Podmienky používania

Dokument obsahuje všeobecné informácie o právnom charaktere stránok webového (internetového) portálu „www.obnova.sk“ Michal Hrčka, portál Obnova.sk (ďalej len portál), úpravu práv a povinností tretích osôb voči portálu pri používaní webových (internetových) stránok Spoločnosti a informácií, ktoré obsahujú. Tento dokument si, prosím, pozorne prečítajte.

1. Autorské práva

1.1. Všetky materiály zobrazené alebo uvedené na webových (internetových) stránkach portálu, vrátane všetkých dokumentov, súborov, grafiky, kódu a všeobecného vzhľadu stránok sú predmetom autorských práv portálu a jeho prevádzkovateľa, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva sú vyhradené, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

1.2. Akýmkoľvek nepovoleným zásahom do webových (internetových) stránok portálu alebo ich nepovoleným použitím alebo ich časti, môže dôjsť k porušeniu autorských práv portálu alebo autorským právam príbuzných práv tretích osôb alebo portálu. Akékoľvek použitie autorského diela bez súhlasu autora alebo osoby, ktorá je oprávnená na poskytnutie súhlasu s používaním diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií sú protiprávne a postihnuteľné podľa občianskeho aj trestného práva.

2. Vkladanie údajov

2.1. Akýmkoľvek vložením údajov do Obnova.sk (diskusie, komentáre, akcie, články, aktuality, videá, súbory, fotografie, kontakty…) poskytujete údaje pre potreby portálu.

2.2. Príspevok v blogu/článku má byť ucelený a informačne hodnotný. Vrcholne nevhodné sú príspevky ktoré žiadajú komunitu o určenie hodnoty nejakej zbierky či starožitnosti. Takéto príspevky smerujte do diskusií. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok zmazanie príspevku a/alebo zablokovanie užívateľa.

3. Obmedzenie zodpovednosti

3.1. Žiadna informácia uvedená na webových (internetových) stránkach portálu v textovej alebo grafickej podobe sa nesmie považovať za poskytovanie rád, návodov alebo odporúčaní. Žiadnu informáciu nemožno považovať za základ akéhokoľvek rozhodnutia alebo činnosti.

3.2. Portál nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za správnosť, úplnosť, používanie alebo využívanie informácií uvedených na webových (internetových) stránkach portálu.

3.3. Portál nenesie žiadnu zodpovednosť za pravidelné uverejňovanie nových informácií alebo uvádzanie informácií uvedených na webových (internetových) stránkach portálu do súladu so skutočnosťou v čase.

3.4. Webové (internetové) stránky portálu, ich obsah a akékoľvek služby na nich uvedené či ponúkané sú poskytované v stave v akom sa nachádzajú a v tomto stave sú aj k dispozícii. Portál, jeho zamestnanci, zástupcovia a ďalšie osoby, ktoré majú oprávnenie konať v mene portálu nezodpovedajú za náhradu škody ktorá vznikla na základe alebo v súvislosti
* s prístupom, využitím alebo nemožnosťou využitia webových (internetových) stránok portálu,
* s materiálmi, informáciami, odporúčaniami, ktoré sa na webových (internetových) stránkach portálu objavia alebo vzniknú na základe poskytovaných služieb,
* s omeškaním, chybou, prerušením prevádzky webových (internetových) stránok portálu alebo služieb ponúkaných na webových (internetových) stránkach portálu alebo ich prostredníctvom.
Toto všeobecné komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škôd bez ohľadu na ich druh.

4. Informácie

4.1. Všetky údaje na webových (internetových) stránkach portálu majú len informačný charakter a portál na tieto stránky umiestňuje najaktuálnejšie informácie. Upozorňujeme však používateľov týchto stránok, že z technických dôvodov nemusí byť v danom okamihu dokončená ostatná aktualizácia akejkoľvek informácie.

4.2. Portál vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti informácií uvedených na webových (internetových) stránkach portálu. Napriek tomuto úsiliu sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti alebo iné chyby, ktoré sa portál bude usilovať opraviť či odstrániť podľa svojich možností po identifikácii zistených nepresností alebo chýb.

4.3. Portál môže kedykoľvek upraviť akýkoľvek materiál, dokument alebo informáciu uvedenú na webových (internetových) stránkach portálu bez predchádzajúceho upozornenia.

4.4. Modifikácie týchto Podmienok používania sú platné v okamihu ich zverejnenia.

5. Odkazy na iné webové (internetové) stránky

5.1. Webové (internetové) stránky portálu môžu obsahovať odkazy (linky) na ďalšie webové (internetové) stránky, ktoré nie sú súčasťou webových (internetových) stránok portálu. Portál nezodpovedá za obsah takýchto stránok a nezodpovedá za prípadné škody a ujmy vzniknuté na základe prístupu a používania takýchto stránok, vrátane inej zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah webových (internetových) stránok poskytovaných niektorou takouto treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu.

5.2. Všetky odkazy (linky) sú uvádzané výlučne z dôvodu komplexnosti informácií poskytovaných užívateľovi webových (internetových) stránok portálu.

5.3. Ak chce užívateľ použiť odkaz (link) na webové (internetové) stránky portálu, môže odkázať na úvodnú domovskú stránku (homepage).

5.4. Je zakázané vkladať webové (internetové) stránky portálu do rámca (frame) iných webových (internetových) stránok, ktoré nie sú súčasťou portálu a/alebo skupiny osôb, ku ktorým portál z právneho a/alebo faktického titulu patrí.

5.5. Je zakázané, za akýchkoľvek okolností, použiť webové (internetové) stránky portálu, niektorú adresu elektronickej pošty (e-mail) alebo faxové číslo na zasielanie dôverných alebo zo zákona utajovaných informácií a informácií, ktorých režim zverejňovania je akýmkoľvek spôsobom obmedzený.

6. Ochrana osobných údajov
6.1. Registráciou, vkladaním údajov a prehliadaním portálu súhlasíte s našimi pravidlami Ochrany osobných údajov.

7. Tresty za porušenie pravidiel
6.1. Porušenie podmienok používania bude mať za následok zmazanie príspevku a/alebo zablokovanie užívateľa. O postupe mazania a blokovania rozhoduje administrátor stránky.

Zverejnené: 1. 2. 2002
Upravené: 20. 1. 2006, 29. 7. 2009, 3. 2. 2014, 5. 2. 2021