Prezentácia programu Obnovme si svoj dom – IV. 2004

Archívna tlačová správa, určite však zaujímavá 19. 04. 2004
V Programovom vyhlásení vlády je podpora ochrany kultúrneho dedičstva jednou z priorít vlády. Revitalizácia našej národnej i štátnej identity a novej kvality nášho života sa nezaobíde bez revitalizácie tejto dôležitej súčasti kultúry. Obnova nášho historického vedomia má nezanedbateľný duchovný rozmer, ale aj veľmi praktické dôsledky na kvalitu nášho života vôbec, na zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu, prílev investícií, imidž, t.j. značku našej krajiny, ktorej jednou z najpodstatnejších zložiek by mala byť kultúra a v jej rámci predovšetkým kultúrne pamiatky. Revitalizácia kultúrneho dedičstva hrá nezastupiteľnú úlohu nielen pri prezentácii nášho štátu v zahraničí, ale aj pro domo, pre upevnenie pocitu domova, pre formovanie našej identity – občianskej, národnej, štátnej.

Obnovu kultúrnych pamiatok si vláda dala do svojho programu ako jednu z priorít, ktorá má systémovo a dlhodobo riešiť financovanie záchrany, ochrany, obnovy a využitia NKP, pričom od začiatku zdôrazňuje princíp viaczdrojového financovania. Program Obnovme si svoj dom (OSSD) je zameraný na obnovu NKP, ktoré nie sú majetkom štátu (v súčasnosti je to 84,4 % NKP), ktoré sú vo vlastníctve samosprávy, právnických osôb (vrátane cirkví a náboženských spoločností) a fyzických osôb.

V rámci troch doteraz uzavretých kôl grantového systému Ministerstva kultúry SR bolo pre program OSSD predložených 820 projektov, v ktorých žiadatelia požadujú podporu v celkovej výške 980 mil. Sk. Pri započítaní odhadu predložených žiadostí v posledných dvoch kolách, ktoré sa uzatvárajú tento mesiac sa blížime k objemu zhruba 1000 predložených žiadostí a požadovanej podpore vo výške zhruba 1,2 mld. Sk. Počet žiadateľov sa oproti minulému roku zvýšil trojnásobne. Z analýzy týchto dát vyplýva, že až 95 % žiadateľov je mimo bratislavských krajov a až 50 % žiadateľov pochádza z Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja, čo reflektuje aj bohatosť a zastúpenie pamiatkového fondu na území týchto krajov. Aj z tohto dôvodu možno povedať, že podpora z tohto programu je významnou podporou miestneho a regionálneho rozvoja.

Východiskom finančného zabezpečenia programu na tento rok je 250 mil. Sk, čo je viac ako 10 – násobok finančného objemu vynaloženého na tieto projekty prostredníctvom programu Pro Slovakia v roku 2003. Objem 250 mil. Sk je zložený z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške 150 mil. Sk a vstupu prvého veľkého partnera SPP, a.s. vo výške 100 mil. Sk. Aj napriek tomuto pozitívnemu faktu je tohtoročný objem zhruba 3 – 4 – násobne menší v porovnaní so štátnou kultúrnou politikou Rakúska, Poľska, Maďarska a Českej republiky. Aj keď štát vynakladá ďalšie prostriedky na obnovu pamiatkového fondu vo svojej správe v objeme cca 850 mil. Sk, táto podpora sa týka iba menej než 15 % nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Je potrebné mať preto na mysli aj vlastnícku štruktúru nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok: 15 % štát, 23 % cirkev, 25 % samospráva, 29 % fyzické osoby, 8 % ostatné právnické osoby. U hnuteľných národných kultúrnych pamiatok je vlastníkom takmer 95 % cirkev.

Podpora z programu je v týchto prípadoch „štartovná podpora“ pre prípravu komplexných rozvojových projektov a ich podpory prostredníctvom súkromného kapitálu a podpory zo štrukturálnych fondov, osobitne v oblasti cestovného ruchu, rozvoja podnikania, obnovy občianskej infraštruktúry a renovácie obcí. Takéto združenie prostriedkov by znamenalo zvýšenie pôvodného príspevku štátneho rozpočtu asi o trojnásobok. 243 škôl, 145 zdravotníckych zariadení a 62 sociálnych zariadení sa nachádza v pamiatkovo chránených objektoch. Mimoriadnym rozvojovým potenciálom našej krajiny je takmer 340 registrovaných historických parkov, 215 hradov, hrádkov a hradísk, 552 kaštieľov a kúrií, 175 palácov a víl. Atraktivitu a rozvojový potenciál miest a obcí rovnako výrazne obohacuje aj bohato zastúpená ľudová a meštianska architektúra, sakrálne stavby, mnohé technické pamiatky, množstvo mimoriadne cenných archeologických lokalít ako i ďalšie stavby. Medzi mimoriadne vzácne územia patrí 88 pamiatkových zón, 28 pamiatkových rezervácií a 4 lokality svetového kultúrneho dedičstva (Bardejov, Spišské Podhradie, Banská Štiavnica a Vlkolínec).

Nesporným prínosom programu je reálne a viditeľné zvýšenie ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkových hodnôt a kultúrneho dedičstva Slovenska. Z hľadiska kultúrnej identity Slovenska je to významné pozitívum štátnej kultúrnej politiky, zvlášť na prahu vstupu do Európskej únie. Investícia programu v objeme 1 mil. Sk vytvorí cca 4,3 pracovných miest, t.j. program už v roku 2004 vytvorí priamo spolu cca 1100 priamych pracovných miest. OSSD znamená príspevok k rozvoju zamestnanosti, k ochrane a uplatneniu tradičných zručností a technológií, vysokokvalifikovanej pracovnej sily, ako napr. architektov, stavebných inžinierov, historikov, manažérov a pod. Program prispeje k rozvoju realitného trhu a podnikania vrátane prílevu investícií a rozvoja služieb.

Na tento rok sa predkladanie projektov ukončilo. V týchto dňoch odborná komisia finalizuje ich hodnotenie. Začiatkom mája budú zverejnené všetky výsledky hodnotenia a podpory projektov a hneď nastane proces uzatvárania zmlúv tak, aby sa jednotlivé práce na projektoch mohli plynule rozbehnúť.

Program OSSD sa uskutočňuje s podporou predsedu vlády SR, Ministerstva hospodárstva SR, spoločnosti SPP, a.s. a Pamiatkového úradu SR.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…