Turizmus a hradné ruiny

13 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa strombus72
Offline
Turizmus a hradné ruiny

Chcel by som rozbehnúť širokú debatu o správaní sa turistov na hradných zrúcaninách, a osobitne na tých , ktoré sa rekonštruujú-konzervujú.
Aké sú podľa vás " Práva " a " Povinnosti " turistov pri návšteve týchto pamiatok???(prosím nevyhýbajte sa tej druhej polovici otazky.)

:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:

Neskôr vystvetlím moje postoje a motív tejto témy.

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Práva a povinnosti... , trochu zle postavená otázka. Povinnosti žiadne, ide o to, že ak majú "Boha pri sebe" tak sa ich to ani netýka, nie je prečo, prídu, pozdravia, pokecajú, možno pomôžu, spokojne odídu. Tých, čo ho pri sebe nemajú sa to netýka tiež, pretože všetky slová sú márne, môžeš si hovoriť čo chceš, aj tak idiot budeš Ty.
Ak by si však chcel pre výstrahu niektorých nespratníkov trebárs vyvesiť na kríž, tak si sa dozvedel, že najlepší je z libanonského cédra, ale môže byť aj smrekové.

Obrázok používateľa harp
Offline

Nacrtnem dva pristupy akym sposobom su upravene povinnosti navstevnika na zrucanine. Mozno aj tri.

1.)
Kazda pamiatka je chranena Zakonom o ochrane pam. fondu:

a) nechráni hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec pred ohrozením, poškodením, znehodnotením a hnuteľnú vec pred odcudzením v čase od doručenia oznámenia o začatí konania o vyhlásení hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) neplní oznamovaciu povinnosť ustanovenú podľa tohto zákona,
c) neodovzdá dokumentáciu podľa § 32, 33 a 39,
d) premiestni bez predchádzajúceho súhlasu príslušného pamiatkového úradu (§ 24) kultúrnu pamiatku,
e) uskutočňuje stavbu, stavebnú zmenu alebo udržiavacie práce na nehnuteľnej veci, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou, ak sa nachádza v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme, bez vyžiadania rozhodnutia krajského pamiatkového úradu alebo nedodržiava podmienky určené v tomto rozhodnutí,
f) nezabezpečuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky, neudržiava ju v dobrom stave a využíva ju spôsobom, ktorý ju ohrozuje, poškodzuje, znehodnocuje alebo ničí, alebo ju nechráni pred odcudzením,
g) vykonáva obnovu kultúrnej pamiatky bez vyžiadania rozhodnutia krajského pamiatkového úradu alebo nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí,
h) svojím konaním spôsobuje nepriaznivé zmeny stavu kultúrnej pamiatky a ohrozuje jej ochranu,
i) neplní podmienky určené krajským pamiatkovým úradom na ďalší výkon činností,
j) vykonáva bez povolenia výskumy na kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach alebo archeologických náleziskách, vyhľadáva hnuteľné archeologické nálezy a vykonáva ich zber,
k) znehodnocuje, poškodzuje alebo ničí kultúrnu pamiatku,
l) napriek rozhodnutiu krajského pamiatkového úradu ohrozuje kultúrnu pamiatku, spôsobuje nepriaznivé zmeny jej stavu,
m) zapožičia do zahraničia, pokúsi sa do zahraničia vyviezť alebo vyvezie kultúrnu pamiatku bez predchádzajúceho súhlasu ministerstva.

K tomuto len pripomeniem, ze podla tohoto zakona vatsina vlastnikov zrucaniny porusuje zakon, od momentu, ked zrucaninu vlastni :)

2.)
Vlastnik moze obmedzit, vylucit pohyb zudzich osob po lokalite. Porusenie tohoto zakazu (pravidiel) upravuje zakon. Podrobnosti v teme o Pamiatkovej zone v Kremnici a dialnici cez nu.
Toto je pripad Cachtickeho hradu. Na najnavstevovanejsiu zrucaninu je zakaz vstupu. Rezim na hrade upravil napr. najomca hradu Uhrovec.

