Kostol Sv. Kozmu a Damiána – Sečianky

Logo pamiatky

Kostol sa nachádza na návrší  západne od obce. Ide zjavne o neskorománsku stavbu s gotickými prvkami, ktorá je veľmi pekným reprezentantom prechodového obdobia medzi slohmi. Je to jednoduchá stavba s obdĺžnikovou loďou a takmer štvorcovým presbytériom s polygonálnym (trojbokým) záverom. Nárožia západnej fasády spevňujú operáky, ďlšie dva spevňujú presbytérium, na severnom a juhovýchodnom rohu. Hlavný vstup je z južnej fasády, stvárnený v podobe pokruhovo zaklenutého, už goticky profilovaného portálu s hladkým polkruhovým tympanónom. Na južnej fasáde lode sú 3 románske úzke polkruhové okná so široko rozovretými špaletami. Ďalšie, širšie polkruhové okno je na severnej fasáde lode. Presbytérium je presvetlené dvomi oknami, pôvodným stredovekým (rovnakým, ako na južnej strane lode) na severovýcodnej strane záveru a širším polkruhovým na jeho juhovýchodnej strane. Víťazný oblúk je polkruhový s okosenými hranami na strane lode, nábehy oblúka vychádzajú z rímsových hlavíc. Okos oblúka je na strane lode profilovaný polkruhovým vyžľabením. V severnej stene presbytéria je jednoduché  pravouhlé nikové pastofórium. Severne od prebytéria je situovaná sakristia, kam sa z neho vstupuje jednoduchým pravouhlým portálom. Loď aj presbytérium sú plochostropé, interiér má klasicistickú a historizujúcu výmaľbu. Sakristia je rozsiahly plochostropý priestor, pristavaný čiastočne aj k svernej fasáde lode. Kostol má sedlové strechy s plechovou krytinou, nad víťazným oblúkom je drevený osemboký snktusník zakončený  cibouľovou strechou s laternou, pokrytou medeným plechom.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.