Termodynamika a volná energie

45 posts / nové (0)
Posledne poslané
Obrázok používateľa harp
Offline
Termodynamika a volná energie

Vědecká komunita hlavního proudu odmítá zabývat se myšlenkou "volné energie" nebo stroji s účinností větší než 1 ("over-unity" machines), protože tvrdí, že chování takových strojů porušuje "Druhý zákon termodynamiky". Záměrem tohoto článku je přímo oponovat tomuto názoru z úhlu pohledu alternativní vědy. Mnoho inženýrů a vynálezců, kteří pracují na poli alternativní energie, dosud mylně věří, že "Zákony termodynamiky" jsou univerzálně platné. Pro ně je stroj na volnou energii pouze chytrý vědecký podvod, kde stroj poruší některý základní zákon přírody. Aby na tomto poli mohl být učiněn pokrok, musí být odhaleny chyby "Zákonů termodynamiky". Teprve potom si lidé uvědomí, že vědecké experimentování je jediný spolehlivý nástroj pro odhalení fyzikální reality.
Abychom tohoto záměru snáze dosáhli, bude vhodné stručně připomenout některé klíčové historické události, které pomáhaly zformovat moderní vědeckou éru s ohledem na termodynamiku. Před rokem 1800 byly stroje typu perpetuum mobile považovány za možné a teplo nebylo považováno za formu energie. Oba z těchto dlouhotrvajících předpokladů, které přetrvaly tisíce let, byly překonány myšlenkami Hermanna von Helmholtze v roce 1847, kdy postuloval, že když se nikomu nepodařilo sestrojit fungující perpetuum mobile, tak to pravděpodobně není možné. Aby nemožnost vytvořit perpetuum mobile podpořil argumenty, musel předpokládat, že energie v systému je zachována. Dlouho bylo pozorováno, že mechanická zařízení nejsou schopna dokonale přenášet energii. Mezi funkčními součástkami stroje vždy existovalo tření. Bylo známo, že tření nejen brání přenosu energie ve stroji, ale že také vytváří teplo. Aby se současně vysvětlily ztráty energie a zisk tepla, aby byla zachována energie v systému, Helmholtz postuloval, že teplo je forma energie skládající se z malého, náhodného pohybu v molekulách hmoty. Spekuloval dál, že ztráty práce ve stroji v měřítku velkého pohybu jsou přítomny jako teplo, jehož příčinou je pohyb molekul materiálu, z něhož je stroj vyroben. Na základě těchto úvah došel k závěru, že jak práce, tak teplo musí být považovány za energii a že tato celková suma energie musí být zachována.

V roce 1850 Rudolf Clausius provedl syntézu prací Helmholtze, Jouleho, Carnota a dalších a vyslovil zevšeobecňující větu, která se stala známou jako "První zákon termodynamiky". V ní se tvrdí, že "energie může být změněna z jedné formy na jinou, ale nemůže být ani vytvořena, ani zničena." Od té doby se této myšlence všeobecně věří, totálně změnila pohled na mechaniku, fyziku a dynamiku energie. Toto byl jasný přelom z množiny názorů a předpokladů, které pocházely z antiky. Začala nová epocha vědy.

Když porozumíme tomuto historickému vývoji, je důležité si uvědomit, že k novému teoretickému vysvětlení povahy tepla vedlo zevšeobecnění experimentálních poznatků. To může být ilustrováno pozorováním chování tepla ve strojích, které provedl Sadi Carnot, jež shrnul v rozsáhlém díle.

Tvrdil, že "ve všech případech, kdy je konána práce působením tepla, množství spotřebovaného tepla je přímo úměrné množství vykonané práce a naopak, spotřebováním jistého množství práce je produkováno stejné množství tepla." Toto Carnotovo tvrzení je založeno na stovkách experimentálních měřeních. Po takovém přesvědčivém experimentování nebylo od Clausia nerozumné, že došel k závěru, že teplo může být přeměněno na mechanickou práci. Byl to však teoretický skok logiky dojít k závěru, že energie obecně se může přeměnit z jedné formy na jinou. Dříve než pokročíme dál, je pro naše účely důležité si připomenout, že tato nová myšlenka, vyjádřená jako "První zákon termodynamiky" se skládá z řady překrývajících se idejí a předpokladů, které mohou být shrnuty to následujících vět:

1. Stroje typu perpetuum mobile jsou nemožné.
2. Povaha tepla je redukována na náhodný pohyb molekul hmoty.
3. Předpokládá se, že energie se může změnit z jedné formy na jinou bez jakéhokoli vysvětlení, jak k této přeměně v konkrétním případě skutečně dojde.
4. Energie není vytvořena, ani zničena průchodem přes nějaký mechanismus.
5. Všechny formy energie se chovají stejným způsobem.

Všechny tyto myšlenky jsou v podstatě vyjádřeny "Prvním zákonem termodynamiky". Z perspektivy alternativní vědy má experimentální práce Carnota a Jouleho trvalou platnost. Problémy začaly, když se Helmholtz a Clausius pokusili tuto experimentální práci zevšeobecnit. K teorii přeměny energie a k povaze tepla se vrátíme později, až budou položeny další teoretické základy.

"Druhý zákon termodynamiky" byl odvozen z dalšího studia chování tepla v uzavřených systémech. Je pozoruhodné, že v něm není žádné tvrzení, že tento takzvaný "zákon" má univerzální platnost. Mezi oblíbená tvrzení, jež odráží všeobecné chápání "Druhého zákona termodynamiky", patří následující: "V uzavřeném systému se entropie nesnižuje." "Stupeň uspořádání se v uzavřeném systému spontánně nezvýší bez vynaložení práce." "Mezi všemi dovolenými stavy systému s danou velikostí energie, určitým počtem částic a při určitém objemu existuje pouze jeden rovnovážný stav." "Je nemožné zkonstruovat zařízení, které pracuje v cyklu a neprodukuje žádný jiný efekt než práci a vyměňuje si teplo s jediným rezervoárem." Podle těch, kteří rozumějí jazyku, všechna tato tvrzení nevyjadřují stejnou myšlenku. Některá z nich mají širší výklad, zatímco jiná jsou definována úzce. Všechna tato tvrzení vyplývají z myšlenky, že stroj typu perpetuum mobile nemůže pracovat na principu výměny práce/teplo, když tento proces je omezen na známé množství tepla na začátku. Jakmile je toto množství tepla přeměněno na práci a teplota v rezervoáru se sníží na teplotu okolí, nelze očekávat, že bude produkována další práce. To není pouze rozumné, ale je to také podloženo tisíci experimentů. Pokud je zákon jasně a úzce definován jako tvrzení, které odráží chování tepla v uzavřeném systému, autor tohoto článku s ním plně souhlasí.

Problém nastává s některými obecnějšími výklady "zákona", jako například "stav uspořádání se v uzavřeném systému spontánně nezvýší bez vynaložení práce." Abychom pochopili, proč toto tvrzení neplatí univerzálně, je důležité jasně definovat pojmy. Musíme pochopit, co je míněno pojmem "stav uspořádání" a musíme definovat hranice "uzavřeného systému". V prvním případě je "stav uspořádání" všeobecně považován za teplotu.

Když to chápeme takto, můžeme říci, že v tepelně izolované soustavě se teplota nezvýší, pokud do ní není dodána práce nebo energie. Jestliže jasně definujeme pojmy a omezíme diskusi na teplo a práci, potom také zde dostaneme univerzálně platné tvrzení podložené horami experimentálních dat. Pokud však "stav uspořádání" zevšeobecníme jako "množství energie" a definujeme "uzavřený systém" jako Vesmír, jsme vedeni věřit, že za žádných okolností není možné vytvořit podmínky, kde se koncentrace energie spontánně nezvýší. To není pravda!

Zatímco se většina známých chemických procesů, standardní elektrická zařízení a teplo obecně chovají tímto způsobem, pole éterické energie planety se tak nechová. Pole éterické energie se chová přesně opačně než zevšeobecněně chápaný "Druhý zákon termodynamiky" a tento fakt je podložen značným množstvím experimentálních dat. Jedním z nejlépe dokumentovaných příkladů je spontánní zvýšení teploty pozorované u "orgonového akumulátoru", vynalezeného dr. Wilhelmem Reichem v roce 1940. Orgonový akumulátor, což je jednoduchá bedna vyrobená ze střídajících se vrstev organického a anorganického materiálu, umožňuje koncentraci pole éterické energie prostředí v uzavřeném prostoru bez vynaložení práce. Tato koncentrace energie se projeví spontánním zvýšením teploty. Tato situace neporušuje užší výklad "Druhého zákona termodynamiky", protože připouštíme, že do systému vstupuje vnější energie. Porušuje však zevšeobecněný "Druhý zákon termodynamiky", protože do orgonového akumulátoru vstupuje energie bez vynaložení vnější práce. Reichův akumulátor byl zkonstruován jako pokus odstínit a izolovat tuto energii od prostředí. Jeho data však jasně ukázala, že nebyl schopen izolovat energetické účinky uvnitř akumulátoru, protože pole éterické energie snadno proniklo stěnami akumulátoru. Nakonec si uvědomil, že pokud jde o pole éterické energie nelze "uzavřít systém" ve lokálním smyslu. Toto je důležité pochopit, protože to přímo popírá předpoklad, že vesmír se skládá pouze z uzavřených systémů na všech úrovních aktivity.

Zde je hlavní problém s tím, jak vědecká komunita chápe "Zákony termodynamiky". Když je diskuse omezena na chování tepla v uzavřených systémech, "Druhý zákon termodynamiky" je dobře otestován a přesně popisuje, co se děje za těchto podmínek. Špatné je předpokládat, že tímto způsobem se chovají všechny formy energie a že je možné systém uzavřít na všech úrovních. Vědecká komunita jako celek se těmto problémům vyhýbá jednoduše tím, že popírá existenci pole éterické energie, protože se nehodí do jejího intelektuálního modelu. Naneštěstí pro ně, neustále rostoucí počet experimentálních důkazů způsobuje, že je to pro ně stále těžší.

Určitě nejlepším důkazem existence pole éterické energie a o jeho schopnosti koncentrace na jedno místo bez vynaložení práce, jaký byl dodnes podán, jsou techniky éterického inženýrství počasí, které vyvinul Trevor James Constable a jeho skupina Atmos Engineering. Jako člen této skupiny jsem osobně viděl, jak jednoduché projektory éterické energie, které nepracují v klasickém smyslu, mohou způsobit, že se éterické potenciály v atmosféře zvýší do takových koncentrací, že se z ovzduší sráží miliony galonů vody a prší celé hodiny.

Když jsou tyto projektory éterické energie aktivovány, spotřebovávají několik set wattů elektrické energie. Pokud takto přivozený déšť spadne za přehradou a potom projde skrze turbínu hydroelektrárny, zisk elektrické energie v systému může být enormní, v řádu 100.000 ku jedné. Tato metoda vytváření "volné energie" je dnes reálná. Přestože neznám žádnou komunitu používající tuto metodu, je zcela uskutečnitelná. Tento příklad je teoretický ve smyslu, že nikdy nebyl realizován, ale je dobrým modelem pro další systémy "volné energie" vyvíjené dnes po celém světě.