3.)
Zakon o ochrane prirody a krajiny upravuje pohyb mimo vyznacenych chodnikov a spravanie sa v jednotlivych stupnoch ochrany prirody a krajiny. A ak niekto namieta, ze nie vsetk yhrady su v Prirodnych chranenych uzemiach, nema pravdu. Cele uzemie SR je chranene 1. stupnom ochrany.

Citujem:

Na území Slovenskej republiky platí prvý stupeň ochrany, ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný na jeho základe neustanovuje inak. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona.

to znamena

VŠEOBECNÁ OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
§ 3
Základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny

(1) Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

(2) Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie.

(3) Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia14) a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu.15)

(4) Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.

(5) Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.16)
§ 4
Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov

(1) Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

(2) Ak činnosť uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len "orgán ochrany prírody") túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.

(3) Zakazuje sa odchytávať a usmrcovať živočíchy na miestach ich prirodzeného výskytu. Tento zákaz neplatí, ak sa odchytávanie alebo usmrcovanie uskutočňuje v súvislosti s vykonávaním vedeckovýskumnej činnosti alebo ak hrozí bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo poškodenie jeho majetku, alebo ak to ustanovujú osobitné predpisy17) alebo tretia časť tohto zákona.

(4) Každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.

(5) Ak dochádza k preukázateľnému usmrcovaniu vtáctva na elektrických vedeniach alebo telekomunikačných zariadeniach, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť, aby ich správca vykonal technické opatrenia zabraňujúce usmrcovaniu vtákov.

Viac sa mi vzhladom na pokrocily cas nechce :)

__________________

Pracujem aj pre www.obnova.eu // www.cervotoc.sk // www.lanovefarby.sk

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Vidím tu viac problémov, viem síce, že neznalosť zákona neospravedlňuje, ale vie napríklad bežný turista, že daná zrúcanina je NKP, nie je to skoro nikde napísané, dokonca ani na skautských tabuliach. Vidíš rozdiel medzi Gýmešom, Starhradom, Tematínom a Živánskou vežou? ´Gýmeš je NKP, fyzicky, teda aj právne existuje, Starhrad NKP nie je, nemá ani vlastnú parcelu, fyzicky, teda právne neexistuje, Tematín je NKP, má aj svoju parcelu, ale akosi sa stalo, že formulka, že ide o zrúcaninu hradu Tematín z katastra vypadla, teda fyzicky, právne neexistuje, Živánska tak ako Starhrad tiež nemá svoju parcelu, ale je NKP len na papieri na PÚ. Podľa mňa, absolútny právny chaos, vie mi niekto povedať, kde to teda platí a kde nie, myslím právne.
Preto hovorím iba o obyčajnej ľudskej slušnosti, nehovoriac už o vykonávaní záchranných prác, tam by sme sa dopracovali takisto k rôznym pochybeniam, do toho ale rýpať nechcem, ale časom sa aj to bude musieť vyriešiť.

Obrázok používateľa vlcik-tlcik
Offline

Ešte dovetok
Ak teda hovoríme o zákonoch a ich aplikácii, musí existovať aj jednoznačný výklad, jednoznačné určenie, kde to platí a nie takýto právny bordel, pretože dobrý právnik by ma pri dostatku peňazí vysekal aj z toho, keby som si Tematín preniesol trebárs do záhrady.

Obrázok používateľa shamman
Offline

No v zaklade si myslim že tu ani tak o zakony nejde ako skor o kulturu. Viem že v vela hradom su vlasnte postavene v terajsej dobe na nevysporiadaných majetkoch a preto sa nedajú uvadzat ako hrady ale pokial ide o ich deštrukciu alebo ich ochranu maliby sme sledovat skor vyuku a dosledky skoly a rodiny na deti a vlastne slovensku kulturu lebo na proti Cechom ktory na svoje pamiatky dozeraju ako na svoju vlastnu historiu a svoju hrdost. My osobne ich berieme ako možnost na zabavu striekanie grafitou pripadne dobre terenne zavodiska pre nase štvorkolky či motorky.
Osobne si myslim, že pokial sa naš nacionalizmus nezmeni na niečo kde povieme my mame XY hradov a zamkou a podtesi ich pozriet lebo ich aj opravujeme sami a budeme na ne patrične hrdy tak sa nič nezmeny.
Na toto si možme zobrat prikla aj čerpania grantov s EU Cesi vybrali takmer všetky graty na kulturu čo my nedokažeme ani na 10 percent. dalsia vec je neumožnujeme vytvarat zo zrucanin hrady tipu rodineho hosidlenia s kustodom ktore sa momentalne tvoria v cechach.
Mal som možnost vidiet hrad a hradky ktore su takto obyvane a pokladam to za celkom zaujimave. Dalšou vecou je aktyvit spojene stymito hradmy ako su šermiarske predstavenia a podobne proste čo sa tika kultury nasa smeruje skor k Americkemu sposobu Hyperschop kultura kde clovek radsej ide hyperkarketov a centier ako do muzei a hradov či do prirody..

