Ernest Zmeták, Matilda Čechová „Východiská maľby“

Výstava predstavuje maliarsku tvorbu dvoch slovenských umelcov Ernesta Zmetáka a Matildy Čechovej, pre ktorých krása oravskej krajiny znamenala bohatý inšpiračný a motivický zdroj. Ich tvorbu nespájala len láska k Orave, ale aj spoločný študijný pobyt v Taliansku v roku 1947 a príbuzné umelecké programy s dôrazom, kladeným na konštruktívnu obrazovú osnovu, rytmizáciu a sumarizáciu tvaru. To sa stalo východiskom pri výbere diel zo zbierok Oravskej galérie a zostavení koncepcie výstavy.

Ernest Zmeták ( 1919 – 2004 ) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u prof. V. Aba-Nováka a B. Kontulyho (1938 – 1943). V r. 1943 krátko navštevoval Oddelenie kreslenia a maľovania na SVŠT v Bratislave. Od roku 1945 bol členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. Po pobyte v Paríži v roku 1946 podnikol nasledujúci rok prvú študijnú cestu do Talianska, kam sa potom ešte mnohokrát vracia. Stáva sa spoluzakladateľom Spolku umelcov a priateľov grafiky. V rokoch 1949 – 1952 pôsobil ako asistent Ľ. Fullu na bratislavskej VŠVU. Od roku 1950 chodí často pracovať na Oravu. So Zmetákovými pobytmi na Orave je spojené i oravské účinkovanie mnohých mladých umelcov. V rokoch 1952-1953 tu realizoval za spolupráce Andreja Barčíka mozaikový cyklus pre kostol v Rabči, chodili sem s nimi Ivan Štubňa, Vladimír Kompánek, Milan Laluha, ale aj M. A. Bazovský. Od 50. rokov až do konca života chodil pravidelne maľovať do Zázrivej. Na XXIX. bienále v Benátkach v r. 1958 Ernestovi Zmetákovi udelili cenu za grafiku. Za celoživotné dielo mu prezident R. Schuster v r. 2004 udelil Pribinov kríž I. triedy. Oravská galéria v Dolnom Kubíne ochraňuje vo svojom zbierkovom fonde 32 malieb, 110 grafických diel a 31 kresieb E. Zmetáka.

Matilda Čechová (1908 – 1995) od r. 1912 žila s rodinou v rozličných častiach Rakúska, v r. 1921 sa vrátila a striedavo žila na Slovensku a v Čechách. V r. 1929 – 1931 študovala na Učiteľskom ústave v Martine. Výtvarné vzdelanie získala na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 – 1936, prof. F. Malý) a na Odd. kreslenia a maľovania SVŠT, kde študovala v r. 1941 – 1947 u prof. G. Mallého, M. Schurmanna a J. Mudrocha. V r. 1947 – 1948 absolvovala študijný pobyt na Akadémii krásnych umení v Ríme u prof. M. Maccariho. Bola členkou skupiny Hollar, Umeleckej besedy slovenskej, neskôr Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, ZSVU a Spolku grafikov a priateľov grafiky. V r. 1931 – 1951 pedagogicky pôsobila na Odbornej škole pre ženské povolania v Bratislave. Významná bola aj jej zberateľská činnosť – zozbierala bohatú kolekciu ľudového umenia (výšivka, keramika, kroj, plastika a sklomaľba). Jej časť zakúpila Oravská galéria v Dolnom Kubíne do svojich zbierok tradičného ľudového umenia, ktoré sú vystavené na Slanickom ostrove umenia na Oravskej priehrade. V zbierkach Oravskej galérie sa nachádza 53 výtvarných diel Matildy Čechovej v troch výtvarných disciplínach : 28 malieb, 24 grafík a úžitkové umenie zastupuje 1 art-protis.

Mgr. Dagmar Adamusová

– Názov výstavy: Ernest Zmeták, Matilda Čechová „Východiská maľby“
zo zbierok Oravskej galérie

– Miesto konania: Výstavná sien „Ateliér“ v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne
– Kurátor: PhDr. Eva Ľuptáková
– Výstava sprístupnená: od 4. apríla 2005

– Výstava potrvá: do 30. septembra 2005
– Kontakt: tel.: 043/5322793, 043/5863212, email: ogaleria@nextra.sk, www.oravskagaleria.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Matilda Čechová

21.3.1908 – 1.11.1995
Od r. 1912 žila s rodinou v rozličných častiach Rakúska, v r. 1921 sa vrátila a striedavo žila na Slovensku a v Čechách. V r. 1929 – 1931 študovala na Učiteľskom ústave v Martine. Výtvarné vzdelanie získala na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 – 1936, prof. František Malý) a na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT, kde študovala v r. 1941 – 1947 u prof. Gustáva Mallého, Maximiliána Schurmanna a Jána Mudrocha.

Ernest Zmeták

12.1. 1919 – 14.5. 2004
V roku 1938 navštevoval maliarsky a kresliarsky kurz Karola Harmosa v Komárne. Úspešne zložil prijímaciu skúšku na pražskú Akadémiu výtvarných umení, no dramatické spoločensko-politické udalosti mu štúdium znemožnili a preto sa rozhodol študovať na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u prof. Vilmosa Aba-Nováka a Bélu Kontulyho (1938 – 1943).

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.