Protože vstup projektorů éterické energie je elektrický a výstup z generátorů hydroelektrárny je rovněž elektrický, mnoho lidí to může mylně považovat za takzvaný "over-unity" systém. To ale není tento případ. Každá součást systému má provozní ztráty a ztráty třením. Energie čerpaná tímto systémem je atmosferický éter a všechen zisk energie v systému vzniká vně zařízení. Skutečnost, že je malý elektrický vstup a obrovský elektrický výstup neznamená, že systém má účinnost vyšší než 1 (over-unity system).

Problém s pojmem "over-unity" souvisí s "Prvním zákonem termodynamiky" a jeho myšlenkou o schopnosti převádět jednu formu energie v jinou. Tento předpoklad zahrnuje myšlenku, že těchto přeměn je dosahováno známými a akceptovanými rychlostmi. Myšlenka účinnosti přeměny energie vyžaduje, aby různé doby přeměny byly pevné a poměr "výstupu" ku "vstupu" se maximálně mohl blížit jedné (100%). Protože se všichni shodují na tom, že každý stroj má tzv. ztráty, myšlenka, že tento poměr může být větší než 1 je přirozeně směšný. Toto, v kombinaci s předpokladem "druhého zákona", že všechny energetické systémy jsou uzavřené, (to znamená, že mezi do systému mezi "vstup" a výstup" nemůže vstoupit žádná další energie) činí "over-unity" systémy ještě nemožnější než pouhé perpetuum mobile. Logická linie vyjádřená "Zákony termodynamiky" nemá trhliny.

Problém nespočívá v logice, ale ilustruje, že logika samotná není schopna odhalit pravdu. Problém spočívá v jisté interpretaci těchto "zákonů". Vraťme se zpátky a znovu se podívejme na "První zákon" ve světle diskuse o "over-unity". "Energie může být přeměněna z jedné formy na druhou, ale nemůže být ani vytvořena, ani zničena." Toto je natolik jednoduché, abychom pochopili, že se mlčky předpokládá, že se energie spontánně neobjeví, ani nezmizí ze systému. To je také nutnou podmínkou, pokud má být energie zachována LOKÁLNĚ, stejně jako UNIVERZÁLNĚ.

Diskuse se stává relevantní například při popisu funkce rotačního magnetického generátoru, který je také znám jako "N-machine" nebo "Space Power Generator" (SPG). Většinu důležité práce na tomto poli odvedli Bruce DePalma a Paramahamsa Tewari. Rotující magnet vyvolává dvě silová pole, která působí kolmo na sebe navzájem. Tato pole jsou (1) radiální odstředivá síla a (2) axiální magnetické pole rotujícího magnetu. Zdá se, že oblast magnetizovaného, polarizovaného, inerciálního prostoru otvírá úsek, skrze nějž do systému vstupuje nová energie. Když jsou pečlivě změřeny protékající proudy v generátoru a v externím obvodu, důkazy naznačují, že na okraji generátoru se objevují elektrické náboje a mizí uprostřed generátoru, z čehož vyplývá, že ve skutečnosti netečou skrze generátor. Toto experimentální zjištění může vysvětlit, proč tato konfigurace elektrického generátoru má menší mechanický brzdící moment než generátory standardní konstrukce o stejném výstupním výkonu. Zatímco energie pravděpodobně není vytvářena nebo ničena v univerzálním kontextu, je zřejmé, že se objevuje a mizí ze stroje během činnosti v lokálním prostoru. Tato další energie může být použita ke konání užitečné práce ve vnějších obvodech. Tewari ukázal, že může být produkován dvojnásobek vodíku z elektrolytické buňky napájené z SPG proti buňce napájené z jiného zdroje. Je nemožné racionálně vysvětlit chování generátoru tohoto typu za předpokladu zachování energie, jak je postulováno v "Prvním zákonu termodynamiky".

Pokud v běžném generátoru na chvíli zanedbáme všechny ztráty, potom konvenční teorie říká, že když je aplikována práce 1000 Nm na hřídeli za sekundu, potom na výstupu dostaneme 1000 wattů. Pokud slepě věřím, že generátor má záhadnou schopnost přeměnit mechanickou energii na elektrickou, nekladu si následující otázky: jaký je mechanismus této konverze?, kam jde kroutící moment? a odkud přichází elektrická energie? Zjevné pozorování, že generovaný proud produkuje silové účinky, které působí proti vstupnímu kroutícímu momentu, by nemělo být interpretováno jako důkaz platnosti zákona o zachování energie, ale jako přiznání, že je to neefektivní způsob generování elektřiny. Space Power Generator vyrábí elektřinu mnohem efektivněji.

To otevírá mnohem širší diskusi o platnosti myšlenky konverze energie. Existují skutečně univerzální ekvivalenty mezi různými formami tepla, mechanickou prací a elektřinou? V tuto chvíli víme s jistotou jen to, že byla provedena různá měření, která měla demonstrovat různé konverze energií.

Například v roce 1845 James Joule zjistil, že když umístil lopatkové kolečko do nádoby s vodou, musel vynaložit mechanickou práci 772.5 foot-pounds ("stop-liber"), aby se teplota jedné libry vody zvýšila o jeden stupeň Fahrenheita. Toto vedlo k velmi pečlivým výpočtům, které daly základ "univerzální konverzi" mezi mechanickou prací a teplem: 778.26 FT-Lbs = 1 BTU (British Thermal Unit = britská tepelná jednotka). V případě lopatkového kola je to nepochybně pravda. Ale co se stane, když není použito lopatkové kolo? Existuje další metoda, která ke konverzi mechanické práce na teplo lopatkové kolo nepoužívá, ale tuto práci dělá lépe, s vynaložením menšího množství práce se stejným ziskem tepla. Když použijeme rotující paralelní disky, ne nepodobné konstrukci Teslovy turbíny, k ohřevu vody, ohřejeme vodu s vynaložením méně než poloviny mechanické práce.

Opět jsme vstoupili do nové vědecké éry, kde přesný ekvivalent mezi mechanickou prací, elektrickou energií a tepelnou energií není znám! Bylo provedeno velké množství různých fyzikálních experimentů, které demonstrovaly široký rozsah účinnosti přeměny energie. Intelektuální stavba Clausiovy myšlenky konverze energie se hroutí a nikdo by neměl dovolit, aby jeho myšlení bylo v tomto směru omezováno. Výsledky fyzikálních experimentů ji vyvracejí. "První zákon termodynamiky" by měl být považován pouze za zastaralý intelektuální model, jemuž nevyhovují všechna experimentální data. Podobně by měla být opuštěna myšlenka "over-unity" těmi, kteří pracují na systémech "volné energie", protože je to intelektuální protimluv, založený na víře v univerzálně platnou konverzi různých forem energie a schopnosti ji obejít. "Over-unity" je oxymoron, který by měl být odstraněn ze slovníku alternativní vědecké komunity. Toto mě vrací zpět k jiným problémům, které byly zmíněny výše - zejména k povaze samotného tepla. Je teplo jednoduše náhodný pohyb molekul hmoty, jak se domnívá Hermann von Helmholtz, nebo je to něco úplně jiného, jehož přítomnost způsobuje náhodný pohyb molekul hmoty? Tímto problémem se dlouho a důkladně zabýval Rudolf Steiner, který svůj výzkum shrnul do knihy Warmth Course, vydané v březnu 1920. Některé myšlenky z této knihy stručně shrnu.

Ve starověku lidé věřili, že existují čtyři "elementy" (živly), z nichž je složena veškerá fyzikální realita. Jsou to země, voda, vzduch a oheň. V moderním jazyce to můžeme vyjádřit následovně: Existují čtyři stavy, v nichž se hmota může nacházet, které jsou - pevný, kapalný, plynný a horký. Z úhlu pohledu éterické vědy je teplo čtvrtým stavem hmoty a přechodným stavem mezi hmotou a éterem. Nyní vysvětlím, proč. Například jediný rozdíl mezi ledem, vodou nebo párou je teplota, neboli vnitřní tepelné podmínky. Teplo je absolutně podstatné ve všech úvahách o hmotě, protože teplo je jediný činitel, který může způsobit změnu skupenství z pevného na kapalné nebo z kapalného na plynné. V pevné hmotě jsou atomy velmi blízko u sebe a jsou navzájem vázány takovým způsobem, aby hmota z nich složená si dokázala udržet určitý tvar. Pevné látce může být dodáno teplo a jeho teplota se zvyšuje, dokud látka nezmění skupenství na kapalné. Dokud všechna hmota neroztaje, její teplota se nezvyšuje, ale teplo se spotřebovává na změnu skupenství. Jakmile se roztaví všechen materiál, zahříváním se opět teplota zvyšuje. Vazba mezi atomy hmoty v kapalném skupenství je volnější, takže hmota v tomto stavu nedrží tvar. Při dalším dodávání tepla se teplota látky v kapalném skupenství zvyšuje až do bodu varu. V tomto bodě opět dodávání tepla nezpůsobuje zvýšení teploty, ale toto teplo se spotřebuje na přeměnu kapaliny na plyn. Jakmile je všechen materiál zplynován, dodávání dalšího tepla způsobí růst teploty. Hmota v plynném skupenství také není schopna udržet tvar a dokonce musí být hermeticky uzavřena. Když je plynu dodáváno další teplo, atomy se nakonec rozpadnou a všechno, co zůstane, je teplo.

Vztahy mezi teplem, teplotou, hmotou a skupenstvím jsou velmi složité a nemohou být jednoduše vysvětleny. Steinerovo vysvětlení těchto vztahů jde do velkých podrobností, tvoří logickou linii bez trhlin a je podloženo velkým množstvím experimentálních dat. Každý, kdo se zajímá o povahu tepla, by měl studovat knihu Rudolfa Steinera Warmth Course.

Přestože toto vysvětlení podstaty tepla nemusí dávat smysl lidem trénovaným v mechanistickém způsobu myšlení, je mnohem blíž pravdě než myšlenky Helmholtze, s nimiž byl Steiner podrobně seznámen. Helmholtzova představa, že podstata tepla může být plně popsána jako náhodný pohyb molekul hmoty je příliš jednoduchá. Ignoruje mnoho dobře známých vlastností tepla a hmoty, stejně jako existenci pole éterické energie. Měla by být považována za "zajímavý" historický pokus popsat teplo, který není podložen všemi experimentálními daty.

Pro ty, kteří dosud nejsou seznámeni s éterickou vědou, může být užitečné shrnout některé charakteristické vlastnosti pole éterické energie, které jsou v dnešní době známy. Pole éterické energie je tvořeno extrémně jemným nehmotným fluidem. Jeho aktivita může být rozdělena na čtyři hlavní úrovně. Jsou to: horký éter, světelný éter, tónový (nebo chemický) éter a životní éter. Pole éterické energie proniká veškerou hmotou, protéká kolem a skrze planety dobře definovanými cestami, má elastické vlastnosti a pohybuje se spontánně od nízkých koncentrací k vysokým a pak se vybije. Pochopení všech těchto faktorů umožnilo praktikovat inženýrství počasí v dnešní době. Až úplně pochopíme éter, vznikne mnoho dalších úžasných technologií. Rovněž mnoho aspektů dnešní vědy, které jsou dosud nevysvětlitelné, bude jasných.