Obrázok používateľa harp
Offline

Moj trojlistok pristupov bol odpovedou na otazku. Mas pravdu, ze znalost zakona, jeho uplatnovanie ba aj samtny zakon nie je casto vproiadku. To je uz vsak na inu diskusiu. Ak vsak hovorime o ludskom pritupe, mali by sa navstevnici zrucanin v prvom rade spravat ako kulturny ludia, nie ako neandrtlaci.

PS: Ja osobne nemam nic proti neandrtalcom. Pri pisani tohoto prispevku nebol zraneny ziandy neandrtalec. :)

Bolo by zaujimave keby PU zas zacal osadzat na NKP tabulky, trebars aj taketo.

Obrázok používateľa jozo
Offline

No neviem, museli by ich mat pre kazdy objekt niekolko v zasobe a museli by byt vysoko>prevysoko...

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

a z casu na cas i obmienat... resp. vybrat vhodnejsi material - ak sa da... lebo zub casu sa tusim kamosi s kazdym materialom :)
totiz ta tabulka na fotke od harpa by mi na pamiatke vysoko - prevysoko prisla necitatelna...

__________________

Kto celým srdcom miluje svoj národ (seba), nemá ani zrnko nenávisti k iným národom (ľuďom).

Obrázok používateľa strombus72
Offline

V podstate ste pochopili dôvod otázky. Jedná sa o to , že návštevníkov akosi na hradoch pribudlo tento rok geometrickým radom(asi za to môže kríza?) a množia sa aj individua, ktorím ,okrem toho že si chcú robiť na hrade čokoľvek(od slušného stanovania a opekania v 4.stupni ochrany- na NKP,cez nácvik lezenia po múroch,bicyklovanie,...až po airsoft -obstreľovanie sa za súmraku z vybavením za niekoľko tisíc....)ale sú aj taký, ktorý za obmedzujúce ich práva "vlastníkov niečoho- čo patrí predsa každému a nikomu" považujú aj samotnú existenciu snahy o záchranu a rekonštrukciu hradných ruín. A to že aj samotná návšteva hradu je životu nebezpečná, o deťoch ani nehovorím, im vôbec v ich názore na vec nebráni. A to som osobne videl ako jedno dieta zostalo otcovi vysieť na ruke ako stúpilo na kraj prepadnutej klenby, alebo ako sa decká bez dozoru naháňali po okraji cca 15 metrovej priepasti za rozdrobeným okrajom muriva ! Ale aktivity na zmenu tohto stavu , akosi veľa ľuďom prekážajú, čo je pre mňa veľkým prekvalením a sklamaním zároveň. !!!!

Obrázok používateľa Skalan
Offline

Buduci rok bude v Trencine konferencia "Pamiatky a cestovný ruch", ak máte napady naco sa treba zamerat, ci by ste chceli prednasat, kontaktujte ma na mail peter@minulost.eu

Obrázok používateľa harp
Offline

Peter a co keby ste to rozdiskutovali aj tu a neuzavriet tieto diskusie iba medzi ucastnikov konferencie?

Obrázok používateľa Skalan
Offline

Peter a co keby ste to rozdiskutovali aj tu a neuzavriet tieto diskusie iba medzi ucastnikov konferencie?
Neboj, nebude, bude vydany zbornik z konferencie a zaroven aj publikacia Pamiatky a cestovny ruch.

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.