GMB – Pálffyho palác – marec 2004

POCTA JOSEFOVI LADOVI
Josef Lada je autorom jedných z najpodmanivejších zimných a nočných krajín. Charakteristikou jeho diela je prepojenie reality a predstavivosti, v ktorom sa prelína česká vidiecka krajina, jej život so svojimi zvukmi a obyčajmi, so stovkami prostých ľudí…POCTA JOSEFOVI LADOVI
29.1.-11.4.2004
Panská 19, Bratislava
Kurátorka: Kamila Husaříková
Autor a manager projektu: Jan Kukal
…typických pre toto prostredie, ale aj svet bájí, rozprávok a povestí.
Výstava sa koná v spolupráci s Múzeum Prostějovska Prostějov.

GABRIEL ŠTRBA
4.3.-25.4.2004
Kurátorka: Eva Trojanová

Gabriel Štrba (1935) je neprehliadnuteľnou postavou súčasného slovenského umenia – predovšetkým grafiky, kresby a ilustrácie od šesťdesiatych rokov minulého storočia. V poslednom období sa venuje najmä voľným kompozíciám realizovaným aj z rôznych materiálov a doplnených kresbovými zásahmi, alebo naopak. Základné kresbové vyjadrenie dopĺňa rôznymi, často nájdenými materiálmi. Hľadá a nachádza v nich intimitu svojho vzťahu k veciam, k okoliu a k prírode.

ŠTIPENDIUM PRE MLADÝCH KURÁTOROV: Verejná objednávka 23.3.-2.5.2004 Kurátorky: Katarína Hrdá, Tatiana Koššová
Projekt Štipendium pre mladých kurátorov vznikol z iniciatívy Galérie mesta Bratislavy, s cieľom umožniť a podporovať kurátorskú prax študentov – budúcich kurátorov. Víťazný projekt VEREJNÁ OBJEDNÁVKA s participujúcimi výtvarníkmi – študentmi VSVU, Dávidom Baffim, Petrom Beňom, Petrom Krupom, Matúšom Priehybom a Erikom Šille sa zameriava na prieskum vzťahu laickej verejnosti, ako potenciálneho publika, ku galerijným inštitúciám. Jeho cieľom je pritiahnuť diváka do galérie, vytvorením diela na jeho „objednávku“.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Gabriel ŠTRBA

Tvorivé obdobie Gabriela Štrbu zasahuje dnes už do úctyhodného piateho desaťročia. Je neprehliadnuteľnou postavou súčasného slovenského umenia – predovšetkým grafiky, kresby a ilustrácie od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Ako absolvent pražskej „Umprumky“ , špeciálky prof. K. Svolinského, priniesol na slovenskú umeleckú scénu nové výtvarné prvky a rozdielne umelecké videnie.

Verejná obiednávka

Projekt Štipendium pre mladých kurátorov vznikol z iniciatívy Galérie mesta Bratislavy, s cieľom umožniť a podporovať kurátorskú prax budúcich kurátorov – študentov umenovedných univerzitných odborov. Z dôvodu absencie možností galerijnej praxe sa Galéria mesta Bratislavy rozhodla každoročne vytvárať priestor pre realizáciu jedného projektu, vybraného odbornou komisiou v zložení kurátorov GMB a zástupcov participujúcich katedier. Projekt má ambíciu stať sa stabilným podujatím s pravidelnou periodicitou a otvoreným priestorom pre aktívny vstup mladých kurátorov. Jeho zámerom je podnietiť záujem budúcich kurátorov o kurátorskú a manažérsku prácu na pôde galérie.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…