Jedna z největších záhad leží na poli vědy o elektřině. Celý obor, který byl nazván "statickou elektřinou" je jen matoucí záměnou za světelný éter, jak se chová za určitých okolností. Až toto úplně pochopíme, takzvaná "statická elektřina" nebude vůbec statická, ani to nebude elektřina. Normální elektřina vždy teče od vysokého potenciálu k nízkému a obvykle potřebuje kovový vodič, aby mohla protékat. Na druhé straně, "statická elektřina" se nevybíjí stejným způsobem a stejně snadno se pohybuje po izolátorech jako po vodičích. Jelikož se "statická elektřina" chová spíš jako éter než jako elektřina, zavedl jsem pro ni nový termín "ÉTEŘINA", abych ji odlišil od elektřiny. Někdy se éteřina chová jako elektřina a v některých případech se chová odlišně. A toto je zdrojem zmatků. Dodnes si většina lidí myslí, že existuje pouze jeden druh energie, který se pohybuje obvodem stylem elektřiny. To se nyní může změnit. Elektrická zařízení jsou konstruována tak, aby vybíjela elektrický potenciál, například jako když připojíme k baterii zátěž. Řádně zkonstruované obvody využívající éteřinu, pohánějí zařízení v nabíjecí fázi, když se energie spontánně pohybuje od nízkého potenciálu k vysokému. Jakmile chování éteřiny správně pochopíme, bude snadné pohánět motory a svítit pomocí tohoto zdroje energie jako nyní pomocí elektřiny. Ve 40. letech 20. století dr. Wilhelm Reich demonstroval pohon motoru a svícení pomocí pole éterické energie, kterou čerpal pomocí "orgonových akumulátorů" a speciálních obvodů. Ale bylo objeveno mnoho dalších způsobů, jak využít éteřinu. Patentový úřad má ve svých kartotékách mnoho konstrukcí takzvaných "elektrostatických" motorů, které dobře fungují. Ty všechny jsou poháněny éteřinou, mezi něž patří i ty, které jsou poháněny obvody umístěnými mezi zem a drát vztyčený vysoko ve vzduchu. Mnoho typů kondenzátorů se ve dnech s nízkou relativní vlhkostí samo nabíjí. To je také klasická vlastnost éteřiny. Viděl jsem, jak "elektrostatický" generátor přestal fungovat jednoho vlhkého rána, dokud slunce neosušilo jeho kovové součásti. Potom okamžitě ožil. Toto byla jedna z nejpřesvědčivějších demonstrací, které jsem viděl, že "statická elektřina" ("éteřina") souvisí se světlem (světelným éterem).

Zde jsou potom některé známé vlastnosti éteřiny, které by inženýři a vynálezci měli pochopit:

1. Éteřina může být akumulována ze země nebo ze vzduchu téměř kdekoli
2. Může být odražena do drátů (toto není vodivost)
3. Proud éteřiny může být přerušen diodami a součástkami typu MOSFET
4. Její potenciál může být zvýšen nebo snížen v transformátorech se vzduchovým jádrem
5. Může být akumulována v kondenzátorech
6. Dokáže svítit jako neonová lampa, když je její potenciál dostatečně vysoký
7. Může vytvořit pole protikladných sil v cívkách a vinutích motorů

"Volná energie" je zde v podobě pole éterické energie. Energii éteru lze akumulovat bez vynaložení práce a potom řízeným způsobem uvolnit tak, aby konala práci ve vhodně zkonstruovaných systémech. Pochopení tohoto faktu zajistí inženýrům a vynálezcům nejpřímější cestu, po níž by se měli vydat. Systémy, které získávají teplo přímo z éteru již byly demonstrovány v orgonových akumulátorech dr. Reicha. Umístění jednoho z těchto akumulátorů nad tekoucí vodu dramaticky zvýší produkci tepla. Toto je směr, v němž se nachází pravda, která čeká na odhalení systematickým badatelem. Podobně, silové obvody, které budou poháněny éteřinou pro osvětlení a pohon strojů, čekají na zdokonalení.

Výzkumníci na poli "volné energie" by se neměli ohlížet na tzv. "Zákony termodynamiky". "První zákon" se svými idejemi o převodu a zachování energie je od základu nesprávný. Neexistuje způsob, jak převést mechanickou energii kompletně na energii éterickou. Tento příklad stačí, aby vyvrátil univerzální interpretaci konverze energie. Kromě toho, přeměny energie, kterých může být dosaženo pomocí činnosti určitých strojů, jsou různě účinné v závislosti na geometrii těchto strojů. To zpochybňuje myšlenku přeměny energie, zvláště v lokálním měřítku. Experimentální zjištění dokládají, že "První zákon" v mnohých případech neplatí. Skutečný vesmír se neřídí těmito "zákony". "Druhý zákon", v úzkém výkladu je ve skutečnosti tvrzení, jež popisuje chování tepla za určitých podmínek. V tomto případě je v podstatě pravdivý, jak dokládá velké množství experimentů. V obecném výkladu je však "Druhý zákon" intelektuální extrapolací, která přesně nepopisuje chování fyzikální reality za všech okolností. Ztělesňuje falešnou představu o mechanickém vesmíru, který vznikl Velkým třeskem a od té doby se rozpíná ("v uzavřeném systému se entropie nesnižuje"). Je to bezduchá, prázdná vize, která ignoruje Zdroj energie, který stvořil Vesmír, a odděluje mysli přívrženců této představy od řešení, které je po ruce.

Naučit se, jak čerpat netermodynamické síly přírody je nadějí pro budoucnost. Moderní společnost potřebuje světlo, teplo a hybnou sílu a toto všechno může být přímo získáno z pole éterické energie bez spotřebovávání omezených přírodních zdrojů, vlastněných monopolními zájmy.

V této společnosti byla teoretická věda povýšena na vysoký stupeň prestiže. Za tohoto systému víry však skutečným potřebám lidstva dobře neslouží. Je čas, aby tyto nepravdivé teorie byly pečlivě přezkoumány a zavrženy, a experimentální věda musí opět zaujmout vedoucí roli při zkoumání povahy fyzikální reality. Pouze v tomto případě bude moci věda o éteru nabídnout nepřeberné množství svých řešení zoufale čekajícímu světu.

Bibliography

1) The Cancer Biopathy by Dr. Wilhelm Reich (VoL E of The Discovery of the Orgone), Farar, Straus and Girous, 1973
2) Man or Matter by Ernst Lehrs, Rudolf Steiner Press, London, 1958
3) The Cosmic Pulse of Life by Trevor James Constable, BSRF, Garberville, California, 1991
4) Warmth Course by Rudolf Steiner, Mercury Press, Spring Valley, New York
5) Etheric Formative Forces in Cosmos, Earth and Man by Guenter Wachsmuth, 1932, reprinted 1993 by BSRF, Garberville, California
6) The Vril Compendium by Gerry Vassilatos, Vols I-VII released 1993, BSRF, Garberville, California
7) Loom of the Future -The Weather Engineering Work of Trevor James Constable (an interview book / photo album soon to be released), BSRF, Garberville, California, 1994

Borderlands

Third Quarter 1994

Překlad z angličtiny: Ladislav Kopecký

Zdroj: http://www.free-energy.cc/

Prevzaté z: http://free-energy.webpark.cz/lindemann/Tfe.htm

Co vy na to?

__________________

Pracujem aj pre www.obnova.eu // www.cervotoc.sk // www.lanovefarby.sk

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

:) v jednej vete zabudnem vpisat slovicko "asi" a hned je to nespravne pochopene... ospravedlnujem sa... spravne znenie onej vety znie:

"ibaze si myslim, ze asi este nie je ten spravny cas na odovzdavanie informacii..."

veci i udalosti sa deju tak ako sa maju diat... vsetko potrebuje spravne vykvasit, doriet... to co pises, su fantasticke veci... no ak vidis prekazky, potom tam asi maju byt...
je len skoda, ze si taky silny negativista... a nedoprajes sebe i nam trochu optimizmu... (nemyslim vizie, ale tvoj pristup...) prekazky su dovtedy, dokedy ich vidime... jeden ich na ceste nema... druhy ich vidi, no snazi sa ich zdolat, preskocit... a iny sa pred nimi zastavi...
v ktorej skupine si ty??
ja som bola dlho*dlho zaradena v skupine 2., mnooo od urcitej doby som v skupine No.1 :thumbleft:
nezmenilo sa okolie, ale moj postoj...

__________________

Kto celým srdcom miluje svoj národ (seba), nemá ani zrnko nenávisti k iným národom (ľuďom).

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Ide o to aké perpetum mobile myslíš. Ak myslíš lásku, tj. čím viacej dávaš tým ti jej viac pribúda tak potom si najšťastnejší človek.
ano, mas pravdu :) a asi tak od augusta 2007, kedy som dospela k zaujimavym poznaniam, je tych naj* pre mna i viac, ale o tom nekdy nabuduce :wink:

Ak myslíš niečo technické tak silná koncentrácia perpeťákov je na stránke http://www.upramene.cz/forum/.
dik za tipek, ked bude vice casu, urcite zasurfujem... len ci potom ostane cas na obnova.sk :wink: to ak by som niekomu nahodou chybala... aby mali vinnika :lol:

Ale kedže máme všetci podobné vzdelanie tak čo napadne teba zaiste bude pochopitelné pre hocikoho aj z tohto fóra.
taaaak a tato veta ma zo vsetkych viet, ktoru som v svojom zivote doposial citala najviac potesila... len verim tomu, ze okrem teba sa k tomuto nazoru pridaju i ostatni... pretoze ja mam spustu a spustu napadov a ked vsetci vysukame rukavy, spravime MY OBNOVA-ci TAKU DIERU DO SVETA aku svet este nevidel :wav:

proste odkedy som spoznala obnova.sk nemam pocit, ze prasknem... a energie mam ako nikdy predtym...

