Jaroslav Ježek: Život je len náhoda

V Slovenskom národnom múzeu v Bratislave dnes otvorili výstavu o živote a tvorbe známeho ?eského skladate?a modernej hudby Jaroslava Ježka.

Pod názvom Jaroslav Ježek: Život je len náhoda bude verejnosti sprístupnená od 9. marca do 1. júla 2007 na Vajanského nábr. 2 v Bratislave. Výstava sa koná pod záštitou Vladimíra Galušku, ve?vyslanca ?eskej republiky na Slovensku.
Expozícia, ktorá je autorským projektom Národního muzea ? ?eského muzea hudby, približuje život a dielo výrazného medzivojnového skladate?a Jaroslava Ježka, ktorý svojimi pies?ami dop??al slávne duo Jí?ího Voskovca a Jana Wericha. Pre divadelné hry ich Oslobodeného divadla skladal scénickú hudbu a piesne, ktoré tvoria základ ?eskej modernej tane?nej a jazzovej hudby. Širokej verejnosti sú ur?ite známe melódie  “Tmavomodrý sv?t”, “Hej rup”, “Nebe na zemi”, “Píse? strašlivá o Golemovi” , “Šaty d?laj ?lov?ka”, “Klobouk ve k?oví”, “Babi?ka Mary” ?i “Život je jen náhoda”.


JezekJednotiacim motívom výtvarne netradi?ného po?atia výstavy sa stala kocka, inšpirovaná názvom zájazdového predstavenia Oslobodeného divadla ?V+W+Ježek v kocke?. V kockách sa odohrávajú i štyri hlavné témy výstavy: Ježkovo detstvo a mlados?, pôsobenie v oblasti vážnej hudby, aktivity v Oslobodenom divadle a pobyt v USA. ?ažiskovými exponátmi výstavy sú Ježkove rukopisy, dobové tla?e skladieb, mnohé fotografie, hudobné nástroje a tla?ová dokumentácia. Návštevníci vzhliadnu i osobné predmety z pozostalosti J. Ježka, jeho okuliare, zápisníky a autografy. Dobová kaviare?, premietanie sprievodných filmov, jazzová hudba a panoráma New Yorku dokreslia charakter medzivojnového obdobia. Vtip a hravos? výstave nepochybne dodajú karikatúry Adolfa Hoffmeistera a Franty Bidla.


jezko


Jaroslav Ježek (1906 Praha ? 1942 New York)  patrí medzi najvýraznejších medzivojnových skladate?ov ?eskej modernej hudby. Spolo?ne s B. Martin? a E. Schulhoffom vytvorili moderný typ klavírnej skladby. Medzi jeho vrcholné diela v oblasti ?vážnej hudby? patria Koncert pre klavír a orchester, Koncert pre husle a dychový orchester, Symfonická báse? (1936) a iné. Umelecky výnimo?ná je jeho tvorba v oblasti užitých žánrov, kde bol v pravom zmysle zakladate?om tradície ?eskej modernej tane?nej piesne a spolo?ne s E. F. Burianom aj piesne politickej. V jazzovej oblasti znamenal medzinárodnú špi?ku, ale až po pred?asnej smrti sa mu dostalo z úst Bennyho Goodmana uznania aj v zahrani?í.


Jezko JezekVýstava: Jaroslav Ježek: Život je len náhoda
Organizátori: Slovenské národné múzeum, Národní muzeum ? ?eské muzeum hudby
v spolupráci s ?eským centrom Slovensko;
Autor: PhDr. V?ra Šustíková, Národní muzeum ? ?eské muzeum hudby
Grafický design: Dáša Pošmourná
Výtvarná koncepcia: Akad. arch. Jozef Habodász, D&D Studio, spol. s r.o.
Komisárka výstavy: PhDr. Eva Paulová
Miesto konania: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava
Termín: 9.3.2007 ? 1.7.2007
Otvorenie: 8. marca 2007
Otvorené denne (okrem pondelka) od 9.00 do 17.00 hod


 Životopis: Jaroslav Ježek


Jaroslav Ježek sa narodil 25. septembra 1906 v rodine dámskeho kraj?íra. Na svet prišiel so šedým zákalom a operácie jeho situáciu ešte zhoršili: na pravé oko oslepol úplne. V detstve ochorel na šarlach a táto choroba mu poškodila sluch. K tomu všetkému sa ešte v dospelosti pridružili problémy s nevyvinutou ?advinou a vysokým krvným tlakom. Napriek tomu, že sa na svet pozeral skrz ?malú dierku? jedného oka, pod?a Jana Wericha bol najveselším humoristom v ?eskej hudbe.


