Palica a palička

Obrázok k článku

Požiadavka triedenia múzejných zbierok spoločenskovednej oblasti nie je na Slovensku ničím novým. Prvé koordinované pokusy možno zaznamenať už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Vyplynuli zo snahy o zvýšenie operatívnosti sekundárnej dokumentácie múzeí a zlep­šenie orientácie v stále narastajúcich múzejných zbierkových fondoch. Neúspech, ktorým tieto snahy skončili, bol jednoznačne následkom odborovej kvalifikácie participujúcich riešiteľov, ktorí presadzovali pozície jednotlivých vedných disciplín a neboli ochotní z nich ustúpiť. Druhým negatívnym faktorom bola snaha prevziať niektoré z už existujúcich triedení, ktoré však boli pre múzejnú prax nevhodné najmä preto, lebo boli určené na triedenie homogénnych množín zväčša dokumentov. Výsledkom ústupkov a kompromisov bol nepoužívaný „systém triedenia v odboroch spoločenských vied“ [1], ktorého nepoužiteľnosť dokladá aj snaha o jeho nahradenie [2].
Uplynulo tridsať rokov a slovenské múzejníctvo stojí (tak ako pred šestnástimi rokmi) na prahu centrálnej evidencie a akútnou potrebou (?) triedenia múzejných zbierok spoločen­skovednej povahy. Treba si však uvedomiť, že subkategórie jednej vednej oblasti nie je možné sústrediť do jednej kategórie, respektíve usporiadať podľa predstáv odborného pracovníka múzea – absolventa danej vednej disciplíny. Z rovnakého dôvodu nie je možné do dôsledku využiť ani existujúce triedenia jednotlivých vedných odborov. Systém klasifikácie heterogénneho múzejného zbierkového fondu musí byť univerzálny a navrhnutý tak, aby po všetkých stránkach vy­hovoval potrebám múzea.
Naznačiť rozsah problematiky triedenia artefaktov v zbierkach múzeí a poukázať na nepre­ko­na­teľné úskalia jednoodborového prístupu, to sú ciele tohoto príspevku, v ktorom ako príklad slúži nenápadný, všadeprítomný predmet – palica / vychádzková palička, cane / Walking stick (anglicky), hůl / vycházková hůl / špacírka (česky), bâton / canne (francúzsky), pálca (maďar­sky), pałka / pałeczka (poľsky), Stock / Spazierstock / Gehenstock / Flanierstock (nemecky), Gigerl / Gigerlstock (rakúsky), pálka / páločka (rusky), caña / bastón (španielsky) – náradie vyrobené zväčša z rovného, dookrúhla opracovaného dreva, ktorého horná pätina plní funkciu držadla, slúžiace prevažne na podopieranie pri chôdzi.

Obrázok k článku
Nemožno pochybovať o tom, že nejaká forma palice bola najprimitívnejším a najstarším náradím a zároveň aj zbraňou ľudstva. Palica slúžila ako náradie i zbraň v rukách najchudobnejších a zároveň bola symbolom panovníckej, štátnej i božej moci. A tak vedľa pastierkej palice sa palica vyskytuje zároveň ako symbol úradnej autority vo forme sudcov­skej palice, či odznak veliteľskej právomoci v podobe maršálskej palice alebo honosný symbol panovníc­kej moci vo forme žezla.
S palicou je nerozlučne spojená mýtická otázka Sfingy i legendárna cesta dvoch mníchov do Číny, ktorí cisárovi Justiniánovi v dutých paliciach priniesli v roku 555 v tej dobe nepredsta­vi­teľný poklad – vajíčka a kokony priadky morušovej.
Jedny z najstaršich palíc vyjadrujúcich postavenie nositeľa sa v Európe objavujú už v 13. storočí vo výstroji dôstojníkov a poddôstojníkov viacerých armád, kde sa udržali, napr. v Rakúsko-Uhorskej armáde až do roku 1848. Neboli určené na trestanie previnilcov, ale slúžili pri výcviku a v boji na signalizáciu povelov. Tradičná palica britských dôstojníkov sa udržala dodnes.
Označenie vychádzková palica sa objavuje koncom 16. storočia, kedy sa palica stáva módnym doplnkom. Vychádzkové palice z tohoto obdobia sa dochovali ojedinele. Boli vyrábané z domácich surovín a zakončené hlavicou zo striebra, slonoviny alebo zlata, často zdobenej ornamentálnym alebo rastlinným dekorom. Telo palice bolo pod hlavicou prevŕtané a cez otvor bol prevlečený remienok alebo šnúra, ktorou sa dala palica poistiť proti strate o zápästie. Od roku 1700 sa začínajú pri výrobe vychádzkových palíc používať vzácne, zväčša cudzokrajné dreviny. Až do polovice 18. storočia boli palice zakončené hlavicami vyrobe­nými spravidla zo slonoviny alebo rohoviny a zdobenými vybíjaním striebornými klinčekmi, technikou nazývanou piqué. Okolo roku 1750 sa objavuje esovitá rúčka, v nemecky hovoria­cich krajinách označovaná ako Fritzkrücke – podľa držadla neodmysliteľnej palice Fridricha Veľkého s láskou nazývaného „Der alte Fritz“. Esovité rúčky sa vyrábali z drahých kovov, ale aj kameňa a porcelánu. Objavuje sa figurálna rúčka s motívmi zvieracích a ľudských hláv.
Čím menej slúžila vychádzková palica na oporu, tým bolo dôležitejšie a krajšie jej držadlo. Koniec 18. a celé 19. storočie sú časom vychádzkovej paličky, ktorá slúžila na ukazovanie. Nemci ju nazývajú tiež Flanierstock, teda flákačská palica, rakúšania Gigerlstock ako symbol prehnane módne odeného muža.
Od polovice 19. storočia sa stáva produkcia vychádzkových paličiek neprehľadnou. Vyrábali sa zo všetkých druhov dreva, žraločích chrbtíc, ale aj hliníka, skla a umelej hmoty. Oceľové telo paličky bolo kryté korytnačinou, rohovinou, kožou, textilom alebo bolo vyrobené z kotúčikov papiera. V nebývalej miere sa objavujú vychádzkové paličky kombinované s ďalekohľadom (A), hodinkami (B), hudobným nástrojom (C), nádobkou na parfum (D), píšťalkou (E). Niektoré skrývali lorňon (F), iné pilulky (G) alebo dokonca sedadlo (H). Ne­mož­no sa čudovať, že na vychádzkovú paličku bolo v priebehu 18. a 19. storočia udelených viac ako 1500 patentov. Druhá polovica 20. storočia znamená návrat ku klasickej vychádzkovej palici a koniec veku jedného z najkrajších artefaktov často radeného medzi šperky.