PS: este sa vam pochvalim s vetou, ktoru som raz vyriekla a sposobila mi nesmierne uspokojenie....
ale najskor pribeh:
jeden nr bezdomovec, cca patdesiatnik je do mna zalubeny... raz sa mu naskytla prilezitost kurizovat mi v jednej zahradnej restauracii... ked okolo nas prechadzal majitel podniku, fero - moj ctitel mu vysvetlil, ze on nam kurizuje a nahovara si nas(bola som i s kamoskou)... fero nam venoval pol hodku zo svojho drahocenneho casu... dvorenie bolo mile, vtipne a kultivovane... ibaze klalo oci casnikom i inym hostom, proste ziarlili :wink: stale ho odhanali, no nedal sa... ale ked mu nacapovali pivo, tak nas s ospravedlneniami opustit... majitel - pan podnikatel taky patdesiatnik dosiel sa predviest... zvalil sa na stol (ved mu patril :lol: ) a vypustil vetu: "kocky, ze sa mu nepodarilo zbalit vas?" a jaaa mu na to:
"preco nie, to este nevieme... to cas ukaze"
by som vam dopriala ten pohlad, ktory na mna vrhol :smt081

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

mila lenka,
ked hodis rec s uskalienkou, nic nie je mimo temu :)
taaakze uz sa priestory, kde sa v tvojich casoch vyucovala fyzika nevolaju "baraky"?
ked nam stahovali niektore katedry z kalvarie, tie dostali docasne priestory v unimobunkach, ktore sme volali "baraky"...
tiez, ked som sla prvy krat na cviko do novych priestorov, moj prichod bol s omeskanim z rovnakych dovodov ako boli tie tvoje - vase :)

a este... co sa tyka volnej energie, mojho srdiecka a OBNOVA.SK...
dva dni po tom, ako som sa prispievatelom Obnova.sk vyznala z lasky, som spozorovala, ze sa mi neda odhlasit zo stranky... web mi sice napisal "Teraz ste odhlaseny!" ale skutocnost bola ina... tak som sa kontaktovala s nasim administratorom, ze veci akosi nie su v poriadku... vysvetlil mi, ze je to v mojom pocitaci, ake mam podniknut kroky pre napravu... aj ked som kroky napravy uskutocnila, moje odhlasenie stale nefunguje :D
a viete preco :)
no proste moja LASKA poplete i techniku... preto som si vztak k IT nikdy nenasla... je pre mna proste nedokonala a zastarala :lol:

este mam jeden pribeh... ako som ujovi, maminmu bratovi... mobil na dialku dobila...

Boh ma okrem inteligencie (podla mensa-ckych testov som v tej 2% skupinke stastlivcov / nestastlivcov :lol: ) obdaril nesmiene silnou vierou a srdcom, ktore po prekonani zivotnych skusok nezhorklo, ale dokazalo narast... a stale ma tendenciu rast a rast... taaakze pre mna inteligencia nie je stropom...

moje dalsie predstavenie si vysvetlite ako je vam libo :wink: umysel bol cisty...

co ale moje srdiecko potesi, je ta skutocnost, ze si na lasku, ktoru vam posiela najdete co i len strbinku na jej prijem...
viem, ze ked ma byt nieco prijate na druhej strane... musi to byt spravne odoslane... tu sa zasa ucim a zdokonalujem ja - vysielac...
vsetkym vam srdecne dakujem za pochopenie, za prijem... aaaa jasne, ze za vase postoje, skusenosti, nazory... ktore mozeme kusok po kusku rozobrat, spravne spracovat a odoslat do vesmiiiiiru... Vesmir sa nam s radostou odvdaci a Slovensko sa bude vo vsetkych kutoch sveta a vo vsetkych padoch vo velkom sklonovat :sunny:
a bubaciky pre krajsi zajtrajsok, pre tych menej veriacich... viacej hmatajucejsich... su na svete :thumbleft:

Obrázok používateľa jupiter
Offline

Na OBNOVE sa objavil po dlhsom case clanok technickeho charakteru :) Dost zaujimave citanie. Chvilami poucne, chvilami zabavne :lol: Ku koncu som som mal skor pocit ze titulok clanku je "FIKCIA".
No ale aj taketo clanky pise znamy vedator, autor viacerych publikacii a jeden zo svetovych poprednych expertov na tepelnu energiu Peter Lindemann...
Priznam sa ze nie je mi tato tema uplne neznama, a asi preto niektore vety vo mne zanechali usmev na tvari, niektore vo mne vyvolali nesuhlas. :)
Ale ako spestrenie moze byt.
Autor mohol vo svojej "studii" spomenut aj zvysne 2 zakony termodynamiky (nulty a treti ZT), ktore taktiez suvisia s temou a doplnaju spomenute zakony.

Nikdy ma teoreticka termodynamika nebavila, no tvrdit ze " Když je plynu dodáváno další teplo, atomy se nakonec rozpadnou a všechno, co zůstane, je teplo. " je trochu prehnane.

Pripomenulo mi to zazitok jednej kamaratky ktora sa raz ocitla v partii, kde jeden chalan bol presvedseny o tom, ze vie hybat oblakmi :D
No ale vsetko je mozne, len mam pocit ze odborna verejnost este nie je pripravena na teorie o "Éterine" a "svetelnom éteri".

Obrázok používateľa janko
Offline

Ja hovorím, že či s energiou alebo bez ludstvo bude stale fungovať. Tak ako fungovalo do doby než sa vyrobily autá, ropa, stroje. Teoreticky nám to ulahčilo prácu. Ale celá vec sa má tak že všetk oby malo byť v rovnováhe, resp. v miernej prevahe je jeden pól, čo sa mení. Ale nemal by biť dlho vo velkej prevahe jeden pol. Na jednej strane stojí pohodlie kancelárskej práce, vozenia sa autom, bezpracne vykúrenej miestnosti a na druhej fyzická práca na zabezpečenie jedla, paliva, prepravy. Ak stráda to druhé tak človek môže byť nespokojný, slabý, chorlavý... Ja to vyvažujem tak že chodím ako sa dá na bycikly, pestujem zeleninu na zahradke a čistím stráne z čoho mám palivové drevo a mulč z drtičky. Kedže som bol dlhši ev extréme kancelárskeho mloka snažím sa prehupnúť na druhú stranu, na čom sa pracuje. A okrem jedla, tepla sa snažím skonštruovať , resp. zatial navrhnúť drevoplynový generátor na výrobu elektrickej energie v motorgenerátore, možno.

Takže celá vec nie j eiba založená na tom mať volnú energiu, ale rozmýšlať a žiť volne podla vnutornej harmonie a nie tak ako nás tlačí kapitalistický systém cez reklamy, televizie a napokon vedomie ludí okolia takto ovplyvnených. Ten systém totiž vás zamestná dá vám minim mzdu a potom nanúti vám chcenie materiálnych požitkov ako televízia, autá a človek len robí a míňa. a takým ludom pojem volná energia nič nehovorí aj keby ju zrovna mali pred nosom, povedia to je nezmysel a budú si zakrývať oči, alebo vás zlynčujú, že si dovolujete vyrušovať ich ťažko udržatelný nepokoj.

Takže môj život nechcem viazať n avlastnenie volnej energie. opäť by som bol chytený v sieti vlastnenia a túžob. ak to má prísť tak to príde. podstatná je vyváženosť. dobre som o tom počítal v knihe Radost z jídla – Nejen makrobiotika očima lékaře a pacienta. Síce formulované k jedlu a zdravému telu ale ja som si dané poznatky preniesol vzťahmy aj do iných sfér života a tiež mi pomohla chápať mnohému. Tá makrobiotika to je ak o jin a jang poly.

Volnú energiu vám boháči môžu zobrať ale slobodu ducha vám ani smrť nezoberie.

Zatial je uplatnenie volnej energie nereálne, štát a nadnárodné korporácie žijú z daní. A kapitalisti žijú z práce ludí, ak by už ludia nemuseli pracovať kapitalisti by nemohli rozhadzovať. Jednoducho by sa to celé rozkolísalo. Takto ked si ja narubem drevo z ktorého si vyrobím teplo a elektriku, nemusím chodiť do práce aby som zarobil na drahý plyn a elektriku. Zároven som v prírode na zdravom vzduchu, cvičím si svaly, nikto na mne nezarába, nepriživuje sa, robím iba sám na seba, kolko miniem, potrebujem tolko si narúbem.

Obrázok používateľa mfaaa
mfaaa (bez overenia)

Skúšal už niekto z vás osloviť novinárov prečo nekonali??? Ide o vaše duše. Napíšte ako ste pri novinároch (ne)pochodili.

Obrázok používateľa mfaaa
mfaaa (bez overenia)

Takže vymyslel som 20 nápadov na záchranu životov a na Slovensku sa porušujú moje práva do takej miery, že sa môžem na tie úmrtia len dívať.

Obrázok používateľa harp
Offline

Temu uzatravaram nakolko prispevky su mimo temy a neprinasaju ziadnu relevantnu informaciu.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

No ale vsetko je mozne, len mam pocit ze odborna verejnost este nie je pripravena na teorie o "Éterine" a "svetelnom éteri".

lenze odborna verejnost sa bude musiet pripravit, tak ako sa "cirkevna vrchnost" musela zmierit s vedeckymi objavmi v minulosti... vtedy pre tych ludi to boli tiez bludy a fantasmagorie, spolcenie sa s diablom... proste nastava nova doba...
kazdy vedecky objav sa da vyuzit ku prospechu ludstva, ale aj zneuzit k zahubeniu ludstva... musi tu byt energia, ktora to dokaze vsetko usmernit... aaa kedze zivot je zmena... je tu najvyssi cas zacat sa nad vedou zamyslat uuplne inak... nie sa nechat unasat prudom konzumneho sposobu zivota s odobrenim vedeckej a odbornej verejnosti... nie su mi nadradeni ani nadriadeni... :lol:
chvala Panu Bohu, ze ma stvoril slobodnu... a ze sa mozem rozhodnut rozumom i srdcom pre sofiologiu, pre MUDROST...
mame stovky specialnych vednych odborov, ale pomohli cloveku, aby spoznal sam seba a stal sa lepsim :?: podla mna, nie :!: ale iba to, ako a kde co pouzit, vyuzit i zneuzit, to veru hej :!:

Sofiologia - mudrosť, v ktorej je zmierené srdce s rozumom a veda s náboženstvom, je snom a nádejou Slovanov už od čias prvých vierozvestov.
Sv. Cyril mal ako sedemročný sen, v ktorom si vybral za manželku Sofiu, Múdrosť, ako najkrajšiu zo všetkých diev. Ján Ámos Komenský sa zasadzoval o založenie pansofickej akadémie, ktorá by zjednocovala všetko hmotné i duchovné poznanie na spoločnom základe. Štúrovci vytýčili ideál slovanskej vedy, ktorá má prekonať jednostrannosť anglického empirizmu. Ruský filozof Vladimir Solovjov definoval sofiológiu ako úsilie o organickú syntézu kozmológie, antropológie a teológie. Sofiológia prekonáva rozdelenie medzi rôznymi formami poznania; premosťuje zjavenú mystickú skúsenosť, racionálnu filozofiu a pozitívne empirické vedy.
Pravé poznanie je všejediné, celistvé. Zapaľuje dušu a má moc premieňať životy. Nedá sa dosiahnuť len abstraktno-teoretickým uvažovaním nespojeným so životom, ale všetky sily ľudskej osobnosti – mravná vôľa, umelecké cítenie a jasné myslenie – sa pri ňom musia spojiť. Pravé poznanie neodvádza od Boha, ale k nemu privádza. A jeho prvoradou aplikáciou nie je priemyselná výroba a zisk, ale zušľachtenie a výchova človeka. Slovanstvo v sebe nesie duševnú vlohu, ktorá sa rozvinie na nový poznávací a vnímací orgán – duchovné oko alebo videnie srdcom – a stane sa základom budúcej slovanskej kultúry. Anglosaská veda priniesla jasné poznatky o hmotnej prírode, ktoré prerástli do vedecko-technickej revolúcie a premenili tvár sveta. Jasné poznanie o nadzmyslovej, duchovnej prírode a podstate sveta a človeka je predpokladom psychologickej a morálnej revolúcie, ktorá je úlohou Slovanstva.

zdroj: www.sophia.sk

este mam pre vas, a hlavne pre tych, vede oddanych jeden citatik od Alberta Einsteina:
NAJKRAJSIM ZAZITKOM, KTORY MOZEME MAT, JE TAJOMNO. KOMU JE TENTO CIT CUDZI, KTO SA UZ NEVIE ZASTAVIT A ZOSTAT STAT VO VYTRZENI S POSVATNOU UCTOU, JE AKO BY BOL MRTVY.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

:) jaaaj, usmernite to tu niekto, alebo...
mam lepsi napad... presmerujte do rubriky "Vseobecne diskusie"
proste ja pri filozofovani o vede v uplnom a nekontrolovatelnom vytrzeni :D

Obrázok používateľa jupiter
Offline

:D :D

Obrázok používateľa jupiter
Offline

lenze odborna verejnost sa bude musiet pripravit, tak ako sa "cirkevna vrchnost" musela zmierit s vedeckymi objavmi v minulosti...