V slepeckom ústave, kam ho umiestnili po?as vojny, sa u?il hra? na nieko?ko hudobných nástrojov. I ke? nesp??al zdravotné kritéria pre štúdium, prihlásil sa na pražské konzervatórium. Prijímaciu komisiu ohromil, ale pre jeho zlý zrak ho na štúdium klavíra neprijali. Bol zaradený do kompozi?nej triedy K. B. Jiráka a navštevoval i kurz štvr?tónovej hudby A. Háby. Už v druhom ro?níku sa sú?asne venuje i štúdiu klavírnej hry u profesora Albína Šímy. Po absolutóriu kompozície bol prijatý do majstrovskej školy J. Suka a v?aka podpore od mecenáša odchádza v roku 1928 na krátky študijný pobyt do Paríža, kde sa oboznamuje s európskymi hudobnými technikami.


V roku 1929 získal diplom majstrovskej kompozi?nej školy Jozefa Suka, ktorý umeleckého génia charakterizoval slovami: ?Ve?ká inteligencia, vzdelanie všestranné, s?ítanos?, rýchle vnímanie, bystré pozorovanie…? Ježek sa stal ?lenom avantgardnej Hudobnej skupiny Mánesa, ktorá bola v ?echách reprezentantom neoklasicizmu a konštruktivizmu. Bol uznávaným skladate?om vážnej hudby, ktorého si cenil i Igor Stravinskij.


Po škole sa Ježek stal dvorným skladate?om a dirigentom Osvobozeného divadla ? divadla dvoch klaunov, dramaturgov, autorov a spolurežisérov Jí?ího Voskovca a Jana Wericha. Z Ježka sa stal v pravom zmysle slova ?hitmaker? a jeho melódie piesní ?Tmavomodrý sv?t?, ?Klobouk ve k?oví? ?i Život je jen náhoda? si osvojila široká verejnos?. Ježkova hudba znie i z filmového plátna ? z filmov ?Hej rup?, ?Sv?t pat?í nám? alebo ?Pudr a benzin?.


V roku 1938 uniká spolu s V+W pred nacistickou okupáciou do USA, kde pôsobí ako u?ite? klavíra a zbormajster amatérskeho ?eskoslovenského speváckeho zboru a  ženského Spevokolu, v ktorom si našiel i svoju manželku Francis, pôvodom z obce Tupesy pri Uherskom Hradišti. V Spojených štátoch chradne a na Nový rok 1942 vo svojich 35.rokoch zomiera. Po vojne jeho popol previezli do ?iech a pochovali na pražskom Olšanskom cintoríne.[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Dunajské príbehy

Pod spoločným názvom DUNAJSKÉ PRÍBEHY pripravili SNM – Múzeum židovskej kultúry, odbor kultúry Mesta Salzburg, Židovské múzeum Viedeň a Rakúske kultúrne fórum Bratislava dve výstavy: Stefan Zweig – európsky Rakúšan a Kladovo – útek do Palestíny. Množstvo unikátneho a pôsobivého materiálu dokumentuje príbehy židovských utečencov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny pokúsili po Dunaji dostať do Palestíny. Utečencom bol aj slávny spisovateľ Stefan Zweig, ktorého život a dielo je témou druhej výstavy.

Nanosvet

Slovenské národné múzeum v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ob?ianskym združením RIO 21 pripravili výstavu Nanosvet, ktorá ponúkne verejnosti a najmä mládeži poh?ad na svet ve?mi malých ro

Divadlo – Vášeň, telo, hlas

DIVADLO – Vášeň, telo, hlas Výstava Divadlo – vášeň, telo, hlas prvýkrát v histórii Slovenska predstavuje divadlo v jeho najrozmanitejších historicko-spoločenských a umeleckých súvislostiach. Približuje divadelné prejavy v prelomových historických obdobiach, mapuje vznik a vývoj profesionálneho divadla na území Slovenska od roku 1920 až po súčasnosť, predstavuje historickú i novodobú architektúru divadelných budov. Divadlo ako kolektívne umenie je jedným z tých umeleckých druhov, ktoré existujú len v konkrétnom čase a priestore.