Obrázok k článku
Zo športových palíc treba spomenúť aspoň turistickú palicu, ktorá v súčasnosti prežíva svoju renesanciu, a jazdeckú palicu, ktorá umožňovala viesť koňa jazdkyni sediacej v dámskom sedle.
Na jednej strane luxusný alebo bežný predmet osobnej potreby, na druhej zbraň v jednoduchej či kombinovanej podobe. Už od čias Kaina, ktorý zabil svojho brata Ábela palicou, boli ňou vyzbrojení pútnici a mnísi, ktorí nesmeli nosiť zbraň. Samotná palica vždy slúžila aj na osobnú obranu a už v 17. storočí sa objavujú palice ukrývajúce čepeľ (I). Napriek tomu, že sa tieto kombinované palice označujú „kord v palici“, „rapír v palici“ alebo „dýka v palici“, iba zriedkavo sa použitá čepeľ čo i len zďaleka podobá čepeliam zbraní, podľa ktorých sú nazývané. Vzhľadom na to, že čepele musia mať malú šírku a pritom musia byť dostatočne pevné, sú zväčša bodlovité, šošovkovitého, trojuholníkového, štvorcového alebo obdĺžni­kového prierezu bez ostria. Staršie čepele sú modrené a zdobené leptaným dekorom, nezriedka so značením výrobcu.
Prvé pokusy kombinovať palicu s palnou zbraňou siahajú do 18. storočia. Vzhľadom na kon­štruk­ciu kresadlovej zapaľovacej sústavy sa možno stretnúť iba s palicami ukrývajúcimi pištoľ. Perkusné zapaľovanie, a najmä vynález jednotného streliva s vlastným tesnením však znamená skutočný rozmach palíc kombinovaných s palnou zbraňou. Boli vyrábané ako pušky (J) i pištole (K) s hladkou alebo drážkovanou hlavňou pre guľové alebo brokové strelivo v Belgicku, Francúzsku, Nemecku alebo Spojených štátoch , známymi i neznámymi puškármi ale aj prosperujú­cimi firmami v širokej palete konštrukcií. Ich oficiálna výroba a používanie končí v prvej polovici 20. storočia, kedy sa puške v palici dostáva nelichotivého, zato však typicky ľudského označenia – zákerná zbraň.
Vymedzený priestor nám nedovoľuje podrobnejšie sa zaoberať jednotlivými druhmi a typmi palíc a paličiek, ktoré boli určené pre študentov, regrútov, družbov, lekárov, obchodníkov s koňmi, prírodovedcov, maliarov, fotografov, lekárnikov, rybárov… Nepovšimnutá ostane richtárska a biskupská palica, sedacia, zvuková a meracia palica, lyžiarska, hokejová a golfová palica, ale tiež dirigentská, kúzelnícka, bubenícka, jedáca alebo čipkárka palička.
Palica – náradie, zbraň, symbol, predmet nesúci pečať nielen remesla, ale aj umenia. Ktorý z vedných odborov na pôde múzea je autorizovaný na jeho „dokumentačné spracovanie“? Pokiaľ odpoveď znie všetky, stráca vymedzenie položky „skupina“ východiskovej záznamovej vety CEMUZ zmysel. Nedávno sme sa mohli v Múzeu dočítať, že skončil vek polyhistorov. Ako však nazvať odborného pracovníka múzea, ktorý pri príprave výstavy o meštianskom odeve musí bezpodmienečne poznať všetky druhové názvy s témou súvisiacich predmetov, aby vedel využiť potenciál vlastného múzejného zbierkového fondu, respektíve zbierkových fondov múzeí zapojených do CEMUZ.
Múzejný svet nie je svetom archeologickej, etnologickej ani historickej palice a ostáva iba dúfať, že tento zaujímavý artefakt bude jedného dňa zaradený do inej skupiny a podskupiny, než aké ponúka Východisková záznamová veta CEMUZ.