Pri pisani tychto riadkov som si povedal presne toto iste. Ale dakujem ze si na to upozornila, vedel som ze sa toho niekto chyti :wink:

Takze Ty suhlasis s tym vsetkym co pise autor clanku?? :P

No ale fakt toto filozofovanie je uz daleko od nizkonakladoveho stavitelstva a aj od Termodynamiky a volnej energie... :read:

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Takze Ty suhlasis s tym vsetkym co pise autor clanku?? :P

teraz ktoreho clanku mylis :?:
ak myslis Emila Palesa a jeho sofiologiu a angeologiu, tam ano...
dokonca cezo mna presli urcite vizie skor ako som si niektore myslienky z jeho diel precitala... este ze mam znamu, ktora mi v spravny cas - po spovedi, spravnu literaturu predlozi, aby som si nenamyslala, ze som ameriku objavila :lol:

ak myslis clanok na zaciatku temy, ti poviem, ze sama som nerozumela tomu, preco tak narocny clanok v pokrocilu nocnu hodinu citam... ja pri obdobnych omackach vacsinou vzdy zaspala... pokial som pri studovani nedrzala v ruke ceruzu a hrbu papierov na pisanie a odvodzovanie vzorcov, ci kreslenie nacrtov... ja pri studiu proste vzdy zaspala...
ale tu za mna cital asi siesty zmysel... vies zachytila som meno Rudolf Steiner a ja s jeho citatikom nejaky ten rvocik stotoznena... on je pokracovatelom Goetheho teorie poznania a Pales je zasa inspirovany Steinerom... proste a tu som doma...
taaakze tie infosky o eeterine a volnej energii su pre mna chnapajuce...

jaaaa proste nosim v svojej hlave i ine myslienky aaa hodne uletene od vedeckych i duchovnych poznatkov... mozno nie su spravne, ale su moje... to som raz povedala i jednemu advokatovi protistrany pred sudom, ked ma presviedcal, ze moje nazory nie su spravne a pravne podlozene... co myslis, ktor ten sud vyhral??? spravne si tipujes... uskalienka :)

ale ak chces hodit odbornejsiu rec na temu termodynamika a volna energia... jaaa znovu zoberiem do ruk tusku a hrbu papierov... a znovu zopakujem... co je proste jednoduche a vzorcami lahko vysvetlitelne i vyvratitelne :lol:

Obrázok používateľa jupiter
Offline

Myslel som na na ten na zaciatku temy :)
Ved to je jasne ze pokial si taketo veci neodvodis na papier, tak sa to zvladnut naucit asi neda... (cest vynimkam co mali vsetky skusky uz v predterminoch) O pochopeni radsej ani nevravim, lebo vacsina tychto zakonov su odvodzovacky aspon na 2 A4-ky s milion umelymi krokmi pri derivovani alebo integrovani a ked si na to spominam tam mi je znova zle :D
Ja zas tychto "filozofov" moc nepoznam, a aj s teoriou o eterine a volnej energii som sa teraz stretol prvykrat a znelo to zvlastne.. mozno to len potrebujem spracovat v mozgovni...

Ale urcite Ti nechcem vziat tvoje myslienky :) Nikoho... A ja si svoje tiez nedam :P

Myslim ze by odbornejsiu rec na temu termodynamika a volna energia nemalo zmyslel dalej rozvadzat. Nepovazujem sa za odbornika pre termodynamiku a ani sa nebudem, proste bol to predmet ku ktoremu som nemal moc pozitivny vztah kvoli uz spominanym "teoretickym zakladom". Viac ma bavila jeho aplikacia v praxi, ktoru chcel podla mna Harp svojim prispevkom vyzdvihnut. Takze kludne mozme v novej teme diskutovat o alternativnych zdrojoch energie,o elektrarnach veternych, jadrovych, vodnych, o reaktorch na biomasu ktore sa pomaly rozsiruju aj na Slovensko a stat ich zacal dotovat alebo taktiez mnohokrat diskutovane solarne clanky. Ved to vsetko suvisi s termodynamikou a su to (aspon pre mna) krajsie temy ako odvadzanie zakonov termodynamiky a hrat sa s entalpiami, entropiami, pracou, Helmholtzovou a Gibbsovou energiou a pritom davat pozor kedy je dej uzavrety, kedy otvoreny a kedy vratny a nevratny... Ale uz koncim.. lebo som sa nechal aj ja uniest a o chvilu by tu bol nacrtok Carnotovho stroja :-# :D:D

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

jaaaj, jupiter, ty budes o hodne mladsieho vzrastu, ked si tolik vjeci zo skoly este pamatas... a tie tvoje dve A4 pocmarane ti taky zavidim :lol: u nas bola fyzika v prvom rocniku sito... a ja pri hlavnej teme na fyzike vzorcami zapisala 4-5 stran... asi roztahujem a to rozpatie :) ja som fyziku spravila az na tretikrat, ale zato za jedna :-$

mnoo, ti poviem, ze som rada, ze si nic nejdeme opakovat :wink: a ze termodynamiku ponechame kompetentnejsim...
a co povies na taketo zopakovanie a zeby vedecke ponatie clanku No.1 po slovensky :)

Situácia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, resp. zdrojov alternatívnej energie je všeobecne známa a riešenie problémov s nadchádzajúcou globálnou energetickou a ekologickou krízou je nanajvýš aktuálne. Všemožných rozborov stavu a reálnych možností riešenia problémov je nadostač; všetky sa zhruba zhodujú na tom, že situácia začína byť veľmi vážna, že nepoznáme radikálne riešenie problémov bezozbytku - poznáme len čiastkové opatrenia, ktoré môžu vytvoriť istý časový priestor na hľadanie tohto radikálneho riešenia. Naviac, aktuálnosť čiastkových opatrení je opäť podmienená ekonomikou, t.j. budú sa realizovať až v čase, keď sa stanú aj ekonomicky výhodné (resp. inak nevyhnutné), čo už zrejme bude neskoro pre určitú časť obyvateľstva. Mám blízko k prírodným vedám, svojho času som študoval fyziku, a od mladosti ma zaujímala aj budúcnosť Zeme vo všeobecnosti. Preto mám na zreteli neustále dve veci: 1. mnoho odborných predpovedí sa za posledných 30 rokov dosť presne naplnilo, preto treba brať odborné predpovede vážne, 2. čo len pri letmom štúdiu dejín vedy s prekvapením zisťujeme, že veda za posledných 300 rokov svojho vývoja nezaznamenáva len nepretržitý sled skvelých výsledkov v oblasti poznania, ale že túto cestu sprevádza aj celý rad vážnych vedeckých omylov. Ja osobne som si urobil takýto záver: V každej dobe sa vo všeobecnosti uznáva, že „ešte je toho veľa, čo nevieme, čo nepoznáme“ , ale v praxi sa odborníci stavajú k problémom neraz tak, ako by sme už všetko vedeli, a iného poznania už nebude. (Toto tvrdenie je veľmi-veľmi zjednodušené, prosím, aby si ho nikto nevzťahoval na seba osobne.) S veľmi vysokou pravdepodobnosťou existujú ešte neznáme prírodné fenomény – tak, ako svojho času (a nie tak dávno!) napr. nebol známy zákon zachovania energie ani sme nič nechyrovali o prirodzenej rádioaktivite alebo o relativistických efektoch. V súvislosti s nastoleným problémom globálnej energetickej a ekologickej krízy by sa nám veľmi hodilo, keby sa medzi doteraz neznámymi fenoménmi nachádzalo aj niečo, čo by nám umožnilo tieto krízy raz a navždy vyriešiť. Aj z tohto dôvodu majú zmysel čo aj čiastkové riešenia podľa dnešných známych možností, lebo, ako som už povedal, vytvoria časový priestor na hľadanie definitívneho riešenia. (Jadrová energia má z tohto pohľadu zrejme najväčší význam.) Lebo, ak sa to nepodarí, je s našou civilizáciou amen. No principiálne existuje aj celkom iná možnosť. Je napr. možné, že už disponujeme potrebnými poznatkami s potenciálom vyriešiť globálnu energetickú a ekologickú krízu, ale nevieme o tom. Zmysel tejto myšlienky ozrejmím na jednoduchom príklade. V dobe lietajúcich balónov odborníci urputne dokazovali, že principiálne nemôže existovať lietajúci stroj ťažší ako vzduch. Možnosť existencie lietajúceho stroja ťažšieho ako vzduch posudzovali na základe princípu vytvorenia vztlakovej sily pomocou média ľahšieho ako vzduch! Pritom už v tej dobe bola známa Bernoulliho rovnica pre prúdenie kvapalín a plynov, z ktorej vyplýva, ako možno realizovať aerodynamický vztlak.

Termodynamické zákonitosti

Termodynamické zákonitosti sú všeobecne známe. V teórii i v technických aplikáciách majú rozhodujúci význam platnosť II. vety termodynamickej a zákonitosti (ideálneho) Carnotovho cyklu. V súvislosti s Carnotovým cyklom sú zaujímavé dva momenty. Prvý: Carnotova práca predbehla svoju dobu a bola na dosť dlhu dobu zabudnutá. Druhý: Odkedy Carnotov cyklus oprášili, považuje sa za jediný možný princíp premeny tepla na mechanickú prácu. V súvislosti s II. vetou termodynamickou je pozoruhodné, že nemá striktnú formuláciu, ale existuje vo viacerých ekvivalentných tvrdeniach, týkajúcich sa spoľahlivo overených faktov. Prečo to? Tvrdenie, že teplo samovoľne vždy prúdi z oblasti s vyššou teplotou do oblasti s nižšou teplotou, je bezosporu správne. Ale tvrdenie, že neexistuje stroj, ktorý by bezozbytku premieňal teplo napr. na mechanickú prácu, je už otázne. Prečo? Toto tvrdenie vyplýva z úvah o Carnotovom cykle, pričom sa intuitivne predpokladá, že iná principiálna možnosť ako Carnotov cyklus neexistuje. De facto je to obmena vyššie spomenutej situácie, keď otázka existencie lietajúcich strojov ťažších ako vzduch sa riešila len na základe poznania lietajúcich strojov ľahších ako vzduch. Carnotov cyklus popisuje technické zariadenie, napr. parný stroj, kde pracovné médium v ohrievači prijíma určité teplo, v pracovnom valci časť tohto tepla spotrebuje na mechanickú prácu a v chladiči odovzdá zostávajúce teplo. Odovzdať zostávajúce teplo chladiču je nutná podmienka pre to, aby sme v priebehu Carnotovho cyklu získali užitočnú prácu. Keby sa totiž pracovné médium nezbavilo zostávajúceho tepla v chladiči, na opätovnej ceste k ohrievaču – aby dokončilo cyklus, a aby mohol nastať nový – by muselo vykonať zápornú prácu, a to rovnako veľkú (ak nie väčšiu) ako je užitočná práca, takže výsledný energetický zisk z pracovného cyklu by bol nulový. Ak by som mal inak charakterizovať pracovný cyklus napr. parného stroja, situácia sa má tak, že pracovné médium funguje v pracovnom cykle len ako dočasný nositeľ určitého množstva tepla (na ceste od ohrievača k chladiču), a to bez toho, žeby sa nejakým spôsobom v procese uplatňovala jeho vlastná vnútorná energia. Možnosť, žeby existoval tepelný stroj, ktorý by konal mechanickú prácu výlučne na úkor vlastnej vnútornej energie – tepelnej a tlakovej – svojho pracovného média, akože je to naozaj možné, sa nikdy neskúmala. Ak áno, neviem o tom.

