Nikoleta Píšová

1988 – 92 SPŠ textilná, Brno, ČR, odbor: textilné výtvarníctvo, špecializácia: pletiarska tvorba | 1993 – 2000 VŠVU, Bratislava, ateliér voľnej textilnej tvorby prof. Evy Cisárovej-Minárikovej | 1999 – 2000 študijný pobyt, University of Art and Design, Helsinkiy Fíns, ateliér: pletiarska tvorba, tlač na látky
profesionálna prax, realizácie, výstavy

1992 – 1993 pedagóg, ZUŠ, Banská Štiavnica
1997 – 98 pedagóg, ZUŠ, Bratislava
1998 – 99 externý návrhár, Dana Voda – výrobca pletených kolekcií
1999 – 2000 freelance dizajnér „Arola Design OY“, pletená kolekcia „Leto 2001“, Helsinki, Fínsko
Louhi“ projekt, vývin pleteno-plsteného materiálu v spolupráci s Aino Felt OY, Hyvinkaa; Arola Design OY a Technical University, Tampere, Fínsko
výstava v rámci projektu Louhi, TAIK, Helsinki, Fínsko
2000 – 2001 product designer, Zoe, a.s., Bratislava
2001 pedagóg, Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica, odbor: muzeológia
2001 pedagóg, SPŠ S. Stankovianskeho, textilné výtvarníctvo, modelovanie a navrhovanie odevov, Banská Stiavnica
2004 VKV – veľmi krátke vlnenie – autorská výstava, Dizajn štúdio ÚĽUV (s J. Havlovičovou)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…