Ochrana osobných údajov

Michal Hrčka ako prevádzkovateľ nezávislého portálu Obnova.sk rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ích náhrad a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Základné informácie:
Prevádzkovateľ: Mgr. Michal Hrčka
Andreja Kmeťa 12
969 01 Banska Štiavnica
Tel.: +421 45 228 99 75
e-mail: obnova@obnova.sk

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom registračného a iného formulára umiestneného na webovej stránke www.obnova.sk

Sprostredkovateľ:
– Google LLC., a iný.
– Obnova s.r.o.
– Spoločnosť pre pamiatky

Účel spracovania osobných údajov:

  1. vedenie profilu
  2. posielanie vnútorných správ a notifikácií
  3. zasielanie článkov a blogov
  4. zasielanie multimediálneho obsahu a odkazov
  5. zasielanie diskusných príspevkov a aktualizácií
  6. zasielanie notifikácií a magazínov emailom

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

– meno a priezvisko
– adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
– adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
– telefónne číslo
– e-mailová adresa
– iné osobné údaje

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré člen komunitného portálu od prevádzkovateľa očakáva. Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na prevádzku komunitného portálu a magazínu.

Pri registrácii máte možnosť udeliť nám súhlas na zaradenie Vašej e-mailovej adresy do našej databázy e-mailov, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našom tovare, službách a novinkách na webovej stránke. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie oznámite písomne na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom. Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov. K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia, ktorí sú viazaní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté.

Osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil spoločnosť likviduje. V prípade, že sú predmetom spracúvania osobné údaje uvedené na úradných dokladoch, dotknutá osoba môže požiadať o ich vrátenie.

Sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade získané osobné údaje nesprístupňuje ani nezverejňuje. Sú k dispozícii iba generálnemu partnerovi Obnova s.r.o. a Spoločnosti pre pamiatky, ktorá združuje redaktorov Obnova.sk


Práva a povinnosti dotknutej osoby:

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch. Dotknutá osoba je povinná uvádzať pravdivé a aktuálne osobné údaje a zároveň je v prípade ich zmeny povinná informovať našu spoločnosť. Údaje uvedené v registračnom formulári sú spracúvané počas celej doby existencie profilu v portáli Obnova.sk.


Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013:
– na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie či sú alebo nie sú jej osobné údaje
– vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané
– vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje
– vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
– vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
– vyžadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona
– vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
– na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu – využívaniu – poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu
Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o nich informovaná do 30 dní od ich prijatia. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou, písomnou formou alebo osobne na adrese spoločnosti.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, kontaktujte prevádzkovateľa na vyššie uvedených kontaktoch.

– ľen portálu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v kapitole 2. týchto všeobecných obchodných podmienok a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

– Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi člena zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu člen poskytne, slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám, okrem sprostredkovateľov, ani inak komerčne využívané.

– Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely prevádzky portálu a magazínu, sociodemografické spracovanie a marketingové účely prevádzkovateľa. Registračné údaje o členoch sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade, kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne.

Zverejnené: 1. 2. 2002
Upravené: 3. 2. 2014, 5. 2. 2021