Pacyklový stroj

Výsledky mojej vlastnej práce v tomto smere ukazujú, že takýto princíp existuje a je technicky realizovateľný. Pochopiteľne, má svoje špecifiká. Rozhodujúci moment je ten, že technické zariadenie, naplnené nejakým pracovným médiom a pracujúce na úkor jeho vnútornej energie, nemôže fungovať v režime pracovných cyklov, ale funguje v režime pracovných pacyklov. Preto hovorím o pacyklovom stroji. Pracovný cyklus je cyklus, v ktorom sa periodicky opakujú jednotlivé pracovné doby (napr. v zážihovom, t.j. benzínovom motore, sa pracovný cyklus skladá zo štyroch dôb: nasávanie, stláčanie, výbuch, výfuk). Počiatočné podmienky v nasledujúcom cykle sa (pri ustálenom režime prevádzky) nevyhnutne rovnajú počiatočným podmienkam predchádzajúceho cyklu. V pacyklovom stroji to nie je striktnou podmienkou, teda platí, že počiatočné podmienky nasledujúceho pacyklu sú len podobné počiatočným podmienkam predchádzajúceho pacyklu. (Napriek tomu je pacyklový stroj schopný pracovať.) Iným podstatným rozdielom medzi pacyklovým strojom a klasickými tepelnými motormi je ten, že klasické motory pracujú na báze chemickej energie paliva (napr. benzínu, nafty), ktorá vytvára potrebný tlak a teplotu pracovného média v pracovnom valci, kým pacyklový stroj pracuje na úkor vnútornej energie svojho pracovného média. Ak je pracovným médiom atmosferický vzduch, tento v pacyklovom stroji postupne chladne – principiálne môže chladnúť až do stavu skvapalnenia – a navonok zo stroja vychádza mechanický pohyb. Aká veľká je vnútorná energia atmosferického vzduchu? Pri teplote 300oK a pri atmosferickom tlaku 105 N/m2 obsahuje 1m3 vzduchu cca 250 000 J tepla a 100 000 J tlakovej energie. Skvapalnením približne 11m3 vzduchu možno teda získať 1 kWh kinetickej energie. Pacyklový stroj – vzhľadom na uvedené – nepotrebuje ohrievač (palivo), ani chladič, nepracuje cyklicky, nemožno naň teda automaticky vzťahovať staré známe termodynamické predstavy a poučky. Pacyklový stroj, vzhľadom na svoj princíp, nemôže veľkosťou výkonu konkurovať klasickým tepelným motorom. Pri výkone 1 MW by musel skvapalňovať vzduch tempom 3 m3/s a zrejme to bude rádove hraničný výkon z hľadiska technickej realizácie. Má však obrovskú výhodu – je schopný pracovať nepretržite 24 hodín denne iba na základe toho, že zo svojho okolia odoberá vzduch, ktorý zbavuje tepla a tlakovej energie. Teda, z ekonomického hľadiska, prakticky zadarmo a, z ekologického hľadiska, bezkonkurenčne nezávadne. Skvapalnený vzduch, hoci predstavuje „odpad“ pacyklového procesu, predstavuje veľmi cenné médium, z ktorého možno separovať jednotlivé zložky alebo ho možno spätne splynovať pomocou tepla tečúcej riečnej vody. Získame tak zadarmo a ekologicky bezzávadným spôsobom ďaľšie množstvo tlakovej energie, ktorú možno veľmi jednoducho premeniť na elektrickú energiu. Pacyklový stroj možno principiálne použiť ako chladiaci stroj alebo ako zdroj alternatívnej energie. Modifikácii konkrétneho využitia je však viacero. Napr. pacyklový stroj, situovaný do chladničky/mrazničky, by v praxi znamenal, že chladnička/mraznička by bola plne funkčná bez toho, aby sa správala ako elektrický spotrebič. To by ďalej znamenalo, že nároky na centrálnu výrobu elektrickej energie by sa len v tomto jedinom príklade použitia mohli znížiť o terajší príkon jednej chladničky/mrazničky, násobený ich počtom v oblasti zásobovanej energiou centrálnym zdrojom. Okrem toho by chladnička/mraznička nepotrebovala chladivo na báze fluorovaných uhľovodíkov ani kompresor, ale to je len detail.

Na záver

Som si vedomý toho, ako fantasticky vyznieva obsah tohto článku. Pozorný čitateľ mi však možno dá zapravdu, že článok obsahuje viacero myšlienok, s ktorými sa doteraz určite nestretol a preto podobným spôsobom nikdy ani nerozmýšľal. Ja však viem, o čom hovorím. Som si tiež vedomý, že článok vyzerá dosť propagačne. Rozhodujúce informácie sú zamlčané. Ale to preto, že internetový priestor sa mi nezdá tým pravým miestom na zverejnenie poznatkov obrovskej ceny, na ktorých získanie som už musel vynaložiť značnú námahu aj finančné prostriedky. V tomto úsilí chcem a budem pokračovať a preto hľadám kontakt na subjekty s potrebnými ľudskými a materiálnymi zdrojmi pre ďalšiu prácu. Na počudovanie sa mi to nedarí, aj keď všade čítam a počúvam, aká dôležitá a výsostne aktuálna je úloha riešiť podobné veci a koľko je kde-kade na to peňazí. Máš ho vidieť. Pilotný článok Teória pacyklového stroja bol uverejnený v zborníku Myšlienky a fakty 1-4/2004, ISBN0 80-88682-63-0, SR, povinné výtlačky sú prístupné v štátnych knižniciach. Serióznym záujemcom o problematiku som ochotný na požiadanie poskytnúť doplňujúce informácie.

František Cudziš, Liptovský Mikuláš
zdroj: http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2006060401

aaa tu si mozno pride na svoje i Rado z MT :thumbleft:

Obrázok používateľa mfaaa
mfaaa (bez overenia)

Nepatrím do žiadnej z tých skupín. Mňa sem vrátili a konám podľa vlastného uváženia. Keďže som videl budúcnosť dovolil som si urobiť dokonca niekoľko pokusov s osudom. Zistil som že sa dá zmeniť, ale nie je to nič jednoduché a tiež som dokázal popri všetkom vyprosiť vám od Boha milosť a dať vám ešte šancu. Čo si myslíš že Boh ak nedovolil vymyslieť Perpetuum mobile ani všetkým doterajším géniom, tak mne by ho dal len tak? A dokonca dve verzie? Jednu mi vzali a privlastnili si ju a normálne ju prezentujú na internete. Takže to nie sú prekážky, ale iba ľudia a budú za to patrične súdený a rozsudok už vynesený bol!!! Ja som ho aj videl a to o 2,7 častí... Zrejme tu už o niečo vážne aj ide!!! Videl som budúcnosť a viem čoho ste schopný, ale viem aj čo vás čaká. Nežijete už vôbec podľa pravidiel dobra a to zastavilo možné učenie ľudí a teda stojíte na medzníku. Buď sa polepšíte, alebo 2,7. Ja vám dávam na výber!!!
Hľadá tu snáď niekto dôvod prečo??? Lebo je to nutné!!!

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

cau machře :wink:
na uvod sa predstavim... ja taky videla buducnost... inu ako ty... plnu Lasky, tolerancie, krasy, farebnosti a zazrakov (t.j. v mojom slovniku pomenovanie na pouzivanie volnej energie)... a tiez citim zodpovednost za odovzdanie tejto vizie...
a viem, presne to, o com ty pises... v tejto dobe nie je vytvorene podhubie na sirenie Lasky... mozeme si za to vsetci, taaakze i ty :wink:
podhubie vhodne na sirenie Lasky sa nevytvori len-tak same od seba, prip. po tom, ako zacnem podavat trestne oznamenia, ze co si to tu vsetci dovolujete... sliapat po niecom, co je tak vzacne... ved ja mam patent na "buducnost"... mna pocuvajte...

ono, ja som sa zo ziaciatku tak akosi i spravala... a co som zazivala? posmech, vysmech a bolest pri srdci... niekedy az zufalstvo... dosli i obdobia, ked som chcela ohlupnut, pretoze to, co som videla v pritomnosti ma bolelo...
nasla sa vsak vzacna zena, ktora mi verila... bola scitana a mala skusenosti... a ta mi ukazala inu cestu...
aaa kedze ja citila a stale citim velku zodpovednost za sirenie tejto vizie, zacala som od seba, bez naroku na odmenu... zhruba po 3/4 roku rozdavania (jasne, ze tomu predchadzalo narocne obdobie sebapoznavania, sebazdokonalovania, aby rozdavanie bolo od srdca a nie zo zistnych dovodov... a stale nie som u konca...) som sa dockala odmeny - odmien, ktore ku mne chodili a stale chodia... a to z mnohych stran... a nie vzdy je to od tade, kam davam... ale rovnovaha davania a prijimania vo Vesmire zachovana...
a vies, co je na tom najkrajsie?? uz som zopar ludi nakazila... radi davaju... nakazila som ich vlastnym prikladom a nie kaznami, prazdnym tliachanim a obvinovanim... aaa hlavne som mnozstvo ludi rovnakej krvnej skupiny stretla... a spolu mozeme mnozit to spravne podhubie...

si si vedomi toho, ze za tvoje "sirenie vizie" ta mozu zavriet do blazninca??
ja hej :) ibaze viem, ze ak by k tomu doslo, je tu viac ako zopar ludi, ktori by vlastnymi zivotnymi pribehmi dokazali, ze mam pravdu a nie som blazon...
kolki by prisli obhajovat teba?? podla tvojich prispevkov som pochopila, ze urazas vsetko a vsetkych... je v tvojom okoli dostatok masochistov :wink:
mnoo, ja by som prisla... ale neviem, ci by to bolo na tvoj prospech... ono ja ti verim... a ked si videl buducnost urcite si si vedomi aj toho, ze Laska je najsilnejsia zbran na Svete a ked sa spravne pouziva urcitym ludom ("zlym", falosnym, klamarom, zneuzivacom...) bez problemov "ublizi"...

