretransformoval na špecializovaný orgán štátnej správy s rozhodovacou právomocou, vysvetlila Kosová.