Kurz o manažmente lokalít UNESCO

Štatút lokality Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorý na Slovensku prislúcha 5 kultúrnym a 2 prírodným lokalitám, vyžaduje špeciálnu pozornosť a náročnú koordináciu všetkých subjektov, podieľajúcich sa na správe a zhodnocovaní kvalít, pre ktoré boli zapísané do zoznamu svetového dedičstva.AINova (Academia Istropolitana Nova), Oddelenie ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva, v úzkej
odbornej spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a renomovanými domácimi a zahraničnými
odborníkmi pripravila špecializovaný kurz o manažmente lokalít Svetového dedičstva, ktorý ma za cieľ:
– posilniť vedomosti účastníkov o manažmente lokalít Svetového dedičstva;

– vytvoriť priestor na komunikáciu a iniciovať spoluprácu všetkých subjektov zapojených do ochrany a
rozvoja slovenských lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva;

– iniciovať tvorbu manažment plánov týchto lokalít, založených na partnerstvách a spolupráci
relevantných subjektov z verejného aj súkromného sektora;

– prispieť k zachovaniu, ochrane a vhodnému rozvoju slovenských lokalít Svetového dedičstva v budúcnosti.

Kurz chce osloviť všetky subjekty, zapojené do navrhovania lokality na zápis, do procesu jej správy,
ochrany, obnovy a rozvoja. Cieľovou skupinou sú zástupcovia štátnej správy, miestnej a regionálnej
samosprávy, odbornej verejnosti, mimovládnych organizácií a súkromnej sféry.
Kurz sa uskutoční na jeseň 2008 vo Svätom Jure v nasledovných termínoch:
I.časť (28.10.- 31.10.2008)
II.časť (24.-27.11.2008)
III.časť (8.-11.12. 2008)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR pod č. 1410/2007/57/1

KONTAKTNÁ ADRESA:
Academia Istropolitana Nova, odd. Ochrana o rozvoj kultúrneho dedičstva
Prostredná 47/A, 900 21 Svätý Jur, tel.: +421-2-44970449-53; fax: +421-2-44970455
email: bhcd@ainova.sk; www.ainova.sk
kontaktná osoba: Ing. arch. Erika Horanská, vedúca odd.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…