Portál Kultúrny profil Slovenska

Internetový portál o slovenskej kultúre – Kultúrny profil Slovenska, ktorý v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii informuje na jednom mieste o dianí na Slovensku pritiahol za rok od svojho spustenia vyše milión návštevníkov zo Slovenska i celého sveta. Ako ďalej agentúru SITA informovala Petra Fejdi z tlačového referátu ministerstva kultúry, portál je verejne a bezplatne prístupný. Mesačne ho navštívi priemerne 100-tisíc záujemcov o slovenskú kultúru, umenie či históriu, aby získali tipy na zaujímavé výlety, zorientovali sa v ponuke festivalov či nadviazali kontakt s kultúrnymi inštitúciami a umeleckými skupinami.

Portál Kultúrny profil Slovenska spustili 31. marca 2009 na adrese http://www.slovakia.culturalprofiles.net. Je výsledkom spolupráce Ministerstva kultúry SR s British Council, britskou neziskovou organizáciou Visiting Arts a Univerzitnou knižnicou v Bratislave, ktorá zabezpečuje jeho prevádzku a aktualizáciu. Je určený pre profesionálov, ale aj širokú verejnosť.


Kultúrny profil Slovenska má tri základné časti, ktoré sa navzájom dopĺňajú a sú pravidelne aktualizované. Prvú časť predstavuje súhrn základných a všeobecných informácii o Slovensku (geografia, história, jazyk, štátny systém krajiny a ďalšie). Druhou je detailný prehľad 19 hlavných oblastí slovenskej kultúry – od archívov cez filmové umenie, kultúrnu politiku a vzdelávanie, média a múzické či výtvarné umenia, až po kultúru menšín žijúcich na Slovensku. Túto časť významne dopĺňa tretia, ktorou je prehľadná databáza vyše 6 000 kontaktov na slovenské kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, súkromné agentúry a združenia. Umožňuje vyhľadávať informácie a kontakty nielen podľa jednotlivých kultúrnych sfér, no i podľa regiónov či samotných názvov. Databáza kontaktov je otvorená všetkým subjektom pracujúcim v kultúre na ich bezplatnú propagáciu.


Kultúrny profil Slovenska sa svojou štruktúrou podobá profilom ostatných krajín, v ktorých sa takéto propagačné kultúrne portály spustili v uplynulých rokoch. Podobný portál má napríklad Nórsko, Škótsko, Slovinsko, Japonsko či Vietnam. “No ako jediný ponúka informácie aj v domácom jazyku a zároveň v prvom roku svojho fungovania vykázal najvyššiu návštevnosť zo všetkých profilov,” dodala Petra Fejdi.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.