Medzinárodný deň pamiatok

18. apríl – Medzinárodný deň pamiatok vznikol z podnetu medzinárodnej mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) a v roku 1983 ho schválilo UNESCO. Bývalé Česko-slovensko, jeden zo zakladajúcich členov ICOMOS, si v tento deň od jeho ustanovenia každoročne pripomínalo význam ochrany pamiatok a historických sídiel. Od roku 1993 tak robí aj Slovenská republika.Hneď od vzniku tejto tradície bol Medzinárodný deň pamiatok pre odborníkov najmä „sviatkom“ pracovným. Aj v tomto roku si ho pamiatkari pripomínajú predovšetkým zvýšenou aktivitou, odbornými podujatiami, seminármi, prezentáciou pamiatok verejnosti. Je to však práve verejnosť, ktorej je tento Medzinárodný deň pamiatok určený. Občania, najmä mládež, by si dôkladne mali uvedomiť obrovské historické, technické, umelecké, estetické, prípadne ďalšie hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v početných pamiatkových objektoch, pamiatkových rezerváciách, pamiatkových zónach a iných kultúrnych a historických lokalitách a územiach. Medzinárodný deň pamiatok je jednou z mála udalostí, ktoré môžu tieto nevšedné hodnoty občanom priblížiť, vysvetliť, propagovať. Pre mnohých je to aj príležitosť si uvedomiť, že prevažne nejde iba o akúsi „kultúrnu“ kulisu, v popredí ktorej prebieha všedný beh života, ale že často aj kultúrne pamiatky, objekty, areály a územia sú priamo tým „javiskom“, na ktorom a v ktorom sa život odohráva. Je teda našou spoločnou úlohou dosiahnuť, aby pamiatky boli čoraz viac živou súčasťou súčasných aktivít spoločnosti. Aby aj ako prostriedky a ciele kultúrnej turistiky, resp. súčasť kultúrnej infraštruktúry sa transformovali z úlohy kultúrnej „nadstavby“ na základné rozvojové impulzy, podnecujúce nielen pasívne zachovanie tradičných zručností, ale aj aktívny rozvoj zamestnanosti, osvety, služieb, domáceho a zahraničného cestovného ruchu.

V snahe viac zvýrazniť význam tohto sviatku sa v SR aj v tomto roku Medzinárodným dňom pamiatok otvára už štvrtý ročník „Mesiaca kultúrneho dedičstva“, cyklu podujatí zameraných na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt, ktorý nielen symbolicky, ale najmä mnohými aktivitami spája Medzinárodný deň pamiatok (18.apríl) s 18.májom, ktorý aj na Slovensku je už tradične Medzinárodným dňom múzeí.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…