Nepatrím do žiadnej z tých skupín. Mňa sem vrátili a konám podľa vlastného uváženia. Keďže som videl budúcnosť dovolil som si urobiť dokonca niekoľko pokusov s osudom. Zistil som že sa dá zmeniť, ale nie je to nič jednoduché...
osud sa da zmenit... suhlasim :wink:
ale nie je to jednoduche... nesuhlasim :wink:

nic, nieje je jednoduchsie, ako si zmenit svoj osud... ibaze nie kazdy to CHCE :happy10:

tu je navod...
http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=160688&sid=&TEXT=1
http://www.gorgoija.sk/

podla infosky od nasho administratora, ktory obmedzil neregistrovanym pristup k urcitym informaciam, sa asi k navodu nedostanes... ale ak sa zaregistrujes, mozeme pokracovat v nasej zaujimavej rozprave :thumbleft:

Obrázok používateľa mfaaa
okoloid (bez overenia)

:arrow: nikto nemôže vidieť budúcnosť, keďže tá (zatiaľ) nejestvuje, nikto nemôže vidieť minulosť, lebo tej (už) niet. Je len TERAZ neustále meniace sa v časopriestore, ktorý objektívne neexistuje, lebo je iba produktom univerzálneho Vedomie. To Vedomie jestvuje a nejestvuje zároveň, inak by nebolo dokonalé. A univerzálne Vedomie je dokonalé, lebo to Vedomie je Otec a Matka, počiatok všetkého v Nekonečnosti a Večnosti. ÓM !

Obrázok používateľa janko
Offline

Treba isť veru za svojim cielom. Často to poznanie sa docieli iba tým že sa ide po tej ceste a výsledok sa dostaví iba tak a často môž ebyť iný ako sa na začiatku predpokladalo. Ako sa hovorí cieľ je cesta. Tj. vyskušať si niečo postaviť aj ked to bude v dosť primitívnych podmienkach, ale podstatné je preniesť danú ideu z abstraknej podoby mysle na papier a do reality nejakéhý model v malom. To človeka velmi poteší. Lebo sa pokúsil.

Toto napríklad bolo jednou z ťažiskových ideí v knihe Achimisty od Coelha aby ludia robily na svojich túžbach. Nebol vobec doležitý ciel, ale pokusy isť v tej ceste bolo najdoležitejšie. A realit asa sama otvárala. Ale to boal Fikcia, také povzbudenie ludí čo zamrzli.

Podla mna pri troche šikovnosti sa aj s už znamimi prostriedkami dá lecoz vymyslet, aby sa šetrilo s energiami. Ja aplikujem napr. toto: Miesto kurenia sa teplo obliekať, miesto auta a autobusa jazdiť na bycikli.

A volná energia, podl amna je tam kopec šumu. Ludia si zohrievajú svoj príbeh, niekto si robí srandu tak vymyslí fikciu, niekto chce zarobiť tak vymislí príbeh. Skombinuj e sa to s pravdami, nejakými predstavami najlepšie šokujucimi. Ale fakt je že na tom niečo bude, lebo sa toho už velmi vela publikovalo. Len to neni tak kryštálovo čisté lebo každý aj seriozny badatel niečo primieša aby mu to nikto nereplikoval tak lahko.
A je na tom nalepených tolko nie moc inšpirujúcich síl, že už ma to tak neláka. Celkom by mi stačil skonštruovať nejaký systém na drevoplyn, solárko a hocičo podobné, aj obyčajnú pec. Ked človek niečo vytvorí vlastnými silami velmi ho po poteší a o to predsa ide v živote, tešiť sa a šíriť danú radosť okolo seba.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Pozri si MAAAN fórum, volnú diskusiu, STE V OHROZENÍ ŽIVOTOV. Prečítaj si záver a možno pochopíš, že tam kde je totalita si nie každý môže za svoj stav.
este odkaz pre MFAAA...
ja som si tvoje prispevky precitala :wink:
a co ty? moje si cital?
:wave:

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

:arrow: nikto nemôže vidieť budúcnosť, keďže tá (zatiaľ) nejestvuje, nikto nemôže vidieť minulosť, lebo tej (už) niet. Je len TERAZ neustále meniace sa v časopriestore, ktorý objektívne neexistuje, lebo je iba produktom univerzálneho Vedomie. To Vedomie jestvuje a nejestvuje zároveň, inak by nebolo dokonalé. A univerzálne Vedomie je dokonalé, lebo to Vedomie je Otec a Matka, počiatok všetkého v Nekonečnosti a Večnosti. ÓM !
suhlasim...
kazdy vidime to, co nosime v sebe...

okoloiduci :thumbleft:

Obrázok používateľa Eo Ipso
Offline

:arrow: no ľaľa, ako rubriku tradičného staviteľstva
"termodynamika" trans-formovala :wink:

Obrázok používateľa mfaaa
mfaaa (bez overenia)

a vies, co je na tom najkrajsie?? uz som zopar ludi nakazila... radi davaju... nakazila som ich vlastnym prikladom a nie kaznami, prazdnym tliachanim a obvinovanim... aaa hlavne som mnozstvo ludi rovnakej krvnej skupiny stretla... a spolu mozeme mnozit to spravne podhubie...

a vieš, čo je na tom nenormálne?? Že ak sa by si sa správala ako píšeš tak by si nemohla napísať že si niekoho nakazila... radi dávajú čo...? nakazila si ich vlastným príkladom a nie kázňami, prázdnym tliachaním (ide o životy ľudí), obviňovaním (čo považuješ za obranu?) aaa hlavne som množstvo ľudí rovnakej skupiny stretla (to aj vodcovia inak by nemohli páchať to čo páchali)... a spolu môžeme množiť to správne podhubie (každý tomu inak hovorí?)... Neprajem ti to, budeš toto isté tvrdiť aj keď by išlo o život tvojim deťom a nebudeš im vedieť pomôcť??? Namýšľanie si neustále dookola, že sa nič nedeje končí hrozne. Preháňanie je tiež nie dobré. Ste ďalší ktorý ste si už vybrali. Už nie ste realisti!!! Reálne totiž je že sú tu choroby či si to vy myslíte, alebo nie. Reálne totiž je že sú tu katastrofy či si to vy myslíte, alebo nie, reálne totiž je to čo vám píšem a nie vaše zakrývanie viny toho, že ste urobili v tomto prípade už nespočet chýb. Zobudíte sa sami, alebo vám sem musí zasa niekto vpadnúť???

Koľký by prišli obhajovať mňa? Zrejme by si sa hrozne čudovala, ale aj samotný BOH. V čom si sa akože urazila? Ja ani netuším. Ver tomu že jediné čo ťa uráža je tvoja vlastná nevedomosť, alebo vina a teraz konáte na základe čohokoľvek čo vás napadne, ale ste vinný! Týmto čo mi píšeš sa chceš a (aj tento štát, lebo ste plne zodpovedný za tento štát) obhajovať pred posledným súdom??? To tam nemá šancu. Tu umierajú nevinný a vy sa dívate ako trpia v TV, ap.. To je to podhubie??? To je to pekné? To som ale ja nevymyslel!!! Ja s tím nemám dočinenia a sami mi píšete že by som ani nemal konať? Toto je realita!!!

nikto nemôže vidieť budúcnosť, keďže tá (zatiaľ) nejestvuje
S teba by bol riadny vodca bez faktov súdiť a tvrdiť že nikdy inak, lebo a hotovo. Napísal som ti fakt o ktorom by už polemizoval len debil, alebo niekto komu sa to nehodí ako fakt. Ak som to napísal skôr a písal som prezidentovi USA aj o IRAKU, ale to ešte vtedy nemohol pochopiť, ap.. Píšete už hocičo. A predpokladám že asi nebudete mať radosť, ak by vám zahynula celá vaša rodina, tak prečo konáte a píšete ako keby ste z toho že sa im niečo môže stať radosť mali??? A na takéto správanie vám mám písať čo???

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Treba isť veru za svojim cielom. Často to poznanie sa docieli iba tým že sa ide po tej ceste a výsledok sa dostaví iba tak a často môž ebyť iný ako sa na začiatku predpokladalo. Ako sa hovorí cieľ je cesta. Tj. vyskušať si niečo postaviť aj ked to bude v dosť primitívnych podmienkach, ale podstatné je preniesť danú ideu z abstraknej podoby mysle na papier a do reality nejakéhý model v malom. To človeka velmi poteší. Lebo sa pokúsil.

Toto napríklad bolo jednou z ťažiskových ideí v knihe Achimisty od Coelha aby ludia robily na svojich túžbach. Nebol vobec doležitý ciel, ale pokusy isť v tej ceste bolo najdoležitejšie. A realit asa sama otvárala. Ale to boal Fikcia, také povzbudenie ludí čo zamrzli.
janko velmi pekne zacal, no podla mojich znalosti a skusenosti, teda hlavne jednej, ale velmi silnej... nemozem suhlasit s pokracovanim myslienky... knihu "Alchimisti" som necitala... mozno ho ta doplietla a mozno len zle vyjadril slovami svoje spravne myslienky....

CIEL nemoze byt cesta... v hmotnej rovine si ako ciel predstavte TERC,
ked chcem k nemu prist, pripadne do neho strelit, trafit stred... nemozem ho predsa nosit so sebou... proste ho niekde vycapim, najlepsie na viditelne miesto a podnikam kroky, aby som ho raz trafila, alebo k nemu dosla... viem, co chcem, a preto je moja cesta jasna...
Ak poznam ciel, najdem i cestu :thumbleft:
a este moja poznamocka... stastie je cesta, nie ciel... a co nie je dolezite pri cieloch?
dosiahnut ho :) dolezita je cesta s najedou jeho dosiahnutia...
mozno to znie absurdne... ale je to krasne :love10:

:arrow: mno, a este nieco k teme :)
VNUTORNE PRESVEDCENIE PRITAHUJE PODOBNE Z VONKAJSIEHO SVETA.

Obrázok používateľa mfaaa
okoloid (bez overenia)

:arrow: z nízkonákladového staviteľstva sa stáva vysokostúpajúce filozofovanie...... :?: ...nie :?:

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Vztahy mezi teplem, teplotou, hmotou a skupenstvím jsou velmi složité a nemohou být jednoduše vysvětleny. Steinerovo vysvětlení těchto vztahů jde do velkých podrobností, tvoří logickou linii bez trhlin a je podloženo velkým množstvím experimentálních dat. Každý, kdo se zajímá o povahu tepla, by měl studovat knihu Rudolfa Steinera Warmth Course.