Tibor Díte

Múzeum 2006 / 2

Poznámky:
1/ METODIKA vyplňovania katalogizačných lístkov v odboroch prírodných a spoločenských vied v múzeách na Slovensku, Bratislava 1985.
2/ MRUŠKOVIČ, Š. a kol.: Etnomuzeológia, Bratislava 1993.

Literatúra:
DIKE, C.: Cane Objet D’Art, Paríž 1988.
DÍTE, T.: Stockflinten und Stockbüchsen.In: Deutsches Waffen Journal, 1975, č. 12.
ILUSTROVANÉ dejiny starožitností, Bratislava 1997.
KLEVER, U.: Spazierstöcke. Zierde, Werkzeug und Symbol. Mníchov 1984.
SNIDER, J. B.: Canes: From the Seventeenth to the Twentieth Century, Atglen 1997.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Odpovede

 1. Zaujímavá téma- obmedzená

  Zaujímavá téma- obmedzená charakteristika. Ao obyčajne obzor prehľadu histórie ohraničený európou a +-stredovekom. Palica  má jednoznačný pôvod v bojových variantách nebezpečnej zbrane starovekej Indie a neskôr strednej ázie. Najčastejšia bojová varianta – čakan , valaška-nahradenie ohnutého madla malou sekerkou, na kaukaze  rovnako ako u nás…široká téma

  1. Neviem, asi si to nečítal

   Neviem, asi si to nečítal dostatočne pozorne. Ak zoberieš do úvahy, že palicu (aj ako oporu) používajú minimálne gorily, tak aj Tvoj pohľad je dosť zúžený.

 2. Vďaka Sahsa,za palicu a

  Vďaka Sahsa,za palicu a struh,na naše pomery tvoja práca nemá chybu.Kritikmi sa nenechaj znechutiť,poniektorí existujú v období keď  sa ešte nepoužíval oheň.

 3. Práca samozrejme záslužná,

  Práca samozrejme záslužná, ale … čo sú to naše pomery ? Malé , zaprdené, záhumnícke …?

 4. Ďakujem za povzbudzujúce

  Ďakujem za povzbudzujúce ohlasy. Na ceste sú ďalšie príspevky zo staršej produkcie, ale robím aj na ďalších témach. Pre pitbula1 ešte niečo TU.

 5. Bez diskusie, zas jeden do

  Bez diskusie, zas jeden do serie najlepsich clankov na Obnova.sk.

 6. Zdravím , chcel by som vedieť

  Zdravím , chcel by som vedieť ako sa na toto pozerá z hladiska zákonu , mám v držaní vychádzkovú palicu čo vo vnútri schovávava kord a okolo je obtočený bubienok , plne funkčný revolver na 6 nábojov , môžem s niečím takým ísť po ulici ( berme v ohlad že nemám žiaden preukaz ani nič ) , vlastniť to alebo predávať , darovať , proste akokolvek zachádzať ? Napríklad aj strielať v sebaobrane? 

 7. 190/2003 Z.z.   ZÁKON   z 23.

  190/2003 Z.z.   ZÁKON   z 23. apríla 2003     o strelných zbraniach a strelive

   

  (1) Na účely tohto zákona sa rozumie
  a) zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby
  vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa
  považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane,
  …..
  d) replikou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
  e) napodobeninou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál
  súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,

  ……

  (1) Zbraňou kategórie D je

  a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7, 5 J,
  b) plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,
  c) expanzná zbraň a expanzný prístroj,
  d) mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,
  e) historická zbraň,
  f) paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,
  g) narkotizačná zbraň,
  h) znehodnotená zbraň,
  i) rez zbrane,
  j) neaktívne strelivo,
  k) iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.

  (2) Držiteľ zbrane kategórie D je pri manipulácii s touto zbraňou povinný mať pri sebe doklad totožnosti

  nesmie ju viditeľne nosiť alebo prepravovať;

 8. Dámska vychádzková palička so

  Dámska vychádzková palička so striebornou hákovitou rukoväťou. Palička bola vyrobená v Nemecku približne v rokoch 1886 až 1909. Rukoväť je vyrobená zo striebra rýdzosti 900/1000. Na rukoväti paličky je  nemecký punc, polmesiac s korunou a značka: tvár hľadiaca vpravo, pod tým písmeno L a číslo 84, v kartuši v tvare stojatej, dole odrezanej elipsy. Na paličke je upevnený pes zo striebra s rovnakou značkou. Ďalej je tam upevnená štylizovaná ryba, možno monogram, bez značenia. Dĺžka paličky je 85 cm.

   

  Nemecký punc platný od 7. januára 1886 asi do roku 1909, polmesiac s korunou.

  Poprosím o určenie výrobcu a značky.

Comments are closed.