Výzkumníci na poli "volné energie" by se neměli ohlížet na tzv. "Zákony termodynamiky". "První zákon" se svými idejemi o převodu a zachování energie je od základu nesprávný. Neexistuje způsob, jak převést mechanickou energii kompletně na energii éterickou. Tento příklad stačí, aby vyvrátil univerzální interpretaci konverze energie. Kromě toho, přeměny energie, kterých může být dosaženo pomocí činnosti určitých strojů, jsou různě účinné v závislosti na geometrii těchto strojů. To zpochybňuje myšlenku přeměny energie, zvláště v lokálním měřítku. Experimentální zjištění dokládají, že "První zákon" v mnohých případech neplatí. Skutečný vesmír se neřídí těmito "zákony". "Druhý zákon", v úzkém výkladu je ve skutečnosti tvrzení, jež popisuje chování tepla za určitých podmínek. V tomto případě je v podstatě pravdivý, jak dokládá velké množství experimentů. V obecném výkladu je však "Druhý zákon" intelektuální extrapolací, která přesně nepopisuje chování fyzikální reality za všech okolností. Ztělesňuje falešnou představu o mechanickém vesmíru, který vznikl Velkým třeskem a od té doby se rozpíná ("v uzavřeném systému se entropie nesnižuje"). Je to bezduchá, prázdná vize, která ignoruje Zdroj energie, který stvořil Vesmír, a odděluje mysli přívrženců této představy od řešení, které je po ruce.

Naučit se, jak čerpat netermodynamické síly přírody je nadějí pro budoucnost. Moderní společnost potřebuje světlo, teplo a hybnou sílu a toto všechno může být přímo získáno z pole éterické energie bez spotřebovávání omezených přírodních zdrojů, vlastněných monopolními zájmy.

V této společnosti byla teoretická věda povýšena na vysoký stupeň prestiže. Za tohoto systému víry však skutečným potřebám lidstva dobře neslouží. Je čas, aby tyto nepravdivé teorie byly pečlivě přezkoumány a zavrženy, a experimentální věda musí opět zaujmout vedoucí roli při zkoumání povahy fyzikální reality. Pouze v tomto případě bude moci věda o éteru nabídnout nepřeberné množství svých řešení zoufale čekajícímu světu.
Third Quarter 1994

Překlad z angličtiny: Ladislav Kopecký

Zdroj: http://www.free-energy.cc/

Prevzaté z: http://free-energy.webpark.cz/lindemann/Tfe.htm

Co vy na to?

:) waaau :) ja uz hodnu chvilku mam hlavu plnu novej rubriky :)
a vy tu uz mne blizke veci preberate... ci vlastne ste tu na web-stranke OBNOVA.SK o casti z nich boli oboznameni :) :sunny:
(neviem najst vhodneho smailika, ktory by vyjadril moju nesmiernu radost :) )

s menom Rudolf Steiner a jeho dielami som sa uz stretla, no v inej oblasti, taakze zatial neviem, ci pojde o tu istu osobku... no po precitani myslienok z prispevku to nevylucujem :)
na uvod zopar povzbudivych slov od pana Rudolfa Steinera:

MUSIME MAT ODVAHU PRENIKAT SMELO DO RISE IDEII I S RIZIKOM OMYLU. KTO JE PRILIS ZBABELY, ABY SA NEMYLIL, NEMOZE BYT BOJOVNIKOM ZA PRAVDU. OMYL, KTORY VYCHADZA Z DUCHA, MA VACSIU CENU, NEZ PRAVDA POCHADZAJUCA Z PLYTKOSTI. KTO NIKDY NETVRDIL NIECO, CO JE V ISTOM ZMYSLE NEPRAVDIVE, TEN SA NEHODI ZA VEDECKEHO MYSLITELA.

taaakze trosku som sa zasa predstavila, aby ste mali vacsi pochop pre moje obcas uletene :) INE myslienky... ja nic nemusim, ja proste CHCEM a tym padom mam odvahy, viery, lasky a energie na rozdavanie... leeenze to sa da rozdavat iba vtedy a tam, kde je druha stana pripravena... :wink:
niekedy som mavala pocit, ze je malo tych pripravenych a ze asi coskoro prasknem :lol: a potom som sa zoznamila s obnova.sk :smt055 a energie stale iba pribuda a pribuda...

kto poradi, co s mojim perpetum mobile :?:

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Johann Wolfgang Goethe nam odkazuje:

NAJDOKONALEJSIM FYZIKALNYM PRISTROJOM, AKY MOZE EXISTOVAT, JE CLOVEK SAM.
TYM NAJHORSIM ZLOM MODERNEJ FYZIKY JE, ZE EXPERIMENTY DOSLOVA ODDELILA OD CLOVEKA A CHCE POZNAVAT PRIRODU LEN V TOM, CO UKAZUJU UMELE PRISTROJE.
CHCE TYM DOKONCA PRIRODU OBMEDZOVAT A DOKAZOVAT, CO PRIRODA MOZE VYKONAT.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

mily okoloiduci :)
v tvojom komentari mi chyba namiesto prveho otaznika, ci za nim, smajlik alebo vykricnik :wink:
cital si si prvy clanok cely a poctivo? aaa precital si si harpovu otazku :?:
ja za to nemozem, ze harp zaradil temu do zlej rubriky :wink:
ja svoje postrehy, postoje a nazory nepisem podla rubriky, ale temy :lol: ja slobodny clovek :thumbleft:
dakujem jupiterovi, za novy tipek... petra lindemanna, pretoze zasa som si precitala od znamej autority nieco, co nosim v hlave...
viete, ja sa vam s niecim priznam... ja velmi malo citam... a ked uz nieco citam, neviem docitat...bud je to na mna pisane moc jednoducho, alebo velmi mudro... az na par hororovo-erotickych romanov :)
no knizky nakupujem a v porovnani s niektorymi ludmi na kvanta...
spontanne otvorim a citam... a dostanem odpoved... aaa kedze sa za svoje myslienky nehanbim a trusim ich kade chodim... casto dostavam otazky, ci som to a to precitala a kedze skoro vzdy krutim hlavou, ze n-n, vela krat dostanem i tipy na dobre citanie...
nie som scitana, ale som veriaca... a viem, ze v spravny cas mi pride to co ma prist... aj sa tak deje... ale moja mysel je slobodna... nicim nezatazena... :-k teda vlastne este pracujem na nejakych vylepseniach :)

pytate sa co to ma spolocne s volnou energiou?
veeeeeeeeeeeela ale velmi vela....
pri pochope "volnej energie", ci "energie zadarmo" inteligencia velmi nepomoze, pretoze ta narazi na svoj strop... clovek dobre vidi iba svojim srdcom, citom a vierou... staci sa zahlbit do seba a nadviazat rozhovor s nebom a to rozsiri nase vedomie...
bezni ludia i zname vedecke autority, ktore sa nemusia vzajomne ovplyvnovat svojimi poznatkami v oblasti volnej energie, nie su o nic viac, ani o nic menej ako ti ostatni... maju len viac vyvinute a pristupne kanaliky na prijimanie jemnohmotnych informacii z vesmiru... proste prichadza doba krajsieho zajtrajsku plna Lasky a zazrakov... lenze najskor musime zvladnut duchovno-dusevnu premenu... viete tu sa kazdi moze rozhodnut, ci si tej krasy uzije za svojho zivota... alebo prezije zivot v oponenture so svetom, teda vlastne sam so sebou :)
oponentura so svetom... mi nehovorte, ze nie je televizia, ci denniky, tyzdenniky plne toho ako sa nam nepaci, ze kdo kde ako rozmysla, ako rozhodol, ako zakrocil, ako zautocil... to ked si precitame a zacneme sa nad tym pohorsovat, rozhorcovat... a nepracovat so svojim postojom :) len prihrievame temnym silam a nabuduce sa znovu nieco stane... a znovu sa to bude pretriasat a znovu a znovu...
saaaa vam nepaci taka myslienka, ze by ste mohli prispet k tumu, ze sa to raz zastavi :?:
viete ja som sa uz rozhodla a dobu krajsieho zajtrajsku uzivam uz dnes :toothy4:

Podla mna pri troche šikovnosti sa aj s už znamimi prostriedkami dá lecoz vymyslet, aby sa šetrilo s energiami. Ja aplikujem napr. toto: Miesto kurenia sa teplo obliekať, miesto auta a autobusa jazdiť na bycikli.

A volná energia, podl amna je tam kopec šumu. Ludia si zohrievajú svoj príbeh, niekto si robí srandu tak vymyslí fikciu, niekto chce zarobiť tak vymislí príbeh. Skombinuj e sa to s pravdami, nejakými predstavami najlepšie šokujucimi.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

:lol: :lol:
super sa mi podarilo odoslat nedopisane :lol:
asi som uz toho dost popisala... ale potrebujem myslienku dopisat... poprosim o strpenie :)

k tomu co janko napisal....

su dve skupiny ludi, co sa tyka zaradenia podla stanovenia cielov...
1. skupina: CIEL zadefinuje a hlada prostriedky a vsetky moznosti ako ho dosiahne (a hlavne tie moznosti mu idu same do cesty... priam sa ponukaju... vlastna skusenost :) )
2. skupina: Ciel prisposobi moznostiam v akych sa nachadza... nema odvahu a ani nechce vidiet, coho krasneho sa moze dockat... ak ho to naplna stastym, radostou a spokojnostou, oki - beriem...
ale spravidla ludia z tejto kategorie ohovaraju inych a ziju svoj "tragicky" zivot... teda ho tak prezentuju...

recnicka otazka :?:
kde by sme boli a o kom by sme sa ucili, keby sa kazdy zaradil do druhej skupiny :?:

tento a predchadzajuci prispevok bolo vysvetlenie mojej vety k teme :)
:arrow: mno, a este nieco k teme :)
VNUTORNE PRESVEDCENIE PRITAHUJE PODOBNE Z VONKAJSIEHO SVETA.

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

Šanca novej spoločnosti
Začína sa diať čosi neobyčajné: vynálezci zverejňujú svoje vynálezy namiesto toho, aby si ich dali patentovať alebo ich udržiavali v tajnosti. Informujú o nových energiách v knihách, videom, internetom. Hoci práve na internete je veľa balastu, hodnotných informácií aj tam pribúda /www.free-energy.fr, www.keelynet.com, www.rumor-millnews.com, www.gewo.cz

A ešte niečo
Keďže prvé dve sily nikdy nepripustia konštrukciu strojov poháňaných energiou ,,zadarmo“, jedinou možnosťou je zostrojiť ich samostatne alebo s priateľmi. Zbieraním informácií na túto tému sa každý môže stať ohnivkom v udalostiach, ktoré prinesú výhody všetkým. V súčasnosti už malé súkromné skupinky vypracúvajú ďalšie podrobnosti. Mnohí výsledky publikujú na internete. Lindemann tvrdí, že my všetci predstavujeme štvrtú silu. Keď sa postavíme proti ignorancii a nečinnosti, môžeme zmeniť históriu a spoločnými silami dosiahnuť, aby sa svet stal takým, aký chceme, aby bol. Napriek tomu ,,energia zadarmo“ už je na svete a celkom zmení náš život, naše vzájomné vzťahy. Musíme však najskôr, tak ako vo všetkých ostatných prípadoch súvisiacich s duchovnou vierou, manifestovať svoju veľkodušnosť a vieru vo vlastný život.

cely clanok: http://www.atlantislabs.sk/node/30/pdf

Voľby prehliadania komentárov

.

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.